UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN KONINGIN JULIANA 40 JAAR. MIJN NAAM IS JULIANA. Zaterdag 30 April 1949 Vierde Jaargang No. 48 Redactie -SecretariaatKiieftstraat No. 12, Hlppolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat Bouwt aun zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. VERWACHTING. I In de weken voor Kerstmis kon de titel van onze overden king ook luiden verwachting. Kerstmis is het lang verwachte, door de eeuwen heen vurig ver langde feest van de geboorte van een goddelijke heilsbrenger voor de Joden. Met Kerstmis wordt Jezus komst op aarde gevierd en herdacht. Nu is het bijna twee weken geleden Pasen geweest; het feest van de opstanding. God heeft overwonnen. Mensen van alle volken mochten het leren en door de eeuwen heen vasthou den dood is niet het eind, maar waar God werkt, is leven het enige, dus ook het laatste. Menselijke dwarsheid en aardse vergankelijkheid hebben niet het laatste woord. God is leven, eeu wig leven. Wie al iets meer van God heeft leren kennen, zoals, zijn volgelingen, in Jezus Chris tus, mag daar getuige van zijn. Gods-dienst is leven met Hern; althans nastreven, en met Zijn hulp trachten te volbrengen God kennen is weten dat God léven is, dat God wat met ons voor heeft, boven deze wereld en al het aardse uit. Zonder de verwachting van Gods leven in het onze, is er geen geloof. God heeft een ver band - de bijbel noemt het een verbond met het menselijk geslacht. God is getrouw. Hij houdt Zijn belofte. Maar het ver bond kan niet bestaan, als wij mensen het niet van onze kant nakomen. Wie na Pasen na het feest van overwinning en leven Gods volle leven in het eigen leven blijft verwachten, zal het ontvangen. Die zal God het schenken door de Heilige Geest. Wie Jezus' boodschap en leven volgde, mag ook Zijn Geest ver staan en ontvangen, die Hij op het Pinksterfeest over de mens heid uitstort. Voor Kerstmis is er een tijd van verwachting van Gods door j braak onder ons mensen in Je- zus Christus. Na Pasen en voor j Pinksteren is er een tijd van an dere verwachting in ons. Dan willen we Jezus, zoals we Hem' in Zijn leven en werk en bood- J Dit waren de woorden die huiskamer kunnen beluisteren, schap hebben leren kennen, in h.M. de Koningin, toen Prinses Wie herinnert zich niet Haar Zijn hemelse, goddelijke volheid,j Juliana der Nederlanden, voor woorden verwachten. Als dat op het Pink de microfoon heeft gesproken, sterfeest gebeurt, zijn we „ei- j toen zij zich op 17 Juni 1940 gen" met Hem geworden, zo,voorstoldp aan hot C.anadppsp dat we ons kinderen Gods mo- volk. mlj 1S' U mlJn verloo£de v?or Te is geschreven door H.K.H. Prin- gen noemen. I stellen. Ik ben heel gelukkig.Ses Wilhelmina. God heeft ons als het hoogste My^ame6 ;s ^'jyitana" '"'is* ook Geleld®lljk aan z'jn Y.1' het. .een,® Een prachtig boek, ook in de- van de schepping geschapen. Hijj^ tite] ontIeend van het nieuwi, Jflt zin- *»t men telkens opnieuw Heden viert Hare Majesteit de Koningin Haar 40e ver jaardag waarmede de 3üen April voor de eerste maal tot Koninginnedag zal worden in plaats van de tot traditie geworden 31e Augustus. Radio-rede van dr. Drees op Koninginnedag. De Minister-President, dr. W. Drees, zal Zaterdag 30 April, lop de verjaardag van de Ko ningin, over de zender Hilver sum I, van 's middags 1 uur tot 1.10 uur, een toespraak tot het Nederlandse volk houden. De rede wordt naar Indonesië die middag uitgezonden om 2 uur. Vlees en Vet in de herfst van de bon. STREVEN NAAR OPHEFFING DER DISTRIBUTIE. Minister Mansholt heeft in een nota aan de Tweede Kamer me degedeeld dat de Regering krach tig streeft naar opheffing van de nog voor kaas, vlees (vlees waren), spijsvetten en koffie bestaande distributie. Als tijdstip voor de opheffing voor vlees en spijsvetten wordt j gedacht aan het begin van de komende herfst. Het moment, waarop de distri butie van deze producten kan worden beëindigd, is ten zeer ste afhankelijk van de vleespro auctie in eigen land. De snelle toeneming van het aantal var kens opent gunstige perspectie- i ven. Teneinde het rantsoen van ge j middeld 200 gram vlees per week te handhaven, is het nood zakelijk, dat voor het verbruik in de maanden Januari tot en met Augustus 1949 nog vlees 1 ingevoerd wordt. I Deze import wordt geraamd ,op 30.000 ton bevroren vlees 1 en 9200 ton vers vlees, te ver- krijgen van ingevoerd levend vee. maanstanden 1949. Donderdag 5 Mei E. K. Donderdag 12 Mei V. M. Donderdag 19 Mei L. K. zonstanden 1949. zon op ond. 2 Mei 5.08 20.07 3 Mei 5.06 20.09 4 Mei 5.04 20.11 hoog water te den oever. 