ÖITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Woensdag 12 October 1949 Vierde Jaargang No. 95 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", West-erland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dal leeft, Bouwt aan toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f L80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. De opening van de nieuwe In de toekomst gekleurde Visafslag op de film. In Cinema de Haan werd Za terdag, Zondag en Maandag Polygoon's filmreportage ge draaid van de opening van de nieuwe Visafslag te Den Oever. Nog eens werd dvt feestelijk gebeuren voor het oog ontrold. Van de openingsplechtigheid zelf waren slechts weinig mo menten gemaakt. Een flits van de talrijke genodigden en dan zag men de Burgemeester de eerste verkoop verrichten. Wel had men buiten het ge bouw het een en ander ver filmd. De opnamen muntten uit door buitengewone helder heid en scherpte. Het was blijk baar ideaal filmweertje. We zagen het lossen van de vis en het transport met de lor ries naar het nieuwe gebouw. Vrolijk wapperden op de tal rijke schepen de driekleur. Op de haven heerste niet de gewone gezelkge drukte en duidelijk kon men zien dat de opnamen in scène waren gezet. In het gebouw vond een af slag plaats en in de banken za gen we talrijke bekende gezich ten. Voor hen, die de gewichtige dag geheel hebben meege maakt was het bijzonder aardig dit nog weer eens te aanschou wen. Talrijke personen, vooral de vissers, maakten dan ook een speciale gang naar Cinema de Haan. „MONUMENT VAN DE EEN DRACHT DER VISSERS" noemt „De Visserij-Wereld" in een speciaal artikel, gewijd aan de Visafslag te Den Oever, het nieuwe gebouw. De bouwkosten hebben, zo vermeldt dit blad, f 82.800.- be dragen, maar met verfwerk, plaatsing koelcel, inrichting te lefooncellen enz. kostte de totale finrichting f 116000.alles door de Wieranger vissers zelf bijeengebracht. Het blad kan dan ook niet nalaten een woord van warme hulde aan D.E.T.V. met het wakkere bestuur onder voor zitterschap van de Heer J. Bak ker Jr., uit te spreken. wegen j Een Engels Instituut voor We- genbouw kondigt een nieuwe pe riode van asfaltgebruik aan. Men is er n.1. in geslaagd witachtig as- fait te vervaardigen door toevoe ging van gebrande vuursteen en een harsachtig bindmiddel „Ca- dos", volgens een bericht in Het Financiëel Daeblad. Vervolgens worden verschillende kleurstoffen door de massa gemengd, waar door het wegdek crème, geel, rood, blauw of groen kan worden ge maakt. Men moet niet denken, dat dit alleen een aardigheidje is, want het heeft wel degelijk zijn nut. Ten eerste kan men verschil lende soorten wegen een andere kleur geven, dus bijv. voorrangs wegen een andere kleur dan we gen voor algemeen verkeer. Ook kan men parkeergedeelten met een eigen kleur markeren, terwijl let ters of tekens gemakkelijk in het wegdek kunnen worden aange- I bracht. Tenslotte zal het wellicht mogelijk worden hierdoor de as- i faltwegen te beschermen tegen zonne-hitte. Het zwarte asfalt i neemt nl. veel warmte op, terwijl j lichte kleuren de warmtestralen j weerkaatsen. Daardoor worden zwarte wegen bij felle zon veel heter dan gekleurde. Dat is ook de reden, waarom betonwegen in i de zomer niet zo slecht voor de banden zijn als asfalt. Beton heeft echter het nadeel, dat het bij hit te hevig schittert, hetgeen voor de ogen van de bestuurders buiten- gewoon vermoeiend is. Het is heel goed mogelijk, dat het nieuwe procédé zal leiden