UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN ALLE TABAK OP 1 JULI VRIJ. NIEUWE BONNEN Zaterdag 18 Juni 1949 Vierde Jaargang No. 62 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk djt leeft, »ƒ«- Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoog6te 4 regels. DEVALUATIE. Devaluatie is waardevermin dering. Dit woord lezen wij nog al eens in onze couranten. Wij denken er niet over om een verhandeling dienaangaande te schrijven. Het is onze bedoeling alleen te wijzen op het feit, dat er niet slechts een devaluatie van het geld is. Bij het ouder worden merkt menigeen, dat tal van organen van het lichaam niet meer de oude kracht van vroeger bezitten. Ook zij devalu eren. En dit is erger, want ge zondheid is een grote schat. En toch is de ziel meer dan het li chaam. Cbk hier waardevermindering SCHAARSTE NIET TE VREZEN. De minister van Economische Zaken deelt mede, dat hij in verband rnct een ruimeie aanvoer van grondstoffen en een daarmede gepaard gaande uitbreiding van de productiemogelijkheden besloten heeft met ingang van 1 Juli a.s. de distributie van tabaksproducten op te heffen Ten einde de opheffing van deze rantsoenering bevredigend te doen verlopen en een regelmatige voorziening na 1 Juli te verzeke ren, is het noodzakelijk dat een ieder zich tot 1 Juli stipt aan de bestaande distributie-voorschriften hcudt. Belangrijke Vergadering IN HET PAROCHIEHUIS. De R.K. Middenstanders be- ting van een afdeling was. I Tot veler verrassing stonden i velen op, wat later bleek ge deeltelijk op een misverstand te berusten. Zien wij niet, hoe de zedelij- spraken in het Parochiehuis te Besloten werd Dinsdagavond ke normen van eerlijkheid en H.hoef, de mogelijkheid en 21 Juni a.s. weer bijeen te ko- zedelijkheid, verzwakt worden? wenselijkheid een onderafd. der men om dan definitief een be- Wij zullen niet alles noemen r.k. Middenstandsorg. op te sluit te nemen, wat de dagbladen ons medede- richten. De leden kunnen dan rugge len omtrent fraude of alles wat De Heer Borsten van deze spraak houden met hun vrou- plaats heeft op het terrein van organisatie sprak deze avond. wen en het voor en tegen over- huwelijk, echtscheiding en sexu- De hr. C. Boersen leidde de denken en bepraten, eel leven. Ook zonder dat wij verg. en zette uiteen hoe door de Nadat Pastoor Bijl in een kort het noemen, moet ieder, helaas, tijdsomstancLghedën de positie Woord, de belofte deed al dat toestemmen, dat er een gewei- Van de middenstanders met de gene te doen wat in zijn vermo- dige devaluatie is op het gebied dag moeilijker wordt. Spr. hoop gen ligt om de organisatie even van zedelijke normen. j te, dat de Middenstandsbewe- tueel te steunen, werd de ver- En hoe staat het met het ging druk zal kunnen uitoefenen gadering gesloten, geestelijke leven op de hoogste leiding, om te ko- Is daar een groei Treffen men- tot een gezonde midden- wij daar een opwassen aan in stand. Schager Markt. De heer Borsten kreeg ver volgens het woord, en wees er op, dat de middenstanders zich de kennis en de genade Jezus Christus Of is daar een devaluatie Wij kunnen er in dit wijdings-moeten aaneensluiten om te ge- woord niet aan denken, om alle raken tot die eenheid, die men oorzaken, die tot de devaluatie b.v. vindt Sn de arbeidersbewe- van het geestelijke leven, tot de ging. o verachtering van de genade me-i De middenstander is in vele dewerken, op te noemen. Eén gevallen te laks en werkt het 9 Idem (vette) Centrale 68 Over Donderdag 17 Juni 1949. Op de heden gehouden week markt waren aanvoer en prijzen als volgt7 Paarden f 325600 1 Stier, centrale 7 geldekoeien (mag), f 350500 15 Idem vette Centrale 9 Kalfkoeien f 600—850: Nuchtere kalveren Centrale houders f 5070 374 Lammeren f 3035 3 Bokken en Geiten f 8 —20 79 Biggen f 40—65 22 Ko nijnen f 17; 31 Kippen f 15. oorzaak noemen we slechts bundelen der krachten zelf te het gebrek aan oefening. Vraag gen. het eens aan sportmensen, hoeDe grief tegen de vakgroepen zij zich blijvend trainen. Ws lang en breed, punt van be- Er ligt veel gevaar in wind- spreking geweest, en de moge stilte. |lijkheid tot een spoedige ophef - Er zijn plekken in de Stille fing van deze vakgroepen is Zuidzee, zegt men, waar volko- zeer groot. men windstilte is. Komt een Spr.