UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN DE UITSLAG VAN DE VOLKSTELLING Woensdag 13 Juli 1949 Vierde Jaargang No. 69 Radactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123 Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk da eelt, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. De gegevens verzameld bij de volkstelling naar de toestand op 31 Mei 1947, zijn thans alle door het Centraal Bureau voor de Statistiek verwerkt. De uitkomsten van de woning telling gaven wij reeds eerder in ons blad. Thans beschikken wij ook over allerlei gegevens van de bevolking van Wieringen, die de lezer zeker zullen interesseren. Men herinnert zich wellicht nog dat bij die volkstelling door de teller uitgebreide vragenlijs ten werden ingevuld, waarbij de burgers vragen werden gesteld waarvan men het doel toen ver moedelijk niet heeft begrepen. Als wij de uit deze gegevens opgemaakte statistieken, nu eens bekijken, wordt de betekenis dier vragen duidelijk. 40—49 50—64 65—69 70 jr. en ouder 90—91 91—92 DE BEVOLKING Er zijn 42 pleegkinderen, waarvan 19 jongens en 23 meis- j jes. Verder wonen nog 130 ver wanten bij de burgers in, t.w. 69 mannen en 61 vrouwen. Het inwonend huispersoneel bestaat op Wieringen uit 48 da- j mes, dit is de categorie dienst- NAAR DEmeisjes. Inwonend bedrijfsper- 501 449 472 420 106 92 137 136 2 1 1 PLAATS IN HET HUISHOUDEN soneel (boerenknecht e.d.) is 18 m. en 1 vr. Van deze bevolking zijn 1682 mannen en 112 vrouwen gezins hoofd. Er zijn 1587 gehuwde vrouwen Het aantal kinderen bedraagt 1589 jongens en 1366 meisjes. -K.-' - Bevolking naar leeftijd en burgerlijke staat De andere inwonenden (cate gorie kostgangers ed.) zijn 74 m. en 27 vr. Alleenwonenden 85 m. en 91 vr. (zeer hoog, bijna 10 pCt. van het aantal gezins hoofden.) EEN VROUWELIJK GEMEENTERAADSLID. Naar wij vernemen, zal dhr. S. Breebaart (VVD) geen zit ting hebben in de nieuwe ge meenteraad, daar ook hij niet kan voldoen aan het gestelde in artikel 17, lid 3, der Ge meentewet. In zijn plaats is Mw. G. A. BruinsKlein Lankhorst, te W.Werf, benoemd verklaard. MAANSTANDEN 1949. Maandag 18 Juli L. K. HOOG WATER TE DEN OEVER. 14 Juli 10.57 11.22 15 Juli 11.33 11.56 16 Juli 12.03 ZONSTANDEN 1949. zon op onct 14 Juli 4.33 20.58 15 Juli 4.34 20.57 16 Juli 4.35 20.56 Ongehuwd m. vr. DE BEVOLKING IN ELK ON DERDEEL DER GEMEENTE. M. Vr. 771 726 188 165 169 155 1556 1474 57' 54 129 Den Oever Oosterland Stroe Hippolytushoef Costerklief Westerklief De Haukes 161 Westerland 404 Verspr. huizen 76 in de polder Op varende schepen 6 In woonschepen 19 0—15 16 17 18 19 20 21—24 324 25—39 3030 40—49 111 50—64 Tot. 1497 353 145 160 351 64 274 321 755 140 65—69 1054 50 54 48 54 55 154 189 64 47 6 70 j. en oud. 14 1045 45 53 63 33 35 85 66 22 18 5 6 Gehuwd m. vr. 5 5 11 15 86 643 399 347 57 45 Weduwstaat m. vr. Gescheiden m. vr. 5 40 609 423 398 76 64 1789 1476 1615 1613 1 1 4 16 4 11 8 19 6 9 26 55 1 24 30 59 85 121 206 11 21 3 19 9 38 Totaal Wanneer men de cijfer? van draagt 206. Weduwnaars zijn er de mannen op de huwbare leef-121 I 3536 3316 6852 ,i;" bek,lkt en daarnaa.t het aantal huwbare dames, dan j HOE OUD ZIJN WIJ blijkt toch wel een ernstig ïe-| kort aan vrouwen in deze ge meente. We zien n.1. in de leeftijds- Ned. Herv. klasse 2040 jaar 398 mannen Geref. Kerk (toestand 31 Mei 1947.) M. Vr. 01 jaar 37 35 1—2 79 100 2—3 74 65 3—4 71 71 4—5 64 69 5—6 69 61 6—7 61 62 7—8 62 54 8—9 64 60 9—10 63 62 10—11 54 56 11—12 59 59 12—13 68 49 13—14 60 55 14—15 54 63 15—16 59 67 16—17 56 57 17—18 50 45 18—19 54 58 19—20 48 69 20—21 54 44 21—22 60 50 22—23 46 42 23—24 56 41 25—39 806 736 Veteranen - tournooi R.K. en 186 vrouwen. C'ok leert dit overzicht dat de vrouwen op jongere leef-Geen tijd trouwen dan de mannen. In de leeftijd tot 25 jaar zijn gehuwd en BEVOLKING NAAR KERK GENOOTSCHAPPEN. M. Vr. 345 344 1211 1286 274 271 21 14 210 235 1421 1110 Overige Kerk- 54 53 nootschappen |Chr. Ger. Kerk