UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN DE BEURS VAN WOENSDAG Zaterdag 10 September 1949 Vierde Jaargang No. 86 Itedactlt SecretariaatKlieftstraat No. 12, Eippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Reactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wlerlngerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Po«t De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leett, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. MUNDUS VULT NIEUWE BONNEN DEC1PÏ. Voor het tijdvak van 11 tm 24 September geeft elk der vol- bedrogen «'orden gendc' bonnen recht °P het koPen van Dit lijkt een paradox, een on- Voedingsmiddelenkaarten 909 zinnige bewering, want m het;301 vlees (A B D) 100 gr. vlees begrip „bedrog" ligt opgesloten, 13Q2 vlees (A B) 300 gr. vlees dat de bedrogene TEGEN zijn 303 ylees (D) 10Q gram vJees wil, of althans ZONDER HET TE WILLEN, bij de neus wordt ge nomen. Niemand wil op stoffe lijke wijze „bedrogen" of „op gelicht" worden, maar helaas zijn er maar al te velen, die ten opzichte van hun „geestelijke" bezittingen ziende blind willen zijn. Natuurlijk zal niemand de wens koesteren voor eeuwig verloren te gaan, maar wel kan men datgene, wat tot ons eeuwig heil moet voeren, minachten en om wille van de aardse goederen zich de hemelse op bedriegelijke gram 306 Alg. (A, B) 200 gram kaas of 250 gr. korstloze kaas 312 Alg. (B) 200 gr. kaas of 250 gram korstloze kaas 307 Alg. (A, B) 125 gram koffie 314 Alg. (D) 100 gr. kaas of 125 gram korstloze kaas (De letters achter de bonnum mers geven de kaarten aan, waarop de desbetreffende num mers voorkomen) Bonkaarten ZA, ZB, ZD, ZE, MD. MF, MH 909 (Bijz. Arbeid, a.s. moeders en zieken) Geldig zijn de bonnen gemerkt met de letter Z Wieringermeer. Onderhoud open voortuinen; kosten waterleiding Bouwbureau - huizen. In verband met enige vragen ten deze uit onze lezerskring, heb ben wij ons in verbinding gesteld met de betrokken instanties. Spoedig hopen wij het resultaat van dit overleg aan onze lezers mede te delen. Vader redt kind van een wisse dood. Die aardige Robjes. In de Texelse Courant lazen we dat rond de Waddeneilanden on geveer 1000 robben leven. Iedere rob met een gezonde eetlus: werkt dagelijks een 35 Kg. vis door zijn keelgat. 1000 robben met elkaar vërsimden dus de enorme hoeveelheid van 12 millioen Kg. Rekent U maar na. Dat is. zegt het blad, 12 millioen Kg die in elk geval geen kans heeft om door de visser te worden verschalkt en de visser is dan ook geen groot bewonderaar van de robbenfamilies. W1MeJlecnn hvl De bonnen 285. 287. 288. 289. Misschien is het iemand, b.i2gQ 2gJ ,g2 2gg 2gg 2gg een schooljongen, wel eens over komen, dat hij in looppas naar de trdin marcherend, om die zo mogelijk nog te halen, toch in nerlijk het verlangen in zich voelde opkomen, om hem te missen. en hij verkneukelt zich van pret bij de gedachte, aldus „zonder zijn schuld" een onaangename les te kunnen ver zuimen, of een lastig karwijtje zich van de hals te kunnen schuiven. Men kan terecht vrezen, dat een boek, een film, een gezel schap, ons aan een groot gevaar kan blootstellen, waaraan men zonder kleerscheuren niet zal kunnen ontkomen, maar toch heimelijk de begeerte koesteren, dat iemand ons zal meetronen en alle gevaren itit het hoofd zal pratenHet is zo prettig door een z.g. „geestige" zet zich te laten beetnemen en zo het geweten tot zwijgen te bren gen En wanneer wij van „de wereld" spreken, moeten wij dit vooral niet uit de hoogte j doen, doch ons zelf er maar bij rekenen Het gezelschap is zo amu sant. de roman zo gespannen men geeft de heilige verzeke ring, dat U dat schilderstuk noodzakelijk moet gaan zien. anders „kan men immers niet meepraten" en wij zijn toch geen kinderen meer"en daarenboven zal het U toch waar lijk geen kwaad doen, want U staat vast genoeg in Uw schoe nen.... Ook „moet men niet al te angstvallig zijn, want dan hoort men in de tegenwoordige wereld niet meer thuis".... men moet „zijn tijd onder de ogen durven zien. Het zou een opspraak verwekken, als men al te streng onderzoek gaat doen, dus „passons la des sus. "vooruit maar Mina." N. BIJL, Past. Burgerlijke Stand. 