uitgave van de stichting nieuws- en advertentieblad voor wieringen-wieringermeer en omstreken de raad in sint - nicolaasstemming. "Woensdag 30 November 1949 Vijfde Jaargang No. 5 Redactie Secretariaat Klieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerï. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag*. Abonnementsprijs f 1 30 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Koningin Wilhelminafonds krijgt f 34.- Kleuterschool Den Oever f 400. Motoreursus Landbouw f 90. Nieuwe rioleringen f 6500. Kwijtschelding van pacht. Voor de afhandeling van een betrekkelijk kleine agenda kwam de Raad Vrijdagavond j.1. om half acht in vergadering bijeen. De Heer Bodde en de Heer Bontkes ontbraken op het appèl. Ingekomen stukken. Op haar verzoek werd, wegens benoeming elders, eervol ontslag verleend aan Mej. T. A. Bosker als tijdelijk onderwijzeres aan de O. L. S. te Den Oever. Mej. C. A. Kooij, verlof houdster te Westerland, diende een request in teneinde medewerking van de raad te verkrijgen om haar een volledige Drankvergunning voor haar Café „Kooi- en Meerzicht" te verstrekken. Het adres werd gesteund door de handtekeningen van 183 inwoners van Westerland. Aangezien 't verlenen van Drank vergunningen niet tot de bevoegd heid van de Raad behoort werd dit stuk ter afvoering gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders. De Heer Bcsker wilde nog eens nadrukkelijk vaststellen dat naar ziin inzicht een volledige vergun ning niet thuis hoort in een café aan de grote verkeersweg. De Voorzitter zeide dat dit voor B. en W. geen overweging mag zijn omdat de wet gevolgd moet wor den. De Heer Brouwer vroeg of het maximum reeds bereikt was. De Voorzitter Er is 1 plaats vacant. De beschikbare vergun ning wordt aangeboden aan de candidaat-vergunninghouders die op de lijst staan. Mej. Kooij komt daar niet op voor. Overeenkomstig het voorstel van B. en W werd besloten het Kon. Wilhelminafonds een subsidie te verlenen van f 34 per jaar ook de Kleuterschool Den Oever kreeg de gevraagde aanvulling van sub sidie met f 400.terwijl ook het voorstel cm de Motorcursus voor de landbouw te steunen met 90 gulden zonc-er slag of stoot werd aangenomen. Kwijtschelding pacht. De Heer R. Post huurde nog de tuin achter 't voormalig gemeen tehuis. Deze tuin is echter afge staan aan Harmonie ter inrichting tot muziektuin en reeds zijn voor bereidende werkzaamheden ge daan. De huurder heeft derhalve dit jaar geen revenuen van hes gehuurde kunnen trekken en ver zocht daarom kwijtschelding van pacht (f 10.p. j.), hetwelk werd verleend. Opnieuw vaststelling Gemeente - rekening". Ged. Staten hebben de gemeen terekening 1946 met enige opmer kingen terug gezonden. De Heer Bosker zegt de opmer kingen van Ged. Staten te hebben nagelezen en vooral pt. 12 heeft z'n aandacht getrokken, n.1. dat de Gemeente voor huurders van Gem. woningen ingezette ruiten, her stellingen aan waterleidingen, ja zelfs het verwisselen van kapotte voor hele electrische lampen aan de betreffende installateurs er: leveranciers had uitbetaald. Ged. Staten merkten terecht op, dat volgens de wet de huurders dl: moeien betalen en de Gemeente dus de bedragen dient terug te vorderen. Spr. merkt dit even op, opdat verhuurders van woningen wellicht ook niet op de hoogte zijn van deze wet. De Voorzitter Wij hebben onze huurders daarmee in kennis ge- steld. -De rekening wordt opnieuw vast- j gesteld. Afrekening exploitatiekosten Chr. School te Den Oever. B. en W. bieden ,de afrekening j ter vaststelling aan. I De Heer Bosker zegt, dat de hoge kosten van onderhoud en verven, volgens hem lager waren geweest, als intijds B. en W. had- I den ingegrepen. Nu waren kozij- 1 neh, dorpels en goten van het schoolgebouw te H.