Vierde Jaargang No. 52 UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR W1ERLNGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN NATIONAAL INSTITUUT STEUN WETTIG GEZAG. Zaterdag 14 Mei 1949 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hlppolytushoef Wlerlngen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerlanü Post De Haukes Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Soawi aan j.yn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal- Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. HET GEBRUIK VAN BE TIJD. De levenstijd ons toegemeten is een Godsgeschenk van de. eerste rang, de grondslag van Godsgenade-bouw. De tijd is een tegelijk zeer broos en kostbaar ding. Hij is kort en gaat snel voor bij en vooral hij gaat onher roepelijk voorbij. In dit laatste ligt iets wat ons bij enig naden ken bijna angstig maakt, vooral als wij in aanmerking nemen dat de tijd geladen is met Gods genade, gevuld met hemelse kansen. Een gemiste kans, een verprutste dag, een uur in zon de, is een voor alle eeuwigheid gemiste kans. Want dit als een draad zo dunne ogenblik van het heden, dit immer vlietende NU is zwaar van eeuwigheidswaarde. In dit aardse bestaan met zijn vluchtige vergankelijkheid en zijn door de stoffelijkheid ver vaagde bewustheid des geestes, liggen de wortels van een onver anderlijk lot. Hier wordt de be stemming vgn de mens vastge legd, ofwel het zoete zijn met Christus, ofwel het ontzettende: „Gaat weg van Mij." In vertrouwen op Gods nim mer falende hulp willen wij ons volkomen toewijden aan Zijn dienst en liefde voor de tijd, die Hij ons nog zal schenken. Nog „is het de aangename tijd, nog is het de dag des heils" Nog geeft God ons kracht en gelegenheid om binnen het raam van allerlei mogelijkheden het woord van Paulus te verwerke lijken Impendam et superim- pendor. Alles wil ik besteden en ik wil mijzelf geheel besteden in de dienst des Heren, voor het Koninkrijk Gods, in het nastre ven van het enig noodzakelijke en onvergankelijke. De wereld gaat voorbij met al haar glorie. „Zie nauwlettend toe, hoe gij U gedraagt niet als dwazen, maar als wijzen. Buit de tijd uit, want de dagen zijn boos." (Ef. 5 15.) Ons besluit is genomen. In de Paasglorie van de verrezen Christus willen wij ook anderen verlichten en ontsteken, om ge zamenlijk op het einde der da gen Zijn woord te vernemen Welaan, gij goede en getrouwe knecht, omdat gij over weinig getrouw zijt geweest, zal ik u stellen over veel. Ga binnen in de vreugde des Heren." Pastoor L. MEDEDELINGEN VAN DE COMITÉ S TE WIERINGEN EN WIERINGERMEER. Schager Markt Op de gehouden veemarkt waren aanvoer en prijzen 16 Paarden f 500—f 700 4 Stieren Centrale; 37 Mag. Geldekoeien f 400f 540; 26 id. Vette Centrale; 23 Kali- koeien f 600t' 350; 6 Vaarzen' 400—f 550; 7 Pinken f 250— f 350; 2 Gras talveren Centrale. 148 Nuchtere kalveren Centrale;i 20 Schapen (stelletjes) f 95 f 110; 335 Lammeren f 26-f 34: Gverhouders f 50f 65; 136 Big gen f 45f 70. 56 Konijnen f 1—f 7; 37 Kippen f 2.50—f 6. Nieuwe Spoorboekjes verkrijgbaar Boskers Boekh. H.-hoefM.-meer Van bovenstaande comité's ont vingen wij enige gegevens omtrent het Nationaal Instituut „Steun wettig gezag." De vrijwilligers, die zich voor dit Instituut aanmelden, zullen kunnen medewerken bij de hand having, van orde en rust binnen de grenzen van het moederland. Dit in tegenstelling tot hen. die ingedeeld zijn bij öe Koninklijke Landmacht en (eventueel inge voegd in het Atlantisch Pact), ook buiten de grenzen zullen moeten optreden. Wie kunnen medewerken Alle betrouwbare meerderjarige vaderlanders tot 65 jaar. Die er iets voor over hebben, kunnen een plaats vinden. De een kan en wil wat meer doen dan de ander. Daar is rekening mee ge houden bij de instelling van de verschillende reserve-diensten. De verplichting, het vaderland te verdedigen bij woelingen, rust gelukkig niet alleen meer op do dienstplichtigen. Ook de buiten gewone- en de niet-dienstplichti- gen kunnen thans hun schouders zetten onder de taak, die de dienstplichtigen zolang alleen heb ben vervuld. Wij geven hieronder een overzicht van de verschillende diensten, gedeeltelijk een versterking van reeds bestaande, ten dele nieuw op te richten diensten, en zullen deze hieronder even in :t kort bespreken. a. De Reserve - Gemeente