UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Zaterdag 23 Juli 1949 Vierde Jaargang No. 72 Redactie SecretariaatKlleftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wleringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat helt, Bouwt aan £jn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces 1 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. DE HEER REGEERT. IPs. 97 1.) Geloven wij dat nog Vele men sen eigenlijk niet meer. Zij zeggen, dat er „niets" is en bedoelen dan, dat er niets is dan de hen omrin gende, de zicht- en tastbare wer kelijkheid. Vele anderen ontken nen niet, dat er „iets" is zij zeggen, als men met hen over God te spreken komt, dat er wel iets zal zijn. maar het is zeer vaag en nevelig, het is zeer onbe stemd, het is alles anders dan het geloof in een persoonlijk God. Er zijn ook mensen, die God wel als zodanig erkennen en belijden. Hun is van God gesproken als een persoonlijke macht, in hun opvoe ding thuis, op school en door de Kerk. Maar zij zijn gaan twijfe len zeer begrijpelijk aan de macht van deze als persoon ge kende God. De weersprekingen van Zijn bestuur zijn hun te tal rijk en te nadrukkelijk geworden zowel in de natuur met haar harde en onverbiddelijke wetmatigheden als in de geschiedenis met haar orgieën van geweld en onrecht en haar stortzeeën van leed. Dat Hit- Ier en Mussolini dat doen konden jaren lang. dat Stalin zijn dicta tuur kan oefenen op niets ontzien de wijze, alles tegen de "wil van een heilig en liefdevol God in, bewijst dat niet genoeg, dat Zijn Macht die van de duivel niet weerstaan kan, dat Hij weinig meer betekent dan de onmacht ;an de goede wil op aarde daar is reden genoeg tot ongeloof, tot ontkenning van God. althans tot twijfel, zo niet aan Zijn wer kelijkheid dan toch aan Zijn Macht. Dwars daartegenin getuigt de Bijbel van een God, die regeert, die hemel en aarde schiep en die ze onderhoudt, tegen Wiens regi ment zich mensen en machten kunnen verheffen, zodat de ganse wereld restloos in de macht van de duivel vervallen schijnt, maar Die de duivel overwint, reeds in beginsel overwonnen heeft en hem aan het einde der tijden volko men vernietigd hebben zal. Bij bels gesproken verloopt de mens heidsgeschiedenis van paradijs tot paradijs, van het rijk van God in den beginne tot het rijk van God aan het einde. Maar ook de tus sentijd, de geschiedenis zelf, is in Zijn hand. Dat kan men niet „bewijzen". Dat kan men alleen maar geloven of niet geloven. Gelooft men dat, dan wordt de geschiedenis ondanks alles zinvol. Gelooft men het niet, dan wordt de geschiedenis ondanks alle cultuur van mensen, zinloos, trieste reeks van mislukkingen met de dood als het onontkoom bare einde. De mens brandt zich op in een in de grond onvrucht baar idealisme of eindigt in vol slagen pessimisme, dat alles ij del acht, najagen van wind, twijfelt aan het nut van de menselijke arbeid en niets nieuws acht onder de zon, gelijk het eerste hoofdstuk van het boek Prediker klaagt. Er is een nauwe samenhang tussen het vele opgeloof in onze tijd en het wijdverbreide defaitisme Maar als ge het gelooft, dat de Heer regeert, als ge „ja" tot deze fundamentele bijbelse boodschap zegt, dan liggen daarin twee din gen besloten. In de eerste plaats, dat alle leven daardoor tot zijn laatste ernst wordt