UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN DE WERKLOOSHEIDSWET. Woensdag 19 October 1949 Vierde Jaargang No. 97 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerlana Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat le^ii, Bouwt aan zijn^ jkomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. 70% voor ongehuwden, niet- kostwinners, van 18 jaar en ou- Nu de Werkloosheidswet Wet i ten aanzien van het. beleid der tlr' die niet bi^ hun ouders inw0" van 9 September 1949 tot verplich- j bedrijfsverenigingen. 1 d overi„e werkne- te verzekering van werknemersOm een uitkering te krijgen tegen geldelijke gevolgen van on- moet de werknemer uiteraard on- j vrijwillige werkloosheid) in het j vrijwillig werkloos zijn en voorts1 n<> der nitkerineen Staatsblad J 4231 is verscheneneen bepaalde tijd in het bedrijfs-1 k ht de werkloosheidsverze- en de invoering binnen afzienbare leven hebben gewerkt. Recht op £™fbtebs eJdeerK1^.nXSnve™. tijd is te verwachten, is het een i een wachtgelduitkering ten laste stand| dat het hier vaste Dercen- geschikt moment om de inhoud van een wachtgeldfonds van een Sees betreft van deze wet, welke voor de werk- bedrijfsvereniging heeft de werk- nemers weer een grote stap voor- nemer, indien hij in de 12 maan uit betekent op de weg naar gro- den, aan zijn werkloosheid onmid- tere sociale zekerheid, nog eens dellijk voorafgaande, ten minste in het kort samen te vatten. j 156 dagen in loondienst heeft ge- De wet onderscheidt tweeërlei werkt in de betrokken bedrijfstak, verzekering, n.1. een wachtgeld- Om uitkering krachtens de werk- verzekering en een daarop aan- loosheids verzekering te ontvan- sluitende werkloosheidsverzeke- gen moet de werknemer in de 12 De wachtgelduitkeringen komen ten laste van de wachtgeldfond - sen der bedrijfsverenigingen, wel ke fondsen gevoed worden door premiën, te betalen door de be trokken werkgevers en werkne mers. De uitkeringen krachtens de werkloosheidsverzekering ko- ring. De wachtgeldverzekering maanden, aan zijn werlrioosheidwwklSSheW^onds, ^dat^z^to- i komsten ontvangt uit premiën van werkgevers en werknemers, veronderstelt nog een zekere band onmiddellijk voorafgaande, ten van de werkloze werknemer met minste 78 dagen in loondienst we een bepaalde tak van bedrijf of hebben gewerkt in het bedrijfsle- di lk 1/4 d kosten voor hun beroep en is bestemd voor de ar-ven in het algemeen. rekening nemen en voorTe heht beidsreserve daarvan. Is de werk- De uitkeringen krachtens de it een biidraee van het Riik loosheid van de werknemer ec - wachtgeldverzekering geschieden De premiën voor de wachtgeld- 1 OMZET LIEP TERUG NA OPHEF- Het pakje tabak. Een ongehuwde douane-be ambte, aldus „De Kennemer", kocht :in Brest een pakje tabak van de kwaliteit die hij gewend was niet al te best en ook niet al te duur. Toen hij uit het pakje een pijp wilde stoppen, bemerkte hij tot zijn verbazing, dat er zich tabak van prima kwaliteit -in bevond. De man wil de het pakje juist terugbrengen, toen hij er een briefje in vond. waarop te lezen stond Het feit. dat dit pakje eerste kwali teit tabak bevat, dankt U aan de inpakster Marie N. Zij lis weduwe en wil niets lie ver, dan opnieuw trouwen" De douane-beambte behield de tabak en schreef een brief aan Marie N. Zij is nu geen weduwe meer MAANSTANDEN 1949. Vrijdag 21 October N. M. Vrijdag 28 October E. K. Zaïercag 5 November V. M. Zondag 13 November L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op 20 October 7.13 i 21 October 7.15 beroep