ÖITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGLN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN DE OPLOSSING VAN HET WONINGVRAAGSTUK. Jen bate van Nederland en Indonesië Woensdag 3 Augustus 1949 Vierde Jaargang No. 75 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hlppolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerlanö Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeH,* Bouwt aan zyn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.30 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. Ook kier een nieuwe koers In verband met het voornemen van het Gemeentebestuur W.-meer over te gaan tot de bouw van zogenaamde „montage woningen", is het stellig interessant eens na te gaan hoe momenteel de stand is van het woningprobleem, en op welke wijze de regering zich voorstelt middels de „montagebouw" tot een snellere oplossing van het woning vraagstuk te geraken. STAND VAN ZAKEN. een woning behoren, Dat onze volkshuisvesting, even- uitgezonderd in de meeste geval- als zulks in andere landen het len de fundering, geval is, tot. een probleem gewor^ „De vóór-fabrikatie van bouw den is, behoeft geen betoog. onderdelen en het monteren Onze regering, en mede'allen hiervan 0p de bouwplaats is op uit de bouwnijverheid, staan voorzichzelf niet-s rvieuws. een opgave, waar zij niet op voor-R.. tradilinnelo manier van bereid waren. Geen vermoeden i BlJ de tiaditionele mamer was er, dat er een oorlog zou ko- bouwen is hier allang sprake men, welke zo'n grote bres in onze! van- bannen en stenen, kozij- woningvoorraad zou slaan. Wil.nen met deuren en ramen, kas- men elk gezin aan een eigen wo- ten en keukeninrichtingen enz. ning helpen, dan wordt momen- worden vooraf in de fabriek ge- teel aangenomen dat gedurende maakt, en de bouwvakarbeider 10 a 15 jaar ongeveer 60.000 wo- van tegenwoordig is dan ook van Rijkswege ingesteld bureau „Ratiobouw". Zeer serieus onder zoekt deze instelling elk systeem op allerlei gebied, zowel technisch als economisch. Want hier komen we op het kardinale punt De pre-fab", moet wat duurzaamheid betreft, minstens gelijkwaardig zijn aan z'n collega, di- op de „gewone manier" gebouwd is, terwijl de bouwtijd korter moet zijn, en de kosten zeker niet hoger. Dit laatste zal bereikt dienen t'e I worden, door grotere kwanta mon- tage-woningen te bouwen, waar- door de fabricatie rendabeler zal zijn. WELKE GEVOLGEN ZAL HET BOUWEN VAN MONTAGE- WONINGEN OP ONS DORPS- OF STEDESCHOON HEBBEN Ook op dit gebied dient een veel heersende misvatting even recht gezet te moeten worden. Velen zijn van mening dat een rij mon tage -woningen min of meer op een grote betonnen kist zal lijken met wat gaten erin en een dak erop. We zullen ons niet afvragen, of we stil van bewondering over onze worden. Ons^and^fnirt m staai dit kwantum volgens „de gebrul- He' gaat by montagebouw kelijke wijze van bouwen" te pro- °m\ de v>erkw.jze meer te pei- duceren, noch wat materialen be- fectionneren door o.m. de on- treft, noch door voldoende arbeids- derdelen in hun soorten te be- krachten. perken, groter van afmetingen Met de gebruikelijke bouwwijze, lichter van gewicht te maken, dus het samenstellen van muren waardoor een versnelde en en wanden, het storten van beton, goedkopere opbouw mogelijk zal het construeren van de kap, alle den Tevens zal. door toe werkzaamheden dus, die op de bouwplaats zelf gebeuren, zal men het niet verder brengen dan 40.000 woningen per jaar. De an dere 20.000 zullen dus op een an dere manier vervaardigd moeten worden men zal dus tot andere bouwmethoden moeten overgaan. passfmg van hoogwaardige ma terialen, aan nieuwere wooneisen (betere isolering b.v.) voldaan worden." Wat de hoofdopzet betreft, be staan deze onderdelen