297. 298 en 299 algemeen der kaarten voor i len, kunnen worden vernietigd Woensdagmorgen j.1. raakte het 7-jarig zoontje v$n schipper Kies, uit Emmen, te water. Het schip lag voor de sluis te Slootdorp en zou net doorvaren naar Midden- meer. De jongen putte een emmer water en sloeg voorover het ka naal in. Op het angstig hulpgeroep van zijn moeder kwamen velen aan gerend ook de vader, die juist uit het dorp kwanu Schipper Kies dook terstond het ater in, en smaakte het g gen zijn zoontje te redden. ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 11 September 6 07 19 06 12 September 6.08 19.03 13 September 6.10 19.01 14 September 6.12 18.59 HOOG WATER TE DEN OEVER. 11 September 10.37 10.53 12 September 11.03 11.21 13 September 11.31 11.47 14 September 12.04 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 10 September 2 uur tot Maandag 12 Sept. 8 u. v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoedgevallen aanwezig de artsen de Boer, de Groot, Groenhart, Olrée, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Posthuma. September H. Heres en G.l Van 2 tm 8 Ondertrouwd: Brink. Gehuwd S. C. Wigbout en J. Boer S. Vliedstva en A. Tijsen; L. J. Hoep en J. Moes TONEGIDO-NIEUWS. Door het niet deelnemen van de Haarlemse spelers op 10 7 SEPTEMBER 1949. GEZELLIGE DRUKTE. Zowel binnen als buit-en de muren van Hotel Smit was het weer gezellig druk. Een bedrijvigheid die wij kennen als „Gezellig, rokerig, roezemoezig." Buiten ziet men steeds meer dames, die met de man nen meetrekken, teneinde iets van haar gading bij de vele marktstalletjes of winkels te vinden. Juist deze cate gorie van vrouwelijke bezoekers geeft aan de Woensdag een apart- cachetonze plaatselijke middenstand zou deze marktdag niet graag meer missen De mannelijke bezoekers komen echter met een twee ledig doel in de eerste plaats wordt door hen op de Beurs gekochtten tweede proberen zij aldaar te verko pen. Met de bekende „handslag" zien wij er menige koop bekrachtigen. DE HANDEL. In granen wordt nog steeds veel aan gevoerd. TARWE komt nog gedurig in grote hoeveelheden aan de markt. De Wieringermeer blijft bij de andere streken in ons land niet achter ook hier wordt in een betrekke lijk korte periode veel van 't land gedorst. Dit brengt met zich mede ,dat onze graanhandelaren vlug moeten verschepen, wiilen zij niet met de opslag ruimte in de knel komen. Vele schepen, de meeste beladen met tarwe, zijn dan ook de Polder uitgevaren, om ons Wieringermeerproduct in de grote consumptie-centra &f te leveren. De tarwe-prijs beweegt zich op hetzelfde niveau de AVA neemt overschotten uit de markt, zodat de telers een streefprijs, die de minister zich had voorgesteld, in han den krijgen. GERST is het meest gevraagde artikel. Het gaat in vrij hoge prijzen van producent naar verbruiker. HAVER vindt eveneens tegen behoorlijke prijzen haar weg wel. PEULVRUCHTEN. Hiermede gaat het minder vlot deze zijn nog steeds moeilijk te verkopen. De goede op brengst moet- in deze de zaak voor de boeren redden. WINTERGRANEN blijven slecht gevraagd en zijn voor weinig meer dan de consumptieprijs te koop. FIJNE LANDBOUWZADEN zijn aan prijsschommeling onderhevig, maar artikelen als karwij en maanzaad zijn m de Wieringermeer te gering verbouwd om ze regelmatig in deze rubriek te vermelden. WIERINGEN. Officiële bekendmaking. VUILNISSTORTING HIPPOLYTUSHOEF Het Gemeentebestuur van Wieringen maakt bekend, dat de vrije storting van vuilnis en af val op de stortplaats te Hippo- iytushoef niet meer kan worden toegelaten. Voortaan zal men zich dienen Medemblik. te wenden tot de Voorman der Gemeentewerken. J. Slikker. Nieuwe raad geïnstalleerd adres Slingerweg 19, die plaats en uur zal opgeven. Zondagsdienst Dierenartsen ZONDAG 11 SEPTEMBER. Aanwezig de Heren Bouwman, Slootdorp Hakkesteegt, Schagen. Afwezig de Heren v. d. Kolk, N.W. Niedorp Dekker 't Zandt. BRANDMELDING. Bü deze wordt bekend ge maakt. dat tot nadere aankon diging brandmeldingen voor de kring Hippoly.tushoef behoren te geschieden bij A. Timmerman Klieftstraat 3 (telef. 