Vierde Jaargang No. 39 UITGAVE VAN D£ STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN NIEUWE BONNEN Wieringermeer. GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN. Zaterdag 26 Februari 1949 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hlppolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringercieer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 18 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. WIERINGEN. Gemeente ontvangt schilderijen. Op zijn verzoek is het ge meentebestuur in de gelegenheid gesteld, een keuze te maken uit de schilderijen van de collectie Mastenbroek, die in het Rijks museum te Amsterdam worden geëxposeerd, ten einde deze 'tot wederopzegging in bruikleen te ontvangen. Mastenbroek is, naar wij me nen, de enige schilder, die op grote schaal het grote nationale werk, de Zuiderzeewerken, op doek heeft gebracht. Bovendien vervaardigde hij talrijke tekeningen van de werk zaamheden. Een viertal doeken zal in bruikleen worden ontvangen, dfte in de gemeentegebouwen (Gemeentehuis en raadzaal) een plaats zullen vinden. Burgerlijke Stand. van 18 tot cn met 24 Febr. 1949. Geboren Cornelis Franciscus, z.v. C. F. Polet en A. Rengers Albert, z.v. G. de Jong en P. Horst man. Ondertrouwd Gene. GehuwdT. Hoekstra en C. Doves. Overleden A. B. F. Meijer, oud 71 jaar, wed. van G. H. J. van den Bogaerde D. Metselaar, oud 54 jaar P. Doves, oud 55 jaar, echt genoot v. S. Wagemaker D. IJp- ma, oud 74 jaar, wedn. van N. Gorter. Aanbesteding. Op Woensdag 23 Maart a.s. zal te 's-Gravenhage worden aanbesteed het maken van een scherm van gewapend be ton langs de buitenberm van de Marskedijk, aan de Noordzijde van Wieringen, met bijkomende werken, behorende tot de zee- cn oeverwerken in de Provincie Jïoord Holland. Iepziekte. Nog meer iepen, die aange tast zijn door iepziekte, zullen in deze gemeente moeten wor den gerooid. Behalve de reeds genoemde personen, die tachtig bomen zullen moeten ruimen, ontvingen thans de onderstaande personen een aanschrijving Bij perceel C. Visser, Water weg, 2 bomen; bij perceel M. de Jong, Elft, 5 bomen; bij perceel Wed. J. Mostert, Elft no. 4, 2 bomen; bij perceel M. Heijblok, Akkerweg no. 2, 6 bomen; bij perceel D. Kort, Gemeenelands- weg, 6 bomenbij perceel J. Bosker, Parklaan 27, 7 bomen; bij perceel M. Lont, Zandburen no. 8, 1 boom; bij perceel C. de Jong, Noordburen, 1 boom; bij perceel C. Halfweeg, Noorder- buurt 2-, 3 bomen. Wieringer Hengelciub „De Snoek" vergaderde. Op Maandagavond j.1. had een Alg. Ledenvergadering plaats van 1 „De Snoek" in het Eieen Gebouw. Bij de opening feliciteerde voorz. Tj. Brouwer, de secretaris met zijn vangst, de bewuste snoek van 28 pond. Volgens de notulen waren er 33 leden. Dit aantal is inmiddels opgelopen tot 40. Het gaat de ver eniging dus naar wens. I Bij de ingekomen stukken was I een brief van de Centrale Ned. Hengelaar^ Bond, met verzoek tot aansluiting. Na ampele bespr. werd besloten aan te sluiten en zich te abonne ren op het Bondsblad dat eens per maand verschijnt. Vervolgens deelde de voorz. mede, zich in verbinding te heb- ben gesteld met het Bestuur der Dofkleinen Wieringermeer, te Wie- ringerwerf, en gedaan heeft ge kregen dat vergunningen worden verstrekt aan degenen die toen i op de lijst stonden, voor het vis- sen met één hengel en vissen met i levend aas. De bezwaren voor de Polderver gunning bleken na onderzoek on overkomelijk. Ook over het randkanaal en Boezemmeer zijn besprekingen gaande. Wanneer dit gelukt, komt er een keur van viswater voor de leden vrij. Nu volgde vaststelling van het Reglement. Dit liep nog al vlug onder de hamer door en gaf wei nig op- of aanmerkingen. De Rondvraag leverde ook nog weer verschillende vragen op, als de maat van de vis en het aanne men van z.g.n. adspirantleden. Aangenomen worden adspiranten vanaf 16 jaar. Ook werd nog gevraagd naar 'het uitreiken van z.g.n. dagver gunningen. Na enige discussies over, vissen met blinke zet, of öleèphengel, waarbij de voorz. opmerkte, dat dit niet mag, als leden van een i „hengelsportvereniging,-" -werd de vergadering gesloten, met een woord van cank van de