- zeide géén eenheids-or- zeilschip op zulke plaatsen, en ganisaue, en ook geen staats- Een drietal schoolreisjes, is de bemanning niet op haar bemoemgen m het bedrijfsleven De ]eerIingen van de christelijke hoede, dan is het schip verlorente aanvaarden, zoals bepaalde gchool te Middenmeer zijn in 3 Het komt niet om door de storm; groeperingen dit willen. De groepen, resp. op Vrijdag 10, bet komt om door windstilte gilden moeten als i-chtsnoer Maandag 13 en Dinsdag 14 Juni, Begrijpt U, waarom God ons worden genomen om de een- per bus op reis geweest, soms leidt door streken, waarheid in de middenstand te ver-, Hoewel het weer vooral op GEKOZEN EN NIET TOEGELATEN Bij geruchte vernemen wij dat verschillende nieuw gekozen raadsleden in de Wieringermeer geen zitting zullen mogen nemen omdat zij niet aan de wettelijke vereisten voldoen. Om tot raadslid te mogen worden benoemd moet men onder meer ten minste de 12 voorafgaande maanden werke lijke woonplaats in de gemeente hebben gehad, gerekend vanaf de dag der toelating als raads lid, d.i. 6 September 1949. Er zouden verschillende thans gekozenen niet aan deze eis kunnen voldoen, omdat zij eerst einde vorig jaar officiéél weer in de Wieringermeer terugkeer den. Ons werden in dit verband de namen genoemd van de Heren D. de Jong (C. H. en Mr. Th. A. J. "Vosters (R.Kj. die dan resp. zouden moeten worden vervangen door de Heren Ploeg- stra en G. Hofmeijer. Ook wordt het niet uitgesloten geacht dat enkele der thans reeds zitting hebbende raads leden, die thans opnieuw geko zen zijn, door de strikte toepas sing der wet niet in de raad zullen kunnen terugkeren. Zoals bekend gold in 1946 een speciale regeling voor de verkie zingen in de Wieringermeer. die de eerdergenoemde bepaling buiten werking stelde. Thans echter zal de Gemeentewet volle toepassing moeten vinden. Wij zijn benieuwd tot welke ver vangingen dit aanleiding zal geven. MAANSTANDEN 1949. Zaterdag 18 Juni L. K. l HOOG WATER TE DEN OEVER. 19 Juni 1.53 2.20 20 Juni 2.44 3.17 21 Juni 3.47 4.21 22 Juni 4.52 5.24 ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 19 Juni 4.16 21.06 20 Juni 4.16 21.06 21 Juni 4.17 21.07 22 Juni 4.17 21.07 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 18 Juni 2 uur tot Maandag 20 Juni 8 uur v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoedgevallen aanwezig de artsen de Boer/de Groot. Groenhart, Olrée, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis. Swaters en Posthuma. Zondagsdienst Dierenartsen ZONDAG 19 JUNI. Aanwezig de Heren Bouwman, Slootdorp Hakkesteegt, Schagen. Afwezig de Heren v. a. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Chr. Nationale School, Middenmeer. het aan alle kanten stormt Ons geloof moet geoefend. Ons gebed wint niet aan in-°P zich bij de organisatie tensiviteit zonder oefening. sluiten. krijgen. I Maandag niet gunstig was, hebben Spr. wekt de middenstanders de kinderen toch volop genoten.. vooral nnk nis "7.11 "zipn Hof inf" I aan Vooral ook als zij zien dat „juf of de „meester" in de speeltuin I volop meedoet, en, ondanks het Onze hoop slaat haar vleugels; Na een korte pauze drong gebrek aan textielpunten, in volle op aan, ook al niet uit, wanneer ons leven zo ook Pastoor Bijl er gaat langs effen baan. zich te organiseren, Als er niet geoefend wordt, dit geldelijke offers, gaat de glans van ons geestelij- ,Zond(;r °rganisatae staat men ke leven af. Verachtering is aIs eenling machteloos verdorring, verwelking, indien over verschillende niet versterving. De veerkracht iva5l.,on?