UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN 7 Woensdag 2 Maart 194$ Vierde Jaargang No. 31 pgrara—rei MTlTrtl Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat ierJt, •e Bouwt aan z\jh toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Wierir.gen. 1 Jaarvergadering Toneelconcours Den Oever, ChrGem. Zangv. M.-meer. DE LAATSTE UITVOERING in het gebouw van Chr. Belan- Zaterdag en Zondag gaf de ac- gen te Middenmeer hield boven- Wieringermeer. Chr. Eond van Plattelands vrouwen en Meisjes. Wat betreft de bestrijding, merkte spr. op, dat ook in Neder- MAANSTANDEN 1949. Dinsdag 8 Maart E. K. land onderzoekingen op grote Maandag 14 Maart V. M. cordeonclub „Avanti" een paar genoemde Ver., onder leiding van uitvoeringen, die er wezen mocii haar voorzitter de Heer A. Terp- ten. Was de accordeonclub al- stra haar eerste jaarvergadering, tiid al een trekpleister voor het J i - heil uc nuui xi. xcipowa cxx ivxcvi. Wieringer publiek, de com m - Qeeih0ecj. jn de plaats van de Zr. Schouten sprak over „T.B.C.-bestrijding." Op 24 Februari j.1. hield de af- gebruike bij voorkeur zo min mo In het bestuur werden herko- deling Wieringermeer van boven- gelijk geconserveerde levensmid- zer de Heer A. Terpstra en Mevr. genoemde bond een vergadering delen, en bereide het voedsel zo "in Hotel „Lely" te Slootdorp. hygiënisch mogelijk. Het gebruik schaal begonnen zijn, om vroegtij dig degenen op te sporen, die lij dende zijn aan t.b.c. Verder is een doelmatige voe dingswijze van veel belang men 4 Maart 5 Maart 6 Maart tie met een prima toneel-uit ueer jj Brinkman (niet herkies- Na gebruikelijke opening, heette van levertraan in de winter is 3 Maart voering maakte het geheel tot een prachtig stel avonden. Deze avonden stonden wel in Maandag 21 Maart L. K. ZÜNSTANDEN 1949. zon op 3 Maart 7.27 7.25 7.23 7.24 HOOG WATER TE DEN OEVER. de baar) werd gekozen Wolters. Verder werd de avond Heer S. de presidente allen hartelijk wel- zeer aan te bevelen. Het slapen 4 Maart kom, inzonderheid Zr. Schouten, met open ramen is ook van belang. 5 Maart het teken van de heer „Van met voordracht, spraakwaterval, gevuld die een lezing zou houden over Glabbeek." Wat deze heeft ge presteerd, zou menigeen onmo gelijk zijn. Eerst zorgde hij, hersengymnastiek en zang waar- T.B.C.-bestrijding." Naar aanleiding van een ingeko- mede de vrij talrijke aanwezigen men stuk, betreffende de uitvoe- zich zeer vermaakten. De Heer S. Wolters ring van de Matthaus Passion, op Ten slotte wees spr. er op, dat 6 Maart de bijdrage in de kosten voor de bestrijding ook onze volle aandacht moet hebben. Nadat Zr. Schouten diverse vra- 10.29 10.56 11.23 11.46 ond. 18.20 18.22 13.24 18.25 10.39 11.06 11.37 dat alle reauisieten present wa- XICC1 vvulueia sl°ot de 8 April a.s. te Enkhuizen, werd de gen over haar onderwerp beant- j dirigeerde toen zijn mu- avond met de opwekking nieuwe gelegenheid opengesteld zich in de ■vroord had, bracht de presidente ren, dirigeerde toen zijn mu ziekgezelschap, waarbij hij nog •diverse liedjes zong en daarna holde hij vlug naar de kleedka- MeSkverbruik Ba opheffing Zeker een prestatie. Het muzikale gedeelte was prachtig. De mooie, vaak mee slepende muziek der accor deons, werd doodstil beluisterd leden te winnen, waarna men na pauze op te geven voor het