UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN DE GROTE RIJKSWEG DOOR DE WIERINGERMEER. AARDSTRAAL ONDERZOEK. Woensdag 30 Maart 1949 Vierde Jaargang No. 39. Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hlppolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. I In Augustus 1949 gereed 150 Km. in de bocht Een groots werk. In verband met diverse vragen die ons bereikten uit de kring der lezers, hebben wij ons laten inlichten over de aanleg van de grote verkeersweg door onze polder, welke een onderdeel vormt van de Rijksweg No. 7 (Amsterdam Den OeverLeeuwarden). I asfaltbeton, dat verhit is op een1 Plppf»1 tnrfnlflolcver^ip^tinp" temperatuur van 300 a 350 graden Llectr' tOrenKIOKVerriCMing. Fahrenheit, op de onderlaag ge- I spreid wordt. In verband met d> I afkoeling, kan het aanbrengen beziggehouden met de van het asfaltbeton niet geschie den bij koud weer. Het Gemeentebestuur Wieringen heeft zich ernstij door ons onlangs in ons blad geopperde gedachte, thans, nu het torenuur- M AAN STANDEN 1949. Woensdag 6 Anril E. K. van woensdag 13 April V. M. Woensdag 20 April L. K. ZONSTANDEN 1949. De totale breedte van de weg is werk en de wijzerplaten toch her- 8,25 m het eigenlijke wegdek is stellingen moesten ondergaan, de 6.25 m. breed, aan weerszijden gelegenheid aan te grijpen op de geflankeerd door een kantstrook toren te Hippolytushoef een elec- I en een vaste 0.50 m Bij de splitsingen berm, ieder van t trische wijzerplaatverlichting doen aanbrengen, ter plaatse Hoewel een dergelijke verlich Lengte der trajecten. De weg zal een totale lengte krijgen van 64 km., terwijl de diverse trajecten resp. lang zijn Amsterdam Hoorn 31 km. Hoorn Middenmeer 18 km. M.-meer W.werf (ten zuiden) 6 km. W.-werf Den Oever 9 km. Ten Zuiden van Hoorn (De Hulk) moet van de provinciale wegen gebruik gemaakt worden De krommingen in de weg zijn z.g. „Lemniscaatbochten", welke, indien men enigszins „bijstuurt", zonder gevaar met een snelheid van 150 km. per uur „genomen" kunnen worden Er zal dus een zeer snelle verbinding Amsterdam - Afsluitdijk tot stand komen. De afronding der hellingen is zodanig, dat het ook bij bruggen mogelijk is 300 meter vooruit te zien. De weg is wel-is-waar twee- banig ontworpen, doch het kan gebeuren dat een auto, b.v. door „pech", direct na een brug stil staat-, en dan is het van groot belang, dat men zulk een voertuig reeds tijdig kan opmerken. Hoewel er wel ruimte voor is, komen er geen fietspaden langs de weg. De fietsers zijn dus gedwongen de oude ten dele pa- rallellopende wegen te blijven ge bruiken, die echter niet afgesloten zijn voor autoverkeer, zodat rustig rijden voor wielrijders niet geheel mogelijk zal zijn. De voltooiing van de weg in zijn volledige twee-banige vorm, zal nog lang op zich laten wachten. Temeer daar de financi ële vooruitzichten van ons land verre van rooskleurig zijn, en we genbouw veel geld vraagt. Zoals onze lezers zich zeker nog wel herinneren, werd het gedeelte Sluisgatweg Middenmeer ge- gegund voor f 1.200.000.De één- banige weg zal met uitzonde ring van de Hoekvaartbrug on geveer Augustus 1949 gereed zijn. Hoewel het, in verband met de verkeersveiligheid, van groot be lang is dat er zo weinig mogelijk aansluitingen op de weg komen, kunnen ze niet geheel gemist worden. Deze zullen komen bij Oudelanderweg, Mid denmeer (Alkmaarseweg), ten Noorden en Zuiden van Wierin- gerwerf, en bij de Sluitgat-weg. Om het verkeersgevaar, dat be staat bij het inschakelen op de grote weg, zoveel mogelijk te re duceren, is men voornemens dit zodanig te regelen, dat steeds rechte het verkeer zich kan in voegen. Gelijkvloerse kruisingen zijn eigenlijk ook uit de tijd, maar viaductenbouw vergt veel geld, en zo zullen er voorlopig geen viaducten komen in het verlengde van Westerterp- weg en Wierweg. Dit is erg jam- j mer, en o.i. is het zeer gewenst, dat polderinstantics zich verstaan met de betrokken autoriteiten, opdat de bouw toch spoedig zal plaats hebben. Een snelle verbinding der ge- j noemde wegen met de kom vani OP DE GRENS VAN HET OUDE EN NIEUWE LAND. van de gelijkvloerse aansluitingen ting naar 4 zijden is de ruimte tussen de banen van niet al te bezwaarlijk kon worden de weg 10 m. Langs beide kanten geacht, moest toch om technische van het wegdek zijn redenen van het voornemen wor- bebakeningsblokjesj^^^ difi 2ich meJ, deze op plm. 3 meter afstand aange- aanleg belast, achtte het plan voor SUCCESSEN VOOR zon op ond. 31 Maart 6.19 19.11 1 April 6.16 19.13 2 April 6.14 19.14 3 April 6.12 19.16 HOOG WATER TE DEN OEVER. 