Woensdag 28 September 1949 Vierde Jaargang No. 91 UITGAVE VAN SE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN KLAAS VEENBAAS f DE NIEUWE VISAFSLAG. I Etalagewedstrijd M.-meer. HET CONCOURS DER LANDELIJKE RIJVERENIGINGEN TE MIDDENMEER. *ST2 ten baie van Nederland en Indonesië UIT ONS HANDELSCENTRUM. Redactie Secretariaat Klieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. teil VOlk aai leert, Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal 3 f Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. &QUU)t aa?l zyh ioekomst Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Zaterdag j.1. is blijkens tele grafische mededeling van het Ministerie van Oorlog, de dpi. soldaat Klaas Veenbaas uit Hippolytushoef, in Indone sië tengevolge van een auto ongeluk om het leven gekomen Hij overleed in het hospitaal te Cheribon. Nadere bijzonderheden ont breken nog. Het bekend worden van dit tragisch feit heeft allerwege diepe deernis gewekt. Aan de droeve lijst van de ve len, die hetzij als gevolg van directe oorlogshandelingen, hetzij op andere wijze als slachtoffer van de uitoefening van hun militaire plicht, hun laatste rustplaats in het verre vreemde tropenland moesten vinden en het dierbare Neder land met zijn wijde vlakten nimmer zullen wederzien, is dan thans weer de naam toe gevoegd van een ons welke- kende jongeman. KLAAS VEENBAAS. Hierboven een foto (reeds enige weken geleden genomen) van de grote in aanbouw zijnde! Visafslag te Den Oever. Het enorme gebouw is hier reeds on der de kap, maar in de enkele weken, die inmiddels verstreken zijn, is hard gewerkt en thans! is het bouwwerk voltooid. a.s. om half j zal de nieuwe afslag wor- Na een ir de Voorzitter der Klaas, vóór het vervullen: van zijn militaire plichten, V rijdagmidciag werkzaam op de Boerenleen- zal - bank, vlot en sympathiek in de den geopend. Nameen imeidend omgang, Klaas met zijn blonde van kuil en gezond blozend ge- D.E.TJ., za1 de Burgemeester laat, Klaas met zijn natuur- ïde officiële openingsplechtigheid vrienden in de polder of op [verrichten. het Wad. Klaas, spelend op en 5 Daarna wordt ieder, die het zingend uit volle borst bij de woord wenst te voeren, daartoe guitaar marcherende onder de jde gelegenheid geboden, waarbij N.J.N. vaan op nationale (,de sprekers van buiten de vocr- hoogtijdagen, zo zagen we hem rang zullen hebben. Wij hebben zo het idéé dat er doch desondanks zal bij alle vis sers de herinnering aan de gezel lige bedrijvigheid die hier steeds heerste, voortleven. Nog slechts enkele dagen zal het belgelüid dat de viskopers voor een afslag oproept, over de oude haven klinken. •(Kaptein zet 'em op De Jury, bestaande uit Mevr. [Loggers, Mevr. Giesen en dhr. Van Sluis zijn, wat de étalages betreft, tot het volgende resul taat gekomen le prijs C. Klare, 27 pnt. 2e pr j. D. v. 't Riet 25 6/8 3e pr. W. Keppel 25 3/8 4e pr. J. Vos 25 2/8 5e pr. H. vd Wal 25 1/8 6e pr. P. J. Smit 24 7/8 De prijzen zullen aan de win naars worden uitgereikt. Zij bestaan uit medailles, geschon ken door ..Algemeen Belang", Dr. A. P. Hoogkamer, Garage C. Klare, „Hérrijzend W.meer- land" en een kunstvoorwerp, beschikbaar gesteld door Burge meester Loggers. De uitslag van de slagzinwed strijd is op het moment, dat wij dit schrijven, nog niet bekend. Wel kunnen we vaststellen, dat één en ander een enorm succes