UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN KAMPIOEN SNOEKEN. Zaterdag 15 October 1949 Vierde Jaargang No. 96 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerlana Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk Hat iesft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. VOOR DE BLINDEN. (NIET OVERSLAAN.) Er is een zekere „collecte-moe heid" te constateren. Bijna iedere week, een bus, een lijst, een loot je men krijgt er genoeg van steeds weer in de beurs te tasten, vooral nu het geld „schaarser wordt en de huisvrouw ieder dub beltje een keertje extra omkeert, alvorens het uit te geven. Zeker er wordt vaak, te vaak gecollecteerd maar nu een vraag moeten de blinden wor den vergeten of schade lijden Het antwoord luidt Neen (De blinden nemen immers een extra plaatsje in de harten der Wierin- gers in). Volgende week wordt te Hippo- lytushoef en Westerland - de Hau kes (West Wieringen) een collecte gehouden, ten bate van de Ver eniging tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden te Am sterdam, de Vereniging voor Christelijk Hulpbetoon aan Blin den te Utrecht, „Bartlemeüs" te Zeist en Christelijk Blindenoord te Amsterdam. Deze verenigingen zijn alle aangesloten bij de Stich ting „De Fakkels bijeen." Honderden blinde mannen en vrouwen, jongens en meisjes zonder onderscheid van gezindte of herkomst, vinden in de be kende inrichtingen van genoemde verenigingen, hulp en bijstand op elk gebied. (Onderwijs, lonende arbeid, huisvesting enz.) Wie de collectrices met een gift verblijdt, steunt niet één, maar honderden blinden. Wieringers, de blinden rekenen ook opU Jan P. Strijbos als humorist. Dezer dagen lazen wij een aller gezelligst artikel van Jan P. Strij bos in „De Telegraaf". Hij besprak er de vogeltrek in. „Bijna vier we ken vertoefde ik nu op Texel en het is er als van ouds." zo schrijft hij. Dan gaat hij over de trek mediteren. En hoe Hij besluit met „Het ongekend fraaie Sep temberweer staat nog toe in short en shirtje over de Sluftervlakte te siouwen en zelfs als ik naar het dorp moet voor de nodige inko pen, behoef ik mij niet op te doffen. Dan speen ik mij aan de Texelaar, die op een dag naar Den Burg moest. „Trek nou je goeie pak aan", had zijn vrouw gezegd, maar Dirk (zo heette die Tesselaar) had dat direct van de hand gewezen. „Niet nodig hoor, ze kennen me allemaal in Den Burg". Een week daarna zou Dirk naar Den Helder. Zijn vrouw bracht hem onder het oog dat het nu toch noodzakelijk was, dat hij zijn goeie kleren aantrok. „Wel ninnik", zei hij, „wie kent me nou in Den Helder Schager Markt. Op de gehouden Veemarkt waren aanvoer en prijzen 20 Paarden f 300-f 700 12 Tijdkoeien f 400f 650 9 Stie ren Centrale 36 Mag. Gelde- koeien f 325-f 625 78 id. Vette, Centrale; 27 Kalf koeien f 550 f 850; 5 Vaarzen f 275f 525 3 Pinken Centrale 13 Graskal veren f 225f 325 37 Nuchtere Kalveren Centrale 200 Mag. Schapen f 60f 80 280 id. Vette Centrale 593 Cverhou ders f 40f 60 2 Bokken en Geiten f 25f 40 118 Biggen f 40f 60 20 Konijnen f 0 50 f 5.- Hennen f 4f 6.- 141 Kippen f 1.50 - f 2.75. Frans Zuidema van de Slingerweg te Kippoly- tushoef met zijn buit, een 28 pond en 200 gram wegende snoek, het zwaarste exemplaar in het afgelopen seizoen gevangen, waarmede onze plaatsgenoot het kampioenschap in de K.R.O.- hengelcompetitie veroverde. Jeugdavond Gereformeerden Dinsdagavond werd in het j Geref. kerkgebouw te H.