2 Mei 10.32 10.57 3 Mei 11.09 11.35 4 Mei H.50 „Mijn naam is Juliana. Mijn Moeder, Wilhelmina, is Koningin der Nederlanden Zij, mijn man, mijn twee dochtertjes en ik staan op de zwarte lijst van de nazi's ..Hoe kan ik U wat een blij moment het Plet is een waar genoegen, de ze veelal nog vertrouwde klan ken. die wij eenmaal als 't ware in ons hebben „opgezogen", nog eens terug te vinden in dit boek ..Mijn naam is Juliana", dat niet is een boek OVER Juliana maar een boek VAN Juliana. Het bevat n.1. de 120 redevoe ringen, die H.M. als Prinses, of als Koningin heeft uitgesproken, beschrijven jn Nederland, Canada, Amerika, voor West-Indië enz. Het voorwoord geeft ons het hoogste deelge door 1936) van ding van 15 Juni 1937, of wel de uitzen- wor(j^ getroffen door de oprecht held, de ontwapenende eenvoud verwachting. Mogen wij deze inEen MOOI ons dragen m deze weken, opdat.DEVQL fa k MERKWAAR- het waarlijk Pinksteren worde t-,- i DIG boek. in ons: en eens waarlijk Pink- woorden hebben doen ontstaan, stèren'worde over de ganse aar-1 Mooi door de fraaie uitvoering een enthousiasme dat de aan- llng redevoeringen doet de tt j boek, dat ter gelegenheid nootschap met Hem door .n J Christus, onze Heer, die juist i sehenen bij NV Gebr Zomer'en 70 dlscrcet gekozen termen jen de ]iefde VOQr Haar yo]k> dje door de dood overwon. GodiU TTit«^w»r«mii to Wa- j°°r ar mededeling werd ge-,^ Haar woorden spreekt en bo- vraagt van ons de hoogste ver-i daan van de heugelijke verwach venaj oob door de grote werke- genmgen- ting in het Prinselijk gezin. lijkheidszin onder alle omstandig Hoe moeten wij het enthousi-heden, door Haar betoond, lasme beschrijven dat deze1 TT Het lezen van deze verzame- fi- de, onder Zijn schepselen. 'en d« talrijke prachtige foto's, hankelijkheid aan ons Vorsten- gum; onze gedefde Vorstin Dat Zijn vrede over ons ko- ontleend aan de particuliere col huis nog eens ondubbelzinnig m aJ Kaai grootheid voor ons me en 'dat wij die nu verwach lectie van H M - waardevol VAN onderstreepte. oprijzen. ten van ganser harte. inhoud, merkwaardig DOOR En Qok iater toen Nederland Besluiten wij met het citeren Ds. J. vd WINDEN inhoud. „bezet" was, had Zij ons. of in van deze woorden, die ieders Naaldwijk. Het was op die gedenkwaar- ons belang tot anderen, meerma kart voor Haar hebben doen - --- rïjge i7e junj 1940, waarvan wij len ..iets te zeggen wat wij, openspringen „Ik ben hun PACHTKAMER. hiervoor spraken, niet de eerste verscholen in een hoek, bij ge- moeder en daarom denk ik. dat De Heer N. Mulder Dz. alhier, maal dat H.M.'s stem door de sloten deuren, in alle voorzien- het er6 lieve kinderen zijn." is herbenoemd tot plaatsvervan aether had geklonken. Nog m.tigheid, „clandestien", moesten Men schaffe zich dit boek aan! gend 2e lid van de Pachtkamer vrij Nederland hadden wij Haar beluisteren. ▼an Kantongerecht Den Helder.;stem reeds meermalen in dej I K Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 30 April 2 uur ;ot Maandag 2 Mei 8 uur v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen I arts alleen voor spoedgevallen aanwezig de artsen Veenis.. Beeker. Hoogkamer, Koning, Van Wieringen, Verheul, Bouwman, Schreuder en Nauta. Zondagsdienst Dierenartsen ZONDAG 1 MEI. Aanwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Afwezigde Heren Bouwman, Sloot-dorp Rakkesteegt, Schagen. MEER TEXTIEL Voor vier maanden 45 punten. De textieldistributie wordt verruimd. Wij vernemen, dat imet ingang van 28 April, 45 pun ren voor de komende vier maan jden zijn geldig verklaard. Op 1 Januari j.1. zijn, zoals men weet, j 35 punten aangewezen voor de vier maanden, die nu afgelopen zijn. I De nieuwe punten zijn als volgt gemerkt: „S 1 punt", „T II punt", „S 5 punten", „T 5 pun ■ten", „S reserve" en „T reserve" lüe bon „S reserve" krijgt een waarde van 10 punten de bon „T reserve" van 15 punten. j WIJZIGING RADIOZENDTIJD LANDBOUWPRAATJE OP 2 MEI 1949 Op 2 Mei a.s. zal de gebruike j hjke radio-uitzending van de [Afdeling Voorlichting van tut I Ministerie van Landbouw, Vis- s^rij en Voedselvoorziening geen [doorgang vinden, met dien ver stande dat de aanwijzingen ten behoeve van de dagelijkse land bouwpractijk in plaats van 19.55 i tot 20.00 uur des middags van 112.33 tot 12.38 uur zullen plaats hebben. NIEUWE BONNEN VOOR WERKKLEDING AANGEWEZEN. Het Centraal Distributiekan toor deelt mede, dat de bonnen voor werkkleding H 13 en L 13 tot nader order geldig zijn voor het kopen van werkkleding. Op de bonnen H. 13 kan men Ikopen: een overall of een werk pak van drill, keper óf satijn, een lange stofjas, een lange witte jas, een laboratorium jas of een mouwschort. Op de bonnen L 13 kan men kopen: een werkbroek oi werk jasje van keper, drill. satijn, beaverteen. Engels leer, manches ter of pilow, een korte witte jas, een koksbuis of een korte stofjas. De bonnen H 1 tm 12 en L 1 tm 12 en de rantsoenbon nen PC en FD blijven voorlopig geldig.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1