UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Woensdag 9 Maart 1949 Vierde Jaargang No. 33 l—IMi Wil 1 lli II i lilHIII II'IM Redactie Secretariaat Klieftstraat No. 12, Hlppolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijr^ toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1,per stuk van ten hoogste 4 regels. Gevallen voor het Vaderland. Zondag j.1. is bericht ont vangen dat soldaat N. Sijm, richervenweg K 35, W.Werf, ep 5 Maart j.1. is gesneuveld in Indonesië, nabij Boeloe Pantjoer (Sumatra.) Nadere bijzonderheden ont breken nog. Onze deelneming gaat uit raar de zwaar getroffen fami lie, die op zo'n tragische wij ze hun zoon en broeder bij het volbrengen van zijn taak ver loor. De jacht op onbeschermde vogels. De Plantenzicktenkundige Dienst vestigt er de aandacht op, dat tot 31 December 1950 de volgende vogelsoorten onbe schermd zullen zijn, zulks in verband met de schade, die zij de land- en tuinbouw en de vis serij berokkenen De schollevaar, de mantel- meeuw, de zwarte kraai, de bon te kraai, de roek, de ekster, de Vlaamse gaai en de huismus. Voorts zullen de navolgende soorten TIJDEIJK onbeschermd rijn De zilvermeeuw, de kok meeuw, de houtduif en de kauw (beschermd van 15 April lm 15 Juli.) De blauwe reiger (beschermd van 1 Febr. tm 15 Juli.) De spreeuw (beschermd van 1 November tm 15 Juni.) Vergunningen voor het gebruik van geweren bij het doden van onbeschermde vogels (z.g. Vogel vergunning G) worden afgege ven door de hoofden van plaat selijke politie. Houders van een jachtacte worden geacht vergunning tot het gebruik van vuurwapenen bij het doden van onbeschermde vogels te hebben verkregen, op voorwaarde, dat zij daarvan geen gebruik maken op Zon- en feest dagen en evenmin tussen zons opgang of wanneer de grond met sneeuw is bedekt. Winter in Maart. De strijd tussen de winter en het voorjaar, die Dinsdag j.1. tij dens de zware storm in onze om- gev:ng zijn hoogtepunt heeft be reikt, is ten slotte ten gunste van de winter beslist. De koude poollucht, die achter de stormdepressie om, naar Euro pa werd getransporteerd, is ook in het gehele Middellandse zeege bied doorgedrongen. In Italië vriest het in de vroege ochtend op sommige plaatsen meer dan vijf graden. De laagste temperaturen komen in Europa thans voor in Noord-Zweden. Sommige stations aldaar melden 20 tot 30 graden vorst. In verband met de aanwezig heid van een uitgestrekt gebied met hoge barometerstanden ha ven Scandinavië is het voorlopig voor de oceaandepressies onmo gelijk de warme oceaanlucht tot onzo omgeving te doen doordrin gen. Men zal dan ook in de eerstko mende daten rekenmg moeten houden met het voortduren van het koude weer met matige vorst gedurende de nacht. HOLDERDEBOLDER, EEN KOE OP ZOLDER. UIT EEN DER VELE BRIEVEN. j. Soerabaia, 10—2—'49. want de Flevo-Bode is j voor ons de boter bij de vis, die I tot voorkort geheel ontbrak, en wij Wieringers houden nu een- I maal van een volmaakt geheel. Nu is het volmaaktde hoofd- j schotel is en blijft natuurlijk de brief, het pikante smaakje echter en de nagerechten v/orden door de Flevo-Bode op uit stekende wijze verzorgd. Deze toe-tjes smaken dan ook opper- j best. ik heb zelf enige weken j op de voorste posten doorgebracht, dan pas kom je tot de ontdekking j wat een courant is, dan worde ai- les nagelezen, dan lees je drie viermaal dezelfde courant in een paar dagen tijds K. SCHIPHOF. Marn. Ile klas 37729, Vorn. Marbrig (Leom. sec.) Marinierspostkantoor Soerabaia. MAANSTANDEN 1949. Maandag 14 Maart V. M. Maandag 21 Maart L. K. ZONSTANDEN 1949. zen op ond. 10 Maart 7.07 18 35 11 Maart 7.05 18.36 12 Maart 7.03 18 33 13 Maart 7.00 18.40 HOCG WATER TE DEN OEVER. 