gebracht. Het leven wordt erdoor onder het ge bod Gods gesteld en daarmee in de verantwoordelijkheid. De mens kan niet meer doen en laten, wat hij wil. Hij moet zich verantwoorden, hij moet reken schap van zijn leven en werken geven. Zijn bestaan wordt daar mee onder oordeel en gericht ge steld. Het andere is. dat in dit geloof de enig ware troost gelegen Weihom, jongens Met de „Kota Inten" zijn we- WIERINGERMEER U.L.O. Ondernemingsbelasting Visserij-bedrijven. Zoals bekend zijn met ingang van het belastingjaar 1947 ook de HOOG WATER TE DEN OEVER. Uitslagen overgangs examens: derom een tweetal onzer jongens i behouden in !t vaderland terug- Van be naar he 4e klas gekeerd. |A. Addens, B. Bakker, F. L. In Wleringerwerf werd Bakker. H. Bakker. J. L. de Bont, gn Tuinbouwbednjven on- 24 Juli Leen Baart, Comjn. S. Crans, A. Dam, P. derworpen aan de Ondernemings- 25 Juli uit de Sternstraat, met vlaggen Dankert: M. de Haan, J. Koel- belasting. ma, B. Koorn, G. Lanting, T. - Lippens, J. Metselaar, N. Poppen. I. Schagen, C. Veerdig. i Niet bevorderd 6. MAANSTANDEN 1949. Maandag 25 Juli N. M. Maandag 1 Augustus E. K. Maandag 8 Augustus V. M. Dinsdag 16 Augustus L. K. ingehaald vele bloemstukken gaven de kamer een recht fees telijk aanzien, en de hoofdper soon van dit alles, gebruind en gespierd door de zware tropen- dienst, genoot zichtbaar van de ontspanning na een emotievolle 2VZ jaar, doorgebracht op Java en Madoera. Ook de Burgemeester kwam de gerepatriëerde opzoeken, wat vanzelfsprekend zeer op prijs gesteld werd, evenals de muzi kale nulde, die de Wieringer- meerfanfare" op de dag van aankomst bracht. Van de 2e naar de 3e klasse: J. Bos, L. den Engelse, P. Gover ise, J. Horst, T. Marinus, A. Nou- Welke dg zee- of kustvisserij beoe wen, P. Postma. H. Roosendaal fenden. Daar oneer de landbouwbedrij ven ook de binnenvisserij en vis- teelü viel, kwamen hierdoor de IJselmeervissers in moeilijkheden, ornaat ook het IJselmeer als binnenwater werd beschouwd. Uitdrukkelijk waren evenwel vrijgesteld de ondernemingen, 6.57 7.29 49 8.17 26 Juli 8.36 9.05 ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 24 Juli 4.47 20.45 25 Juli 4.48 20.44 26 Juli 4.50 20.42 J. Top, J. Versluis, R. Zoodsma, F. Zwart Niet bevorderd: 3 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 23 Juli 2 uur Deze bepaling schiep wederom een nieuwe moeilijkheid voor de tot Maandag 25 Juli 3 uur v.m. vissers, die zowel in 't IJselmeer zijn bij geen gehoor bij ae eigen als op de Waddenzee (Noordkant) arts alleen voor spoedgevallen Rijks Landbouwschool, In Middenmeer keerde Arie Smïds terug. Deze O.V.W.-er die deel uitmaakte van de „Stoot troepen", heeft ZVz jaar in de tropen verblijf gehouden. Hij is 2e klasse, daar in diverse plaatsen gedeta- i cheerd geweest, zowel op Oost- j Java als Zuid-Sumatra. De „Wieringermeerfanfare", I die het probleem van het bren- i gen van 2 serenades op één avond oploste, dank zij de au to's van Kok en Vos, was ook hier present. Wij hopen dat deze jongens zich hier weer spoedig „thuis" zullen voelen, en spreken de wens uit dat ook zij er in slagen mogen een werkkring te vinden die met hun idelen overeen komt. j Jongens in Indonesië, Wij hunkeren er naar jullie allen zo spoedig mogelijk hier feestelijk in halen. Houdt moed, jullie dag komt ook Wij hopen dat