bij het zingen van de Avondzang uit een ging. der rantsoenering gestegen. In 1947 gebruikte Nederland c.a. 5000 ton melk per dag, d.i. onge veer 0.5 liter per hoofd der be wonen van dit concert. Zr. Schouten, hierna het verkrijgend, merkte allereerst op haar dank voor de lezing, en werd haar een stoffelijk blijk van waar woord dering overhandigd. In de pauze werd thee gedron- dat de meeste gevallen van tuber- ken, terwijl de exploitant van Ho- culose voorkomen bij jonge men sen. Spr. somde de materiële scha de op, die deze ziekte veroorzaakt.. WAT ONS BEZIGHIELD. Onze torenklok. Wijzerplaten en wijzers zijn onlangs van de toren van de N. H. Kerk te H.-hoef afgenomen ter tel „Lely'' de Heer Smit, gratis restauratie. Krachtens een besluit gebak aanbood, in verband deze eerste vergadering in Immers, een kind vraagt reeds hersteld hotel. en telkens brak weer een warm volking per dag. Ter vergelijkin; van vóór de geboorte totdat het zelf gaat verdienen, grote onkos ten voor de ouders. Wanneer zich applaus los. En toen het muziek diene dat het vooroorlogsgebruik daii de gevreesde ziekte openbaart. «rogramma dan geëindigd was wordt geschat op .0.4 per dag. met een pittige afscheidsmars, 1943 werd de rantsoenering i geleidelijk opgevoerd en de distri- kwam na een korte pauze het £utJe teJnslo£| opgeheven. is dit zeer zeker een grote mate- i riële tegenslag voor de ouders, Daar Mej. A. Woudstra naar Canada vertrekt, werd in haar plaats Mej. J. v. d. Bout der be stuurslid gekozen. Van Mevr. Oostenbrug was een schriftelijke dankbetuiging ont- wedstrijd maar ook voor de betrokkene zelf, bloemen die zij van de afdeling die dikwijls lange tijd zijn of haar ontvangen had bij haar thuis- Na deze opheffing was het ver- laatste .stuk in deze op de planken. bruik over de 2e helft van 1948 De secretaris van het Ccn- ongeveer 1.050.000 ton, of wel cours verving deze keer de 5770 ton per dag d.i. 0.57 liter per nen de kwaal bij zich hebben, voorz. v- Glabbeek en heette de hoofd van de bevolking. Verder wees spr. er op, dat n Jury welkom. Bekend gemaakt Ook het verbruik van taptemelk de^.e ziekte alleen door besmetting j werd, dat het Jury-lid, de Heer nam in 1948 met 25000 ton toe tot krÜ"en kan De besmetting kan. Goettsch uit Schoorl, door een ca- 143.000 ton. sterfgeval plotseling af bericht moest zenden. Hij was alle ze- Opening rV eindelSêizO>6Il. ven uitvoeringen present ge-, ZaI,erdag en Zondag 6 Maart organiseert de Nederlandse Wan- weest. De heer J. Ekkers van „Tave delspon Bondi Afd Noord.Hol- *u" uit Den Helder, was onmid iandi ter gelegenheid van de ope- delhjk bereid in te springen. ning van het wandelstizoen pro- Verder bleek da,t de grime in paganda - wandeltochten in ver handen was gelegd van de hr. -schillende plaatsen over 10 en 20 beroep niet kan uitoefenen. komst uit het ziekenhuis. Ook oudere mensen, aldus spr.,! op 23 Juni a.s. zal een reis ge- die vaak lopen te hoesten, kun- j maakt worden naar de aardewerk fabriek en naar de wolfabriek té Verder wees spr. er op, dat men Leerdam. Nadat het programma der ver- ook van beesten op mensen of om- J gadering op 16 Maart- a.s. bespro- van de gemeenteraad zullen de Z1]n wijzers worden verguld en de wij- 1 zerplaten opgeschilderd. Het uur- werk wordt gereviseerd, j Binnen niet al te lange