UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN EEN BLIK IN HET LEVEN DER PADVINDERS. ZIENS op de NIEUWE BONNEN Zaterda" 27 Augustus 1949 Vierde Jaargang No. 82 Ited&ctie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hlppolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Radactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerlana Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, f Bouwt aan 'Jn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. NIWiN zendt opname apparaten. Reeds zeer geruime tijd zorgt de Dienst Welzijnsverzorging in In donesië ervoor, dat aldaar verblij vende militairen hun stem kunnen laten opnemen op z.g. „gesproken brieven" en daardoor in de gele genheid zijn hun familieleden in Nederland mondeling op de hoog te te brengen van hun toestand. Ongeldige Nederlandse Postzegels. Met ingang van 1 October 1949 worden de frankeerzegels, ver vaardigd naar een schilderij van de kunstschilder W. A. van Ko nijnenburg (zegels, uitgegeven in 1940, met de beeltenis van H. M. DE VERKENNERS VAN WIERINGERWERF OP KAMP. Zaterdag 13 Augustus. Op het Dinsdag. Eén van de patrouil- de Koningin, waarop"een"'gedeeite Plein vóór de R.K. kerk Wierin - les de Valken verdween met de van de hermelijnen mantel zicht- verwerf heerste een drukte van opdracht de beide andere patrouil- De aldus opgenomen platen baar is), alsmede briefkaarten en belang. Verkenners sleepten rug- les door fluitsignalen op hun worden oer vllenui" naar Neder- postbewijsformulieren. voorzien zakken, dekens en ander kamp- spoor te houden en midden m het land overgebracht en het Centraal ™n een zegelafdruk van dit type. materiaal bij elkaar. De grote dag bos te verdwijnen, wat ze dan ook Bureau NIWIN belast zich steeds buiten gebruik gesteld en voor de was aangebroken: we zouden op deden door in^ de hoogst^ takken m. de verzending naar de geadres- frankering waardeloos. Er zal geen hamp gaan. seerden. Steeds meer bleek echter gelegenheid tot inwisseling wor- Precies op de afgesproken in de loop der tijden, dat men in den gegeven. l™am de autobus voor die Indonesië niet beschikte over die °P die postkantoren, waar een "aar ons kampterrein bet Velser gereedschappen, nodig om delol5et voor verzamelaars is open- duin nabij IJmuiden-Oost, zou „gesproken brieven" op iedere post1 gesteld, zullen de zegels nog tot en 1 vervoeren. De bagage werd er in- op te nemen. Het materiaal, waar i met 30 September verkrijgbaar i gepropt; wij er boven op. No: i ppn ino t cto tttto van een oeroude populier te klim- tijd men. welke zo dik was, dat we hem ons met 5 man maar net konden om spannen. Woensdag, 's Morgens trokken we met de gegevens weer het bos in, waar ze van boom tot boom men wel het gebruik over had was te onhandelbaar. De grote vraag was dan ook, hoe men ook op de buitenposten een plaat kon op nemen. In overleg met de Dienst Welzijnsverzorging heeft de NIWIN daarom een twaalftal portable opname - apparaten doen ontwer pen en vervaardigen, die door hun zijn. Nieuw type Helicoptère voor het besproeien van gewassen In het kader van het onderzoek naar de mogelijkheden, die de besproeiing en bestuiving van vrij geringe omvang naar iedere landbouwgewassen etc. uit vliet, buitenpost kunnen worden ge- tuigen bieden, is dezer dagen op bracht. Deze apparaten (ieder be- het vliegveld Ypenburg een de- - - - staande uit het eigenlijke opname- monstratie