het allen gege ven mag worden behouden in 't vaaerland terug te keren. Tot ziens Middelbare Groningen D. Schipper en A. H. Wierts, jbeiden te Wieringerwerf, werden tegen de ontstane onbillijkheden bevorderd van de le naar degeageerd niet alleen was men visten. Het Bestuur van D.E.T.V. heeft, evenais andere vissersverenigingen uit de IJselmeerplaatsen, ernstig Gymnasium, Alkmaar. Hans Swier te Wieringerwerf van mening, dat hei IJselmeer (of beter de voormalige Zuider zee) geen binnenwater was, doch ook werd stelling genomen tegen het standpunt van de Belastingen aanwezig de artsen Veenis, Beeker, Hoogkamer, Koning, Van Wieringen, Verheul, Bouwman, Schreuder en Nauta~ Zondagsdienst Dierenartsen ZONDAG 24 JULI. Aanwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Nieöorp Dekker 't Zandt. Afwezigde Heren Bouwman, werd bevorderd van de 4e naar betreffende gecombineerde bedrij- Slootdorp Hakkesteegt, Schagen. ;öe 5e klas: Toos Ovftnge met lof over van de 1ste de 2e klas; Marv Ovinge slaagde voor het toelatingsexamen. als Zuidkant TANKAUTO GEKANTELD Een zwaar karwei. Doordat nog slechts één van Wieringen. Gemeente-Avond. ging Ven (zowel Noord- naar van de Afsluitdijk). De uitzonderlijke positie door de geografische ligging van Den Oever werd in een request aan Zijne Excellentie de Minister van Financiën sterk naar voren ge bracht. Een beslissing werd echter nog de twee banen der nieuwe Rijks niet genomen. weg ten Zuiden van Wieringer-En nu is dan een Wetsontwerp i^nr°washSonS^ddaf I °°k °P uur. een twaalfeneenhalf-tons trekken te ken geven van hun gaven, itankauto der „B.P." hij het pas; Qit betekent dus, dat bij aan- Met veel en:hvv:asnv hebben :seren van een tegenligger, terneming van 't ontwerp cok de! ze een programma opgesteld voor j hoogte van de zijweg, die aftakt Waddenzee en Noordzeevissers in een gemeenteavond op Dinsdag 'naar het dorp, gedwongen uiterstde Ondernemingsbelasting betrok-j 26 Juli in de Nee. Herv. Kerk j rechts te houden. ken zullen worden. duu iQ (JosIerland (aanvang 8 uur I Daar de herm ter plaatse nog I De theologische studenten, die hier gedurende enige tijd voor de Nederl. Herv. Kerk werkzaam _zi;n. doen riet au een aan huis- ingediend waarin o.a. wordt voor- bezoek e.a. kerkelijk werk. maar [zacht is, begon de wagen te glij den, en zakte, een diep spoor i WIERINGERMEERSCHOOL MIDDENMEER. j Deze bijeenkomst is niet alleen bedoeld voor leden der kerk, maar ieder, die dit initiatief op WIERINGERMEER - RUITERS gravend, van de weg af, om ten Vrijdag 29 Juli a.s. wordt een steU van harte welkom. Wij herinneren aan de onder slotte op zijn kant terecht te ko-ouderavond in Hotel Smit gehou linge wedstrijden, die heden Za- men in de sloot. den; o.a. zullen de kinderen e- Medewerking werd verkregen terdag gehouden worden op het' Dej chauffeur kon ongedeerd rk.ge stuujes ten beste geven. 1 y~ terrein van de heer J. Nieuwhof de cahine verlaten. De postcom- ,^usioe zang, en van .e ir. aan de Hoornse weg G 71, Mid- mandant der Rijkspolitie, de hr. SCHOOLREISJES. denmeer. Aanv. 