10 Maart 2.59 3.43 11 Maart 4.44 5.20 12 Maart 6.05 6.35 13 Maart 7.14 7.36 In het hartje van Berlijn heeft een Zwitserse boer een stal op de eerste verdieping van zijn huis. Reeds tijdens de oorlog waren verschillende geïmproviseerde boerderijen in het centrum van de stad ingericht om tijdens de oor logshandelingen melk voor jonge kinderen te kunnen leveren. De boerderij van deze Zwitser ligt in de Russi sche zone van Berlijn. „Ik wil graag naar Zwitserland terug", heeft boer Von Cunten verteld, „maar de Sovjets willen mijn koeien geen visum geven." 450 GRAM VLEES AANGEWEZEN Slootdorp, 3 Maart 1949. Beste Luitjes Ondanks mijn lange zwijgen, wordt de brief niet lang. Ik heb geen tijd, want 't zonnetje schijnt en 't voorjaar komt-, dus ik moet aan mijn tuin. Och, veel bijzondere dingen val- len er op ons dorp niet te beleven. Dichtte Poot al niet „Hoe genoe- „Gelijmde" kleren. Niemand weet of het juist is maar het schijnt dat een eenvou dige zo iets geschiedt altijd door een eenvoudige Argentijnse kleermakersknecht een stof heeft ontdekt die naald en draad over bodig maakt. Hij maakt voor- en achterpanden met naden van japonnen, jassen enz. kant en klaar, legt de naden tegen elkaar, bestrijkt ze met een bijzondere stof en.... de zaak is „O.K." Ge lijmde kleren om zo te zeggen Er is patent op deze uitvinding genomen en binnenkort weet men niet meer of het hoort zo. Als nu de „lijm" maar tegen zon en re gen bestand blijkt, anders beleven we rare dingen op straat SCHIETOEFENINGEN Zeegat van Texel. Vanuit een batterij even Weste lijk van de vuurtoren van Huis duinen zullen overdag op 9, 10, 11 en 12 Maart a.s. schietoefen'n- gen worden gehouden met zware mitrailleurs. Geschoten wordt in de sector begrensd door de rich tingen plm. 260° en 340° uit de standpl. van de batterij, max. af stand p.m. 8 K.M. •Tijdens de schietoefeningen worden een Nederlandse en 2 rode vlaggen gehesen nabij de batterij. Zeevarenden worden dringend verzocht zich gedurende de schiet oefeningen niet op te houden in het gevaarlijke gebied. POST VOOR DE „SIBATAK" EN DE „GROTE BEER" De opvarenden van het m.s. maar nu 's hü weer terug, n' „Sibajak" en het s.s „Grote meer op de oude plaats, maar Beer", die beide op de thuisreis Spikman. 7o z en we de zijn. kunnen in Port Said post Dader roofoverval te Schagen gearresteerd. De rijkspolitie te Schagen is er in geslaagd de dader van de op i 16 Februari gepleegde roofoverval I op het postkantoor te Schagen ts arresteren. Het is dc 28-jarige J. S. uit Wieringerwerf, die vroeger in Schagen heeft gewoond. De man heeft zijn daad bekend en bij huiszoeking is in zijn woning acht van de tien duizend gulden gevonden. Twee duizend gulden heeft S. besteed aan de inrichting van een woning in Wieringerwerf, die hij een week na de overval betrok. S. had direct na de overval de geldkist, zonder de inhoud te be kijken, verstopt ender een stapel j planken op de Loet te Schagen. Uit een radio-uitzending kwam 4,™jhij te weten hoeveel hij had ge- In de bonnenlij st van a.s. Don derdag zal een bon voor gram vlees worden aangewezen.stolen. Op genoemde plaats is ook Voorts op bon 024, 50 gr. vlees. een pistool gevonden. BRIEVEN VAN SLUIS I. stortplaats. We hopen voor hem en alle middenstanders, dat de i integrale schadevergoeding nog eens werkelijkheid zal worden. (Wie gelooft het nog J. van der Kooi en zijn vrouw vierden in alle glorie hun 25-jarig Huwelijksfeest. Ze misten natuur lijk hun zoon, maar ontzettend veel belangstelling verzachtte het i gelijk rolt 't leven, eens gerusten gemis. Alle schoolkinderen wer- landmans heen" Zo ook bij ons. Alles is rustig. Ruzies met buren worden hier niet gemaakt, ver den royaal getracteerd. „En nu maar wachten op de andere mid denstanders die 25 jaar getrouwd schil in stand is hier ook niet zijn," zei mijn vriend. (niet noemens waard), kortom 't leven glijdt hier zomaar onder je door. Dit wil niet zeggen, dat er De storm heeft hier ook flink