tijd zal j alles weer keurig in de puntjes zijn. Voor velen bijna in het gehele dorp kan men op de torenklok zien is deze tijdelijke „tij de- loosheid" een gemis. gekeerd geschieden. ken was, volgde sluiting. Wiieringermeerraiters. Paardekoper. terwijl Mw. Hou wing als souffleuse fungeerde. I K.M. in verschillende I Personen van 16 jaar plaatsen, en ouder Wij zouden gaarne iets over: kannen aan de 20 K.M. deelne- de opvoering mededelen, doch men> vai^ uitsluitend n t. aan de 10 K.M. tocht. Ei- worden we houden ons aan «de afspraak; - hermnermgslinten aan de deelne- geen cntiek te leveren, zolang g uitgereikt •r een Jury is om dit te doen. o.m. worden in Anna Paulowna, We zeggen echter niet te vee] Schttgerbrug, Kolhom, Alkmaar, als we beweren, dat het stuk Hoorn, Enkhuizen enz. dei gelijke gedragen werd door de Heer tochten gehouden. Aanmelding Van Glabbeek, die noia bene' voor '3 Maart a.s. bij de plaatse- nagenoeg drie bedrijven achter, üjke vertegenwoordigers. «•lkaar op toneel was. Er warenII7 prachtige typen bij. j W€€X nflffs* de 14 leYlVeg. Zoals bij elk stuk, waren ook: De H(jer g 1)ankerti (Klierer- hier zwik kt punten en foutjes. weg), wordt leider van het bedrijf Hoofdzaak was wel, dat het Wierweg F 52. Zulks in de plaats den is. Men is er door ia s-.aat de dieren beter te leren ken nen, iel wijl ook hun prestaties er door verhoogd worden. Tevens i: het een sport, die er toe meewerkt dat de stede ling kan zien wat het platteland kan presteren. Tn dit verband wees spr. op de ceelname aan grote défii. zoals b.v. met de onlangs gehau de Heer Voorsluis, secretaris vanj^^ f<?esren Onder leiding van de voorzit ter, de Heer G. Stoel, is Donder dagavond j.1. in Hotel Smit een feestavond gehouden van de „Wieringermeerruiters;" De voorz. heette in zijn ope ningswoord de aanwezigen, in het bijzonder Mevr. Loggers, en de Landelijke Rijvereniging, harj' telijk welkom, en sprak er zijn! vreugde over uif, dat er, gezien de flinke opkomst voor deze Daarna draaide hij een film van het défilé te Soestdijk, waar na vertoond werd de schitteren- de kleurenfilm van de jubileum- avond, in de polder veel belang feesten. Q a men de m. stelling is voor de mooie ruiter- miters dig aan het démé sport. Hierna ging de Heer Voor deelnamen, en een gedeelte van het jubileumspel Neerlands sluis over tot het vertonen van Tuin Deze fiIm de aan. enige films. Allereerst was in beeld ge- wezigen zeer in de smaak toen de W.Meerruiters op en het "«I- VV iet Wtfl J7 oa. £-1 uxts.0 111 UC pidalrd U..--UX 1 orn-Joliilrxa - r\ x ux kv-x o '"-v publiek het stuk niet alleen aan van de Heer Croon, die binnenkort j JanaenjKe rijpaaLa-. het doek kwamen? wer(j dachtig volgde, doch .ook be-1 naar Brazilië vertrekt, greep. Het oogstte een spontaan applaus. Even later zegde de secreta- fiSj de heer de Graaf, Glabbeek en de zijnen hartelijk dank voor hun medewerking aan dit mooie Concours. Toen behoorde ook dit weer tot het verleden, althans voor wijzen op de uitvoering van a.s. bedrijf in actie. in het gewone boerenwerk; +e-| ivens zag men in deze film de leden H. en L. Dekens op hetj Woensdag (heden) de Haan. De liefhebbers kunnen plaats bespreken. even teruggedraaid, opdat men ;de beleenden nog eens zien kon. Daar het stukje door de leden niet opgevoerd kon worden, was