uit plaat materiaal van bepaalde afmetin Deze andere bouwmethode bestaat §'en voor de muren, buiten dikwijls dan uit het toepassen van z.g. van beton binnen van lichter montage-woningen. materiaal, waartussen isolerende er straten moeten gaan, waar wo ningen gebouwd zijn op de con servatieve manier. Die architectuur „draait wel bij". Soberheid was voor een groot ge deelte gebiedende eis, terwijl in ons stijlloos tijdperk het zoeken naar stijl een van de voornaamste op drachten voor onze tegenwoordige architectengeneratie betekent. Verheugend is het. dat de fabri kanten der montage-woningen niet tegelijkertijd architect zijn en dat bij de verschillende systemen kun dige architecten van naam inge schakeld zijn voor de aesthetische verzorging en planindeling. De maatschappelijke ontwikkeling gaat onafwijsbaar in de richting van industrialisatie, ook op gebied honderden van dit zelfde model rijden V Vindt de huisvrouw haar keuken niet meer leuk omdat er nog 50 van zulke inrichtingen in haar dorp bestaan Daar denkt toch niemand meer aan. De tijd van de erge rijken en van de erge armen raakt voorbij en hiermede ook de tijd van de indivi- duële bezitter met „de kast van een villa." „Of de bewoner van een plaggehut. Daarvoor in de plaats is een zekere nivellering inge treden, door industrialisatie in de hand gewerkt." Wanneer we niet geestelijk ver vlakken en op materieel gebied variaties behouden, zal onze maat schappij die levensblijheid geven, waar we zo'n behoefte aan heb ben. Een variatie dus op woningbouw gebied, ook in onze gemeente, door toepassing van montagebouw. zal dus zeker toe te juichen zijn. Met belangstelling zien wij dan ook de beslissing tegemoet die onze Gemeenteraad t-en deze zal nemen, en spreken de wens uit dat spoedig weer 50 woningzoekenden een geriefelijk, practisch en aan behoorlijke schoonheidsnormen voldoend huis mogen betrekken. VOOR BEROEP BEDANKT I Cand. A. Wieringa van Baarn meende voor het beroep naar de Geref. Kerk van Wieringen te moeten bedanken. MAANSTANDEN 1949. Maandag 8 Augustus V. M. Dinsdag 16 Augustus L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op oncL 3 Augustus 5.02 20.30 4 Augustus 5.03 20.23 5 Augustus 5.05 20.26 6 Augustus 5.06 20.24 HOOG WATER TE DEN OEVER. 3 Augustus 4 Augustus 5 Augustus 6 Augustus 2.11 2.47 3.20 4.08 4.42 5.29 6.03 6.43 Een nieuwe correspondent te Slootdorp. Ook de Heer W. van Liere, Brink 8, treedt thans op als cor respondent voor de „Flevo-Bode" te Slootdorp. Voor alle aangelegenheden, ons blad betreffend, kan men zich dus ook tot hem wenden. De Luva Verloting. Ten overstaan van ce Heren Notarissen L. C. J. Waldorp, L. W. A. Duynstee. J. L. Neute boom le 's-Gravenha^e. vond de trekking plaats v an de ge houden Luva-Verloting. Do hoofdprijs lor waarde van I 10.000,- viel op lot A 68346. op lot B 68346, op lot C 68346. De tweede prijs viel op lot A no. 105685, op B no. 105685, op 'ot C 105685. De derde prijs op lot A 36308, op lot B 36308, op lot C 36308. WAT ZIJN MONTAGE- WONINGEN De outsider op gebied van de bouwnijverheid haalt meewarig glimlachend de schouders op bij het woord montage-woning. Hij denkt aan een soort noodwoning, waarin hij gewoond heeft of nog stof. Stijlen en regels zorgen voor van de woningbouw. i deugdelijke koppeling. In kap- en 1 dakconstructies bestaan ook ve lerlei methoden, maar ze voldoen aan de eisen van sterk en vlug aan te brengen. Deze symplistische voorstelling van een montage-woning spreken nog niet erg overtuigend wat de ,Wieringermeerruiters. woont, een min of meer „labielduurzaamheid betreft, gevalletje" van beton of hout. 