31 Maart 9.36 9.47 1 April 9.59 10.12 2 April 10.24 10.39 3 April 10.53 11.09 bracht. de toren te Hippolytushoef niet Mocht men, bijv. bij mist, de uitvoerbaar omdat de wijzerplaten juiste baan niet meer kunnen zien, niet gemakkelijk zijn te bereiken, dan voelt men door de blokjes Een electrische wijzerplaatver- (die plm. 3 cm. hoog zijn), dat lichting eist een geregelde con- men uit de koers raakt, terwijl tröle. Een defect lampje moet di- men dan nog niet direct WIERINGER BRIDGERS Elf koppels van de Wieringer Bridgeclub namen deel aan de Vrijdag j.1. te Den Helder ge- I houden AVRO Bridge drive, in een j reet kunnen worden vervangen en Van Helderse zijde was de zachte berm terecht komt, waar- ook andere kleine herstellingen belangstelling uiterst miniem, door men tijdig gelegenheid heeft i moeten direct kunnen worden uit- Met de dee^emers uit nog „bij te sturen." gevoerd. Op deze toren kan men omliggende plaatsen, kon niet dan met de grootste moeite 6° De aanleg van deze weg kan bij de wijzerplaten komen. tenslotte in - lijnen worden ge- inderdaad een groots werk ge- Ook aan de achterzijde zijn de- t speeld. noemd worden, die zijn ontwer- ze wijzerplaten niet te bereiken, Van de 4 eerste prijzen kwa- pers en bouwers alle eer aan doet-ze zitten n.1. vóór een 80 c.m. dik- men er drie bij de Wieringers Goede verbindingen met het ke muur. Was dit niet het geval terecht. „oude land" zijn van veel belang J dan kon in de wijzerplaat een Het waren de koppels voor onze streken. luikje worden gemaakt. Wij zien met belangstelling de Onder deze omstandigheden is, verdere ontwikkeling van Rijks- naar zich laat verstaan, het plan, weg No. 7 tegemoet. En hopen dat waarvoor bij de bevolking grote deze in vlot tempo kan geschieden, j interesse bestond, niet voor ver- G. wezenlij king vatbaar. Jammer Het viaduct over de Rijksweg bij Lambertschaag. Wieringerwerf zal iedere Wierin- germeerder stellig toejuichen. Bij Hoekvaarteluis is bruggenbouw alsnog noodzakelijk, terwijl de brug ten Westen van het Domein kantoor verbreed is. Wat de eigenlijke bouw van de weg betreft, deze bestaat uit een fun dering en een stort-laag, ter dikte van 35 cm. De fundering bestaat uit een laag Limburgse steen, welke steen vrij komt bij de ce- mentfabricage (Zuidelijk deel) of uit een paklaag van Belgische na tuursteen (Noorderlijk deel). Daarop komt een spreidlaag van steenslag, welke, evenals de fun dering, gewalst wordt, waarna A.s. Vrijdag demonstratie te Hippolytushoef, Den Oever, Wieringerwerf en Middenmeer. Kooij de Haan j Dekker Garrelts. Mw. Beeker de Herder Een 2e prijs verwierf nog het koppel Bosker-Rijkers. De eerste prijswinnaars heb- .ben zich hiermede in de volgen de ronde geplaatst en zullen i mogen uitkomen op de Districts wedstrijden te Amsterdam. Van vele zijden bereikten ons deze onderzoekingen nog na onze publicaties over Aard' stralen verzoeken om nadere in lichtingen. VISAFSLAG DEN OEVER I Aanvoer van 21 tm 26 Maart Bot 1173 pond 16-32 p. pond; veei Schol 7991 Kg 10-1.00; Schar Steeds hebben wij onze lezers verwezen naar het Ned. Instituut voor Aardstraal-onderzoek en reeds enkele malen heeft men een wichelroedeloper doen overkomen om de woning op aardstralen te onderzoeken. In sommige gevallen leidde dit tot positieve resultaten. Wiron - Nieuws. Wiron 1 heeft Zondag eervol verloren van zijn grote rivaal Hollandia I. Onder ideaal voetbalweer nam