UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Zaterdag 6 Augustus 1949 Vierde Jaargang No. 76 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Kippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Poet De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat le"3, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.30 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Per 1 September 45 Textielpunten. Het Ministerie van Economische Zaken deelt mede, dat met ingang van 1 September a.s. wederom 45 textielpunten zullen worden geldig verklaard. Te zijner tijd zal nog bekend gemaakt worden, welke bonnen zijn aangewezen. De aandacht wordt er op geves tigd, dat de per 1 September aan te wijzen punten wederom over een periode van vier maanden zul len strekken. Uitslag aanbesteding Domeinen. Vrijdag 5 Aug. heeft ten over staan van de Rentmeester een aanbesteding plaats gehad van 8 kleine boerderijen met woning en 2 pachterswoningen bij be staande boerderijen (bestek 180J De laagste inschrijver is fa. J. Kingma en Zn. te M.-meer voor een bedrag van f 187.960. De begroting was f 199.212. Het is waarschijnlijk, dat het werk aan deze firma gegund wordt. De aanleg der electr. installa tie van deze boerderijen werd eveneens aanbesteed. Laagste in- schrijver is A. B. Meiman te Alk- maar voor 2936. De begroting was f 4511. KAMP ..DE TERP." Op Dinsdag 2 Aug. was het Cabaretgezelschap ,,De Nieuwe j Negalantiers" de gast van de Kamparbeiders. Opgevoerd werd het drama- j tisch stuk in drie bedrijven „INKEER." Inkeer" van A. Bromet, is geen stuk van diepzinnige ver wikkelingen en geen hoogdra vende problemen, maar in elk geval was het een goed geheel. Het spel werd met grote aan dacht gevolgd en aan het einde van elk bedrijf met applaus be loond. Aan het slot dankte de Heer M. Florussen het gezelschap hartelijk voor de keurige avond die zij hadden bezorgd en bood als blijk van waardering, namens zijn collega's de dames een doos bonbons en de heren een roker tje aan. Successen van ,,Wieringermeerruiters." CONCOURS HIPPIQUE OPMEER (1 Aug. 1949) De Heer J. van Scliagen, te Slootdorp behaalde op „Max in de individuele wedstrijd de 2de prijs H. Dekens, op „Di- fried" bezette de 3de plaats. CONCOURS HIPPIQUE MIDDENBEEMSTER (4 Augustus 1949) De Heer H. B. Dijken, te Slootdorp, op „Sire" werd win naar van het Springconcours. Tevens eindigde hij als 4de in de individuele wedstrijd, waaraan pl.m. 100 ruiters deel namen. EEN BELANGWEKKEND BESLUIT IN SCHOOLZAKEN IN DE WIERINGERMEER. Ireentje, die heden Vrijdag jarig is. Op een vulkaan In de Heemskerker duinen stond nog steeds een bunker. De opruimingsdienst zou dit bouw sel wel even de lucht in blazen Negen ladingen explosiva wer den aangebracht, het personeel koos een veilige plaats om van daar het schouwspel te bekijken, aldus de Kennemerland.' Er gebeurde echter niets. De bunker bleef waar zij was. Voor zichtig keerden de mannen te rug om de fout in de leiding op te zoeken. Zij vonden niets, maar wel vonden ze, bovenop de bunker, eenvacant-iegan- ger, die onbewust van de po gingen om zijn staanplaats tot explosie te brengen op de bunker was geklommen. Van alle waarschuwingsbor den en rode vlaggen had de man niets gezien Een nieuwe Cantine- beheerder. Wegens vertrek van de Heer Siebum is de Heer A. Hofman, te Steenwijk, benoemd tot tijdelijk beheerder der cantine van het kamp Slootdorp. (Vervolg.) De geschiedenis van het onder wijs in de Wieringermeer is een wel zeer bijzondere geweest. De bijzonderheden daarvan zijn schrijver dezes niet ten volle be kend. Zo heeft hij b.v. nimmer inzage gehad van de stichtings- acte van de organisatie tot de oprichting van de zgn. Wieringer- meerscholen. Maar de details doen hier ook niet ter zake Waar het op aan komt is dit, dat hier scho len werden gesticht voor de hele Wieringermeer - bevolking en dat de nuanceringen van ons volk naar zijn geestelijke gezindheid zich in de samenstelling van het bestuur en van het onderwijzend personeel weerspiegelden. Maar dit is niet zo gebleven. Na betrekkelijk korte tijd is men van orthodox-protestantse zijde over gegaan tot de vorming van bijzon dere scholen. Gereformeerden en orthodox-hervormden werkten hier samen in het christelijk nationaal onderwijs. Wie ons land en volk kent, behoeft zich hierover niet te verbazen. Waarom zou hier uit blijven wat overal elders in het land wèl geschiedde Het heeft geen reden hierover verontwaar digd en bitter te zijn. Achter dit besluit steken overwegingen van principiële aard, die men delen kan of niet delen, maar die men in elk geval