■BOOH UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIER1NGEPJV1EER EN OMSTREKEN TER STEMBUS. hfflTKtSSS^i l ?L5 CHR- boerinnen en plattelandsvrouwen bond Woensdag 8 Juni 1949 Vierde Jaargang No. 59 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hlppolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wleringerwerf. Telefoon No. 123. administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk daUeeft, Bouwt aan zfn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. Als we het behaalde aantal stem- OPROEP AAN DE BOND VAN PL VROUWEN men en de overschotten nog eens1 W7FRTvc"f,r TFiTrn -r mt nader bekijken dan zien we hoe 'VlERINGER JEUGD. Afd Wienngen. 1 stem soms heel belangrijk kan' A-s- vrijdag om 8 uur is er in Het jaarlijkse uitstapje - rsWooA speciale deze vereniging is A.s. Vrijdag om in j zijn. Ais er b.v. slechts 3 restzetels Cinema de Haan een leien waren geweest of als jeugdavond. voor de lijst 6 1 stem meer had gehad Wieringer jeugd boven zou lijst 3 niet aan haar der- ja Het programma wordt aange- gemeente-Dergelijke dingen MAANSTANDEN 1949. Vrijdag 10 Juni V. M. van Zaterdag 18 Juni L. K. thans vast- gehele gesteld op Donderdag 23 de 14 a s. Het programma bevat o.a. morgens een bezoek aan Juni HOOG WATER TE DEN OEVER. op 1 Januari 1949 de leeftijd van 23 jaar hadden bereikt, ter stem- dan zou lijst 3 niet aan haar der- jaar bus geroepen, voor de verkiezing de zetel zijn toegekomen. Hei proei anima „u.u van de leden van de gemeente- Dergelijke dingen, de practykboden door dt. Jeugdraad, meti Schiphol en zo mogelijk een "sommige gemeenten heeft, medewe^ng van door de' jachten ling zijn dus van grote invloed en Het Wierings Symphome-oraest un Amsterdam, waarna - De Heer L. Rommerts. leridt dags een bezoek aan des het zodanige verkiezing zelfs plaats gehad Het behoort in ons staatsbestel daar komt het soms op enkele Q n"^""ond" nu eenmaal tot de grondwetteiyk- stemmen aan de volkszang op deze avond, rechten dat wij onze volksverte- Het kan nog voorkomen, zij het De Heer s. Bouma zal spre enrtPoHicnh r*.at r»n rfp 9p vprrielmer ken over Wat is en doet de -do^ o. ^t.ana m ae omge ving. Tot slot is het de bedoe P.E.N. te Bioemendaal zal wor- den gebracht en bij mooi weer ïze volksverte- - - genwoordiging. óók de plaatselijke, sporadisch dat na de 2e verdeling ken over zelf kunnen kiezen, een en ander nog zetels resteren. Jeugdbeweging naar een in de loop der jaren ge- i Iedere lijst krijgt dan bij de na Verde zullen er eniee groeid systeem, het stelsel. der de -teller t nlms ,v0^en VJ d j, waai.ia Ieder is van harte welkom. Juni 8.33 7.02 10 Juni 7-26 7.58 11 Juni 8.17 8.46 ZONSTANDEN 1949. zon op oud. 9 Juni 4.18 21.00 10 Juni 4.17 21.01 11 Juni 4.17 21.02 Op de Gem. Visafslag bedroeg :de aanvoer in de week van 23 ,-arme tm 28 Mei evenredige vertegenwoordiging waarmede wordt bereikt dat de het gemiddelde van iedere lijst be de stemmenverhouding tussen de j wekend wordt. De lijst met het verschillende partijen weerspiegelt1 grootste midden in de bezetting der geko zen colleges, met andere woorden als een bepaalde lijst b.v. 30% van het totaal aantal stemmen be haalt dan krijgt ze ook 30% van het aantal zetels toegewezen. Al thans, men tracht dit zo