gegeven met een nieuw de bagage kregen we gelukkig de ^er ee r I een laatste zwaai ten afscheid, en hangbruggen moesten pionieren, j daar gingen we. Voor de meesten 's Middags werd er een spoor ge- i onzer was het voor de eerste maal legd door de mooiste gedeelten van j dat. we op kamp zouden gaan, dus het terrein naar zee toe, waar we we waren reuze benieuwd voor de gingen zwemmen, dingen die komen gingen. Daar er Dinsdags 's avonds eni- Om ongeveer 11 uur kwamen we onregelmatigheden in het kamp op de plaats van bestemming. Door ^adden plaats gevonden. de bor- een vergissing werden we onge- den en Pannon waren van de rek- veer 3 km te ver oo het terrein ken gehaald en op de grond ge- afgezet, zodat we om te beginnen gooidi. zouaen er deze avond 2 die 3 km konden teruglopen Voor Jcngens wachr lopen. Ze hr dden MAANSTANDEN 1949. Dinsdag 30 Augustus E. K. Woensdag 7 September V. M. Donderdag 15 September L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 28 Augustus 5 43 19.39 29 Augustus 5.45 19.36 30 Augustus 5.46 19.34 HOOG WATER TE DEN OEVER. 28 Augustus 11.07 11.30 29 Augustus 11.48 30 Augustus 0.09 12.31 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 27 Augustus 2 uur tot Maandag 29 Aug. 8 uur v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoedgevallen aanwezig de artsen de Boer, de Groot, Groenhart, Olrée, Tamsma, Van Slooten, v.d. j Sluis, Swaters en Posthuma. Zondagsdienst Dierenartsen ZONDAG 28 AUGUSTUS Aanwezig de Heren Bouwman, Slootdorp Hakkesteegt, Schagen. Afwezig de Heren V. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. nl. apparaat, microfoon, versterker en type helicoptère. luidspreker in twee kisten ver- j 360." pakt) kunnen zowel op het elec- Zoals bekend, is hier te lande trisch net als op een generator reeds geruime tijd geëxperimen- worden aangesloten. Dezer dagen, teerd met de Sikorsky S 51, evén- zullen ze worden verzonden. de ..Hiller beschikking over een paard wagen. rondjes gelopen of ze werden aan gevallen en ontvoerd. Op hun ge- Ons eerste werk was daarna de ^^1^5 'L' 'rl«k ca'rouiilehceken verdelen en de stikdonker vero Wieringermeer. kampkeukens (voer iedere pa- eens een helicoptère. waarmede j trouille éénte bouwen. Hiermede i tot nu toe gunstige resultaten zijn waren we om een uur of vijf bereikt. Een bezwaar voor de com - klaar. De hopman zou intussen op j merciële exploitatie van deze ma- sen bakfiets de tenten gaan ha- len bij het station. Eindelijk, zo J stand, (de troep cue ze had ge- vera de achtervolging ingezet. Tc n we ongeveer een half uur van ons kamp af waren, begon het voor de gezelligheid nog flink te rege nen ook. We waren net een flink bos van eikenhakhout binnenge drongen en hadden daar een beetje rondgedwaald, toen begon tot en met 10 September zijn gel- j r__* uc stand.' (de'toezie zThaTlelhet 20 "hoze"Vat, we 7aar dig: de volgende bonnen chine vormen echter o.a. de hoge leend- had ze weer mee naar Scha- en^e'^ol ifTLrnn™ 281 Vlees (A, B. Di 100 gram vlees1 aanschaffingskosten, die ca j Sen genomen, inplaats van ze hier V-L tenten .e- 282 Vlees (A, B) 300 gram vlees If 250.000 bedragen achter te laten'. Enfin, Schagen «.'