UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIE BLAD VOOR WIERINGEN - WiERINGERMEER EN OMSTREKEN BIJ HET KOPEREN FEEST VAN HET KONINKLIJK ECHTPAAR. Woensdag 6 Juli 1949 Vierde Jaargang No. 67 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk datj-eft, Bouwt aan f.. n toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.30 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f l.per stuk van ten hoogste 4 regels. Geen teruggang van het verbruik van voedingsmiddelen. Blijkens de Memorie van Ant woord op het Voorlopig Verslag der Tweede Kamer op de herziene begroting 1949 van het Landbouw- egalisatiefonds, welk fonds als levensmiddelen-subsidiefonds een gunstige werking heeft gehad met betrekking tot een redelijke voed selvoorziening der bevolking, is Minister Mansholt van mening, dat in de toekomst het verbruik van b.v. melk, vlees en andere voedingsproducten na eventuele afschaffing van de thans verleen de subsidies in hoofdzaak zal worden bepaald door de koop kracht. Bij een eventuele herzie ning van de lonen en prijzen in verband met een eventuele ophef fing der subsidies zal naar de Minister verwacht de Regering haar beleid mede laten bepalen door de noodzaak alle Nederlan ders in staat te stellen zich be hoorlijk te voeden. Uiteraard zal in de strikte zin des woords van een „waarborgen" van zodanige I voeding aan iedere Nederlander j geen sprake kunnen zijn. Ten aanzien van eventuele con sequenties van afschaffing van de resterende subsidies merkt de be windsman op, dat hij bij dit vraagstuk van algemeen Rege ringsbeleid niet kan vooruitlopen JL op nader door de Regering te ne- loofde aan ons volk voorstelde me; men beslissingen. In het algemeen de W00rden ,Hoe kan ik U be- onderschrijft de Minister de wen- schrijven, wat een blij moment. Het jubilerende paar. Donderdag 7 Juli a.s. herdenken Hare Majesteit Koningin Juliana en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard Hun 12Va-jarige echtvereniging. Bij deze heugelijke gebeurtenis gaan onze gedachten onwillekeu rig terug naar de dag. 9 Sept. 1936, waarop Hare Majesteit Haar ver- selijkheid de thans nog door te voeren prijsverhogingen zoveel mogelijk te doen samenvallen. Naar de mening van de Minis ter doen zich nog geen tekenen voor, die er op wijzen, dat de in middels doorgevoerde prijswijzi gingen van voedingsmiddelen een ongunstige invloed hebben op de samenstelling van het dagelijks menu. Op 5 November 1948 werd de broodprijs verhoogd van 21 cent tot 25 cent per 800 gr. Het brood graan verbruik is sedert deze prijs verhoging opgelopen tot 105% van het gemiddelde verbruik ge durende de laatste distributie perioden. De broodconsumptie is ongeveer constant gebleven, doch het verbruik van koekjes, biscuits, etc., is gestegen tot 153%. Op 8 November 1948 werd de suikerprijs verhoogd van 58 cent tot 75 cent per 1000 gr. De voor oorlogse suiker-consumptie (1936/ 1938) beliep 29.4 kg/hfd'jaar. tij dens de distributie (1947/1948) 28,2 kg/hfd/jaar en na de ophef fing van de distributie in Novem ber 1948 (1948/1949) 32,2 kg/hfd/ jaar. Het verbruik van suiker is thans per hoofd der bevolking aanzienlijk hoger dan voor de oorlog, terwijl van een teruggang van het verbruik sedert het tijd stip van prijsverhoging geen spra ke is. In vergelijking tot vóór de oorlog is het menu zelfs zeer ten gunste van de zg. veelzijdige voe dingsmiddelen gewijzigd. De consumptie van groenten (inclusief groenten afkomstig van volkstuinen, boerderijen en ge conserveerde groenten) steeg in