geworden is. Honderden en nog eens honderden personen hebben de étalages bewonderd en dit was vanzelfsprekend het doel van deze reclame-actie. Zvliddenmeer leeft wee: Mid- denmeer streeft weer/' als de verpersoonlijking van Neerlands beste jeugd. In de volheid van de jeugdige van velerlei zijden behoefte zal bestaan het genomen initiatief lof toe te zwaaien. En met recht. kracht is dit jonge leven dooi Oever kan trots zijn op het noodlot afgeknapt. [haar nieuwste aanwinst. Juist hij, die zoveel van het S AT r, leven verwachtte, begeesterd Na Qe °«Iclele. opening zuilen als hij was met frisse gedach- de aanwezigen zich naar zaal ten en gezonde idealen getui- -.Wiron" beSeven> ™aar de ge" ge zijn verdienstelijk werk in Tl ®Tw Ti T g T de Ned. Jeugdbond voor Na- Senhe.ld be(staat heL bestuur „,e tuurstudie en het jeugdwerk, Het leven is zo hard. En schrijnend het leed dat de na- Vrijdag a.s. is een grote dag bestaanden in deze smartelijke voor Den Oever en het zal zeker lüet aan belangstelling ontbreken Overal in het dorp zal worden gevlagd en naar wij vernemen, zullen de schepen gepavoiseerd zijn. Hiernaast nog 'n afbeelding van naast vroeger gevallen kame-het knusse oude afslaggebouw- raden. in vreemde bodem rust. jtje dat sinds 1901 dienst heeft RUST ZACHT KLAAS [gedaan, doch thans als zodanig buiten gebruik zal worden ge- steld. Het voldeed al sinds lang! niet meer aan de e'isen des tijds uren hebben te dragen. Onze diepe deelneming gaat naar hen uit en met hen gaan onze gedachten in droeve her innering naar de stille plaats waar deze dierbare dode thans, Postzegelactie EEN GESLAAGDE PROPAGANDA-MIDDAG VOOR DE PRACHTIGE RUITERSPORT. Begunstigd door fraai, zomers weer, is jl. Zaterdag te Midden-neer, op het terrein van de Heer Dekens, het concours van de Landelijke Rij verenigingen van de st reek Noord-Holland-Noord gehouden. Van de zijde van het publiek bestond voor dit gebeuren een behoorlijke belangstelling en de bezoekers zullen er geen spijt van gehad hebben deze dag bijgewoond te hebben. Het was gezellig druk op de diverse rijbanen, en welk een fraai geheel vormden de ruim 90 paarden en berijders(sters) in de grote parade, 't Optreden van deze groep, Zaterdag te Hoorn, kan stellig een succes worden, in dien er nog even beter wordt op gelet. Trachten leed te verzachten... OOSTERLAND. jDE REIZENDE BIBLIOTHEEK IS ER WEER. Vrijdag 30 Sept. van 56 uur, heeft in de O.L.S. te Oosterland ,weer de eerste uitlening plaats van de boeken, door de Centrale Vereniging voor Reizende Bi- l bliotheken beschikbaar gesteld voor de liefhebbers (ouderen zo- wel als jongeren.) De wintermaanden naderen weer en een goed boek wordt dan dubbel gewaardeerd. De Reizende Bibliotheek zal !öan ook ongetwijfeld weer in de i behoefte voorzien. HIPPOLYTUSHOEF. BOEKENLIEFHEBBERS. Op initiatief van Mevr. D. Wit-Slikker is ook voor H.Hoef een Reizende Bibliotheek ter be schikking gesteld van de lief hebbers. De eerste uitlening zal ten huize van Mevr. Wit plaats heb ben op Zaterdag 1 October, des middags van 15.30 uur tot 17.30 uur. Voor een bescheiden inleg- geld en leesgeld, kan men gedu- ende het a.s. winterseizoen ook hier van goede lectuur genieten, Ook het springnummer was een prachtige reclame voor de ruiter sport. Diverse prijzen werd door de „Wieringermeerruiters" veroverd toch bestaat de