112, door verbinding) of bij G. Omis, Beltstraat 9 (telef. 96.) BRIDGE-NIEUWS. Dinsdagavond vond in Hotel de Haan de return-match plaats tegen de bridgeclub „Pubriso" uit Purmerend. met als 'inzet een wisselprijs. In Purmerend werd destijds als inzet door de Wieringers met slechts 1 punt verschil ge- wonnen. De Purmerenders wa- ren er dus op gebrand om nu revanche te nemen. Het begin van de wedstrijd was voor Wie- ringen niet slecht. De eerste ronden wist men reeds 'n kleine voorsprong te behalen. Daardoor misschien overmoedig geworden waagden de Wieringers wel eens een gokje, wat echter tot resul- j taat had. dat op het midden van de strijd de spekhaken een kleine voorsprong hadden. Dit kwam Wieringen echter te na en in de laatste ronden werd zodanig gekaart, dat de thuis- i club aan het slot 91 punten voorstond en zodoende een royale overwinning w&st te be halen. Willen alle leden er om den- ken, dat .as. Dinsdag de com petitie* begint. Wie niet om 7.15 uur aanwezig is, wordt beboet Eventuele af belichten vóór 6 uur bij Van der Velde. Schager Markt. S Paarden f 400f 750 3 Veu lens f 160f 225 6 Stieren Cen trale; 14 Mag. Geldekoeien f 350 lot f 475: 61 id. Vette Centrale: 18 Kalfoeien f 600—f 800 2 Vaarzen f 425f 475 5 Pinken Centrale: 22 Nuchtere Kalveren Centrale: 47 Mag. Schapen f 60 tot f 70: 222 id. Vette Centrale: j 50 Lammeren f 35f 50 2 Bok ken en Geiten f 35f 50 76 Biggen f 353—f 45; 33 Kippen i ~ny -~n. ui.-w t n 7 V Dinsdagavond is de nieuwe ge meenteraad, ten overstaan van een geheel bezette publieke tri bune zijn werkzaamheden begon nen. Na de gebruikelijke formalitei ten ais eedsaflegging etc. en in stallatierede van Burgem. Peters, had de wethoudersverkiezing plaats. Voor de vac. Bobeldijk had deze net volgende verloop Bobel dijk 7 st., Kroezen 2 st.. Prins 1 st. en 1 stem blanco, zodat de aftr. hr. C. Bobeldijk (P. v. d. Arb' als wethouder werd herbenoemd. De stemming ter voorziening in de vac. v. d. Klauw (K.V.P had tot uitslag Kroezen 8 st.. Prins 1 st., Winnubst 1 st. en i blanco stem, zodat de hr J. P. Kroezen de K.V.P. in het Dag. Bestuur der gemeente zal vertegenwoordigen. De verschillende raadscommis sies werden na stemming als volgt samengesteld Gas- en Grondbe drijf F. N. Winnubst. «K.V.P.en J. F. Teunis (Gem. Bel. Visafslag J. p. Kroezen (KVP) en w. P. VIJN (KVP). Georg. Overleg in ambtenaren zaken P G. Klijn (P. v. d. Arb'., H. Lakeman (KVP) en A. Kap- teijn (Prot. Chr.) Stichting Muziektent." Dinsdagavond hield het Comité v.d, naam zijn laatste lotenver- i.coptocht in het kader van de door dit Comité georganiseerde verloting. Begeleid door Harmonie „Crescendo", trokken dames van cic zangverenigingen langs Ooster haven, Nieuwstraat- en andere straten in Oostelijk Medemblik en brachten met succes hun loten aan de man. Naar men ons meedeelt, zullen op Harddraverij dag de prijzen worden geëtaleerd, terwijl die dag natuurlijk ook de loten verkoop nog eens flink ter hand zal wor den genomen. Overigens ontbreekt het het Comité niet aan belangstelling en sympathie voor zijn plannen, het geen blijkt uit een aanbod van het bekende café .Roemer" om de recette van een balavond ter be schikking van „Stichting Mu- zieKtent" te stellen. De Medem- blikker ..Tojaco's" zullen daarbij belangloos hun medewerking ver lenen. Als goed voorbeeld goed doet volgen zal het Stichtingsco mité misschien nog eerder over het benodigde bedrag kunnen be schikken dan hij voor mogelijk houdt en zal Radboud's Veste ho- w -■- --

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1