0I1GAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Woensdag 21 September 1949 Vierde Jaargang No. 89 fced&cilt SecretariaatKlteftstraat No. 12, Hlppolyrushoef Wlerlngen. Telefoon No. 103. Radactie Wlerlngermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Poet De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, êoawt aan zitoekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. VACANTIEFOWDS VOOR DE LANDBOUW. NA-INLEVERING OUDE VAC ANTIEBONNEN 1948—1949. Het bestuur van het Vacantie- fonds voor de Landbouw, heeft besloten nog éénmaal gelegenheid te geven aan werkgevers en arbei ders de eventueel nog in hun be zit zijnde oude vacantiebonnen van het boekjaar 19481949, ken baar aan de opdruk Geldig tot en met 30 April 1949 in te wisse len. Ofschoon de periode, waar binnen deze per 1 Mei j.1. verval len vacantiebonnen moesten wor den aangeboden, reeds lang is verstreken, zal nog tot en met 31 October a.s. gelegenheid tot inwisseling worden geboden. De werkgevers dienen de bonnen hiervoor op te zenden aan de Ad ministratie van het Vacantiefonds voor de Landbouw, Raamweg 25 te 's-Gravenhage en mede te de len of verzilvering dan wel om ruiling voor nieuwe bonnen wordt gewenst. De arbeiders dienen de bonnen, welke opgeplakt moeten zijn in de hiervoor bestemde opplakboekjes, in te leveren bij een plaatselijke Penningmeester van één der na volgende landarbeiders-bonden, t.w. Algemene Nederlandse Landar- beidersbond Nederlandse Christelijke Landar- beidersbond en Nederlandse R.K. Landarbeiders- bond „St.-Deusdedit." Als vergoeding voor extra ad ministratiekosten zal echter in alle gevallen derhalve bij inruiling als verzilvering, 25% korting wor den toegepast. De nadruk wordt erop gevestigd, dat bovenstaande regeling niet meer zal worden herhaald, zodat bonnen, welke na 31 October a.s. mocnten worden aangeboden, op geen enkele wijze meer zullen worden vergoed. Jeugdsamenkomst. Op Woensdag 21 Sept. wordt in de Geref. Kerk te Wieringerwerf een grote Jeugdsamenkomst ge houden, uitgaande van de Geref. Jeugdorganisaties in de W.meer. De bekende declamator Nobel uit. Leeuwarden zal zijn medewer king verlenen, terwijl verschillende attracties de jeugd wachten. Voor deze avond, die half 8 be gint, vertrekt om kwart voor ze ven een bus vanaf het voorm. Jo denkamp, via de Nw. Sluizerweg naar Slootdorp. Vertrek Slootdorp 7 uur via Slootweg, Wierweg naar W.-werf. Na afloop staan de bus sen weer gereed om allen thuis te brengen. Naiaarsdaff van de I k'ing, haar rationalisme en haar jpractisch materialisme, die doorj Federatie van Vrijz. Herv. de handel bevorderd worden. J 11 VT«,.1 TJ 11 v, i Op de thuisreis. Vrouwenverenigingen. j A.s. Donderdag houdt boven genoemde Federatie haar jaar lijkse najaarsdag in de Meer. i Vorig jaar trokken ongeveer achthonderd vrouwen uit de 'plaatselijke verenigingen, die in 'in de Federatie verbonden zijn, naar Amsterdam, i Voor ditmaal zal de Wierin- germeer de plaats zijn, waar de najaarsdag gehouden wordt. I Ook thans weer zullen acht honderd vrouwen van Vrijz. Herv. huize, bijeenkomen. Men spreekt vaak van het don kere Noord Holland, wanneer men het oog heeft op de gods dienstige en Kerkelijke belang stelling. In geen provincie van ons land is de onkerkelijkheid zó groot. Blijkens de volkstelling van Mei 1947 bedraagt .het per centage onkerkelijken in Neder land 17, 'in Noord Holland ech ter is het 34,1, in Amsterdam zelfs 45 Velen zijn geneigd hiervan de schuld te geven aan het „kerk- verwoestende'' modernisme, dat Ivooral in Noord Holland zeer l verbreid is. Maar deze verkla ring gaat niet op Amsterdam jb.v. 