i. nog een humoristisch filmpje |de opnamen van diverse con- ingeiast Cinema! Daarna werden er verschillen nog coursen vertoond. Mooie voor- j beelden van rijkunst, springen De Voorzitter Zonder twijfel zal ook het pu-|en tuigpaarden kreeg men te zien kort sïotwoord> waarin bliek uit Hippo belangstelling o.a. de 4 Groninger hengsten aa"wezigen voor hun sprak nog een hij de belang-j Wij zouden het hebben toege juicht indien de gemeente deze gelegenheid meteen had te baat genomen de torenklok electrisch te doen verlichten, zodat ook bij donker in wijde kring de tijd zou zijn op te nemen. Mischien is het nog niet te laat deze kwestie alsnog eens onder de ogen te zien en dit althans te doen vóór dat de gerestaureerde spullen weer worden gemonteerd. Het kan natuurlijk altijd nog ge beuren maar juist de demontage en montage maken een belangrijk deel van de kosten uit. Mogoen wij deze kwestie dar» in de warme belangstelling var* Gemeentebestuur, Gemeenteraad, Ver. v. Vreemdelingenverkeer, etc. aanbevelen. Wij geloven stellig dat het ver wezenlijken van het hier geopper de idee, door ieder zal worden ge waardeerd. In de practijk, reeds in vele ge meenten toegepast, worden soms alleen de wijzers verlicht, die zich als 2 gloeiende spijkers scherp te gen de donkere hemel aftekenen soms ook worden op de plaatsen waar de cijfers staan nog kleine lichtvlakjes aangebracht. De kosten schijnen mee te val len en zijn zeker, als alle geïnte-' resseeróen het hunne doen te dragen. jvoor deze mooie uitvoering heb- van de Heer Mellema, het publick. Want over enige 5en (Beneden 16 jaar geen toe~,'pen voor een mailcoack, op ccn 001s^ds voor zijn medewerking weken komt de Jury terug met gan<) "™T* 1 het.... critisch verslag en dan 0ver de uitslag van stelling bedankte, en de Heer ;Concours in Groningen. Dit span de pu- oogstte ieders bewondering. voor deze avond. mogen alleen de spelers, in in- bliekprijs mogen wij U nog niets tieme kring, vernemen, hoe de vertellen; deze zal binnenkort na een vlotte Jury over spel en spelers denkt, bekend gemaakt worden, hetgeen o.i. zeer interessant Zoa!s y weet is het maximum zal zijn. Gezien het feit. dat op aantal punten 600. beide We zien in ieder geval De Heer Voorsluis hield hiei- inleiding over Waarc.'i landel. ruitersport?" Spr schetste de landelijke Middenmeer opgevoerd wor- j ruitersport als een sport, spcci- den: ..De zoen van Berkenhof zeer^al'. voor de j'ongeren van het Voor nadere bijzonderhf,den zie Jeugdkring „Jon? Leven." Vrijdagavond 4 Maart 1949 zal Avanti-avonden de zaal uitver- benieuwd de totale uitslag tege- platteland, doch ook als eer. men de advertentie in dit num- kocht was, kunnen we nog eve* moet. sp .i t die aan het bedrijf gc'oon mer. HOOG WATER TE DEN OEVER In Den Oever steeg het water tot 2.90 M.+ N.A.P., d.i. 2.10 M. boven het normale vloedpeil. Aan de IJsselmeerzijde daaren tegen werd het water in Zuide lijke richting opgejaagd en wees het peil 1.60 M. N.A.P., d.i. 1.20 lager dan normaal. Op de Haven 1.70 N.A.P. stond Dinsdagmorgen 1.20 me ter water. Het tegen de uitwateringsluizen kletsende water bruisde zo hoog op, dat de wind het over de hc-f torens op de rijweg joeg. Het verkeer over de Afsluitdijk kon normaal doorgang vinden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1