goed mo gelijk te benaderen, maar aan zo'n verdeling hoe eerlijk en de mocratisch ook zit nog wel het een en ander vast en zij geeft soms tot verrassingen aanleiding, j Onberekenbare factoren zijn bij de zetelverdeling altijd te vinden en soms kan één stem van grote' jemiddelde komt het eerst aan trek, daarna de volgende enz Bij de onderstaande verkiezings uitslag b.v. in een gemeente van 1700 zielen (7 raadsleden dus) Liist 1 223 stemmen Lijst 2 71 Lijst 3 74 Lijst 4 486 is ae situatie na 2 verdelingen Lijst 1 2 zetels Lijst 2 0 Liist 3 0,, Lijst 4 4 Er is dus nog 1 zetel te verdelen, i In gedachten geven we nu ie- Het aantal te verdelen plaatsen j de5_e hjst 1 zeje^ e* laat zich n.1. niet altijd maar Het wordt dan preCïes in de behaalde percenta- j ges stemmen verdelen. In een gemeente beneden de 3000 zielen zijn er 7 raadsleden. In gemeenten van 30006000 zie len 11, van 600010000, 13 enz. Wij hopen U met een voorbeeld duidelijk te kunnen maken op welke wijze de zetelverdeling in gemeenten beneden 20.000 zielen geschiedt. Een gemeente telt 8000 zielen. Uitgebracht zijn 4238 geldige st. Te verdelen zijn 13 plaatsen. 4233 gedeeld door 13 is 326, dit getal noemen we de kiesdeler. Iedere 326 stemmen geven dus recht op een zetel. Voorbeeld der eerste verdeling. Lijst 1 1600 st. De toegang is vrij. VOOR DE TWEEDE MAAL MISLUKT. Be Helderse zeilvereniging heeft ook op Pinkstermaandag niet veel succes gehad met haar zeilwedstrijden op het Amstel- meer. Was het op Hemelvaarts dag de regen, die als spelbreker optrad, nu was het de wind, die 's middags zo sterk kwam opzetten, dat de wedstrijdlei ding het er niet op durfde te wagen, de wedstrijd door te j laten gaan. Enkele enthousiaste .zeilers gingen toch nog even pro i beren, maar keerden al gauw l weer in de veilige haven terug. Het woei te erg en tenslotte moest de gehele vloot weer jnaar Den Helder terug. We vernamen echter, dat het) cul-Uing- in Heemstede een maaltijd te gebruiken. Enige plaatsen zijn nog be- Schikbaar, tot en met 10 Juni FleVO - NietlWS ikan men zich nog opgeven bij het bestuur. Verruimmeringen te Middenmeer. Uitslagen. H.C.S. V 1 Flevo Z Succes AFlevo a •Succes BFlevo B Succes CFlevo C WELPEN-TOURNOOI. i K.F.C. A—Flevo A Breestraat en Kerkstraat tem Middenmeer zullen vernummerd i A mevo A worden. Wij laten hieronder een over zicht volgen van de wijzigingen Flevo A, B, C. 2—9 1—2 1—2 3—0 3—0 1—0 Programma vcor Zaterdag 11 Juni O-elftallen A, B, C tegen plan bestaat om binnenkort als, fae heeft het het naar te hopen is, wel zeii-i Lijst 1, 223 st. 3 zetels, gemiddeld 74 V- Lijst 2, 71 st. 1 zetel. gemiddeld 71 Lijst 3, 74 st. 1 zetel, gemiddeld 74 Lijst 4 krijgt nu niet het hoog gemiddeld 97 Vn Lijst 4 krijgt nu met het hoog- ----- ste gemiddelde de resterende zetel. ner scneepsrecht zal geiden Zoals gezegd komt de derde verdeling slechts zelden voor eri in Wieringen. noch Wieringer meer, waar weinig stemmenverlies zal optreden wordt een 3e verde ling verwacht. In de meeste gemeenten is de zaak na 2 verdelingen wel „beke ken." lo. Breestraat No. 3 wordt 9 no. 5 wordt 11 no. 7 wordt 13 no. 9 wordr 15 no. 11 wordt 17 no. 13 wordt 19 no. 15 wordt 21 no. 17 wordt 23. 