-hoef, j een jeugdavond gehouden, waar: I Mevr. LeverBrouwer, uit Den Helder een lezing heeft gehouden i over het onderwerp „Kunst", j Spreekster zette uiteen wat kunst wil zeggen, n.1. het schep- pen van mooie dingen, j Zo zien wij door de schoonheid i in de natuur God als de „Grote Kunstenaar". Aan de kunstenaar in deze j wereld heeft God ais 't ware iets I van Zijn gave geschonken. Mevr. Lever nam vervolgens verschillende Kunstuitingen on- jdêr de loupe. Zij liet de aanwezigen het ver- 1 schil zien tussen bijv. een schil- derstuk voorstellende een knappe vrouw, echter geschilderd door I een kladschilder, daartegenover een schilderstuk, voorstellende een lelijke vrouw, echter tot stand I gebracht, door een ware kunste- j naar. De bezieling, het spreken van I een karakter uit een schilderstuk, j doet ons de ware kunst kennen, i Zo bezien, moeten wij een kunstwerk beoordelen naar het geen de kunstenaar daarin poogt te leggen, zijn stemming, zijn zieleleven. Spreekster wekte de aanwezigen, vooral de jongeren op. tot het we ren van prutsschildering in het woonhuis. Koop, indien mogelijk, iets goeds, verzeker U desnoods van een deskundige. De literatuur was vervolgens een punt van bespreking. Een boek moet worden gelezen niet om er even „uit te zijn", maar als een uiting van gemoed Wieringermeer. ERNSTIG ONGELUK OP DE RIJKSWEG. Vrijdagmiddag plm 2 uur is een vrachtauto op de Rijksweg ter hoogte van de Wierweg in bot sing gekomen met een langs de weg staande melk-tankauto. De cabine der vrachtauto werd in elkaar gedrukt. Personeel van Ga rage Cremers moest de inzitten den met een snijbrander uit hun netelige positie verlossen. Dokter Tamsma verleende de eerste hulp. Een van hen bleek reeds te zijn overleden. De twee anderen zijn zwaar gewond naar het Zieken huis vervoerd. De chauffeur van de melkauto was op de plaats van de ramp niet te vinden. „Bouwt Voort." KONINKLIJK GOEDGEKEURD Bij Koninklijk Besluit van 26 September 1949 is de Wo- ningbouwveren. „Bouwt Voort'', te Wieringerwerf, goedgekeurd en als rechtspersoon erkend, waardoor ..Bouwt Voort" toege laten is als vereniging, uitslui tend in het belang van verbete ring der volkshuisvesting werk zaam. Flierefluiters Tussenkomst. In het Kamp Slootdorp, trad op de Voordrachtkunstenaar Cor van Beek, te Amsterdam, met „Flierefluiters Tussenkomst", van A. M. de Jong. De Heer Van Beek slaagde er in de aanwezigen zeven kwartier te boeien, door de uit nemende wijze waarop hij dit verhaal uit het Brabants volks leven vertolkte. MAANSTANDEN 1949. Zaterdag 15 October L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 16 October 7.07 17.44 17 October 7.08 17.42 18 October 7.10 17.40 19 October 7.12 17.38 HOOG WATER TE DEN OEVER. 16 October 1 39 2.20 17 October 3.06 3.57 18 October 4.39 5.30 19 October 5.59 6.32 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 15 October 2 uur tot Maandag 17 October 8 u. v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoedgevallen aanwezig de artsen Veenis, Beeker, Hoogkamer, Koning, Van Wieringen. Verheul, Bouwman, Schreuder en Nauta. Zondagsdienst Dierenartsen ZONDAG 16 OCTOBER. Aanwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Afwezig de Heren Bouwman, Slootdorp Rakkesteegt, Schagen. Wieringen. Schoolwandeldagen. van de schrijver. De karakters moeten evenals bij een schilder stuk uit het geschrevene naar vo ren springen. Een goed boek moet behoorlijk opgebouwd zijn en de mens pro beren omhoog te stuwen, in alles moet het motief God dienen over heersen. Daarna besprak de spreekster, de moeilijkheden die zich voor doen. om de jeugd af te houden van het lezen van verkeerde boe ken. Het gaat er niet om of in een boek de zonde wordt behandeld, maar hoe de schrijver de zonde voorstelt. In dit verband kan men als voorbeeld nemen de bijbel, waar in de zonde