'li met een lek hier en een door- j slaand raam daar Inderdaad zijn een groot deel van de noodwoningen, ook in onze gemeente, z.g. montage-woningen j het ene systeem is beter dan het andere maar het. zijn niei de montage-woningen, waarmede de overheid het huisvestingspro- bleem wil oplossen. Het zijn an dere, reeds enige jaren beproefde systemen, die zij propageert. Dit was hard nodig, want we I waren, en zijn nog achter bij her buitenland wat betreft deze nieu- j we bouwmethoden. Engeland was ons voor, zodat j we in de eerste jaren na de oor log Engelse woningen in „licentie j hier bouwden, en onze vroegere1 „beschermers" hebben zich met! hun vernuft ook op deze meer vredelievende taak geworpen, en - met succes. Maar de Nederlander zou geen Nederlander wezen, als z'n koop- mansgeest niet boven kwam, en hij in het fabriceren van montage- woningen „ook niet wat zag." Onze markt dreigt dan ook in ae laat ste jaren overvoerd te raken door aanbiedingen van de z.g. „pre fabs", afkomstig van het Engelse woord prefabrication vocr- fabricatie. Want. hierop berusten al deze systemen het vooraf in een fabriek vervaardigen van alle onderdelen, welke tot Dc montage-woning is géén noodproductde ont wikkeling ervan wordt bespoedigd door de nood der tijden. Zo zullen we het moeten zien. Kijkt u uw buurman lelijk aan omdat, hij precies zo'n auto ge kocht heeft als u bezit, of vindt Hiervoor zorgt een in ons land u de uwe nu lelijk, omdat er nog De Heer H. E. Dijken, te Slootdorp, met ..Sire" (eig. S. Broer, te Slootdorp i waarmee hij reeds verscheidene prijzen op diverse wedstrijden behaalde. In het onderlinge touraooi der „Wieringermeerruiters" legde hij in zijn afdeling beslag op een der twee door Hotel Smit uitgeloofde bekers. Postzegelactïe „VERGEET HEN NIET: De meest kenmerkende eigen schap van de zonnebloem is. dat zij, ieeds vóór zij bloeit, haar' knop wendt in de richting van de zon. Pezt gedachte moet het Comi té POSTZEGELACTIE „VER GEET-HEN-NIET" voor de geest hebben gestaan, toen het de speciale postzegels, die de PTT in de maanden Augustus en September in de waarden van 5 tent (2 en 3) 10 cent (6 en 4) 15 cent (10 en 5) 40 30 en 10) verkrijgbaar stelt ten bate van genoemd Comité, ge sierd zag met het zonnebloem- embleem. De drie organisaties immers, die in dit Comité verenigd zijn - het Roode Kruis, de Niwin en de Stichting „Nederland helpt Indië" - en die de opbrengst van de toeslag op deze postzegels ge lijkelijk zullen verdelen en ieder pp eigen terrein aanwenden ter leniging van leed. zowel in Ne derland als vooral ook in Indo nesië, willen niet anders dan door leed gebogen hoofden op richten. en naar de zon toekeren Een onbegonnen werk, meent U Misschien wél. Maar het I feit. dat er toch altijd leed, véél leed zelfs, in deze wereld zal blijven bestaan, kan cn mag geen j reden zijn, dan ook maar élke poging tot leniging van leed by voorbaat af te zien. Integendeel - zelfs zonder te weten, of de knop ooit in volle luister zal open- Trachten leed te verzachten... oloeien. moet deze worden ge- - wend in de richting van de ze- genende zon Maar om ook*# tot bloei te komen, heeft bij uit- 0 stek de zonnebloem water, veef water zelfs, nod Evenzo heb- ben de genoemde organisaties „geld als water" nodig om haar^ werk met succes te kunnen be-^ kronen. De Postzegelactie „VER- GEET-HEN-NIET" is nu hét middel voor ons allen, om di^ water, zij het dan met druppels cgelijk, aan te dragen. Maar aTs bijna 10 millioen Nederlanders allemaal voor c°n paar druppels zorgen, in de vormv van enkele centen toeslag op de „Vergeet-hen-niet" post zegels. dan vormen die millioe- nen druppels met elkaar een brede straal. Laat daarom in de komende weken niemand achter blijven, want door allerhande leed en zorg gebogen en verschraalde levens rekenen ook op U

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1