variëren. De premie voor de werkloosheidsverzekering daar entegen is uniform. ter van langere duur, dan wordtaan de hand van het wachtgeld- kunnen naar ?plane een band met een bepaalde tak reglement, over ten minste 48 da- 'herierWoosheidsrSco val van bedrijf of beroep ^Htm^ fant(fHbedrijf/?vereniging kan het of aanwezig geacht en wordt de j aantal dagen dus hoger stellen), werkloze tot de algemene arbeids-Die krachtens de werkloosheids- resefve gerekend. Voor deze alge- verzekering geschieden overeen- mene arbeidsreserve is de werk- j komstig het reglement voor de loosheidsverzekering bestemd. werkloosheidsverzekering van het Onder de werking van de wet Algemeen Werkloosheidsfonds, vallen in het algemeen allen, die over 78 dagen. Het totale aantal binnen het Rijk in loondienst dagen uitkering bedraagt dus werkzaam zijn. Uitgezonderd zijn ten minste 126 indien het aan- echter enkele categorieën van tal dagen wachtgeld hoger is dan werknemers, zoals ambtenaren, 48, srijgt het totale aantal dagen 22 October 7.17 ond. 17.36 17.33 17.31 HOOG WATER TE DEN OEVER. 20 October 6.50 7.15 21 October 7.36 7.59 22 October 8.22 8 43 Tegen een beslissing van OPNIEUW INKRIMPING DER DISTRIBUTIE Naar verluidt, zou op korte termijn een einde worden ge maakt aan de distriDutie van vlees, kaas, textiel en koffie. Men verwacht een max. prijs regeling voor varkensvlees, ter wijl het rundvlees zal worden FING VAN TABAKSDISTRIBUTIE i ngelaten. De opheffing van de textiel- Blijkens de door het Econo-a-.y, jtutie zal vermoedelijk een rnisch Instituut voor de midden- pn,«stijging der wollen stoffen stand gepubliceerde gegevens jtot gevolg hebben. Koffie, een amportartikel, is inzake uitke- de betrokken een betreffende het omzetverloop de detailhandel was er in gustus in vergelijking met bedrij fsvereniging ring staat voor werkloze beroep open op een daaraan voorafgaande maand |per half pond. scheidsgerecht. Van de uitspraak een daling in de omzet van van het scheidsgerecht s'.aat in ruirr 8 pCt. Hierdoor kwamen de1 veie gevallen weder beroep open omzetten op eer, lager n.veau Au- reeds in prijs verhoogd, n.1. de; ie M>ort van 98 cent tot f 1.10 Ook thee en cacao zijn in Ir.ke mate gestegen. Tot zover dit korte overzicht de huispersoneel, personen met een in gelijke mate. Een werkloze dan in Juni. in welke maand vast loon van meer dan f 6.000.werknemer, die geen recht heeft per jaar en personen van 65 jaar op wachtgeld, doch wel op een en ouder. uitkering krachtens de w( De verzekeringen zullen worden heidsverzekering, ontvangt deze uitgevoerd door bedrij fsverenigin 1 x van de inhoud van de wet. Het uitkerine krarhrpn« hp wprkinnc wachten is nu slechts cp haar ^racht v\as- *-en - - - inwerkingtreding. Voordat dit kan wijst wel, dat de opheffing der tabaksdistributie nog en ander van i be- i laatste uitkering over 126 dagen geschieden, moeten evenwel nog i rantsoeneringsvoorsehriften m I de nodige uitvoeringsmaatregelen deze branche met tot oelangrijke gen, waarvan de besturen paritair zijn samengesteld uit vertegen woordigers van werkgevers en yereniginff kan hpt werknemers en door een Algemeen kan het Werkloosheidsfonds, in welks be stuur naast het bedrijfsleven ook het Rijk voor 1/3 deel is vertegen woordigd. De bedrijfsverenigingen om'wïchtgeTdintkering "ver DEMONSTRATIE MET BAGGERMACHINES TE die om uitkering krachtens .de WEST-GRAFTDIJK. De hoogte van het wachtgeld worden getroffen. Met name is omzetstijging heeft geleid, bedraagt minimaal (de bedrijfs- het van belang, dat