mogelijkheid om door gestadige oefening nog be tere resultaten te bereiken 's Morgens 9 uur werd reeds be gonnen met de individuele dres suurproeven, onder 't wakend oog van instructeurs, beoordeeld dooi de navolgende juryleden de He ren Riem, Alkmaar de Jager Sr. en de Jager Jr.. Heiloo De Graaf, Ouderkerk a.d. Amstel De Kort, Amsterdam en Mej. Borst, Heiloo. Als federatievertegenwoordiger trad de Heer P. A. Melchior, uit Winkel, op. Individuele dressuurproeven, Klasse N. Rijbaan 1 1. Mej. N. Poppen 6.78 2 Mej. A. Broer 6.57 3 Z. v. d. Weert 6.05 4 C. Hulbers 5.03. Rijbaan 2 1 F. Hoekstra 6.54 2 H. Dijker 6.43 3 D. Kleine 6.39: 4 K. Doornbos 6.32. Rijbaan 3 1 D. vd Heijden 6.71; 2 Mej. L. Dekens 6.50 3 P. Glas 6.43 4 Mej. A. Metselaar 6.42. Rijbaan 4 1 C. Swearts 6.57 2. Mej. J. Wedsteen 6.50; 3. C. K. Knibbe 6.36 4 J. A. Melchior 6.11. Kampioenschap klasse N 1 J. MAANSTANDEN 1949. Donderdag 29 September E. K. Vrijdag 7 October V. M. Zaterdag 15 October L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 29 September 6 36 18.24 30 September 6.38 18.21 1 October 6.40 18.19 HOOG WATER TE DEN OEVER- 29 September 0.37 1.05 30 September 1.32 2.12 1 October 2.53 3.48 (Speciale berichtgeving:). Een pleidooi voor onze Kleuterschool. Na de uitnemend geslaagde fees telijkheden van de 21ste Septem ber. vragen weer andere dingen onze aandacht. Zoals U gelezen zult hebben "in het vorige nummer van de „Flevo- Bode", heeft het bestuur van de Kleuterschool de noodwoning van de Coöp. Boerenleenbank aan de Sportweg aangekocht, om hierin onze kleuters onderwijs te laten geven. Het gebouw is er dus alleen de financiering voor deze aankoop is nog niet geregeld. Hiervoor wordt op uw royale hulp gerekend. Komt, Miridenmeerders, allen de schouders er onder ..Mercurius" rekent er op dat de actie slaagt. In Miadenmeer en omstreken hebben wij al vee! be reikt. Ook nu kan door eendrach tig samenwerken weer iets goeds tor stand gebracht worden. Laat ieder zijn bijdrage leveren opdat onze kleuters hun eigen school verkrijgen. Zij. die niet kunnen wachten op het bezoek der collectanten, kunnen zich vanaf heden reeds in verbinding steller, met Mevr. Aalders, Torenstraat 7, Midden- meer, Tel. 106. „MERCURIUS." vd Heijden 6.54 :2 C. Swearts 6.43 3 F. Hoekstra 6.25 4 Mej. N. Pop pen 5.71. Individuële dressuurproeven, Klasse B. Rijbaan 1 1 Mej. Meeldijk 7 43 2 C. Schoen 6.82 3 P. Vries 6.47 4 Mej. J. A. Melchior 6.07. Rijbaan 2 1 Mej. M. B. Melchi or 6.93 2 Mevr. B. Geel-Vries 6.71 3 H. Dijken 6.36 4 G. de Boer 6.29. Kampioen B Klasse 1 Mej. M. B. Melchior 6.57 2 Mej. M. Meeldijk 6.54. Dressuurproef Viertallen 1 L R. Holl. Noorden 2 L R. Wi- ron 3 L.R. W.meerruiters. Dressuurproef achttallen 1 R.A.P 2 L.R. Holl. Noorden 3L.R.Rossinant 4 L.R. W. Fries land. Klavertje drie 1-2-3-4- telkens 3 paarden W.-meerruiters. Springen Klasse N. 1 J. de Wit; 2 Mevr. Russelman-Dekker 3 D. v.d. Heijden 4 Mevr. Kikkert- Eelman. Springen Klasse B 2e prijs C. Schoen. Met de reeds genoemde Parade werd de dag beëindigd. De Heer Riem reikte met een toepasselijk woord de prijzen uit. De Riivereniging ..Wieringer meerruiters" werd bedankt voor de prima ontvangst en organisatie. In de toekomst verwachten wij hier meer van dergelijke festijnen, georganiseerd door onze rij vereni ging.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1