UITGAVE VAN CE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN KERSTMIS. PACHTPRIJZEN WIERINGERMEER. ZINGENDE WIERINGERMEERDERS. Schager Markt. Zaterdag 24 December 1949 Vijfde Jaargang No. 12 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, ELippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerlana Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leefcj Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag* Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per rn.ni. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. Stille nacht, heilige nacht Heil en vree wordt gebracht, Aan een wereld, verloren in schuld. Gods belofte wordt heerlijk vervuld Amen, Gode zij d'eer. Het is nacht, oosterse nacht, ontelbare sterren schit teren en stralen aan de duistere hemel. In Bethlehem, in een beestenstal, buigt een zeer jonge vrouw, over haar pas geboren kind. Bijna op straat heeft ze haar kind ter wereld gebracht. Haar handen grijpen naar kleertjes die er niet zijn, haar oog zoekt een wieg die er niet is. Alles slaapt en zwijgt, in eenzaamheid en armoede, buigt zij zich over haar kindHet is nacht, oosterse nacht. In het veld van Bethlehem Efrata, zitten herders op wacht. Hoog aan 't hemels firmament maakt zich iets los. Plot seling straalt een machtig heerlijk licht, de duisternis vlucht, een menselijke stem spreektwees niet bang, want ik verkondig u grote blijdschap n.1. dat u heden geboren is, de zaligmaker Christus de Heer En dan wordt de ganse hemel verlicht, ontelbare Engelen komen van de hemel, en zij zingen hemelse engelenkoren zin - gen van Ere zij God, en Vrede op aarde.Is Kerst feest een sprookje Met de gegevens kunnen wij er een prachtig sprookje van maken, en velen hebben het ge daan, en doen het. Zij genieten van een leugenKerst feest is geen sprookje Het is Gods daad God de Al machtige heeft de hemelen geopend, en is nedergekomen. Het licht straalt uit de geopende hemelen, in de duis ternis van deze ondergaande, verloren wereld. God zend zijn enig geboren Zoon, Jezus Christus, om de wereld te redden. Hij is het Licht dat schijnt in de duisternis. Kerstfeest is de Redder der wereld, der verlorenen is geboren. Kerstfeest is het komen van de Almachtige God, tot deze wereld om haar te redden van ondergang en dood. En dat Hij de overwinnaar, die komt om te overwinnen, zo tot de wereld komt, zo nedrig en zo klein, is om stil te worden, om te knielen, te aanbidden. Zo majesteitelijk groot en machtig is God, dat Hij zijn enig geboren Zoon kan geven aan deze vreselijke wereld, als hulpeloos kind, Hij wordt ons gelijk. Dit is louter openbaring van Gods grootheid en macht. God is niet bang. Zijn Engelen zin gen, ais Jezus in de kribbe ligt, hulpeloos, afhankelijk. De wereld komt met razende motoren, bommen en granaten, God komt in het Kind van Bethlehem, Jezus. Kerstfeest is daad van God. Hij geeft zijn Gave, Hij geeft zijn Zoon. En in deze Gave wordt openbaar, dat God liefde is, dat Hij mensen, dat Hij ons lief heeft. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft. Kerstfeest is Immanuël God met ons. En als God met ons, bij ons is, in deze barre wereld, dan is het feest. Feest voor armen, zieken, verminkten, eenzamen, voor allen. Kerstfeest is Gods komen tot de wereld, dat is tot ons. Wie Kerstfeest heeft gevierd, zingt. Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. O. DEEN. ZON'STANDEN 1949. RECTIFICATIE. J Een bijzondere attractie biedt' MAANSTANDEN 1949. Naar aanleiding van onze me- wel slagerij Gerrit Poppen in de Dinsdag 27 December E. K. dedeling in het nummer van Hoofdstraat die een extra zware Woensdag 4 Januari V. M. 17 Dec jl dat Januari 1950 d° koe heeft geslacht, een ongeloof- Woensdag 11 Januari L. K. krant voor "eigen rekening en in ™aar dier, waarmede als var. r ouds. een rondgang door het dorp «groter formaat zou verschijnen, gemaakt waarin ook vervat, dat het Stich Iedere winkelbezoeker mag tot tingsbestuur als commissariaat heden Vrijdagavond 6 uur naar van Toezicht op de Redactie het gewicht van dit koebeest ra- gadering het voorstel ter fafel U1^ oen rollade van 6 pond, 4 pond gebracht, maar een besluit werd en 2 P°nd- niet genomen. Deze mededeling een Pdo-Uik misverstand bleef de aankondiging van deze CORN I BOSKER ..raad-maar-raak"-we<Utrijd in cukin. J. bUbKLK. ons hlad achterwege, waarom wij ons verplicht gevoelen daaraan Abonne s, die gewend waren aisnog5 zij het dan wat laat, be- hun abonnementsgeld per giro kendheid te geven, te storten, gelieve dit thans te zon op ond. 25 December 8.51 16.29 26 December 8.51 16.30 27 December 8.51 1631 28 December 8.51 16.32 HOOG WATER TE DEN OEVER. 