het Algemeen dus hoger Werkloosheidsfonds, waaraan in1 stellen) deze wet een zo belangrijke taak 80% voor gehuwden en kostwiQ- is toebedeeld, zo spoedig mogelijk ;rs> wordt opgericht. ADVERTEREN DOET VERKOPEN De wijzerplaten zijn er. Maandagmiddag j.1. arriveer den in Hippolytushoef de nieuw vergulde wijzerplaten en wijzers vaa cie Ned. Herv. Kerk alhier. Zij zullen in de loop dezer v. eek op hun plaats worden ge- bracht. Eindelijk werkloosheidsverzekering. Alle aanvragen om uitkering zullen dan ook bij die verenigingen moe ten worden ingediend. Voor elk onderdeel van het be drijfsleven, dat daarvoor in aan merking komt, kan één bedrijfs vereniging als uitvoeringsorgaan fungeren. Elke werkgever is ten behoeve van zijn werknemers bij een bepaalde bedrijfsvereniging aangesloten. De uitvoering door bedrijfsverenigingen veronder stelt derhalve een indeling van het bedrijfs- en beroepsleven in een aantal onderdelen. Deze in deling geschiedt door de Minister van Sociale Zaken na advies van het georganiseerde bedrijfsleven (Stichting van de Arbeid). Het Algemeen Werkloosheids fonds is te beschouwen als het algemeen toezichthoudend orgaan Visafslag Medemblik. Tijdvak 2—8 October. 3420 pond lij naai f 1.03 - f 0.82 2032 pond fuikaal 1.53 - 0.34 440 pond bot 0.45 - 0.31; 574 pond baars 0.18 - 0.13; 12004 pond snoekbaars 0.20-0.16: 1146 pond bleu 0.13-0.07; 1782 pond voorn 0.03-0.02: 118 pond kar per 0.23; 6 pond snoek 0.31. Prijzen alle per pond. Lij naai werd in dit tijdvak aanzienlijk groter kwantum aan gevoerd, terwijl ook de gemid delde prijs met ruim 6 cent op liep. Fuikaal hield bij een gro tere aanvoer, prijs snoekbaars. Op 29 September j.1. werd op dieogang van de molen is 50 cm. het bedrijf van de heer J. Bierens De molen is zeer licht en kan des- te West Graftdijk een interessan- noods over de weg getransporteerd te demonstratie met baggerma- worden. De fabrikanten denken chines gehouden, welke demon-erover om hem speciaal voor dat stratie uitging van de Rijksland-doel uit te rusten met wielen. De bouw voorlichtingsdiensten in Nrd.- molen wordt aangedreven door een Holland in samenwerking met de 5 pk Deutz Dieselmotor die een Federatie van Bedrij fsverenigin- zeer gering bedrag aan brandst of gen. De demonstratie had speci- per dag vraagt (n.1. 50 a 60 ct. per aal tot doel verschillende bagger- dag De molen kan per dag 100 installaties te laten zien, welke m3 bagger met een goot tot 4 m geschikt zijn voor het baggeren ver op de wal brengen. De diepte van sloten in veenpolders. Dit van baggeren is variabel van 0.60 baggeren is daarom zo moeilijk. —1.20 m. Voor de bediening zijn omdat de bagger vaak haast wa- één a twee man nodig terdun is en zich moeilijk op de Qp de demonstratie werkte de luchtbandenwieltjes, die langs de Een man aan de andere kant van sloot lopen, aan de andere kant de sloot, brengt met een lange door een man. die het geheel aan I stok een grote ijzeren bak, welke twee handvaten in evenwicht i weer met een draad en katrol, aan houdt. Ongeveer midden in het de mast hangt, in het water. De raam. dwars op de sloot is een trekker trekt met de lier de bak, jacobsladder met baggerbakies weike een scherpe ijzeren tand opgehangen, aangedreven door heeft, door de slootbodem (bag- een - 4" pk motortje en bediend ger i naar zich toe de man aan door een man die zich op een zit- de overkant stuurt daarbij de bak plaats boven de loopwieltjes be- met zijn stok. Is de bak vol, dan vindt. hijst de trekker met de lier de De machine graaft de sloot zich toe. Boven de wal wordt de slechts aan één kant uit en maakt. b.tLle®=leil°r'' ,.