2o Kerkstraat No. 20 wordt 42; no. 22 wordt 44 no. 24 wordt 46 no. 26 wordt 48 no. 35 wordt 45 no. 37 wordt 47 no. 39 wordt 49 no. 41 wordt 51. DE BRANDWEER WEDSTRIJDEN. is, nogmaals een poging te wagen. Misschien dat ook Medemblik. VISAANVOER. 5570 pond kuilaal 1.040.73 1162 pond lij naai 1.591.08 1182 pond fudkaal 1.060.83 20 .pond bot 0.32. Prijzen alle per pond. Wieringerwerf ingeschreven voor de brandweerwedstrijden in klasse B. Nader vernemen wij dat de provinciale wedstrijden dezer klasse op 18 Juni a.s. te Medem blik worden gehouden. De landelijke wedstrijden vinden plaats op 23 Juli a.s. te Ede. In de B-klasse wordt gestre den met eigen materiaal. Lijst 2 295 st. Lijst 3 886 st. Lijst 4 326 st. Lijst 5 887 st. Lijst 6 244 st. 4238 st. 9 zetels Er zijn nu dus 9 zetels verdeeld Blijven te verdelen 4 zetels. Deze 4 zetels gaan naar de lijsten met het grootste overschot. -Ook lijsten die bij de verdeling geen zetel behaalden mogen thans meedoen, mits zij 75% van de kiesdeler (326) 244Afe stem heb ben behaald. Lijst 6 heeft slechts 244 stem men dus deze lijst blijft buiten beschouwing. Lijst 2 die ook nog geen zetel had komt thans wél in aanmer king. Zij heeft méér dan 24472 st. De overschotten van de in aan merking komende lijsten bedroe gen Lijst 1 296 stemmen Lijst 2 295 stemmen Lijst 3 134 Lijst 4 0 Lijst 5 135 4 x 326 -f 2961 •j x odio 134 1 x 326 4- 0 2 Juni j.1. hield de afdeling Wieringermeer van boven - 2 x 326 -(- 135 genoemde bond haar laatste vergadering in dit seizoen, 0 x 326 1 244 1 in de gezellig ingerichte zaal van café-restaurant „De Maaier", te Wieringerwerf. Na de gebruikelijke openiing,AMERIKA. WAAR HET LE- heette de presidente de aanwe zigen hartelijk welkom, in 't bij zonder de spreekster van heden middag, Mevr. Zwart, van Half weg. Vervolgens deelde de presi dente mede, dat op deze dag de afgevaardigden der plattelands vrouwenbonden naar Den Haag waren, om de Minister een re- quest aan te bieden, betreffende voortzetting van de wederop< bouwj „wolkenkrabbers" op Na voorlezing van een haar maakten.. Het station van schrift van cht verzoekschrift, j\rew York is zó groot, dat men sprak zij de wens uit, dat de er gemakkelijk een gehele dag reis naar Den Haag het beoogdeiaan besteden kan om dit te be- rï°TT bereiken. [kijken. De perrons maken daar Verder werd mededeling ge- ecn heel wat minder welverzorg- aaan over een „corsetten-show j indruk dan in Nederland. Zondag 12 Juni Fievo 1 komt uit in Wirontour- nooi te Den Oever Aanvoerder Jager was zo onge lukkig in de wedstrijd in het N.H.- elf.al op 2e Pinksterdag zijn sleu telbeen te breken, zodat hij enige weken uitgeschakeld is om te voetballen. Wieringermeerruiters. Vrijdag jJ. hielden de „Wierin germeerruiters" een ledenvergade ring in .Hotel Smit" te M.'-meer. Na een welkomstwoord van de voorzitter werd allereerst het be langrijkste punt der agenda be handeld, n.1. het eventueel te organiseren concours in verband met het Oogstfeest der V.V.V. Wieringermeer. Er werd een com missie benoemd, bestaande uit de beren G. Smit, H. R. Smit en G. Stoel, die over deze aangelegenheid verder met de V.V.V. in overleg zal treden. Hierna werd het voorstel tot verhoging der contributie behan deld. De voorzitter deelde mede dat andere ruitersportverenigingen VEN