® 1J en de moed gaan weg Ult de vraSen en gesprekken naar ..De Bedriegertjes", terwijl bleek, dat de kleine midden- nadat nog enige uren aan het Devaluatie is waardevermin- standers voor zeer vele moei- strand waren doorgebracht, de lijkheden staan en dat finantieel terugreis werd aanvaard, het bestaan zeer moeilijk wordt Maandag 13 Juni gingen de indien van overheidswege niet eer ln=en er wordt ingegrepen. vaart mee de glijbaan afglijdt-. Vrijdag 10 Juni vertrokken de; leerlingen der lste en 2de klas t naar Schoorl alras werd de be- g kende speelduin beklommen en problemen <jaar i^et verdere deel'van de dag doorgebracht, 's Middags ging men N.B. Ten aanzien van het boven staande willen wij nog opmer ken dat naar de bestaande ju risprudentie de termijn van de voorafgaande 12 maanden wordt gerekend vanaf het tijdstip waarop de gekozene als raadslid zal moeten optreden i eerste Dinsdag in September, dit jaar 6 September). Voorts richt de termijn van 12 maanden zich niet naar de da tum van inschrijving in het be volkingsregister doch naar de duur van het werkelijk verblijf in de gemeente. Inzonderheid zal het eventuëel niet kunnen toelaten van thans zitting hebbende leden die zijn herkozen, een pijnlijke onbillijk heid zijn waarin echter uitslui tend bij speciale wet in zou zijn te voorzien. In ieder geval is dit een hoogst interessante kwestie waarover het laatste woord nog wel niet gesproken zal zijn. dering Maar waar waardeverminde ring is, moet eerst wat zijn. Hebben wij waarachtig gees telijk leven Bezitten wij het Indien niet, vlucht dan om 3tle en 4de klas naar „Schiphol", waar men vol Verschillende grieven tegen bewondering het stijgen en dalen het regeringsbeleid inzake het ^er grote zilveren vogels gade middenstandersvraagstuk wer- sloeg, en met belangstelling ken- wil tot Jezus den geuit, waaronder vooral ook h^f8n °V6r °nZ: de „kinderbijslag voor kleine K.L.M. verteld werd. Verder werd „Artis" bezocht. uws levens Christus Bezitten wij het I zelfstandigen" een belangrijk me't 'het aquarium.' Het contact Oefen U dan met dubbele on(iprwerP bleek. met leeuwen, apen. olifanten, zee kracht, toeziende, dat niet ie- Nadat dhr. Bosten de vragen Spuwen enz. is voor de jeugd al- mand verachtere van de genade, had beantwoord en het contri- weer een bion van Laat er geen devaluatie zijn butie-systeem had uiteengezet, lladdpn 0Qk ^sterdam"^ doel °r der reis ê'efcozen men bracht eerst van ons geestelijk leven gevraagd door staan te kennen te geven of men een bezoek aan het Rijksmuseum, C. G. WIEGERS. principieel TEGEN de oprich- enbezichtigde daar diverse be roemde schilderijen, o.a. de Nachtwacht". Vervolgens reed men naar het ..Muiderslot".Hetgeen hier te zien was, kon met recht de „illus tratie van een geschiedenisles" ge noemd worden. Men zag de zalen waarin Hooft verblijf had gehou den en de gevangenis van Floris V. Men kreeg in dit kasteel een goede indruk van de sfeer der 17de eeuw. Na een prachtige rit door het Gooi, werd nog een bezoek ge- bmcht aan de Speeltuin „Oud- Valkeveen." Al met al heeft de jeugd enige welgeslaagde en leerzame dagen gehad. Voor de periode van 19 Juni tot en met 2 Juli zijn geldig de volgende bonnen 181 Vlees (A. B. D) 100 gr. vlees 182 Vlees (A. B) 300 gr. vlees 183 Vlees (D) 100 gram vlees 185 Alg. (A. B. D) 250 gr. boter margarine of vet 186 Alg. (A, B) 500 gram boter, margarine of vet 187 Alg. (A, B) 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 188 Alg. (A, B) 125 gr. koffie 192 Alg. (B) 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 194 Alg (D) 250 gram boter, margarine of vet 195 Alg (D) 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas TABAKSKAARTEN 88 Tabak (QA) 2 rantsoenen si garetten of kerftabak 90 Tabak (QC) 2 rantsoenen I sigaretten of kerftabak 1 (De letters achter de bon nummers geven de kaarten aan, waarop de betreffende bonnen voorkomen.) TCiESLAGKAARTEN Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD ZE, MD. MF, MH 907 (bijz. ar beid. a.s. moeders en zieken) Voor de periode van 19 Juni tm 2 Juli zijn de bonnen geldig, gemerkt met de letter Q. De bonnen 168, 169, 170. 171 173, 176, 177, 178 en 179 Alge meen van de bonkaarten voor voedingsmiddelen, kunnen ver nietigd worden. INZAMELING VOOR HET NED. RODE KRUIS. De inzameling hiervoor be droeg voor de gehele gemeente W.Meer f 900.90, als volgt over de dorpen verdeeld Midden meer en Beurs f 722.20: Wierin- gerwerf f 99.95 en Slootdorp t 78.75. Het Comité brengt gaarne een woord van warme dank aan de dames en meisjes, die dit resul taat wisten te boeken, even eens aan de padvinders te Mid denmeer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1