-hoef verrot. Herhaaldelijk heeft de commissie van Toezicht in een rapport daar op aangedrongen. Hij hoopt, dat B. en W. daar in de toekomst re- i kening mee zuilen houden. Huur volkstuintjes. Be onderhandse verhuur van 6 perceeltjes tuingrond aan de Heldersestraat werd door de Raad gesanctioneerd. De huurprijzen werden vastgesteld voor 5 perce len op f 2.50 p. j. en van 1 kleiner perceel op f 2. Verbeteringen aan dc riolering. In de hoek ZandburenSlinger- weg loopt 'n diepe afvoergreppel, welke veel aanleiding geeft tot klachten. B. en W. stellen voor i deze greppel te dichten en er rio - iering in te leggen, aansluitende op het stamriool aan de Oostzijde van de Slingerweg, kosten f 4750.- Eveneens wil men de open greppel achter de huizen aan de West kant van de Heldersestraat van een riolering voorzien, (kosten f 1750.) De raad verleende het nodige erediet (f 6500.-), voor het uitvoe ren dezer werken. RONDVRAAG. De Heer J. Lont J.Gz., vroeg de Voorzitter of hét in de cellen ach ter het raadhuis werkelijk zo koud is dat de arrestanten het er niet harden kunnen en uitbreken. Voor een paar jaar terug kwam er ie7 mand met bevroren voeten uit en die had nog" 6 dekens tot zijn be schikking. De Voorzitter Met 6 dekens is 't er beslist wei uit te houden maar 't is toch beter er buiten te blijven. De Heer Brouwer De cellen voldoen inderdaad niet aan de eisen, maar ze zijn redelijk en er kan gestookt worden De Heer Brouwer heeft voorts weer klachten gehoord over het storten van vuil in de bermsloot aan de Molgerdijk Ook het brug getje bij de gemeentewoning eist voorzieningen. De Voorzitter noteert deze klacht en zegt dat het bruggetje eigen lijk niet alleen van de gemeente is. De mede-eigenaren doen er echter niets aan en weigeren zelfs nog in het onderhoud bij te dra gen. Demping Molgerdijksloot. Spreker deelt voorts nog enige bijzonderheden mee over de kos ten van een eventuëeie demping van de Molgerdijksloot. De eige naren van aangrenzende percelen zijn gedeeltelijk bereid gevonden grond af te staan (ad f 0.25 per M3) maar dan nog kan maar een klein gedeelte worden gedaan. De totale kosten zullen f 30.000. moeten bedragen. Op een andere in Memoriam P. Pranger. Met diep leedwezen vernamen wij het bericht van het plotse linge overlijden van onze col lega Pranger. Een ieder die een concours van de West-Friese Bond heeft bezocht zal zich de eminente dirigent Pranger her inneren. Bij al zijn collega's was hij bemind en niet in het minst bij de muzikanten die onder zijn deskundige leiding zijn opge groeid. Ook zeer vele muz-iek- vrienden droegen collega Pran ger een warm hart toe, en hij had de achting van hun allen. Het is dan ook dat onderge- tékende namens vele collega's de nabestaanden langs deze weg deelneming betuigt met dit voor hen zo smartelijk verlies. Col lega Pranger rust in vrede, en dat gij in het hiernamaals de verdiende rust moogt vinden voor al uw zegenrijk werk, hier in het Land der Muzen vol bracht. J. VAN GLASBEEK. plaats kan men de grond gratis krijgen maar dan kost het trans port weer f 3.50 per M3. We heb ben er al over gedacht om het straks door de chauffeur van de vuilnisauto