politie. Deze bestaat reeds in Amster dam, onder de naam van Korps Vrijwillige Politie. Is voor deze streken niet van belang, omdat hier geen Gemeen- te-politie is. b. De Reserve - Rijkspolitie. Deze doet dienst in de betrok ken groep. Heeft reeds in Nederland een flink aantal vrijwilligers, doch kan er nog meer gebruiken. Leeftijd Nietdienstplichtigen van 21 tot 65 jaar wel-dienst- plichtigen van 28 tot 65 jaar Officieren van 45 tot 65 jaar Onderofficieren en korporaals van 40 tot 65 jaar.. c. De Reserve - Grens bewaking doet dienst aan de grenzen en op de inlaadplaatsen van Nederland, dus zee- en luchthavens. Dit is een versterking van de Kon. Marechaussee. Leeftijd van 21 tot 65 jaar. Verbandakte voor 1 jr. Opzeg termijn Eén maand voor het einde. d. De Nationale Resex-ve. Dit is de grootste dienst, die thans gevormd wordt, en is het eigenlijke binnenlandse leger. Sommige onderdelen doen dienst nabij de plaats van inwoning i andere in het gehele land. Zij blijven echter altijd binnen de grenzen. Naast de infanterie - onderdelen worden eveneens opgericht enige afdelingen luchtdeel - artillerie. Voorwaarde Leeftijd van 21 tot 50 jaar Officieren tot 60 jaar. Tot de Nationale Reserve kun nen toetreden te Personeel van de lichtingen 1935 en ouder, ook de reserve- j officieren, ook het kader 2e. Personeel van de lichtingen 1936 t.m. 1940, maar niet de reserve-officieren en niet het ka der. Daarentegen wel officieren en kader van de Lu-Art, en van het 3e Reg. Genietroepen. (Zoeklichten. 3e. Zij, die behoren tot de lich tingen 1941 t.m. 1944. Dat zijn dus de lichtingen, die niet onder de wapenen zijn geweest, tengevolge van de bezetting. Van deze lichtingen kunnen echter niet bij de Nationale Re serve a. Zij die reeds volledig geoefend zijn, b.v. de oorlogsvrijwilligers b. Zij die reeds bij de Marine j zijn ingedeeld. 4e Alle overige buitengewone dienstplichtigen, behalve artsen en tandartsen. Men kan in zijn werkkring blijven. Wat de lichtingen 1941 t.m. 1944 betreft, alle jonge mannen, die zich bij de Nationale Reserve ver bonden hebben, zijn vrijgesteld van opkomst, indien deze lichtin gen zouden worden opgeroepen. Zij behoeven dus niet naar de ka zerne, doch v/orden thuis geoe fend. De Nationale Reserve is te gelijk hun mobilisatie-bestem ming en wat zeer belangrijk is zij kunnen in hun werkkring blijven. Een uitzondering is echter voor hen, die studeren of pas afgestu deerd zijn aan een Universiteit of Hogeschool. Zij kunnen wel bij de Nationale Reserve, doch dat ont slaat hen niet van hunne veplich- tingen ten aanzien van het ver vullen van verplichte werkelijke dienst. In de organisatie van de Nati onale Reserve is thans ook in op richting een vrijwillig Motorkorps terwijl tevens wordt overwogen of het mogelijk zal zijn in de naaste toekomst over te gaan tot het formeren van Parachutisten, Pon tonniers, Pioniers, Verbindings dienst, Vaartuigendienst, Spoor wegdienst, Luchtwachtdienst, Veldpost, Pantserdoelart., Wiel rijders en Cavalarie. De vrijwilligers van de Nationale Reserve tekenen een verbandacte voor één jaar, met een opzeggings termijn van één maand. Oefentijd 3 uur per week. Zij verbinden zich tot een oe fentijd van 200 uren per jaar, hetgeen veel lijkt maar b.v. slechts 3 uur per week bedraagt, met eni ge één- of meer-daagse grote oe feningen. Voorlopig is bepaald, dat voor elke dag van meerdaagse oefeningen 10 oefenuren in min dering worden gebracht. De avon den in overleg met de instruc teurs te regelen. Uniform. Zowel de mannen van de Poli tie, van de Grensbewaking en van de Nationale Reserve worden in uniform gekleed en geoefend. D: uniform is gelukkig weer in ere hersteld en iedereen stelt er te genwoordig prijs, uniform te mo gen dragen. c. De Bewakingsreserve. Deze dient ter bescherming van vitale bedrijven. Leeftijd tot 65 jaar. Zij tekenen een eenvoudigs be reidverklaring, die onmiddellijk kan worden opgezegd. Hiermede geeft de overheid een bewijs van vertrouwen in deze vrijwilligers, dat niet beschaamd mag worden. j ZEEPOST NAAR INDONESIë, EN SURINAME. Met het ss. ..Polydorus" kan zeepost naar Indonesië worden verzonden. De correspondentie dient uiterlijk 19 Mei te worden gepost. Voor het ss. „Cottica", naar Suriname vertrekkend, is de laatste buslichting op 23 Mei. MEIPAARDENMARKT. SCHAGEN, Mei 1949. Aange voerd 38 stuks. Rijtuigpaarden f 500 f 750; Werkpaarden f 400 f 650 Slachtpaarden f 425 f 750 Hitten f 300 f 600. i Handel goed. MAANSTANDEN 1949. Donderdag 19 Mei L. K. HOOG WATER TE DEN OEVER. 