'is, wat de Herv. Gemeente i betreft, reeds sinds 1880 geheel orthodox bepreekt en becatechi- 'seerd. Toch zijn slechts vijf pro- MAANSTANDEN 1949. j Donderdag 22 September N. M. Met het troepentransportschipDonderdag 29 September E. K. Hoe dit lij, Noord Holland is; ..Sibajak" op 3 Sept. 1949 uit Vrijdag 7 October V. M. tt 'K ^.vermoedelijk 1 Oct. a.s. te Rotter- dam aankomend zijn op de thuis- kerkelijk een bedenkelijk geval, met name wat de betreft en met name ook, wat de Vrijzinnige gemeenten aan gaat. Misschien moet men zeg gen zij gingen niet dood omdat zij Vrijzinnig werden, maar werden Vrijzinnig, omdat dood waren en alleen nog enige genote en 2 kinderen, waardering en begrip voor een Heden omvingen wij Tandjong Priok vertrokken en Zaterdag 15 October L. K. ZOXSTANDEN 1949. zon op 22 September 23 September 24 September 6.25 6.26 6.28 oncL 18.40 18.38 18.35 reis Soldaat C. J. Blaauw, Slootdorp, Schelpenbolweg E 34 Korp. M. Hoep en echtgenote, zij Vatrop. Wielingen, en zij Sergt, H H. Leutscher met echt- HOOG WATER TE DEN OEVER. 22 September ook een j 23 September tot moralisme verschraald Chris- mede_ tendom konden opbrengen en deekJe op612 a s per s g Wa_ voor een tot deïsme verijld terman met zijn onderdeel 3-9-R.I. Godsgeloof. Velen twijfelen naar Holland te zullen komen en daarom, of de Kerk, speciaal de p siruiksma, W-meer dat hij Hervormde Kerk in Noord Hol- klaar stond voor inscheping op de land, nog wel mogelijkheden Zuiderkruis, heeft. 24 September 8.07 8.49 9.28 8.31 9.11 Vlag en Vaardig. Het herenelftal van Tonegido wachtte Zondag j.1. tevergeefs op zijn tegenspeler „Vlug en koffie'Vaardigr' uit Slootdorp. Peze laatste had echter vroegtijdig af bericht gezonden, hetwelk ech- Daarom kan het tot nadenken Hotel Smit, waar eerst én tot dankbare verheugenis Wordt gedronken en daarna de stemmen, dat er toch ook nog reiig'ieuze film „Grazige Wei- t een ander Noord Holland schijnt deiy- WOrdt vertoond, na een in- ter door efn der bestuursleden te zijn. ook een ander moder- leiding over de betekenis daar-,van Tonegido was verzuimd doo- nisme dan de vaak te constate- van do0r Mevr. Kroon uit Haar- te gev®n ren negatieve vrijzinnigheid. iem. Het geheel zal onder leiding: °m 3 uu,r KOnden echter sup- Daarvan is de sterk gegroeide staan van Mevr. Ds. Klein Was- Poters en neren leden een mooi Federatie van Vrijz. Herv. sink-van Krimpen, uit Alkmaar, spel zien van de dameselfta .en Vrouwenverenigingen een uiting; de Voorzitster van de Federatie. ToneSiao 1 vlug en v aaraig. daarvan ook de goed bezochte Deze massale opkomst zal on- Laatstgenoemde gooide m en najaarsdagen. getwijfeld de deelneemsters zeif sPeeide £anvankellJk ™et tl(;n dames, daar een aer leden ie Zo zullen dan achthonderd qh hun geestverwanten hier en vrouwen a.s. Donderdag de Meer t ,.ers, ..den tot bemoedigingi bezoeken. Z:j zullen hun dag Vi. hetgeen te meer van -.iet een Kerkdienst in waarde ist daar onder hen wtl bÜ 111611 echter in het plaatsen laat aankwam. Vlug en Vaardig ras aardig in de aanval, waar- ■cginr.cn met