ons Doopsgez. slechts 45 mannen reeds 122 vrouwen. |wij enige cijfers geven van Het aantal weduwvrouwen be- volks- en beroepstelling. In ons volgend nummer zullen de Buitenlandse reizen in groepsverband door Nederlanders. Degenen, die b.v. deze zomer een reis naar België, Zwitserland of een ander land in groepsverband wensen te maken, doen goed van het volgende nota te nemen Men kan reizen op een lijst, welke in het bézit moet zijn van de leider van de groep, mits deze groep tenminste 10, en niet meer dan 50 leden telt. Op deze lijst moeten worden vermeld namen, voornamen, geboorteplaats en -datum, adres en nationaliteit van de mede-reizenden, alsmede plaats en datum van afgifte van het paspoort van de groepsleider. Verder moeten zoveel copieën van de lijst worden gemaakt, als grensposten te passeren zijn, ter wijl bovendien de leider van de groep een geldig paspoort, en de leden een of ander identiteitsbe wijs moeten bezitten. Verder moet men aan kunnen tonen, dat de deelnemers de Nederlandse natio naliteit bezitten. Men kan dat het beste oplossen door een verklaring van de Burgemeester aan te vra gen, waaruit blijkt, dat alle deel nemers de Nederlandse nationali teit bezitten. Uiteraard zal de leider van de reis bij de consullaire ambtenaar in Nederland van het land of de landen, waarheen men gaat, van te voren moeten informeren, op welke voorwaarden reizen in groepsverband in dat land of die landen geoorloofd is. Hengelaars Attentie. hetgeen ook blijkt uit het groot aantal processen-verbaal dat de politie reeds tegen overtreders heeft opgemaakt. Van verschillende zijden bereik ten ons reeds vragen om inlich tingen. Bij velen schijnt de mening te Aan het veteranen-tournooi dat hebben postgevat dat het bezit op Zondag a.s. in Den Heldervan een z.g. „visbewijs" (voor wordt gehouden, wordt ook deel- j 1 hengel) van f 0.50, de zogenaam- genomen door een Succes-elftal. de bijdrage voor verbetering van Wü hopen, dat dit elftal, waarin de visstand, een vrijbrief is om Nieuwland onder beheer staat van de Domeinen te Wieringermeer en De hengelsport viert thanswaarvoor slechts een beperkt aan- hoogtij. Bij tientallen zien we de tal vergunningen om te vissen is j hengelliefhebbers langs de water- j uitgereikt. kant in het ruisende riet of op j De visservereniging „De Snoek" i de steenglooiïngen om een visje te te Wieringen, Voorz. de heer Tj. verschalken. Naar ons blijkt zijn Brouwer, Slingerw. H.hoef pacht echter niet alle hengelaars op de het overige deel van dit kanaal en hoogte van de regels van het spel, mag een aantal vergunningen voor maar te vissen waar men wil. Dat niet juist want er is veel vis verbo Met een bewijsje van vijftig cent dit water uitgeven tegen vergoe ding. In het algemeen komen daarvoor uiteraard slechts leden van de vereniging in aanmerking. Verboden is o.a. ook het henge len in het Amstelmeer, omdat dit is aangemerkt als een paaiplaats voor de vis. Slechts enkele vergun ningen om te hengelen worden daarvoor afgegeven door het Heemraadschap Wieringermeer. verschillende spelers uit een roem rijk verleden zijn opgesteld, met een behoorlijk resultaat zullen water voor de hengelaar terugkeren. Zij zijn in een poule den. ingedeeld met enkele oude beken- de tegenstanders, t.w. Zaandijk. Schagen en I.V.V. Het vertrek is mag men slechts vissen in open, per autobus om 9.30 bevaarbaar en bevlotbaar water, uur. Wij wensen de oudjes een dus in havens, kanalen e.d.. Het prettige Zondag toe. vissen in binnenwateren, sloten De opstelling is als volgti en plassen is doorgaans verboden, P. ten Bokkel tenzij men vergunning heeft van J. Iedema C. Lont j de eigenaar. Meestal is het bin- P. Paarlberg T. Rijkers, Montulet, nenwater verpacht, zo ook b.v. het E. J. Dekker, H. Lont, A. Schmitt, Wieringerrandkanaal, dat vanaf Visakte", „Grote Visakte" J. Lont, E. v. d. Laan. De Haukes tot de Polder Waard moet men steeds in het. bezit zijn Wie met méér dan 1 hengel wil vissen moet een z.g. „hengelakte" bezitten (f 1. Het „snoeken" (het vissen met levend aas), het vissen met de neur en met een sleephengel is slechts toegestaan aan hen die een kleine visakte hebben (f 2.