voorz. voor de zeer goede opkomst j en de vruchtbare besprekingen. I Voor de periode van 27 Februari tot en met 12 Maart zijn de vol gende bonnen geldig 021 Vlees 100 gram' vlees 023 Vlees 100 gram vlees 022 Vlees 200 gram vlees 025 Alg. 250 gram boter of mar- rine of vet 026 Alg. 500 gram boter of marga rine of vet 027 Alg. 400 gram kaas of 500 gr. korstloze kaas 028 Alg. 125 gram koffie 032 Alg. 200 gr. kaas of 250 gram korstloze kaas 008 Alg. (reeds aangewezen) 500 gram sinaasappelen 034 Alg. 250 gram boter of marga rine of vet 035 Alg. 100 gram kaas of 125 gr. korstloze kaas 016 Alg. (reeds aangewezen) 1 kg sinaasappelen. TABAK S KAAR TEN 84 Tabak 2 rantsoenen sigaretten of kerftabak, 66 Tabak 2 rantsoenen sigaretten of kerftabak. TOESLAGKAARTEN Tot en met 12 Maart zijn geldig de bonnen van de strook F. De reeds aangewezen bonnen 008 Alg. (500 gram sinaasappelen) en 016 Alg. (1 kg sinaasappelen) moeten uiterlijk op 26 Februari bij de handelaar worden ingele verd. De oude tabaks-, versnaperin gen- en diversenkaarten QA, QB en QC 901 kunnen worden vernie tigd, evenals de bonnen 004, 009, 010, 011, 013, 017, 018 en 019 Alge meen der bonkaarten voor voe dingsmiddelen. VORDERINGEN WONINGBOUW. i Wij kunnen deze keer kort zijn De bouw der beide perce- len aan de Brink in SLOOT- DORP (Brink 48 en 50) is flink j opgeschoten (binnenwanden ge- steld, en stucadoorwerk, sinds- 1 dien al weer voltooid.) Aan de Slootweg worden de eerste huizen a.s. Vrijdag be- Iwoond, te beginnen bij de hoog! ste nummers, dus Slootweg 21 en 22. We hopen de hele Sloot weg binnen afzienbare tijd be- i woond te zien, waarmee Sloot- i dorp weer zo ongeveer de oude I omvang zal hebben bereikt. j I In MIDDENMEER zijn de in aanbouw zijnde woningen aan' Cursus Ziekenfonds wezen. Naar ons ter ore kwam, slaag den één dezer dagen voor het examen van bovengenoemde cur sus dat te Alkmaar werd afgeno men, de Heren J. Mol, Jac. Half weeg cn A. v. d. Welle. de Kanaaiweg het verst gevor derd (timmerwerk reeds enige' 'tijd gereed), maar ook aan de JPoststraat maakt men goede vor I deringen. Het stucadoorwerk is thans in alle percelen van deze straat voltooid, terwijl in de j nrs. 1 en 3 bovendien het tim- j merwerk gereed kwam. Hetzelf- i de kan van de beide midden- j standswoningen aan de Kerk- ring gezegd worden. I Aan de Kerkstraat in Sloot- |dorp zijn de nrs. 24 en 26 water dicht, is in de nrs. 35 en 37 het (metselwerk voltooid, en is ten- slotte in de nrs. 39 en 41 de vlie ringvloer gelegd. In de Breestraat zijn nu ook vorderingen te vermelden. In de percelen nrs. 15 en 17 is n.1. de verdiepingvloer gelegd. POLITIE. Verloren: Een hand beschermer, een linkse dames- want, en een motorbril. Gev.: Bruine herenhoed, lede ren kinderportemonnaie, wit kwast een rubber kinder laarsje een nummerbord G Z 72573; een houten autoped met massieve banden. Komen aanlopen zw. bruine hond, kL model (hazewind.) MAANSTANDEN 1949. Zondag 27 Februari N. M. Dinsdag 8 Maart E. K. Maandag 14 Maart V. M. Maandag 21 Maart L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op onü. 23 Februari 7.31 18.16 1 Maart 7.30 18.17 2 Maart. 7.28 18.19 HOOG WATER TE DEN OEVER. 28 Februari 9.10 9.21 1 Maart 9.37 9.48 2 Maart 10.03 10.13 Twee Finse scholen in de Wieringermeer. Naar we vernemen, is aan onze gemeente een 7-klassige Finse school toegewezen. Het ligt in de bedoeling deze school zodanig te splitsen, dat er één drie-klassige Chr. Ulo jin M)'ddenmeer (op een terrein bij garagebedrijf Klare) en een vier-klassige R.K. School te Slootdorp (nabij de R.K. Kerk) gebouwd kan worden. ,,De Fin" zal over pl.m. 3 maanden arriveren. Men hoopt de nieuwe scho len 1 Sept. a.s. in gebruik te kunnen nemen. 