vergelijking met vóór de oorlog van 67 tot 73,8 kg per hoofd per jaar, van vers binnenlands fruit i tuigingen van vreugde en instemj ming deze toen 20 verrassende mededeling werd begroet. Ook 11a deze dag leefde de be langstelling voor de verloofden, daarna bij Hun huwelijk en voor al ook voor het Koninklijk gezin, steeds in de harten der bevolking. Vreugde is Hen in zovele op zichten in deze 12y2 jaar deelach tig geworden doch ook leed, werd Hen niet bespaard. Herinneren wij slechts aan de smartelijke oor logsjaren. Mede hierdoor en door de bewo genheid aer tijden in het algemeen is de band met cns geliefd Vors tenhuis verstevigd geworden en zo zullen dan ook op deze 7e Juli ten slotte onlangs in de bergen, veler gedachten uitgaan naar het Geleidelijk aan zijn wij het samen Paleis Soestaijk. waar. naar de „eens" geworden en wel zéér eens." wens van Hare Majesteit, het heu- Wellicht herinneren velen uwer gelijke feit in huiselijke kring zal zich nog met welke spontane be- worden gevierd. het voor mij is, U mijn verloofde voor te kunnen stellen. Ik ben heel gelukkig, nadat wij elkander in de loop van dit jaar in alle stilte heel goed hebben leren ken nen. Het eerst ontmoetten wij el kaar in de wintersport, daarna herhaalde malen hier in het land. BEDRIJFSVOORLICHTING. DE COLORADOKEVER. Mededeling No. 406. Aangezien de coloradokevers ook krijgen. Bovendien heeft 'n talrijk weer in onze provincie zijn gesig- 1 voorkomen van de coloradokever naleerd, volgen hier enige mede- exportbelemmeringen van land- delingen die van belang kunnen j en tuinbouwproducten tot gevolg, zijn,welke zijn overgenomen uit Artikel 2 van de Coloradokever- vlugschrift 47 van de P. D. te Wa- wet verplicht elke gebruiker van geningen. j een perceel, waarop zich de colo- ongevèer De coloradokever 1 cm lang, ovaal van vorm, en oranjegeel gekleurd met op ieder dekschild vijf zwarte overlangse strepen. De buikzijde is bruin-geel tot rood-bruin en voorzien van 1 zwarte vlekken. De eieren, geel- oranje van kleur, zijn 1.5 mm lang. Zij worden iri groepen van 1580 radokever bevindt, onverschilli; het stadium van ontwikkeling, deze te verdelgen. Dit artikel is te allen tijde en onder alle om standigheden van kracht. Op eik willekeurig terrein, waar het in sect wordt gevonden, moet het dus verdelgd worden. Artikel 6 geeft, wanneer dit van' aardappelplanten afgezet. De jonge larfjes zijn eerst grauw - rood. Naarmate zij groter worden, verandert de kleur van roodach tig tot oranjerood. Kenmerkend zijn de zwarte stippen langs de I zijden van het achterlijf. SCHADE. Niet alleen de overwinterde ke- van 27,2 tot 38.8 kg per hoofd per j vers, doch vooral de larven kun- jaar- t ndTi door hun enorme vraatzucht. Gok de consumptie van melk grote schade aanrichten. De aarri- vertoont een aanzienlijke stijging, appelplanten zijn. als de larven in Deze liep sedert 1937 op van 165.3 groepen van 15 en meer op één tot 216,5 kg per hoofd. 1 plant voorkomen, spoedig geheel Ook bii het verbruik van vis valt kaal gevreten, waardoor een nor- een belangrijke stijging te con- male knolvorming niet meer me stateren, daar het gemiddelds gelijk is. Is er geen voedsel meer jaarverbruik over de jaren 1936te vinden, dan verhuizen zowel de 1938 per hoofd van aan de onderzijde van de bladeren noodzakelijk wordt geacht, aan de Burgemeesters de^ bevoegdheid om een bepaalde termijn vast te stellen, waarbinnen alle met aard appelen beteelde percelen, ook al zijn deze niet besmet, met nader aan te duiden insecten-dodende