huisgehouden. Al blijft de schade in hoofdzaak beperkt tot de dak- niet van gemaakt wordt, wat er pannen. Vooral de Gereformeerde van te maken valt. Integendeel. De grote aanwinst van de afge lopen tijd vind ik de wagen van Versluis Jr., de eeuwige optimist. Hij met ziin vriendelijkheid en Kerk en 't hoekje Ds. VinkPos- tem a—Lindenbergh misten veel dakbedekking. Nu is 't weer prachtig en met een wordt er door VI. en V. en De Gemeenteraads verkiezingen. Van verschillende zijden, vooral van de nog kort in de Wieringer meer woonachtige personen be reikt zijn stemgerechtigd en tingen over de a.s. verkiezingen inzonderheid over de vraag wie aan de stemming mogen deelne men en in welke gemeente. Alle personen die op 31 Dec. j.L dc 23-jarige leeftijd hadden be reikt zijn stemgerechti gd en stemmen in dc gemeente waar zij op dat moment in het bevolkings register stonden ingeschreven. Bij twijfel omtrent de datum van inschrijving in een nieuwe gemeente wende men zich dus tot hel gemeentehuis van de plaats ziiner inwon'ng. Men onthoude dus dat men in de gemeente waar men op 31 Dec. 5948 in het bevolkingsregister stond ingeschreven op de kiezers lijst is geplaatst en dat men al leen in die gemeente mag stem men. - Voor bijzondere regehngen als stemmen buiten de gemeente, is, waar het hier gaat om de verkie zing van plaatselijke vertegen woordigers, ditmaal geen plaats. Seizoenarbeiders b.v. die op de dag der stemmmg in een andere gemeente verblijven zullen in die gemeente niet aan de stemming kunnen deelnemen. (Dit. was wel mogelijk bij b.v. verkiezingen voor leden van de Staten Generaal.) Voorbeelden. A., boerenknecht, 3*1 Dec. '48, 23 jaar, werd 2 Jan. '49 afgeschreven uit de bevolking van gemeente B. naar C. Hij moet stemmen in B omdat hij daar op 31 Dec. '48 stond meeschreven. Gezin E., geëvacueerd in ge meente F., keerde 1 Dec. 1948 te rug naar gemeente G. en werd daar 4 Dec. in de bevolking op genomen. De gezinsleden die op 31 Dec. '48 23 ia-en of ouder waren kun nen stemmen in gemeente G. H. vertrok 1 Sept. '48 uit I., en verbleef tijdelijk op ver schillende adressen. Vestigde zich K°rstnv's '48 in gemeente J. doch gaf eerst enige dagen later kennis van deze vestiging. Hij werd 3 Januari '49 in de gemeente J. in geschreven. Hü moet nog stem men in gemeente I. Men lette er dus oo Datum verhuizing is n'ot eFijd datum in schrijving bevolkingsregisters. zonn'ge kijk op alles is voor ons DWO gebruik van gemaakt om het - een subliem voorbeeld. Veel genoe gen met je wagen en denk om de bochten. P"aehtig nieuws is ook de te rugkeer van brandstoffenman J. Fcozendaal Bijna vier jaren bracht hij in „ballingschap" door, omvangen. mits deze niet later :rl en de gebondenheid tmo0- dQVlük n~oci elkaar. Het pflrceel dan 10 Maart a.s. ter post zorgd wordt. rn ^oczendoo] beslaat een flinke De" ruimte, woonhuis met kantoor, een grote schuur en een ruime terrein om te werken. De trekker van Struik scheurt een ploeg d'ep door de gron-j tegelijk wordt 'i terrein geëgaliseerd. We krijgen nu een pracht sportveld, maar voor de Landbouw- en HiPshoufl- sohocl en de lagere school is 't wel een strop. Misschien megen de jongens en meisjes gebruik ma ken van 't terre'n in bos. Letjes mijn beste wensen vor- r^zellen U. Mannen, sta^t stek. want met 't vnoriaar nadert ook de onvermijdelijke schoonmo.a'- KEES en GESIEN. Uitgave Stichting Flevo - Bode Verantwoordelijk redacteur te vens redacteur voor Wieringen N. H Klomn, Klieftstraat 12, Il DDOlvtushoefTcW No 103. Redacteur voer Wieringermeer •T A. Gerritsen, "^azantst^aa' 11, wjorin^rwerf Te Woon No 123. Voorz'tter G. P. K'st»maker, We^ennad H 40. M'ddenmeer. -K?A 5>f) Tyjn- A1»ri'"-^0'T>. Drukkerij Gom. J. Bosker. Hoofd, straat 14. TT'nnnlvtu^hoef Telefoon Hippolytushoef No 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1