te laten doen als die vrije tijd heeft. Er moet 10.000 M3 worden ingebracht. L~ denkbeeld wordt- geopperd er eerst vuil in te rijden en dan meteen zand er op. De Keer G. Lont zegt te veron derstellen dat hij wel iemand weet die 't goedkoper wil deen. De Heer Mulder gelooft ook dat bij inschrijving van dit werk de kosten veel lager zullen zijn. In de wintermaanden is er weinig werk voor de transportbedrijven en dan kan men de vrachtauto's wel goedkoper krijgen. Wethouder Lont zegt het idee van inschrijving wel acceptabel te vinden. Er zal in B. en W. eens over gesproken worden. De Heer Brouwer zegt het niet eens te zijn met het beleid van B. en W. en de woningcommissie inzake het gebeurde met de wo ning van de Heer Langerak aan de Slingerweg en vraagt daarom trent opheldering. De Voorzitter De raad is feite lijk niet bevoegd ten deze te inter pelleren doch ik wil spr. wel be antwoorden Hier heeft een gewo ne ruiling plaats gehad. De Heer Langerak ruilde met de Heer Broersma in Den Helder. Het huis aan de Slingerweg zou echter worden betrokken door de Heer C. Metselaar Jz. die de woning had gekocht en dan zou Broersma in Metselaars huis komen. Dit heeft even gestagneerd wac de indruk wekte dat Broersma clandestien hier woonde. De zaak is echter afgewikkeld. De Heer Brouwer Die man uit Den Helder had daar niet eens een woning, doch bewoonde en kels kamers. Ds Heer Langerak zou toch evengoed een woning" in Ben Helder krijgen en toch be vordert de woningcommissie een ruil. Dat kost ons weer een huis. Spreker acht dit niet juist. Be Voorzitter De Heer Broers ma was hier al lang werkzaam en zou op de duur toch geholpen mor ter. worden. De H'.-er Bosker Wanneer zal ds notaris nu de beschikking kun nen krijgen over het gehele huis De Voorzitter Er moet hier naast nog veel geheimen, 't Ziet er verschrikkelijk uit. Er zal een grote zr.al van worden gemaakt en dat moe', voed aangepakt wor den. Men is er al aan begonnen. De Voorzitter sluit vervolgens de vergadering. BIJ EEN AFSCHEID. Waarvan langzamerhand haast iedere polderbewoner gehoord ,}.ad als iets, wat te gebeuren stond, 'is nu werkelijkheid ge worden pastoor J. Langedijk 'gaat per 9 December de polder verlaten om zijn arbeid van zielzorger voort te zetten in Vo- ilendam. Na hier in de Wierin germeer de problemen meege maakt én opgelost te hebben, die [ook voor de Katholieken ont stonden door het oprtieuw ont- ketenen en bedwingen van het Zuiderzee-geweld, zal hij nu zijn beproefde krachten in dienst stellen van het probleem van een volk, dat hartstochtelijk houdt van de zee. terwijl Neer- lands bevolkingsgroei noopt om het water in te dammen. Een figuur, met de Wieringer meer vergroeid en voor Katho liek en niet-Katholiek een ver- Trouwde verschijning geworden, gaat van hier heen. Geen ge loofsgenoot, die dit afscheid niet betreurt. Want als een andere 'johannes de Doper, die hij zo 'pas nog liet afschilderen in de dorpskapei van Wieiinge-i-.verfs Lork heeft Pastoor Langedijk i veg des Keren ook hier be reid. En dat op zo'n fijne wijze j zorgzaam, eenvoudig, hartelijk, maar toch consequent, geen 'duimbreed van zijn bedoelingen afwijkend. De mensen en hun 'huizen hier waren hem ver trouwd, zo vertrouwd, dat hij 'niet van de Meer kan scheiden zonder van iedere geloofsgenoot nog even persoonlijk thuis af scheid genomen te hebben. „Gestorven spreekt hij nog", :zegt. ergens de Schriftuur. Maar al is pastoor Langedijk nog