Wiron de aftrap en al dadelijk bleek dat Hollandia zijn zinnen er op had gezet, deze wedstrijd van Wiron te winnen, snelle aanvallen golfden op het Wiron doel aan. De achterhoede van Wiron liep nog een beetje naar zijn vorm te zoeken, daar E. Bijlsma van de backplaats naar de midvoorplaats was verhuisd. Deze proefneming is zeer goed geslaagd. Na twintig min. spe len loste de rechtsbinnen van Hollandia een ver schot, hoogop springend probeerde Jan vd Herik, die op een zeer goede wedstrijd terug kan zien, de bal uit de lucht te plukken, het luk te hem niet, hij liet de bal weer vallen, en de toesnellende links buiten schoot de bal m het ver laten doel. Wiron zette alles op alles, groter geworden en dit is voor de7321 Kg 9-40; Bot 880 Kg 20-49 Flevo-Bode aanleiding geweestWijting 5844 Kg 11-44; Tong één der medewerkers van genoemd 1131 Kg 71-3.15; Tarbot 182 Kg Instituut uit te nodigen om een 80-1.96:" Kabeljauw 174 Kg 23-70 ton~geevenet W'Chelr°ea? S™ 35 Kg 41; Wulken 1712 Vrijdag a.s. zal de Heer van Alva 1 1.10-1.i4. Garnalen 0688 van het Bureau Aardstraalonder- 44-50. Prijzen per Kg. zoek, in Wieringen en Wieringer- meer op verschillende punten een 1 GROTE WIRON VERLOTING onderzoek op aardstralen instel- De V.V. Wiron houdt a s Za- Ie11 en deze naar bevonden sterkte terdag in Zaal Wiron te Den op hem verstrekte plattegronden 0 f der betrefiende punten intekenen. 6 0 6651 VOOr leden Deze tekeningen hopen wij dan en donateurs t.z.t. in ons blad te kunnen af- Er w°rden emge toneelstuk- maar steeds nam Hollandia het drukken. jes opgevoerd, oXv. Dr. Bavilo, spel in handen, harde schoten Zoals men wellicht weet heeft me* verdere attracties, werden er gelost op het Wiron- pP andere plaatsen een dergelijk Daarna vindt de grote verlo- doel, maar J. vr Herik stond op onderzoek zich soms over gehele j ting plaats. ziin Dost dorpen uitgestrekt. Wij hopen dat het een mooie tt n Het is interessant de wichelroe-avond wordt en dat alle leden Met 1-0 voor Hollandia ging deloper aan het werk te zien.'en donateurs aanwezig ziin de rust in. Veelal bestaat ook gelegenheid N 'T,;. 8 Na de thee kregen wij een practisch deel te nemen aan de verloting. een gezellig ander spelbeeld te zien. opsporingen daar proefondervin- ons.,e. Wiron sterk in de aanval Holl|ieli;ik is bewe2en dat meerdere wiron sleik in de aanval. Hol personell in staat zijn als wichel_ NIEUWE TELEFOON landia erg in de verdediging spelend. Gevaarlijke corners wer den genomen op het H. doel, maar het juiste schot ontbrak, en juist toen iedereen ver wachtte dat Wiron gelijk zou roedeloper op te treden, De Heer v. Alva zal 's middags om half twee zijn experimenten in Hippolytushoef beginnen enNieuwe Sluisvaart. wel gaande vanaf het Kerkplein 138 Slootdorp J. G. Wolfs, naar 't Hoekje, waar hij een korte Brink 20 maken, kwam er een ongevaar- dVCT z«n bevindingen 74 Slootdorp lijke aanval van de gastheren,! 0m 3'uur nam. zal hij een. Wiron s verdediging bleef staan zelfde demonstratie geven in de voor buitenspel en de midvoor; Voorstraat te Den Oever, gaande AANSLUITINGEN. Oostwaard G. A. Honing, J. Schrale, Wier weg E 25 10 Slootdorp J. Roosendaal, Kon. Emmastraat 9 H. had geen moeilijke op- .vanaf de Haven naar zaal Wiron. 141 Slootdorp G. Montsma, /->_ c x-r Wieringerrandweg E 64 gaaf om er 2-0 van te maken. Om 5 uur is de Heer van Alva Toch bleef Wiron aanvallen en ,!1 de Terpstraat tc Wienngenvert 0 eet Wnon aanvallen en en Qm 6, uur te Midtlcnmeer FPr>n>T een kwartier voor het einde za- de omgeving van Beursgebouw en J IELLPOON gen we goed combinatiespel tus Havenstraat op aardstralen wor- j ABONNE t>. sen Bijlsma en Hols, een mooie den afgetast, totaal zijn in dit district in HoRrfeririTrië Irni.TjlSina en Men verzuime a.s. Vrijdag niefde maanc! Februari 1949. 49 nieu redde de eer -_I- met deze jonge wetenschap kennis we aansluitingen tot stand ge- Geel Zwart 2 - Wiron 2, 1-0. te maken. -bracht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1