tot een kleur i van het wegdek, die niet gloeiend wordt en toch niet verblindend I werkt. Rantsoenering van Radio Naar wij vernemen, bestaat de mogelijkheid dat ter besparing van het stroomverbruik in het i komende seizoen zal worden .overgegaan tot inkrimping van de zendtijden op de z.g. „sper- uren", t.w. van 7 tot 9 en van 16 tot 18 uur. Deze maatregel zou zich voor namelijk richten tegen het ge bruik van stroom door ontvang toestellen op genoemde uren. ii i. Ook dit jaar kolenbijslag. Succes - Nieuws. Evenals het vorige jaar zal ook in de winter van 1949-1950 aan personen, die een uitkering ont vangen krachtens de sociale bij slandsregeling, een brandstoffen bijslag worden verstrekt. De bijslag bedraagt twee gul- jden per week voor personen, 'die minstens 11 eenheden kun- betrekken en 1 gulden voor diegenen, die 6 eenheden hebben De bijslag wordt verleend over het tijdvak van 30 October 1949 tot en met 29 April 1950. Wijziging wetsontwerp oorlogsschade. Dezer dagen is verschenen het \erslag en een nota van wijzi- j ging met betrokking het mondj- iling overleg van de commissie 'van voorbereiding uit de Tweede Karper en de nüinister van Fi- jnanciën over het wetsontwerp i betreffende de materiële oor- jlogsschade. De regering geeft hierin te kennen, dat zij de vraag in S'U- die heeft gegeven of naast de fir.ancieringsregeliRg een pre mieregeling zou kunnen worden gemaakt, die voor de betrokke nen aantrekkelijker zou zijn dan de bestaande financieringsrege- jhng voor woningen, j Voorts wil men de financie- 11 ingsregeling voor bedrijfspan den en bedrijfsuitrustingen ver vangen door een bijdrage in eens. Voor de herbouw van be- öriji'spanden en schepen zal deze roeslag naar gelang van de ka- pit aalgrootte van het bedrijf variëren van 100 pCt. tot 40 pCt. der bouwkosten van Mei 1940 en voor de bedrijfsuitrus- tmg van 150 pCt. tot 50 pCt. van de verleende bijdragen. Met het oog op de huisraad- Jschade heeft de regering te ken- jnen gegeven dat zij met betrek king toi het meubilair in \de paa lden met geringere huurwaarde de beschadigingsfactor buiten (toepr-sfing zal laten. In die ge vallen zal dus in het algemeen look bij partiële schade de toe- I slag 100 pCt. bedragen. Uitslagen van de op 9 Oct. ge speelde wedstrijden. j Succes 1 G.V.O.1 Alem. Vietrix 4 Succes 2 Succes 3 W.-waard 2 G. Zwart 2 Succes 4 Succes Jun. Bergen Jun. Watervogels ASucces A Kaagvogels BSucces B St. Boys ASucces C 1—1 1—1 4—3 0—1 4—1 1—0 0—3 0—0 Gok de afgelopen Zondag waren de wedstrijdresultaten van de di verse Succes-elftallen lang niet i slecht, alleen de A-adspiranten verloren de beide punten. Het be- I haalde resultaat van het le elftal viel, gelet op het spel van de te- genpartij, niet tegen. Technisch i was het spel van de bezoekers be ter verzorgd dan van de thuisclub. Voor de rust waren beide partijen beurtelings in de aanval, waarbij j zich ook wederzijds kansen voor deden, die men niet wist te be nutten. Wegens ongeoorloofd aan vallen kregen de bezoekers een penalty toegewezen, die echter werd naast geschoten. Toch namen de bezoekers nog voor de rust de leiding toen IJzer van dichtbij kansloos werd gepasseerd. Na de rust had G.V.O. geruime tijd het beste van het spel rot on geveer een kwartier voor he. ein de. toen Succes, aangemoedigd door het vrij talrijke publiek de tanden nog eens op elkaar zette om ten keste van alles de grlijk- maker te scoren. Speciaal .an links werden enkele gevaarlijke aanval- len ondernomen. Uit één van deze I aanvallen schoot C. Rotgans zo hard in, dat de G.