UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Zaterdag 2 April 1949 Vierde Jaargang No. 40 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. GIJ EN IK... Gaan de grote historische fei- j ten van het verleden ons mensen van de twintigste eeuw nog aan Gevoelen we ons bewust betrok- ken bij de „daverende dingen de- zer dagen" Zier hier twee vragen, die we maar al te gemakkelijk ontwijken of ontkennend willen beantwoor den. Wij staan op een veilige af stand en volgen van verre, als toeschouwers, de loop der gebeur tenissen. Gij en ik spreken er hoogstens van als verrassend, belangrijk, droevig of onbeduidend. Wezenlijk er bij betrokken zijn we niet. Toeschouwers zijn en blijven we. Zo gaat het ook in onze ver- houding tot het lijden en sterven - van Jezus--Christus^- -Naar :éen81ij - fdléösiia£dita$ie rtmlterr' tve nog wel eens luisteren, en we worden ge sticht. De „Mattheiïs - Passion" telt ons ieder jaar onder de vaste bezoekers zij ontroert ons. Haal verder dan stichtelijkheid en ont roering komt het niet. Als reizigers doen wij, onder vele bezienswaardigheden in de we reld, ook even Golgotha aan. Voorbij vluchten we aan de erkentenis van Paul Gerharat Van al den last dier plagen met goddelijk geduld, O Heer, door U gedragen, heb ik, heb ik de schuld. Met de vinger wijzen we als schuldigen voor Jezus' dood aan de Joden met hun geestelijke leidslieden, Pilatus en zijn krijgs knechten. Rembrand t echter heeft de lij densgeschiedenis begrepen, toen hij bij de oprichting van het kruis op Golgotha zichzelf als hoofdfi guur plaatste onder de Romeinse soldaten. De dichter Revius evenwel heeft verstaan, waarom het ging 't En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die U kruisten 't En zijn de krijgslui niet, die met haar felle vuisten Ik ben 't o Heer, ik ben 't die U dit heb gedaan, ik ben de zware boom, die U had overlaan, ik ben de taaie streng, daarmee Gij gingt gebonden, de nagel en de speer, de geesel, die U sloeg, de bloedbedropen Kroon, die Uwe schedel droeg want dit is al geschied, eilaas, om mijne zonden. Gij en ik moeten aflaten van het stenen werpen naar anderen. Wij mogen ons niet met een schouder-ophalen van de schuld vraag af maken. Wij mogen ons niet verharden, ons kwaad ver bloemen, zelfs onze vroomheid staande houden. Wanneer wij volhouden de bewe ring, dat wij 't niet helpen kunnen wat twintig eeuwen geschied is in en buiten Jeruzalem, dan ver werpen we Gods genade, gaan we niet-begrijpend aan Zijn liefde voorbij. Deze dingen behoren niet tot het verleden, maar nog altijd tot het heden. Dicht bij ons ligt de verzoeking om toeschouwers te blijven, die zich onschuldig wanen. Dicht bij ons ligt echter voor ons ook de kans, dat wij bedroefd worden over onszelf, over de zonde en schuld van ons leven. Dicht bij ons ligt dan nog altijd de ontzettende, maar ook bevrij dende waarheid Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, en Hij hangt er mijnentwegen mij ten zegen. Van de vloek maakt Hij mij vrij en Zijn sterven zaligt mij. Schager Paastentoonsteiling. Tevens slagersvakwedstrijd. Te Schagen wordt 6 April a.s. een grote Jubileum Paasveeten- toonstelling gehouden. In het kader van deze veeten toonstelling is tevens een slagers- vaktentoonstelling, annex slagers vakwedstrijd georganiseerd en wel door de slagersvereniging „Ons Belang", die hiervoor de beschik king heeft gekregen over een tent van 1000 m2, welke zal worden opgericht op het Torenplein te Schagen. Deze tentoonstelling zal twee dagen duren en wel 6 en 7 April a.s. Ze wordt op 6 April (Woens dag) te 8.30 uur door de Burge- !_g$£Ste£. 4£f pemeente Schagen geopend. Gezien het. grote aantal inschrij vingen voor de vakwedstrijd en de belangstelling van de zijde der firma's voor de inrichting van stands op het gebied van slagerij- benodigdheden, zal deze tentoon stelling zeker de moeite waard blijken te zijn om te bezichtigen. Schager Markt. Cb6 de gehouden Veemarkt - VVt aanvoer en prijzen Paarden f 400f 700 6 Stieren Centrale; 56 Mag. Gelde co P, v )t aanwezig de artsen koeien f 375f 52o; 68 ld. Vette Vppn1* Centrale; 20 Kalfkoeien f 650 f 850; 4 Vaarzen f 400f 500 18 Pinken f 225—f 275; 3 Pin- UITBREIDINGSPLANNEN. Ten einde aan de op 1 April j.1. door de Raad vastgestelde