moét begrijpen en eerbiedigen, het verlangen nml. om het onderwijs in uitgesproken orthodox-christelijke geest gege ven te zien door leerkrachten, die op het godsdienstig standpunt •staan, waarop de ouders zelve staan, zodat overeenstemming gewaarborgd is tussen de geest in het gezin en de geest in huis. Nog eens het gaat hier om meer dan om drijverij en machtsdrift van gereformeerde en orthodox-her vormde dominee's met hun aan hang Het gevolg was, dat de Wierin- germeerscholen van dat ogenblik nog werden bevolkt door leerlin gen van katholieke en vrijzinnige huize, de laatsten al of niet posi tief-christelijk, en dat het onder wijzerscorps aan deze scholen dienovereenkomstige wij zigingen onderging er bleven alleen nog katholieke of vrijzinnige onderwij- zers over, met slechts een enkele uitzondering, zowel onder de leer lingen als onder de onderwijzers, omdat sommige ouders aan de oude opzet van het onderwijs vast bleven houden en een enkele on- derwijskraeht, ofschoon niet Ka tholiek of uitgesproken Vrijzinnig, de oude school niet verlaten wilde. In de loop van dit jaar heeft i zich echter een nieuwe situatie ontwikkeld. Ook de katholieken besloten tot afscheiding en stich- ting van katholieke scholen, al- thans in Slootdorp en Wieringer werf voorlopig, maar het is duide- I lijk, dat Middenmeer t.z.t. volgen zal en dat de oprichting van een katholieke Ulo-school een kwestie 1 van tijd is. Ook hier past ons geen ergernis, maar begrip. Deze gang i van zaken ligt in de Roomse lijn. I Rome organiseert overal en in ieder opzicht de geloofsgenoten afzonderlijk om meer dan één reden. Ook hier staat het verlan gen om de hele opvoeding van de katholieke geest doordrongen te zien voorop, al spreken ook andere dingen mee: bezorgdheid voor af val en niet minder voor gemengde huwelijken als gevolg van te in tieme en te veelvuldige omgang met andersdenkenden. M.a.w. her derlijke bezorgdheid geeft de ka tholieke geestelijkheid haar han- delingen in op het terrein van onderwijs en verenigingsleven. En wie het katholieke streven kent en verstaat, kan zich alleen maar verbazen, dat dit. alles niet reeds veel eerder is geschied. Door dit alles is echter een ge heel nieuwe situatie ontstaan en bovendien een tamelijk ingewik kelde. Het is duidelijk, dat de stichting Wieringermeerscholen nog niet z.m. kan worden geliqui deerd. De lagere school te Midden- meer en de Ulo-school bestaan voorlopig nog voort op de oude voet, d.w.z, als scholen met ge mengde katholieke en vrijzinnige bezetting van leerkrachten en leer lingen. Maar voor Sloot-dorp en Wieringerwerf moesten in ied,er geval nieuwe voorzieningen ge troffen worden. Handhaving van de oude opzet der Wieringermeer scholen had hier geen zin meer. Hier zouden immers scholen ont staan. waar de bezetting der leer lingen practisch overeen zou ko- MAANSTANDEN 1949. Maandag 8 Augustus V. M. Dinsdag 16 Augustus L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 7 Augustus 5.08 20.22' 8 Augustus 5.09 20.21 9 Augustus 5.11 20.19 HOOG WATER TE DEN OEVER. 7 Augustus 7.10 7.45 8 Augustus 8.02 8.34 9 Augustus 8.48 9.14 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 6 Augustus 2 uur tot Maandag 8 Aug. 8 uur v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoedgevallen aanwezig de artsen Veenis, Beeker, Hoogkamer, Koning, Van Wieringen. Verheul, Bouwman, Schreuder en Nauta. Zondagsdienst Dierenartsen ZONDAG 7 AUGUSTUS. Aanwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Nieaorp Dekker 't Zandt. Afwezig de Heren Bouwman, Slootdorp Hakkesteegt, Schagen. OP EN OM DE TERP. Schager Markt. Op de heden gehouden week markt waren aanvoer en prijzen als volgt 11 paarden f 300700 11 gelde koelen, (mag.) f 400—500: 8 Kalf koeien f 650800 4 Tijd- koeien f 500550 128 Schapen (mag.) f 4070; 70 Lammeren f 25—45 75 Biggen f 35—60 32 Konijnen 0.504 54 Kippen f 2.505 Haantjes f 0.503. i NATTE MOESSON. Verscheidene malen werd deze week ook Wieringerwerf gehuld in een regengordijn. De planten en bloemen in de tuintjes hebben volop kunnen drinken daar ech ter de regen gepaard ging met felle windvlagen, is er ook echter veel verwaaid. Juist op tijd heeft „Wieringer- werfs Belang" de schuilketen la ten zetten bij het nieuwe brugge tje naar de N.A.C.O.