-keper de bal j niet onder controle kon krijgen, waarvan Hollander gebruik xnaak- te om de partijen op gelijke voet te brengen. Hoewel Succes nog energiek verder streed kwam er 1 in de stand geen verandering j meer. Een uitslag waar beide par- tijen tevreden mee kunnen zijn. Scheidsrechter Bonneveld leidde rustig, maar beslist. I Succes 2 had het in Alkmaar, overeenkomstig de verwachtingen. niet gemakkelijk. Het ongeslagen record bleef echter gehandhaafd. Tracht het zo te houden jongens. Het 3e leverde een uitstekende verrichting door ondanks een 30 achterstand, deze nog in een 43 overwinning om te zetten. Zo zie je al weer. niet opgeven. Het 4e dat met 10 spelers ver trok, stond tegen G. Zwart 2, vrij- 1K BEN EEN JONGE BOOM Ik ben een nog jonge boom en doe mijn best om met mijn aanwezigheid het dorp een zo schoon mogelijk aanzien te ge ven. Wil evenwel niet proberen om met twee of drie jongens tegelijk aan mij te gaan han gen. want daar kan ik heel slécht tegen. Ook trachten jeugdige perso nen mijn takken wel te breken Zoiets doet erg pijn en is zeer I schadelijk voor mijn uiterlijk schoon. Het was echter nog pijnlijker voor mij om te moeten con stateren dat verstandige men sen die jongens hun „boom- slooppogingen" ongestoord lie ten voorzetten. Een (veelbelovende) jonge boom. i '-MEDL.MBI.IK. Speciale Ouderavond. Vrijdagavond werd er een Ou deravond gehouden voor ouders en leerlingen van de ULO-school. De opkomst was bizonder goed te noemen, iets wat de Heer R. Scha- gen, voorzitter van de Oudercom missie in znn openingswoord toe uiting bracht. Spreker heette spe ciaal de vertegenwoordiger van het Gemeentebestuur welkom en de hoofden der Lagere Scholen. Hij hoopte, dat het een leerzame avond mocht worden, waaraan de ouders veel zouden hebben. Verschillende huishoudelijks za ken werden afgewerkt, waarna de Heer Roosma uit Zaandam, sprak over ..De opvoeding van de Rijpere Jeugd." De heer Roosma is een geoefend spreker, die zijn toehoorders wel weer te boeien. Met grote belang stelling werd zijn uiteenzetting dan ook gevolgd. Spreker voerde j ter verduidelijking van zijn rede 1 zeer veel voorbeelden aan. soms werkte dit enigszins irriterend. I Niettemin hebben de ouders met opgroeiende kinderen, veel profijt 1 van deze avond gehad. Ds heer Roosma betoogde o.m. de opvoe ding is vooral in deze tijd een brandende kwestie, die de aan dacht van alle opvoeders moet hebben. Het grote kind is vaak erg gesloten, en daarom moeilijk te benaderen. De heer Roosma belichtte voor al de geestelijke menswording die voor ieder kind verschillend is. Er zijn enorm veel typen. Dit werd geïllustreerd met veel voorbeelden, terwijl spreker op de gevaren wees, die ontegenzeggelijk aanwezig zijn. Er moet meer belangstelling voor dit onderwerp gewekt worden. Daarna liet de heer Roosma i enige flitsen zien uit het leven van een „groot" kind, b.v. zijn I groeiende persoonlij kheid, critiek, I zijn grote idealen, etc. Verder kwam ook het dwepen ter sprake, waarvan vaak de onderwijzers de dupe zijn. Vele ouders, zo betoogde de heer Roosma. begrijpen hun kinderen niet, die daarom vaak troost zoeken bij opvoeders en jeugdleiders. Hierdoor kan er in oen gezin verwijdering ontstaan, die later echter weer te niet wordt i gedaan. Hierna werd er even gepauzeerd, met het, gebruikelijke kopje kof- 1 fie. Er was gelegenheid om de lo kalen te bezichtigen en om met ae