'snam. 1 uur. Lastdrager, was spoedig ter plaat 0 v.. j p 99 pn nin-iHa* "6Ket Pro£:;imma en stelde een onderhoek in r 1-" samengesteld: en sieiae een onaeizoeK 111. Jull ag zuuen er schoolreisjes De chauffeur deelde mede dat Orgelspel door de hr. D. H. de [Bakker, onze bekende hoboïst. is als volgt GESLAAGD. Mej. G. N. Bakker te Sloot Idorp slaagde voor het Mulo A. diploma. hij op weg was van Amsterdam •naar Bolsward. georganiseerd worden. BEDEVAART naar HEILO Des middags arriveerden di- op Zondag 24 Juli a.s. Gemeentelijk Lyceum verse experts der B.P. op de Met circa 340 pelgrims starter. DEN HELDER plaats van het ongeval, alsme- we "smorgens om 8 uur. j Mej. G. Posthumus, te Wierin dc ancjere tankauto's dezer Mij. Bus 1: van hoek Zeugweg - Cv jgerwerf, werd bevorderd van de dje de g000 liter benzine groten Kwelweg (Stam richting O. j4e naar de 5e klas. deels overnamen, om het ber-1 Kwelweg. igingswerk te vergemakkelijken. Bus 2: Medembiik (coupure ■p, - I langs Medembl. weg en Wa- is: geen toeval heerst, geen wet-genpad, Hoornsche brug. I matigheid, geen dom noodlot, dat d»bo° 1 te Oudelanderweg, Aartswoud. I alles zinloos dreigt- te maken, maar geassisteeiw door een der B 3; wieingerwerf, Verbin- God, die alles zin geeft en die door *»tos en mannen met domme- di naar Klieverweg - j onzin en waanzin van mens en krachten, zwoegden de geheleu k Zeuewee i wereld heen, het gans heelal stuwt middag en smaakten het genoe- naar de bestemming, waarmee Hij gen tegen half zes de wagen jBus 4 Wieingenverf naar Wie. het heeft bestemd: Zijn Konink- weer in zijn normale stand teï„, v'eë en ovei Schelpenbo 1 wegGezelle. Voorts nog enkele num Haas van Amsterdam: Praeiudi- um in g klein en Praeludium in g groot van Joh. Seb. Bach. Variaties van Jan Zwart op 't thema van „Ais ge in nood gezeten" en „Ik bid U aan o macht der Liefde „Halleluja" uit het oratorium „Messias" van G. F. Handel. Hobo en orgel Concert no. 1 G. F. Handel Andante ui4 :t concert voor hobo van Haydn. ..Adagio" van Haydn. Zang en Crgel: „Kleengedichten" van Guido kracht rijden, zodat waarschijn- Bus g. slootdorp 'langs Slootweg liefhebbers van muzik zang en rijk. Troost, omdat de mens niets brengen zo slecht verdraagt als de zinloos- j heid van zijn leven en hem niets j TT zozeer bemoedigt als de sin van Hoewel zwaar onder de mod het bestaan door dood en onder- der, kon de wagen op eigen gangen heen. Van deze werkelijkheden getuigt,liik de schade aan de tanker be de Bijbel als hij gewaagt van perkt blijft tot een ingedeukte schepping, val en herschepping, cabine en enige verwrongen on- van vleeswording, kruisiging, op- derdeien standing, hemelvaart, en weder- komst van Jezus Christus. Het- beweegt zich alles om dat éne eerste ongeval op de grote centrale thema, dat de Keer re-iRi'ksweg trok veel publiek. De geert. j politie zorgde voor de regeling Slootdorp. Ds. J. VTNK. i van het verkeer. ■Friesche weg over de Medembl. weg n.d. Tussenweg. Bus 5 Wierinerwerf over de i Scherven weg en over de O. Middenmeerweg. mers voor zang en hobo. Orgel en declamatie door dhr. W. C. Verstoep van Bussum. Gezien dit pre. jramma staat de declamatie ongetwijfeld mooie avond te wachten. over *de Praam weg. Bus 7: Slootdorp over de Wes- terterpwg langs Schagerweg over Bilf 8;vSr (Hotel Smit) ™®ave S'ic,htins Flfvo-Bode v erantwoorden ik redacteur te- over de Alkm. weg. ,TT- - vens redacteur voor Wieringen Punt van ontmoeting is het N H. K'omp, Klieftstraat L2, i gemaal te Aartswoud. Hippolytushoef. Telef. No. 103.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1