-J Dan zijn er nog de grote vis- akten voor het vissen met alle geoorloofd vistuig in de binnen wateren en rivieren (f 8.50.) Voor het vissen met al deze akten „Hengelakte", „Kleine van een vergunning van de recht hebbende op het viswater waarin men wenst te vissen. Ten aanzien van de Wieringer meer nog het volgende Ook voor het vissen met één hengel in de Wielen bii het dijk- gat heeft- men vergunning nodig van het Heemraadschap Wierin germeer. Hiervoor zijn nog vergunningen verkrijgbaar. (Voor het Wieringer randkanaal zie hierboven). In het Groetkanaal en het Waardkanaal mag in het geheel niet gevist worden. (Natuurreser vaten). De akten moeten aangevraagd worden bij de secretarie der woon plaats van de adspirant-visser. Secretaris der Hengelaarsver eniging „Wieringermeer" is de Hr. J. P. van Marwijk, Fazantstraat 7, Wieringerwerf nieuwe leden kun nen zich bij hem aanmelden. Iii de Waddenzee, dus ook aan de noordkant van de Afsluitdijk, alsmede in het IJsselmeer en de Hofmanshaven, mag met één hengel zonder vergunning worden gevist. De hengelaar zij er wel op bedacht zijn hengel niet in verboden wa ter uit te gooien, of zichzelf op „verboden grond" te begeven en als men niet zeker weet of het. in orde is, informere men eerst. GEVAAR voor H00IBR0EI De weersomstandigheden zijn bij het begin van en tijdens de hooioogst zodanig geweest dat thans, naar men ons mededeelt, ernstig gevaar voor hooibroei dreigt. Het meeste hooi is nl. wel „winddroog", maar niet ..zonge droogd" binnengekomen. Met het oog op brandgevaar is het. daarom noodzakelijk dat re gelmatig controle op broei wordt gehouden. Wij mogen er in dit verband wel cp wijzen dat tegen hem, aan wiens schuld brand is te wijten en indien daardoor gemeen gevaar van goederen ontstaat, straf is bedreigt, en wel hechtenis van ten hoogste drie maanden of geld boete van ten hoogste driehonderd gulden, welke straffen nog wor den verhoogd indien door de brand levensgevaar voor een an der ontstaat of indien het feit iemands dood ten gevolge heeft. De maatregelen van voorzorg welke naar het oordeel van des kundigen, op ervaring gegrond, kunnen worden genomen tegen het brandgevaar door hooibroei worden telkenj are bij openbare bekendmaking door de Burgemees ter onder de aandacht van be langhebbende gebracht. Het lijkt ons niet ondienstig dit oordeel der deskundigen hier nog eens weer te geven. Het komt op het volgende neer Allereerst is het nodig, dat het gras werkelijk hooi zij. alvorens het wordt binnengehaald. Ten opzichte van krachtig hooi is dit echter niet genoeg, en bij regenachtig weer ook niet altijd mogelijk. Daarom is in de tweede plaats nodig, dat een behoorlijke hoeveel heid zout in het hooi wordt ge- strooid en lagen oud hooi of stro I er tussen worden aangebracht, j Zout verhoogt bovendien de smaak van het hooi. Het oude hooi en i vooral het st-ro nemen hierdoor zeer in voedingswaarde toe. Beide (het zout en de lagen hooi en stro) j temperen de broei. In de derde plaats behoort elke hooitas van ten minste een lucht- kanaal te zijn voorzien, dat ge makkelijk te vervaardigen is van stevige mandenmakerstwijgen of van eenvoudig latwerk. i Het is vrij zeker, dat zich geen gevaarlijke broei zal voordoen, in dien de drie bovenomschreven maatregelen zijn genomen. Uitgave Stichting Flevo-Bode Verantwoordelijk redacteur te vens redacteur voor Wieringen N H. Klomp, Klieftstraat 12, Hippolytushoef. Telef. No. 103. VoorzitterG. P. Kistemaker. Wagenpad H 46. Middenmeer. Telefoon No. 20 Nw. Almersdorp. Redacteur voor Wieringermeer J. A. Gerritsen, Fazantstraat 11. Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofd straat. 14, Hippolytushoef. Telefoon Hippolytushoef No. 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1