een Kerkdienst m waarde is. aaar onder hen 4 beide Herv. Kerken te Midden- eens een begrijpelijk defaitisme nie'\ goed op dreef wist te kome^ meer, waar Ds. Vink zal voor- heerst, gezien veler lauwheid en ^aGat eer. tien minuten lang gaan en te Slootdorp, waar Mej. onverschilligheid. Zij zal ook cle kanser" voor beide partijen v.d. Hoven de dienst zal leiden hen verheugen, die zonder zich téëe:- ehtaar hadaen opgewogen, cent van die gemeente kerkelijk (de grote opkomst maakte de zelf tot deze groep te rekenen,'wlst Tonegico de leicmg te ne- verdeling over twee Kerken blij kunnen zijn over iedere men. Direct echter na de twee- noodzakelijk, daar de Kerk te vorm van geestelijke opleving, de uiuvorP kon zich verheu- Middenmeer ten hoogste aan die zich binnen de zo zwaar ge- gen in de gelijkmaker, vijfhonderd bezoekers plaats kan teisterde Herv. Kerk in Noord- bieden.) In beide diensten zal Holland openbaart, echter dezelfde orde van dienst meelevend. En Drs. C. D. Saai heeft in een artikel over de on kerkelijkheid in Noord Holland beweerd, dat Noord Holland ker kelijk reeds lang verwoest was, eer er van modernisme sprake was. Hij zoekt de oorzaak der Noord Hollandse onkerkelijkheid veel meer in de aard der bevol- gevolgd worden en over dezelfde tekst gepreekt. Daarna vereni gen zich alle deelneemsters in Van onze leestafel. OP EN OM DE TERP. Gevaar voor de Jeugd. In verband met de Harddra verij te Middenmeer zal het verkeer aldaar langs andere straten geleid worden dan de gebruikelijke. De ouders worden verzocht hun kinderen te wijzen op de gevaren die daardoor zullen ontstaan. En alhoewel Ton. technisch zeker aan de kop stond, vooral door haar schitterend „swiften", wist zij de kansen in haar door braken niet steeds geheel te be- „Wieringermeer. The 8 th- nutten, en kreeg V. zelfs de wonder of the world." kans met een 23 stand voor de Uitgave van de Vereniging rust te eindigen, voor Vreemdelingen Verkeer.1 Na de rust werd met enigs- Wieringermeer. zins minder enthousiasme ge- UIT ISOLEMENT VERLOST. Momenteel heerst er grote Deze brochure in de Engelsej speeld. Ton. wist een steeds Sinds enige weken staat ons! wederopbouwbedrijvigheid aantaal van onze V.V.V. zet op in- grotere druk op het doel van V. dorp weer in verbinding met de'de Terpstraat. teressante wijze uiteen het ont- uit te oefenen. Alhoewel V. zich. buitenwereld, doordat de ver- Onder daverend gedreun der staan, de vernietiging en de we- niet in de verdediging behoefde keersstremming in verband met machine, dreef het blok met deropbouw van de Wieringermee-, terUg te trekken, doch steeds het herstel van het Zuidelijk Moffe slagen de twee-en-twintig Ket Mieuren~oms*ag °P tot de aanval overging, kwamen deel van de Terpweg is opgehe- heipalen in de grond, op de symd(^ische wijze weer hoe ..zee hieruit geen doelpunten meer i ven. Dit gedeelte van deze weg'plaats waar het nieuwe pand a" to-s'n>telST^verhichri^en^n voor- waarvocr meer kans was is nu opnieuw bestraat, en, over- Van slager Van 't R'iet zal ge- een' o-oed inzicht geven van degeweest, indien de twee buiten- eenkomstig het besluit van de bouwd worden. worsteling met het water speelsters zich meer van haar .Gemeenteraad, zal nu het Noor- Daarnaast is de groentezaak Een profiel van de polder iaat I burnPlaatsen hadden begeven, i delijk deel ook aan de