17 Mei 18 Mei 19 Mei 11.28 11.57 12.17 0.45 1.07 ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 16 Mei 17 Mei is liet 4.43 20.30 4.42 20.31 4.40 20.33 Medembliki POSTDUIVEN IN ACTIE, i Bjj de Zondag j.1. gehouden i wedvlucht vanaf Vilvoorde, bracht de Postduivenveren. „De I Luchtbode" 215 duiven in con- cours. Afstand pl.m. 210 Km. l Gestart om 8.10 uur met j N.W.-wind. 1. Gebr. vd Wetering 11-21-21 2. Th. Groot 11-21-26 3. id. 11-24—3 4 id. 11-26-0 5. Harthoorn 11-26-10 6. H. Hoekstra 112630 7. Gebr. vd Wetering 11-26-50 8. D. Maret 11-26-59 9. A. Mazee 11275 10. D. Maret 11—27—34 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 14 Mei 2 uur tot Maandag 16 Mei 8 uur v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoedgevallen aanwezig de artsen Veenis.. Beeker, Hoogkamer, Koning, Van Wieringen, Verheul, Bouwman, Schreuder en Nauta. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 15 MEI. Aanwezig de Heren v. d. Kolk, j Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Afwezigde Heren Bouwman, Slootdcrp Hakkesteegt, Schagen. Wieringen. Tonegido - Nieuws. Zondag wordt een punt gezet achter de na-competitie. Het eerste gaat naar Middenmeer en speelt daar om 1 uur tegen Vlug jen Vaardig. De dames spelen vriendsch appel ijk. na afloop van de wedstrijd DWO-AVA, zodat ze pas om 4 uur kunnen begin nen. Het tweede gaat naar Den Helder. Om half drie binden ze daar de strijd aan tegen HAV 1. De spelers gelieven er aan te j denken, dat ze op eigen gelegen- heid vertrekken. De wedstrijd heeft plaats op het HRC-terrein. Voor Pinksteren worden al weer grootse plannen gesmeed. Op het programma voor beide dagen, komen handbal- en voet balwedstrijden voor. Reeds heb ben enkele clubs hun medewer king toegezegd, o.a. de Noorde lijke le klasser Leeuwarden, die zal uitkomen tegen de sterke ,2e klasser Volendam, die j.1. Zondag voor de Beker, nog met 7-0 van EDO wist te winnen. erder komt er weer een Kermis met diverse attracties. Aan de Bewakingsreserve kun nen deelnemen die mannen, spe ciaal de ouderen, die geen tijd hebben om te oefenen, die toch hun steentje willen bijdragen, en die toch „Als 't moet" achter onze wettige Regering willen staan. f. De Civiele Hulpdiensten. Deze dienen om nodige bedrij ven op gang te houden in tijden van wanorde. Zij zijn nog niet georganiseerd. Nadere gegevens hierover zijn dus nog niet bekend. Sociale verzorging e.d. U weet niet voldoende wilt meer weten Meer van de sociale verzorging, de geneeskundige ver zorging, financiële hulp voor le vensonderhoud, loonderving bij keuring of ziekte, aanspraak od pensioen, enz. enz. Dat alles is geregeld maar onmogelijk hier te bespreken. Voor nadere inlichtingen kunt U zich wenden tot één der onder staande commissieleden, die U over alle bijzonderheden zullen inlichten. Zij die zich willen aanmelden, GESLAAGD, kunnen dit schriftelijk doen bij Cp 11 Mei j.1. slaagde te Haar- genoemde commissie-leden, waar-.Iem voor het practiikdiploma na indeling eventueel zou kunnen machineschrijven Mej. G. Grijze geschieden. leerlinge van Mej. D. M. de I Vroome, lerares, v. Hogendorp- Commissie Wieringen straat. Den Helder. H. K. K\ Kalsbeek, v. Hengel- straat. H.Hoef, Voorzitter S. Wiersma, v. Hengelstraat, H.-Hoef, Secretaris W. Beemsterboer, Mekkens- tuinweg', H:-Hoef P. Schoonen, Elftstr., H.-Hoef Commissie Wieringermeer G. Stoel, Noorderkwelweg J 57. Wieringerwerf, vooi'zitter F. van Setten, Meeuwstraat 22, i Wieringerwerf, secretaris J. van Don, Torenstraat 53. Middenmeer L. Schotte, Slingerweg 47, Hip- polytushoef i H. v. d. Veen Jr., Nw. Alraers- i dorperweg C 45, Wieringerwerf. Uitgave Stichting Flevo-Bode Verantwoordelijk redacteurte vens redacteur voor Wieringen N. H. Klomp. Klieftstraat 12, Hlppolytushoef. Telef. No. 103. Redacteur voor Wieringermeer J- A. Gerritsen. Fazantstraat 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. VoorzitterG. P. Kistemaker, Wagenpad H 46. Middenmeer. Telefoon No. 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosker. Hoofd straat 14, Hlppolytushoef. Telefoon Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1