herhaaldelijk wordt aangetoond, echter niet verkeerd wordt voorgesteld. Vervolgens stelde Mevr. Lever vast, dat er een tijd is geweest, waarin de christelijke kringen wa ren aangewezen op de niet chris- telijke schrijvers. Thans is daarin een kentering 1 en zijn in Christelijke kringen i uitstekende schrijvers naar voren getreden. Tot slot toonde de spreekster aan hoe godsdienst en kunst ie- j der hun eigen wetten hebben, j echter volgens christelijken moet kunst gericht zijn op Gods wil. Naar aanleiding van de cause-1 ne. ontwikkelde zich daarna tus- i sen spreekster en enige der aan- v.vuïgen een geanimeerd vraagge sprek. Na de pauze werd het Jongens- en Meisjesbondslied gezongen, waarna een collecte werd gehou den voor onze jongens in Indone sië. Als winnaar van de nu volgen- MUTATIES RIJKSPOLITIE. Bij beschikking van de Alge meen Inspecteur van Rijkspo litie, is de Wachtmeester A. J. Kuiper van de Groep Wieringen, standplaats Hippolytushoef, aan wie op 15 April 1949 eervol ontslag was verleend, te reke nen met ingang van 1 Augustus 1949, thans met standplaats Schagen, weder bij de Rijks politie ingedeeld. Hoeveel radioluisteraars telt Nederland Het aantal aangegeven radio toestellen in Nederland bedroeg op 1 October jl. 1.289.776 tegen 1.278.029 op 1 September. Op 1 September waren er 523.673 aangeslotenen op het Rijksradio- distributienet tegen 521.394 op 1 Augustus. de Spraakwaterval, kwam uit de 'ous, Mej. E. v. d. Zwaag met als 2e prijs een doosje bonbons, en de Heer H. K. v. Kalsbeek als eer ste met een doosje sigaretten als prijs. Enige voordrachten vulde verder deze interessante Jeugd avond. Mevr. LeverBrouwer droeg enige gedichten voor o.a. ..De Lantaarnopsteker" en als aardige attentie werd de spreekster van deze avond een boekwerk aange boden. Het was een zeer goed geslaag de avond. Jammer was echter de matige opkomst. Beseft de jeugd niet meer. de noodzakelijkheid van het Jeugd werk. of speelt gemakzucht hier een grote rol Onder auspiciën der Neder landse Wandelsportbond, worden ieder jaar Schoolwandeldagen gehouden, met het doel deze mooie en eenvoudige sport on der de belangstelling der school gaande jeugd te brengen. Voor het eerst zal dan ook te Wieringen een schoolwandeidag gehouden worden en wel op ZATERDAG 29 OCTOBER a.s. De deelname staat open voor de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar voor de 10 Km, vanaf 13 jaar voor de 15 Km. Gezien de grote deelname en belangstelling bij schoolvoetbal- athletiek en hockey, verwachten wij ook voor dit schoolevenement een zeer grote deelname. Aan de georganiseerde school- wandelngen te Den Helder, An na Paulowna en Schagen namen resp. 625. 300 en 100 kinderen deel. Zorgt er dus voor. dat ook Wieringen een goed figuur ALGEMENE BEPALINGEN 1. De schoolwandeling zal worden gehouden op Zaterdag 29 October 1949. 2. Afstanden 10 Km. voor de leeftijd van 8 tm 12 jaar 15 Km. voor de leeftijd van 13 jaar en ouder. Het inschrijfgeld bedraagt voor alle deelnemers 25 cent. 4. Aan alle deelnemers, die de tocht volbrengen, zal een lint met gouden opdruk uitgereikt worden. 5. Eventueel kan aan de start nog een aanvullende opgave in gediend worden, maar dan be staat de kans, dat de linten niet dadelijk uitgereikt worden. 6. De start vindt plaats van af het terrein naast Cinema de Haan te H.Hoef te half drie. 7. Wanneer extra prijzen zullen worden aangeboden, zul len deze worden toegekend aan de groep, die de beste algemene indruk maakt. Uitgave Stichting Flevo-Bode Drukkerij Corn. J. Bosker. Hoofd straat 14, Hippolytushoef. Telefoon Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1