leerkrachten te spreken. Na de pauze volgde het tweede deel van de lezing van de heer RGOsma. waarin spreker aandrong j op samenwerking tussen onder- wijzer en ouders, iets dat van he* grootste belang is voor het kind Verder werden er nog enige facetten van het leven van het opgroeiende kind gegeven, zoals j gewichtigheid, dikdoenerij en be- tweterij. Tot slot drong spreker aan op een beter begrip van het kind. Het gezin zal er wel bij va ren. De Heer Bakker dankte de Heer Roosma voor zijn interessante woorden en ging zelf nog even in op de kwestie van de beeldroman. Aanplakbiljetten en reclamepla ten, beeldromans en nog vele an dere dingen zijn volgens de heer Bakker de kiem waarin veel kwaads ligt voor de rijpere jeugd. Opvoeders en ouders moeten pa raat zijn., want het gaat mis. Hierna dankte de heer Bakker voor de grote belangstelling en wénste iedereen welthuis. Het wps een avond geweest, die voor velen licht in duistere zaken j heeft gebracht. De weinige ouders die niet aanwezig waren, hebben 1 iets zeer bizonders gemist. MAANSTANDEN 1949. Zaterdag 15 October L. K. ZONSTANDEN 1949. zen op ond. 13 October 7.01 17.51 14 October 7.03 17.49 15 October 7.05 17.46 KOOG WATER TE DEN OEVER. 13 October 11.37 11.53 14 October 12.17 15 October 0 36 1.06 wel de gehele wedstrijd krampach tig te verdedigen. Een uitval le verde echter een doelpunt op, welke voorsprong met de moed der wanhoop tot het einde werd behouden. Succes Jun. gingen op de goede weg voort, thans werd Bergen Jun. daarvan het slachtoffer. Succes A was tegen Watervogels A geenszins in de minderheid maar ae productiviteit liet te wen sen over. Succes B won Zaterdagmiddag reeds met 30 van Kaagvogels B op het terrein van laatstgenoem de vereniging. Ofschoon ae C.-tjes lichamelijk tegen de St. Boys in de minderheid waren wisten zij in Sin: Maarten toch een gelijk spel uk het vuur te slepen. Bravo jon gens. Donderdagavond trainen, nie mand mag ontbreken. Nog enige andere uitslagen. K.N.Y.B. 3e klasse B. Q.S.C. Z.S.G.O. 3—2 Halfweg I V.V. 0—2 ADO K. V. V. 1—1 De Kennemers D.T.S. 10 3e klas A H.R.C. Terrasvogels 11 In deze afa. leidt H.R.C. thans met 7 p. uit 4 wedstrijden. 4e klasse. W.-waard Oudesluis 1—1 Texel Schoorl 10 B.K.C. Nieuwe Niedorn 4- N. H. V. B. 2e ki. Con Zelo Wiron 17 3e ld. Wiron 2 BKC 3 3—0 (Zie verder Succes 3 en 4.) Wiron aH.C.S.C. a 12 Schagen c Wiron b 12 Een chr. Zangvereniging te Slootdorp. Jl. Vrijdagavond is te Slootdorp een vergadering gehouden, waarin besloten werd tot oprichting van een Chr. Zangvereniging over te gaan. Reeds gaven zich een 30-tal per sonen als lid op. Op de eerstkomende ledenverga dering zal een bestuur gekozen worden. BOUWVERGUNNING. Aan de Rentmeester der Do meinen in het Rentambt Wie ringermeer, is door Burgemees ter en Wethouders vergunning verleend tot het bouwen van de cloor de inundatie verwoeste boerderij Dolfijnweg G 25 (E. J. Gran.neman) De hoofdingenieur-directeur van de Zuiderzeewerken te s-Gravenhage kreeg verder bouwvergunning voor een ha- venmeesterswoning aan de z.g. Havendwarsweg nr. 1. Uitgave Stichting Flevo-Bode Verantwoordelijk redacteur te vens redacteur voor Wieringen N H. Klomp, Klieftstraat 12, Hippolytushoef. Telef. No. 103. Redacteur voor Wieringermeer J. A. Gerritsen. Fazant-straat 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Drukkerij Ccrn. J. Bosker. Hoofd straat 14, Hippolytushoef. Telefoon Hippolytushoef No. 19,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1