15 JUNI a.s. TIER STEMBUREAETX. Zoals bekend, zullen dit jaar wederom gehouden. leden van de gemeenteraad gel- Wieringermeerschool. Het betreft den. De datum is bepaald op hier dus een verdeling van werk- Wcensdag, 15 Juni 1949. zaamheden voor de stembureaux, Boven staatvier stembureaux, ter voorkoming van grote drukte en inderdaad, het zullen er geen op de „spitsuren", drie meer zijn, als vorige jaren, I Op elke oproeping staat aange- maar vier. Stemdistrict twee geven, op welk bureau men zich (Middenmeer) bleek namelijk reeds rond 1100 kiezers te tellen, en hoewel geen wet van Meden en maarseweg, en district IV, omvat tende het „landelijke" gedeelte van het vroegere stemdistrict II. Het maakt overigens weinig uit, tot welk district men behoort, want in beide gevallen moet men in Middenmeer stemmen. De ingedeelden bij stemdistrict verkiezingen worden n gaan naar de Deze keer zal het de dje van district IV gaan naar de vervoegen moet, dus zijn er geen j moeilijkheden te vrezen. District II telt nu 367 kiezers Ferzen, is toch in de Kieswet als district IV 733. Stemdistrict I richtlijn aangegeven, dat een stemdistrict niet meër dan 1000 kiezers mag bevatten. Zou dit jaar nog geen vierde stembureau zijn gevormd, dan zou het toch in (Wieringerwerf) 734, terwijl Sloot- dorp de kroon spant met 862 kie zers. Als voorzitter van het hoofd stembureau te Wieringerwerf, Dienstplicht. Aan H. S. Doesburg, dienst plichtige van de lichting 1949, is op zijn verzoek uitstel van opkomst voor eerste oefening verleend. elk geval het. volgende jaar moe- waar de uitslagen van de verkie- ten geschieden, en B. en W. be- zingen zullen worden vastgesteld, sloten nu maar meteen de knoop ^fungeert amtshalve de Burgemees door te hakken Stemdistrict twee verdeeld in twee districten, n.1. district n, omvattende de bebouw de kom van Middenmeer, te be ginnen vanaf de Wieringerwerf - ter. Verder zijn de beide wethou ders. de heren H. Smid en H. A. Giesen lid, aümede de gemeente secretaris, de heer A. N. Nap, en de gemeente-ontvanger, de heer vaart tot aan Hoornse- en Alk- Spanj aart. Tot plaatsvervangende leden zijn de heren L. Felxes, S. Breebaart en G. Stoel benoemd. De stembureaux, belast met de telling van de op hun bureau uitgebrachte stemmen, en het be- hoorlijk verloop der verkiezingen, zijn samengesteld uitstem bureau I(Wieringerwerf) Bur gemeester Loggers, voorzitter leden de heren L. Feikes en F. J. A. van Dam, en plaatsvervangen de leden de heren G. Hofmeijer en J. de Bruijne. Stembureau II(Middenmeer- Stad) de heer H. A. Giesen, voor zitter leden de heren S. Bree baart en S. Zoodsma, en plaats vervangende leden de heren B. van der Molen en G. Horst. Stembureau m (Slootdorp) ae heer H. Smid, voorzitterleden de heren J. G. Addens, en G. Stoel, en plaatsvervangende leden de heren G. Klop en G. Smid. De leden en plv. leden van stembureau IV zijn nog niet aan gewezen. De stemming zal in Wieringer werf dit keer in de Wieringermeer school, aan de Kievitstraat, plaats vinden, en in Slootdorp weer in Je noodschcol. De dag van de candidaatstelling zal thans zijn Dinsdag, 16 Mei. VERKEERSONGELUK Woensdagmorgen te even half negen, vond in de Brugstraat, ter hoogte van de kruising To renstraat, een botsing plaats tussen twee luxe auto's. Vooral de ene auto (een PTT wagen) liep ernstige schade op; men kon de auto slechts met behulp van materiaal van de firma Klare van de weg afkrij gen. Behoudens ernstige mate riële schade, deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De Rijkspolitie te M.Meer, in samenwerking met de Verkeers politie, maakte proces-verbaal op, teneinde te beslissen over de schuldvraag. Flevo - Nieuws. In ons Woensdagnumme» maakten we melding van een weekend zonder adspiranten- wedstrijden. Het blijkt echte» dat er toch wedstrijden zijn vastgesteld. Flevo A speelt n.1. om 3.30 u. te Middenmeer tegen Dirks- horn A, en we mogen verwach ten, dat de Flevo-jongens bei de punten in de Meer zullen houden. B gaat een zware uitwedstrijd tegemoet in Wieringen tegen de Succes-B-tjes, en het zal ons meevallen als ze een gelijk spel uit 't vuur weten te slepen SCHAGER MARKT. Op de gehouden veemarkt wa ren aanvoer en prijzen 23 Paarden f 300 - f 800 0 Mag. Geldekoeien f 300-f 500; 33 Idem Vette Centrale; 20 Kalf koeien f 600-f 750; 4 Vaarzen f 375-f 425; 13 Pinken f 190- 225; 2 Pinken Centrale; 360 Nuchtere Kalveren Centrale 11 Vette Schapen Centrale 2 Bokken en Geiten f 17.50- f 60; 71 Biggen f 45-f 70; 7 Konijnen f 2-f 12; 4 Kippen f 2 - f 5.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1