-bussen. Me nige autobuspassagier en ook menig toerist is hierdoor een nat pak bespaard gebleven. Uit het in ons blad gepubliceer de adres is gebleken dat de ver eniging ook haar aandacht schenkt aan, de bevordering van de spoe dige bouw van het viaduct bij de Terp. Verder heeft zij nog op haar program staan de actie voor ver wijdering van de beruchte „dam", terwijl de situatie bij de brug bij Hcekvaartsluïs ook zeker haar aandacht zal heb ben. Want deze is daar ook zeer gevaarlijk. Bij donker en mistig weer zullen ongelukken daar stel lig niet uitblijven. Zijn inmiddels alle Wieringer- wervers al lid van onze dorpsver eniging geworden Zonder uw morele, maar %ook financiële steun kan de vereniging haar plannen niet uitvoeren. Secretaris Schotte wil U nog gaarne als lid inschrijven. Nog 3 „bunkers", resp. aan Terpstraat., Raadhuis straat en op het terrein van het voormalige gymnastieklokaal, hou den de herinnering levendig aan het feit, dat Wieringerwerf het zwaarst getroffen dorp van Neder land was. Ook deze zullen echter verdwij nen. Als speel-object voor de kin deren zijn zij niet geschikt. Van tijd tot tijd bezeert de jeugd zich eraan. De Heer Addens heeft een pleidooi gevoerd voor speeltuinen: zij schijnen voorlopig nog niet te komen. Laten wij dan maar eerst met een zandbak beginnen. Moest- ie die kinderen rustig zien spelen in het zand. dat bestemd was voor herstel van het terrein bij de Wi'e- ringermeerschool Wederopbouw. Het pand voor manufacturier Carstens is al bijna onder de kap. Dat schiet flink op. Carstens staat dan ook te trappelen van onge duld om zijn nood-zaak uit het nood-café over te brengen naar zijn definitieve pand. Nog een week of 10. en zijn wens zal wel in vervulling gaan. De eerste werkzaamheden voor het pand van schoenhandelaar Bronner zijn begonnen. De nieuwe ULO en het brand weergebouw annex gebouw voor gemeentewerken en noodraadhuis zullen zeer waarschijnlijk de vol gende maand voltooid zijn. De volgende week gaan de bouw vakarbeiders met vacant ie wij hopen van harte dat zij meer zomers weer mogen hebben dan hun collega's, die deze week ver- lof nadden. Ben ik goed ingelicht, dan zul len er spoedig borden geplaatst worden aan de rijksweg om dors tige automobilisten en auto's er aan te herinneren dat er in Wie ringerwerf lafenis te verkrijgen is voor beide. Misschien dat de Heer Neep nog eens de vlaggen der naties, welks inwoners dikwijls de Meer bezoe ken, scherp zal laten afsteken tegen zijn witte gevel. Je eigen vlag in een vreemd land te zien. is altijd een openbaring en 't trekt de gasten WERVER. men met die van een openbare school geen orthodox-christelijke en geen katholieke leerlingen meer. alleen nog vrijzinnige, al dan niet van vrijzinnig-christelijke huize. Zodra de nieuw ontstaande situ atie voldoende duidelijk was. heeft zich de afdeling Volksonderwijs bezonnen op de vraag, wat haar hier te doen stond niet betrekking tot de onderwijsbelangen van de kinderen van niet-confessionele herkomst. Het ligt voor de hand, dat haar gedachten onmiddellijk en allereerst gingen in de rich ting van de aanvraag van open bare scholen voor dat deel van de oolderbevolking. dat geen katho liek en geen „christelijk" onder wijs begeerL dat m.a.w. afwijzend staat- t.o. het bijzonder onderwijs, aan de gedachte van de éne school voor giis volk vasthoudt in de geest, die door" .Volksonderwijs wordt voorgestaan. Van het stand punt van Volksonderwijs uit kon men moeilijk anders verwachten. Toch bleken op de vergadering' waar men zich voor de eerste maal met deze vragen bezig hield, die te Slootdorp op 21 Februari van dit- jaar, de dingen niet zo een voudig te liggen als het oppervlak kig beschouwd op het eerste ge zicht wel leek. Verschillende tacti sche en principiële overwegingen wezen niet z.m. in deze richting. Wat de eersten betreft men gaf er zich rekenschap van. dat op^ te richten openbare scholen onder het beheer zouden komen van een in meerderheid rechtse gemeente raad, van wie men stellig wel mocht verwachten, dat zij de be palingen van de L.O.-Wet ten aanzien van het openbaar onder wijs strikt zou naleven, maar van wie men toch moeilijk een over dreven sympathie voor dit onder wijs zou kunnen verwachten. Op grond van deze overweging gingen de gedachten van verschillende voorstanders van Volksonderwijs in dit bijzondere geval in de rich ting van de oprichting van scho len en dus. ook van een schoolver eniging voor neutraal bijzonder onderwijs derhalve in de geest van art. 42 L.O.-Wet, maar in handen van een schoolvereniging, dus van de ouders en het door hen verko zen schoolbestuur, waardoor men de zekerheid had niet door een rechtse gemeenteraad opgescheept te worden met katholieke en „christelijke" onderwijzers, maar zelf de leerkrachten kon aanwij zen. die men voor het onderwijs van zijn kinderen wenste. (Vervolg zie pag. 2.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1