°p_°?,z?.,.maIVe'; dan een mooi talud. Is de ene kant klaar, dan moet de andere kant- bewerkt worden. De lengte van het raam bepaalt de breedte van de sloot die bewerkt kan worden. De sloot op de demonstratie was voor de machine net breed genoeg. Op de demonstratie had de ma- /rif Den. Verschillende machine in een smalle sloot door chine pech door het mnnuÜ ^prn.rZl van de de- veenland. De dunne bagger werd (flap), dat- zich in de .°or<?enJvl°t. op de wal kant gebracht. De vond Dit wikkelde wntrip^nvph8rapht°P de kant moest machine maakte een goede indruk worden gebracht. en lijkt speciaal eeIchikt v00r Aan de demonstratie, waarvoor veenpolders waar gemakkelijk ge- grote belangstelling bestond, na- varen kan worden. Een nadeel is. men deel dat de molen geen talud maakt. de firma Bakker Kuiper, M.i. is het-^ het beste, dat men de scheepsbouwers te Schoorldam sloten eerst behandelt- met een de firma O. Meereboer, Voorweg kantensnijder, de losgesneden B 80 te Schoorlkanten de sloot induwt en daarna en de firma van Schaick te Nig- met het baggermolentje alles op de kant brengt. Het werktuig is geschikt vele sloot zich wier be- oni voor aanschaf door polders en combi naties- van boeren. Het kan ook van de fabrikant-en gehuurd wor den tevecht. De firma Bakker Ku per kwam uit met een miniatuur-bag germolen van geringe vaarbreedte en diepgang. Hierdoor is het mo gelijk sloten van 2.25 m. breedte uit te baggeren. Ook zeer brede sloten kunnen zeer goed gebaggerd worden. De bovenbouw van de molen kan gedemonteerd worden, staat uit een rechthoekig ijzeren zodat bruggen van 1 m. boven het raam, dat dwars over de sloot evenals wateroppervlak nog gepasseerdkomt te lopen. Aan de ene kant kunnen worden. De minimum- wordt het ondersteund door twee De siootbaggermachine van firma Meereboer uit Schoorl wordt iedere halve minuut een bak modder van 300 liter op de wal gebracht. De capaciteit- van de machine is al naar de gTond- soort 3040 m3 per uur. De firma van Schaick fabriceert geen machines voor de verkoop, maar verricht het baggerwerk in loondienst en vraagt daarvoor f 15.per uur. De machine kan de sloten tot op grote diepte uitbaggeren. Bre de sloten worden gemakkelijker bewerkt dan zeer smalle tussen- sloten. De machine van Van Schaick werkt zowel op veen als op klei zeer goed. Daar de machi ne op de wal moet werken, lijk* ons voor veenpolders waar geva ren moet worden, het baggermo lentje van de firma Bakker Kuiper beter geschikt-, Ir. VAN BENEDEN. de bakjes zodat deze zich moei lijk met bagger volschepten. In een uitgekroosde sloot zal de ma chine het beslist beter doen. O.i. waren de bakjes voor het laag- veen wat te smal. Breder bakjes zullen de capaciteit aanmerkelijk verbeteren. Jammer genoeg' kon de fabri kant ons over de capaciteit van de machine niets mededelen, daar het hier een zeer nieuwe uitvin ding betreft. De machine heeft o.i. toekomst voor het schoonhou den van smalle tussensloten. Op de thuisreis. De machine van de firma Van Schaick uit Nigtevecht bestaat uit De dpi. B. A. J. Bont, Scheipenbol- een Fordson Majortrekker voor- weg F 41 te Slootdorp is met het zien van een lierwerk. Op zij van troepentransportschip Grote Beer, de trekker bevindt zich. daaraan vermoedelijk op 24 Oct. a.s. te bevestigd, een mast op wielen!Amsterdam aankomende, op weg welke langs de slootkant rijdt, j naar Nederland.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1