middelen moeten woren behandeld. Dit bevel van de Burgemeester wordt gegeven op verzoek van de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen. BESTRIJDING. Om zorg te kunnen dragen voor een roede en op tijd uitgevoerde verdelging, waartoe men op grond van artikel 2 van de Coloradoke- verwet verplicht is, moet iedere aardappelverbouwer dus niet alleen landbouwers, doch ook be de bevolking kevers als de larven naar naburige zitters van volkstuinen en verder 9.4 kg bedroeg tegenover een jaar- aardappelplanten. ieder die een hoekje grond met verbruik van 12,9 kg per hoofd der Elk jaar is een krachtige bestri;- aardappelen beteelt het aard- bevolking over de periode Juli ding noodzakelijk, opdat de land- appelgewas van de eerste opkomst bouwers een goede aardappeloogst af tot het tijdstip, waarop al hei 1948/Juli 1949. groen is afgestorven, regelmatig naar kevers, eitjes en larven af zoeken. Wanneer sporadisch ke vers of larven voorkomen, kan men volstaan met doodknij pen of afvangen en daarna verbranden Eij het zoeken naar kevers, welke op het strand zijn aangespoeld, doet men er goed aan de kevers in een busje of potje, waarin een laagje petroleum, te deponeren. Men kan de kevers, larven echter beter bestrijden door een één- of meermalige behandeling van het aardappelgcwas met één der vol gende insectendodende middelen toe te passen. Calcium-arsenaat. Dit is een maaggif en wordt bij voorkeur gebruikt ter bestrijding van niet te oude larven en pas boven de grond gekomen kevers. Oudere kevers en bijna volwassen larven nemen weinig voedsel en dus ook weinig vergif op. Alle plantende len moeten gelijkmatig met een dun laagje van het vergif worden bedekt. Calciumarsenaat heeft een vrij lange nawerking en is bij uit wendig gebruik giftig voor mens en dier. De meest gebruikelijke sterkte is 5 gram per liter water 0/2%). Te gebruiken hoeveelheid spuitvloeistof 8001000 liter per ha. Calcium-arsenaat heeft het voordeel, dat het vermengd met Bordeauxse pap en andere koper verbindingen kan worden verspo- i ten tegen Phytophtora en tegen coloradokevers. DTT-producten zijn in diverse vormen (spuit- en stuifpoeders en emulsie; en merken in de handel. Het zijn zowel maag- als contact giffen. De duur van de nawerking hangt- af van de hoeveelheid DDT. welke per oppervlakte eenheid wordt aangewend, van de weers omstandigheden, waaraan het residu wordt blootgesteld en van de regenbestendigheid van het residu zelf. DDT-producten, speciaal de emulsies, hebben een vrij lange nawerking. Met nagenoeg alle j daarvoor in aanmerking komende i spuitmiddelen kan DDT gemengd 1 worden verspoten. Bij menging I met Bordeauxse pap moet even wel een grotere hoeveelheid DDT I worden gebruikt, aangezien de j werkzaamheid van het DDT dan j vermindert. In kleine tuinen wordt het gebruik van DDT boven arse- naat aanbevolen, in verband met de geringere giftigheid. Opgemerkt zij nog, dat indien water gemakke lijk kan worden aangevoerd, een bespuiting de voorkeur verdient boven een bestuiving. Om gelijk waardige resultaten als met een j 1 '2 oplossing van calcium-arse- 1 naat te krijgen, dient men van een 10% DDT-spuitpoeder en 1% op- i lossing te gebruiken (bijv. 20r DDT-product in 1 oplossing). De DDT-stuifmiddelen gebruike j men in een hoeveelheid van min- stens 35 kg per ha., doch alleen onder voor stuiven gunstige weers- 1 omstandigheden. DDT-emulsies zijn werkzamer dan de vorenge noemde toepassingen. De nawer king is groter, evenals de regenbe stendigheid. Voor de toe te passen