-ren. 283 Vlees (D) 100 gram vlees I De ..Hiller 360". ontworpen door werd gebeld, met als resultaat, dat Maar -1a we 2at™ «Jaar in dat 284 Alg. (A, B, Dl 250 gram rijst een Amerikaanse boerenzoon is 1's avonds om 10 uur de tenten I hakhout en we konden er niet 286 Alg. (A, B) 200 gram kaas of i kleiner, eenvoudiger te bedienen aankwamen. Daar het natuurlijk meer uitkomen. Het stond nl zo 250 gram korstloze kaas i en kost ca f 65 000 of ongeveer donker was. moesten we de tenten ri,cht °P e:kaar> dat er geen tioor- 1-.1 mn iv.,...,komen aan was en de paadjes die we vonden, liepen steeds dood. Na a rtrtrvn een half uur van vergeefs pogen •HARDDRAVERIJ k0;lden we er ons eindelijk uitwer- ken en nu was het kamp gauw ge- vonden, doordat we op kompas verder gingen. Doornat kwamen we in onze tenten terug, waar we 294 Alg. (D) 100 gram kaas of|i/4van de aanschaffingskosten j met behulp van' Zaklantaarns pro 125 gram korstloze kaas j van de Sikorsky. De letters achter de bonnum-rv, mers ^even de kaarten Tan waar Hillei die plaats Diedt aan Sf Jiu i 3 personen, heeft een kruissnel- beaeifende bonnen voorko- hejc} van 12q km per uur en een actie-radius van ca. 300 km. Voor besproeiïngs- of verstui- Schager Markt. visorisch overeind zetten. Om el uur lagen de jongens pas in bed. vingsdoeleinden zijn aan weers- 'Toen moesten wij, de staf. onze10ns éauw verkleedden en tussen oiirtni-i Tmr. V. „4- ^.1 f P>n t nfliT ODboftnn i r, ,T zijden van het toestel reservoirs tent noë opzetten) Op de gehouden Veemarkt aangebracht, die ellc ca. of stuifmiddelen yaren aanvoer en prijzen sproei- 6 Paarden f 350—f 650 6 bevatten. Per uur kan het toestel tocht door het terrein, waarbij" w Veulens f 100f 180 3 Stieren onSev2er 120 ha bewerken. pas goed tot de ontdekking kwa Centrale 13 Mag. Geldekoeden f 325—f 475 44 id. Vette Cen trale 18 Kalf koeien f 600 f 800 ,2 Tijdkoeien f 475f 540 1 Pink Centrale 16 Nuchtere Kalveren id. 1 Graskalf id. 186 Mag. Schapen f 50f 70 186 id. Vette Centrale 100 Lammeren f 28f 44 80 Biggen f 35f 45 59 Konijnen f 0.50 f 4 80 Kippen f 2—f 4.- de dekens kropen. Donderdag. Dit was een belang- 125 kg Zondag. De Zondag werd be- kunnen steed aan een streekverkennings- rijke dag voor Jan van Heerwaar- den. Hij werd n.1. geïnstalleerd als Wieringen. Aanvang schooljaar 1949 195G. Het einde van de vacanties is voor de schooljeugd in zicht. De openbare scholen van Wes- „Dierenbeschermen is geen deugd. Ierland. Oosterland en Den Oever maar plichtDe hond is nu eèn- beginnen de nieuwe cursus op maal geen trekdier. Dinsdag 30 Augustus a s. Mede dank zij het werk van de- De O. I. School fo Hionolvtus- ze bond is het aantal trekhonden hoef op Maandag 29 Augustus. zeer verminderd verkenner en als leider van de Van deskundige zijde worden de men. hoeveel natuurschoon we in Meeuwenpatrouille, mogelijkheden van dit toestel voor de polder wel missen. 's Middags gingen de beide Aal- iandbouwdoeleinden hoog aange- Maandag. 's Middags maakten mcezeniers van Wieringerwerf er. slagen, speciaal vanwege zijn be- i we een boottocht door de haven i trekkelijk lage aanschaffingsprijs, en langs de bieren van IJmuiden, MIDDENMEER zijn eenvoud en ook op grond van de zee op. We werden tot buiten zijn stabiliteit en zijn soepele ma- cig territoriale wateren van Neder-1 nceuvreerbaarheid. land gebracht. HOEVEEL TREKHONDEN ZIJN ER NOG? AANTAL STERK MAAR NOG TE GEDAALD, GROOT. Wij namen kennis van het jaar- 2937 11377 1943 4201 verslag over 1948 van de Anti' 1938 9891 1947 2717 Trekhondenbond, de bond die! 1939 8433 1943 2529 reeds jarenlang ijvert voor het! 1940 6957 1949 2281 