springlevend en uiterst vitaal .een Vitaliteit, die we hem voor nog tal van jaren toewensen zijn werk heeft hier vaste vorm gekregen in Wieringerwerfs mo- mumentale nieuwe Katholieke Kerk, zijn gerechtvaardigde trots en glorie, twee Katholieke scho len, terwijl plannen voor uit- breiding van Slootdorps Kerk [en een nieuwe pastorie in een vergevorderd stadium zijn. Ook hier arbeidde weer de on vermoeide zielzorger, wie bou wen in het bloed zit, doch niet uit een soort „sport", doch uit een diep doorleefde liefde voor de zielen. De Kerk, die pastoor Lange dijk bouwde, zal een van de schone momumenten in onze pol der blijven, 's mensen aandacht richtend op „wat van hier Boven Onze hartelijke wensen en een vurig gebed vergezellen pastoor Langedijk naar Volendam. C'nze hartelijkste wensen voor een schoon, en even vruchtbaar pastoraat als hij hier mocht heb ben en een vurig gebed, opdat in het vissersdorp aan de Zui derzee, ook hij een visser moge rijn een visser, die de zielen van hei Volendamse volk moge vangen in het net van Gods ge nade voor een eeuwig hemelge- luk 30 November 1949. L. LE JEUNE, Kapelaan. MAANSTANDEN 1949. Maandag 5 December V. M. Dinsdag 13 December L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 30 November 3.25 16.31 1 December 8 27 16.30 2 December 8 29 1629 3 December 8.31 16.28 HOOG WATER TE DEN OEVER. 30 November 4.10 4.44 1 December 5.13 5.43 2 December 6.06 6.29 3 December 6 50 7.10 Geen maatkleding zonder passen De laatste tijd zijn herhaalde lijk publicaties verschenen om trent een door een Amsterdamse kleermaker gedane uitvinding op h1 i gebied van de herenmaat- k! eermakerij. Volgens de uitvinder zou het moge)ijk zijn met gebruikmaking van zijn vinding een goed zit tend ccstuum te vervaardigen or.dei dat dit behoefde te wor den gepast. Hierdoor zou een aanmerkelijke besparing aan lijd en stof worden verkregen. Naar aanleiding daarvan deelt de val-: groep Kleermakerij" ons mede. dat de uitvinder de gele- Gorhe'iü heeft gekregen de waar de van zijn uitvinding te bewij zen. Het resultaar van deze proef, aldus de vakgroep is geweest, dat geen der op deze wijze ver vaardigde maateostuums de toets der critiek kon doorstaan. Alle werkstukken vertoonden .opmerkelijke pasvormfouten, waardoor de costuums niet slechts ondraagbaar waren, doch zelfs voor het grootste deel niet zo konden worden veranderd, dat zij bruikbaar werden. Wieringermeer. fliddenstandsvereniging „Wieringermeer." In de Woensdagavond j.1. ge houden vergadering var, de Mid- der standsvereniging ..Wieringer meer". onder leiding van voorzit ter -J. Vos, te Middenmeer, werd medegedeeld dat op 15 December a s. Dr. Tobi in ..De Maaier", te Wieringerwerf, zal optreden met het onderwerp ..Middenstands economie". Het ligt in de bedoeling dat ook leden van andere organisaties voor deze avond zullen worden uitgeno digd. Burgerlijke stand W.-meer. van 10 Nov. tm 25 Nov. Geboren Johannes, zv J. P. Duin en J. A. J. van Moorsel David Correlis, zv D. C. Lou- wei'se en M. S. Leenhouts. Ge huwd K. Zuidema, land arbeider en N. Moerman, zonder beroep. Naar Indonesië. Heden Woensdag 30 Novem ber vertrekt Gerrit "lauwert. Westerterpwen. Sloot dorp. als marine-vrij williger naar Indone sië. Hij is ingedeeld bij een techni sche groep, die o.a. tot taak heeft de leden der Indonesische marine op te leiden. Wij wensen he n goede reis en behouden thuiskonist

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1