beurt van de Heer C. de Bakker in 0.a. zien dat de spitsen der kerk- Tonegido op haar beurt wist j komen. Tevens is toegezegd dat aanbouw. Op no. 7 zal opnieuw I torens in de Meer gelijk liggen met I echter nog twee maal te scoren, het verkeer tijdens deze werk- de schoenhandel van de Heer G. de kiel der schepen op het IJsel- waarbij deze vriendschappelijke Izaarnheden niet omgelegd be- Bronner gevestigd worden, ter- meer. wedstrijd met 43 voor Tone- hoeft te worden. wijl op no. 9 de Heer J. Swier Een uitnemend werkje om voor- gido eindigde, j Doordat de bussen nu weer bij zijn kapperszaak annex galante-i ;,,De Maaier" 'on"'5Cfl" ~"1 stoppen, kennissen een goede indruk te de riënzaak opnieuw hoopt te instal-Q. noodbrug en zijn de wachthokjesieren. Ten slotte zal op no. 11 de geschiedenis van de" mooie Wie- Een goede Week VOOr -1- Firma Dam- jjjj-- aan de Rijksstraatweg nen. DE BORDEN verdwe- drogisterij van de Firma Dam- ringermeerpolder. I-Ioltsema herrijzen. De prijs van deze gids is f 0.25. Het pand van de nieuwe ma- Zij is o.m. Verkrijgbaar bij de LANGS nufacturier Carstens nadert met Secretaris der V.V.V., de Heer DE RIJKSWEG, j rasse schreden zijn voltooïng. door middel waarvan de heren Zo zal Wieringerwerf in het ringerwerf. Cremers en Neep de aandacht begin van 1950 zijn winkelstraat op hun zaken vestigden, moes- terug hebben, ten verdwijnen. Jammer. VERDERE UITBREIDING. Beudeker. Dir. Incassobank, Wie Harddraverij Medemblik. UITSLAG. Grote prijs van f 1000.Jay Mc. Greorger (berij der H. C. ten Hage)2e pr. f 400 Lucky Fanfare (berijder Ph. Knij- nenburg), terwijl Integritv Scott, (berijder L. Ensing), Laetare A. (berijder J. v. Leeuwen Jr.) resp. met de 3e pr. (f 150.en de 4e pr. f (50.—) gingen strijken. Misschien is er alsnog een op- Volksdansclab te Oosterland Begin October begint paardensport-liefhebbers. Deze week staat in het teken van de paardensport, Jl. Maandag is de harddraverij te Medemblik gehouden. Woensdag zal de eerste draverij in onze gemeente, te Middenmeer, plaats vinden. Men heeft daar de de zaak energiek aangepakt. en lossing te vinden, waardoor het opend ^de^voSe^eek' zal1V°lksda"scl.u.b h6ar lessen weer wanneer het weer gunstig is. zal hun alsnog toegestaan wordt dat het gemeentelijk bestuursaonaraar^w-,i a- h8» h h f" frul! ,w°rcien 111 7ii nn r,Q T?iii-oc-tToo+ ne^ gemeentelijk cestuuisapparaar. Willen degenen, die interesse het ..Handelscentrum.' wej?ophm"kerV attont hliK-pn worden m het ge-hebben voor deze dansen en lid Zaterdag wordt het Concours weggebiuikers attent bnjven bcuw van gemeentewerken annex ,,.,^0^ ,1^ maken op de mogelijkheden in brandweergarage. I 1 V' S De bouw" der montage-woningenopgeven bij J. Holst, vuui wordt met spanning tegemoet 1 -,ePtember a.s. jezien. 1 Naam. adres en leeftijd Al mee- al: ook Wieringerwerf I blokletters. en snreken de wens uit dat "de bouwt voort! j Dit seldt ook voor die perso- „Wieringermeerruiters" daar weer „WERVER." nen, die reeds lid waren. een goed figuur mogen slaan. Wieringerwerf. De middenstand voert hier een zware strijd, en de aanhouder wint. EEN WINKELSTRAAT GAAT HERRIJZEN. schriftelijk van de landelijke rij vereniging, vóór ^8 streek Noord-Holland-Noord, ge houden. Fraaie staaltjes van dressuur zullen daar te bewonderen zijn,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1