BRUIST." Mevr. Zwart, die een reis van 2 maanden door Amerika heeft gemaakt. beschreef allereerst het vertrek uit Holland en de daarop volgende S-daagse boot tocht. welke, volgens haar. verre te prefereren is boven een reis per vliegtuig. Vervolgens vertelde zij van haar aankomst 'in de „Nieuwe Wereld", en de machtige indruk I betreft, moet men zich terdege bezinnen wat men begint. Een voorname factor is, dat beduidpnd meer contributie" beta- !men de taal goed leert, terwijllen dan de leden der wlerjnger. men zorgen moet dat men c.ic meerruiters. Dit was tot nu toe bij school en kerk komt te wonenj mogeüjk door het grote aantal In dit verband wijdde zij i donateurs. Daar echter thans het verder uit over het kerkelijke j aantal begunstigers gestadig te leven en het jeugdwerk. rugloopt, en men op een onkos- Itencqfer van pl.m. f 1000.per De inrichting der huizen in jaar moet rekenen, is verhoging Amerika, aldus spr.. is erg ^er contributie noodzakelijk ge- practisch De keukens zijn worden. voorzien van koelkast, electrisch j £)it voorstel werd door de ver fornuis. wasmachine, enz. nadering aangenomen. In Holland (Michigan) had Het volgende punt der agenda rf*-- was bestuursverkiezing. In ver- spr. ee" j V t.i a "'band met drukke werkzaamheden woond. De Nederlandse kleder-de penningmeester de Heer drachten werden daar voor de- q. Nieuwhof, bedankt als bestuurs- door velen ge- ze gelegenheid dragen. Haar conclusie na deze reis was. dat zij veel interessants gezien had, doch dat zij ver schillende Nederlandse gewoon- lid. In zijn plaats werd met op één na algemene stemmen gekozen de Heer Schenk, die zijn benoeming aanvaardde. De voorzitter wijdde waarde rende woorden aan het adres van de afgetreden penningmeester, ten en toestanden voor geen -Qe heren instructeurs kregen geld met de Amerikaanse wou hierna het woord. Deze hadden ruilen. 1 vele onderwerpen op hun lijstje Achtereenvolgens krijgen nu lijst welke op 14 Juni a.s., in Hotel Verder vertelde zij van haar ^-a ae pauze waarin thee werdeif'gelezen 011 bi ----- binnenland. Werd verstrekt oracht Mej. 1. 2, 5 en 3 er nog 1 zetel bij zodat Smit, te Middenmeer, gehouden treinreis naar het de uitslag is Lijst 1 Lijst 2 Lijst 3 Lijst 4 Lijst 5 Lijst 6 4+1=5 zetels 0 -f 2 -+- 1 1=1 zetel 1=3 zetels 0=1 zetel ..„rciort verband hiermede diverse opmer- keurig verslag k.in£,en gehouden volgende 2+1=3 zetels 0 1#= 0 zetels 13 zal worden. Hierover volgt nog door mooie, maar onvruchtbare a. de Graaf een Keurig vciö«a5 i^neen gemaakt, nader bericht. dreven. 'üt van de te Ede gehouden ■Qeze besprekingen hadden een Het reisje te houden op 30 in Amerika, aldus spr., wordt Bondsdag. Het hierop volgen e aanfrenaam verloop. Juni a.s., werd voorlopig be- hard gewerkt, doch men houdt applaus bewees dat haar oij- Nadat nog enige interne aan- sproken. er erg van uitgaan, en er is drage gewaardeerd werd. gelegenheid besproken waren, sloot De volgende samenkomst zal de voorzitter met een woord van Hierna verkreeg Mevr. weinig spaarzin. Zwart het woord, voor het hou- den van haar lezing, getiteld Wat EMIGRATIE NAAR in September a.s. AMERIKA CF CANADA worden. gehouden dank deze welgeslaagde ring. vergade-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1