uitbreidingsplannen voor Wie ringerwerf, Middenmeer en Slootdorp in ruimere mate be kendheid te geven, zullen deze voor belangstellenden ter be zichtiging zijn en namens het Gemeentebestuur worden toe gelicht. Dit zal geschieden te Wieringerwerf op 6 April a.s. Middenmeer op 8 April a.s. Slootdorp op 5 April a.s. op nader te bepalen plaatsen en uren. Toegang uitsluitend op door het Gemeentebestuur te ver- Uitstekend geslaagde Friese avond. Opvoering van „Reafin." Het gezelschap „Friso" uit Alkmaar heeft de leden van de „Fryske Joun" Woensdagavond in Hotel Smit te Middenmeer, een gezellige avond bezorgd. Het gaf van ..Reafin", hetgeen naar ons bleek „Roodvin" of wel het „voorntje" betekent, een goe de opvoering. „Reafin" was de naam van een hengelgezelschap en als de zakenman Verdoes tegen de in structies van „moeder" in, toch het 7-daags uitstapje van het illuster gezelschap meemaakt, strekken kaarten, welke ten, dan heeft een handig toneel Raadhuize en op het Bureau Gemeentewerken (Domein kantoor) aan de Gemeente secretaris en aan de Gemeente architect kunnen worden aan gevraagd. Wieringermeer, 2 April 1949. Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 2 April 16 uur schrijver als Bosga. al voldoen de stof om er een lustig blijspel j in 3 bedrijven vol verwikkelin-1 gen van te maken. „Friso" kwam beslagen ten' ijs, de humor werd in vrij vlot tempo gebracht en men beschik te over enkele zeer goede krach ten. Een goede vaderrol, een al- lercharmantste dochter, een vlot te jeune-premier en een raak tot Maandag 4 April 8 uur v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen getypeerde boekhouder, arts alleen voor spoedgevallen Ook Oma en - iet Bakker de den het voldoende, de andere Veenis, Beeker, Hoogkamer, rollen bleven daar helaas bene- Koning, Van Wieringen, Verheul, den, maar wisten zich vrij goed Bouwman, Schreuder en Nauta. aan te passen. xw» x x n- Het toneel was keurig aange ken Centrale; 563 Nuchtere kal Zondagsdienst Uierenartsen. kieed maar ais de deur openging ren Centrale; 30 Mag. Schapen ZONDAG 3 APRIL. j naar de winkel, keek men tegen f /0 f 90, 8 id. Vette Centrale, Aanwezig de Heren v. d. Kolk, een bosdecor, terwijl het raam j 70 Overhouders f 45—f 60; 52 Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. uit zag op de kale toneelmuur! BiggnnJ 4oTV0' e, de Heren Bouwman, Dit had men toch eenvoudig f 1.50-10 26 Kippen f 2.50—6.00. Slootdorp Hakkesteegt, Schagen. kunnen opiossen i Ook de grime kon ons V oor jaarsschouw. Kamp „De Terp." Hersengymnastiek. Op 28 Maart jl. werd in het maar matig voldoen, maar ondanks dat, moeten we constateren, dat de bezoekers voldaan waren, De bloemenhulde aan de regis- Een advertentie in dit blad vestigt de aandacht op de voor- kamp De Terp" een hersengym- 9pnr pn hpt dankbaar annlans jaarsschouw, welke met ingang nastiekwedstrijd gehouden tussen„a afióL waren het beste be van 19 April a.s. vanwege het, 10 inwoners van het kamp en 10 hiAlar, Domeinbeheer Rentambt Wie- mwoners van het dorp Wieringer-(,oorz. Kloosterman, die de rmgermeer, zal worden gevoerd, werf gn Df. avond ook geopend had, bracht V° f®nz®. ™errkfht™^e en BUjeilburgh stelden de vragen. De aan de Kryte Alkmaar met moeten dan zijn verricht uitslag was dat de kampbewoners Toneelveren. „Friso" de harte- 1. uit de sloten en greppels de dorDejingen versloegen met lijke dank van de bezoekers de daarin gedurende het win-, 3^34 overj waar de Alkmaarse Voorz. ter halfjaar gevallen losse grond AFSCHEID. weer het zijne aan toevoegde, verwijderen; De Heer en Mevr. Neep,benevens Wij veronderstellen, dat het 2. ingezakte slootkanten in de Heer De Vries, die tot nu toe Ian van het Bestuur om de orde brengen de cantine m het kamp verzorg- voleende keer „lf nn d 3. afgebroken of verzakte den n^en tevens deze avond pe™hfrsteTlenVan Woorden van waardering wer- krachten wel zal slagen. den gesproken aan het adres der We hopen ook, dat de vraag 4. zorgen, dat duikers in slo vert.rekkenden terwijl de kampbe- |Van dhr. Jb. Kingma aan de aan- len en greppels open zijn woners als stoffelijk blijk vanwezigen, om donateur te worden 5. afrasteringen rondom het waardering de Heer en Mevr. Neep van de Kaatsveren. „Sport ut te beweiden land in orde bren- een boekwerk, en de Heer