afschaffen van de hond als trek- Noord-Holland heeft altijd het dier onder het motto minste aantal trekhonden gehad. In 1932 nog 1059, thans nog 27 Reeds zijn er 107 gemeenten in provincie zonder trekhonden. van Schagen) op stap wij zouden ze achtervolgen. Nu hadden deze Eerwaarde Heren met de staf af gesproken dat ze in oostelijke richting zouden gaan ze hadden een kompas bij zich dus dat. was gemakkelijk genoeg. Na" de heren een kwartier voorsprong te heb ben gegeven, volgden we ze na tuurlijk in oostelijke richting), maar wat we ook vonden, geen Aalmoezeniers. Om 5 uur keerden we dan ook maar kampwaarts, waar de vermisten om 6 uur ook (doodmoe' arriveerden. Wat was nu het geval Inplaats van cle oostelijke richting (die we zè had-, den aangewezen» te blijven vol- gen, waren ze 11a een half uurtje De U.L.O.-school 6 September. op Dinsdag dag 1 September. De R. K. School 29 Augustus. In 1932 waren er 32600 In 1934 nog maar 18411 De Chr. Nat. school op Donder- en daarna ging het aantal steeds land 424 Zuid-Holland heeft nog 193de naald van hun kompas maar rekhonden. Zeeland 36. Noord- Saan volgen, met als resultaat na- Brabant 209,Limburg 178, Gelde^- 1 mirliik dat ze in Noordelijke rich land 232. Utrecht 54. Overijsel 204. ting liepen en wij hen niet kon- Drente 502, Groningen 217, Fries- den vinden. op in dalende lijn Maandag 1935 15724 1936 13233 Vrijdag. Naar gewoonte berustte Moge het einddoel van de Bond de leiding van de laatste kamp 1941 6135. „In Nederland geen trekhond"! dag bij de 3 P.L.'s, wat deze jon- 1942 5132 spoedig zijn bereikt i gens maar wat gewichtig vonden. ..SLOCTDORP VOORUIT" VOORAAN. Bij Koninklijk Besluit van 1 Aug. j.L. werd goedkeuring ver leend aan de statuten van de Woningbouwvereniging „Sloot- dorp Vooruit", te Slootdorp. Tevens werd deze vereniging door deze erkenning als rechts- persoon toegelaten en tevens als vereniging uitsluitend in hte belang van de verbetering der volkshuisvesting. Deze woningbouwvereniging :s dus de eerste vereniging in de Wieringermeer, die als zodanig erkend toegelaten lis. DE VERGULDE DRAAK Een Australische boer heeft op zijn land sporen ontdekt van een schipbreuk, die ongeveer 300 jaren geleden moet zijn ge schied en vermoedelijk een Ne derlands schip, de „Vergulde Draak", betrof. Dit schip is in 1656 vergaan met 76.000 dukaten aan boord. 's Middags verdwenen de Hop man en Aalmoezenier Le Jeune met de jongens op hun spoor. De winnende patrouille zou een cake krijgen tot beloning Deze werd gewonnen door de Fazanten. Deze patrouille vond hen n.1. in een van de 'geweldige bunkers, welke het terrein nog ont-sieren ter na gedachtenis aan de bezetters. Het is fantastisch, zo groot als deze* bunkers zijn. 's Avonds was er het grote af- scheidskampvuur, waar we enkele gezellige uren doorbrachten, mede dank zij onze gast. een Duitse ver kennersleider, welke op uitnodi ging van ons Nationaal Hoofd kwartier 3 weken in ons land ver toefde om de jeugdbeweging hier te lande, te bestuderen. Deze zong, begeleid door zijn gitaar, enkele kozakkenliederen voor ons. Al met al een waardig besluit van ons kamp. Zaterdag, 's Morgens moest alles weer worden ingepakt en het ter rein van alle ongerechtigheden worden geruimd. 's Avonds om half 6 kwamen we doodmoe maar met een gelukkig en voldaan gevoel, weer in onze polder terug. j. \y.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1