concentraties volge men nauw keurig de gebruiksaanwijzingen op. HCH-middelen zijn onder ver schillende merken en in verschil lende vormen verkrijgbaar. Zij bezitten een opvallend muffe geur. Meermalen is het voorgekomen dat een HCH-behandeling een muffe smaak van het geoogste product tot gevolg had. Voor ge wassen. waarvan de opbrengst geheel of gedeeltelijk is of kan worden bestemd voor consumptie- doeleinden, moeten wij het ge bruik van HCH- 6661 -middelen derhalve sterk afraden. Tijdstip van behandeling. De juiste perioden voor behan deling van het aardappelgewas kunnen elk jaar verschillend zijn. MAANSTANDEN 1949. Zondag 10 Juli V. M. Maandag 18 Juli L. K. HOOG WATER TE DEN OEVER. 7 Juli 5.01 5.42 3 Juli 6.13 6.49 9 Juli 7.17 7.50 Door middel van pers- en radio berichten zullen daarom de meest- juiste tijdstippen worden aangege ven. Wij kunnen drie perioden onderscheiden a. Het voorjaar, wanneer de kevers boven de grond komen. Het gewas afzoeken of spuiten of stui ven i bij voorkeur met DDT-mid- delen). b. JuniJuli, jonge larven, spuiten of stuiven met DDT-mid- delen of calcium-arsenaat. c. Juli-Augustus, oude larven en zomerkevers, behandeling mes DDT-middelen aangezien alle stadia door elkaar voorkomen. Tegen het einde van het seizoen zijn de resultaten van de bespui tingen gewoonlijk iets minder. Men kan dan de concentraties verhogen in geen geval echter gebruike men meer dan tweemaal de aangegeven concentraties. Nauwkeurige controle en behan deling tot aan het einde van het seizoen geeft het voordeel, dat minder kevers overwinteren en er dientengevolge geen gevaar op treedt voor het volgende aardap pelgewas. E OOSTERHOFF. Een afscheid. Jl. Vrijdagavond nam guido Ber- tha Vermeeren. die onlangs in het huwelijk trad, afscheid te mid den van de leden van de door haar opgerichte Rora van Lima-kring. Meer dan vele woorden en ge schenken hadden kunnen doen, toonde deze avond wat de schei dende guido gepresteerd heeft een gidsenkring op te bouwen, die sprankelt van leven, die iets wer kelijk goeds weet te geven. Zii, die deze afscheidsavond gold, moet zich wel bijzonder vermaakt hebben over het stuk „De Poppen- bruiloft", dat zoveel herinneringen bracht aan haar eigen huwelijk. En wat werd er gelachen toen guido Mi en en adjuto Jannv ons een kijkje brachten achter de schermen van de verleden tijd de voorbereiding voor de gidsen- opvoering te Middenmeer met haar vele perikelen als regen, drukte thuis en gidsen die haar rol' eerst niet geleerd konden krijger- Maar ook het ernstige deel van de avond mocht er zijn een uit stekend rythmisch gedeclameerd en uitgebeeld ..Magnificat", keu rige dansjes en een prachtig apotheose, waarin het gidsende- vies „Wees bereid", en de belering daarvan door de scheidende guido. in dichterlijke vorm werd uitze- zegd. Hier was klaarblijkelijk een dichter van beroep aan het werk geweest. Zo schonk deze afscheidsavond aan allen de guido en haar man, de familieleden, de aalmoezeniers en leiders en leidsters van de an dere jeugdgroeperingen. veel vol doening. Tenslotte werd guido Bertha uitgenodigd om voor het laatst de kring te sluiten, maar vooraf sprak ze een woord van dank jegens alle gidsen voor haar volgzaam heid en de ondervonden samen werking. Zij dankte tevens voor het cadeau van de gidsen een prachtig kruisbeeld. Daarom wat de gidsen haar in een van de toneelstukjes toezon- gen, zal zeker bewaarheid worden „euïdo Bertha. wij blijven Uw vriendinnetjes."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1