De Vries ,it Heitelan" veel succes heeft op gen, zodat het vee geen schade een vulpotlood aanboden. geleverd. Deze zomersport ver kan toebrengen aan de sloot-,; De Heer Neep dankte voor de|dient de belangstelling ten volle, tocht- en kanaaltaluds aangeboden geschenken en de: ofi™,-, Qor, -i 6. eventueel aanwezige drink goede woorden, en hoopte dat de Schotse Triie en Kruis plaatsen voorzien van een be- nieuwe cantinebeheerder, de Heer"c,10lse trije en Kluis fchoef-tag zoda? de t^ds niet Snikkers, hetzelfde vertrouwen en een ieder kon tevre- beschadigd kunnen worden. mag verkrijgen, als hu steeds «en huiswaarts keren. In het infiltratiegebied boven i; Een kop koffie met een tracta- n ru x- i i i I tie en een sigaar, aangeboden door 7. infiltratiekunstwerken, voor de contactcommissie aan alle zover bij de pachter in onder- aanwezigen, gaven mede aan de - houd, in orde brengen, zodat ze avond een feestelijk cachet, met de waterinlaat kan worden MAANSTANDEN 1949. Woensdag 6 April E. K. Woensdag 13 April V. M. Woensdag 20 April L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 4 April 6.09 19.18 5 April 6.06 19.20 6 April 6.04 19.22 HOOG WATER TE DEN OEVER. 4 April 11.24 11.44 5 April 12.02 6 April 0.25 12.48 Paasverlof voor militairen. Ter gelegenheid van het Paas feest zal voor zover de dienst het toelaat aan de militairen bewe gingsvrijheid worden verleend van Donderdag 14 April. 17 uur, t.e.m. Dinsdag 19 April laatste reisgelegenheid. Bouwvergunning verleend. Aan de Heer J. Carstens te Oude Niedorp, is vergunning ver leend tot het gedeeltelijk bouwen van een manufacturenzaak aan de Terpstraat te Wieringerwerf (naast Kistemaker). De bouw zal uitgevoerd worden onder toezicht van architect Zan- stra. te Hippolytushoef. Opslag landbouwwerktuigen. Door B. en W. is aan de Firma M. W. Kuiper, te Halfweg, vergun ning verleend tot het opslaan van zijn landbouwwerktuigen op hei zgn. parkeerterrein te Midden meer. Hinderwetsvergunning verleend. Aan de Coöperatieve Aankoop- vereniging „Wieringermeer" te Slootdorp is vergunning verleend tot het oprichten van een onder grondse benzineopslagplaats met aftapinrichting op het perceel Koningin Emmastraat 16. Vlag en Vaardig. Middenmeer. C. G. WIEGERS. begonnen (b.v. stuwschutjes zo daarop behorende stuwschutjes nodig plaatsen of herstellen, enz) niet zijn geplaatst of onvoldoen- 8. het op diepte brengen van de hersteld, gevaar loopt van de de infiltratiegreppels afvoer van infiltratiewater ver- 9. het verdient aanbeveling, stoken te blijven. langs de hoofdtoevoergreppel in Over bijzondere gevallen, de _00„_ t te beweiden land een afrastering schouw betreffende, dient 14 da-1 (A.Kluft) en de 2e prijs toneel aan te brengen, om te voorko- gen voor de schouw schriftelijk aankleding, men, dat het vee schade toe- mededeling aan het Domeinkan- brengt aan de taluds. toor te worden gedaan, teneinde Voor de eerste keer op wed- Men wordt er op gewezen, zo nodig mondeling overleg te strijd, voor beide geen slecht dat men op percelen, waar de kunnen plegen. resultaat. TONEELNIEUWS. Bij de uitslag van het Con cours te Den Oever, zult U onge twijfeld even gezocht hebben, naar onze W.Meer-veren. WKT en R.K. D.W.O. WKT eindigde als 5e met 129 punten en DWO als voorlaatste (7e) met 111 pnt. WKT wist bovendien beslag te leggen op de 3e prijs regie De heren krijgen nog een ver lengstukje aan hun competitie. Hieraan nemen deel Tonegido 1 en 2 Wieringen, HAV Den Hel der, AVA Alkmaar, DWO en VI. en V. Er zal een halve competitie worden verspeeld. Deze wedstrijden kunnen als een goede training worden be schouwd, maar er zal meer moe ten worden getraind, willen on ze leden hun prestaties opvoeren Het ligt n.1. in de bedoeling, dat er weer een buitentrafmng zal worden gehouden, onder lei ding van een speciale trainer. Dit betreft zowel de adspi- ranten, als de dames en heren Het Bestuur verzoekt diege nen. die iets voelen voor sport, en nog geen lid zijn van „Vlug en Vaardig", zich thans op te geven. Men acht het mogelijk. om VI. en V., wat ledental betreft, weer even sterk te maken als voorheen. Inderdaad is een bloeiende sportvereniging een groot bezit Tot in lengte van dagen Eet KOK's BROOD! U zalt nooit klagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1