25 December 12.07 26 December 0.21 1247 27 December 1.05 1.30 28 December 1.54 2.17 doen overschrijven op postreke ning 3601, ten name van Corn. J. Bosker, Hippolytushoef T ragisch sterfgeval. Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 24 Dec. 2 uur tot Zondagavond 12 uur zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoedgevallen aanwezig de artsen Veenis, Hoogkamer, Koning, Van Wieringen, Verheul, Bouwman, Schreuder en Nauta. I De Heer J. C. Oden, die Donder- dagmiddag met zijn vrachtauto van 7nnriflaavonH w nw 19 mir POLITIE. Gev. een bruin stof- terugkomend van Friesland op de J Di„Ti°orgen 8 Sr z™ fen kinderbaret, een rood wol- Afsluitdijk reed werd plotseling aanwezjo iien kinderwantje en een zakmes onwel. Zijn medepassagier nam Verloren: een zwart glacé s^uur °ver on er werd doorgere- dames handschoen. de Boer, Groenhart, Olrée, Tamsma, Van Slooten, v.d. Geen Paasos den naar Den Oever waar de heer Sluisen Posthuma. Oden bij kennissen werd binnen- gebracht. Korte tijd later over- Zondagsdienst Dierenartsen T7 leed hy. maar een txerstos l Dit plotselinge tragische I Sloordorp Hakkesteegt, Schagen. sterf- ZONDAG 25 DECEMBER Na de ooheffing van de vlees- geval heeft grote deernis vrrwekt Aanwezig de Heren v. d. Kolk, distributie is* er in de slagerswe- in ons dorp, welke wel in he* bij- Nw. Niedorp Dekker 't Zandt, reld wel het een en ander gaande zonder uitgaat naar zijn jong ge- Afwezig de Heren Bouwman, i geworden. zin- Ook voor deze branche is thans weer de vrije concurrentiestrijd ingetreden en hoewel er nog ze kere prijsstellingen zijn het komt weer meer dan ooit aan op „kwa- liteit. Naar wij vernemen heeft de kere pachtwaarde voor het Grondkamer voor Noord-Hol- land (zonder gebouwen), daarbij De slagers gaan weer „te vra- land nu een beslissing genomen ickening houdend met de be- 1 gen" en ook met het oog op de a.s. ten aanzien van door het staande classificatiecijfers. feestdagen hebben zij hun beste Rentambt voorgestelde, sterk Boven die pachtwaarde heeft beentje voorgezet. Onze fraaie sla- verhoogde pachtsommen der zij voor de gebouwen (voor zo- gerswinkels zijn een lust voor ogen boerderijen in de Wieringermeer ver deze geheel compleet zijn) en o°k de verschillende adverten- Grondkamer is bii dce een waarde aangenomen van tie s m ons vorig nummer getui- De LrronaKamer is dij ae-e gen daarvan. beslissing uitgegaan van een ze- 1 aangenomen per ha. De genomen beslissing komt in grote lijnen hier op neer, dat :de pachtsommen verhoogd wor den voor de laagst geclassifi ceerde bedrijven met pl.m. f 10.- en voor de hoogste me pl.m. f 30.- per ha. Classifica tie 25 komt op f 45 e Classificatie 100 op f 170.- per ha. De extra-pacht van f 65.- pe ha. voor tuinbouwgewassen er Ivan f 20.- per ha. voor de tuin persbedrijven, is door de Grond kamer boven de genoemde som i men goedgekeurd. Het stemt altijd tot voldoe- Wij bewonderen de durf en ht dicnt te worden 0 ning te mogen constateren wan- het enthousiasme van een be-,^. één Qf doc,. beide neer Wieringermeerders zelf een gmnend kwartet om een derge- achter en/of pachters bijdrage wensen te leveren aan lijk werk m te lassen m het pro- deze beslissi ho?er be de opbouw van het culturele gramma voor de eerste uitvoe- leven in de Polder. ring, doch gezien hetgeen dit EEN GEVARIEERD CONCERT TE WIERINGERWERF 21 December jl. gaven „Die Flevo-sanghers", met medewer king van het „Wieringermeer - dubbelkwartet", bestaande uit de dames B. Broer, G. Gerritsen-Broer, T. Broer en J. Meijerink, en de heren R. Bekema. G. Bronner, J. A. Ger ritsen en J. v. d. Lee, en de solisten B. Broer (alt) en G. GerritsenBroer (sopraan), een concert in „De Maaier", het geheel onder leiding van de Heer N. Beemster, te Wieringerwerf. Succes - Nieuws. Wieringen. Burgerlijke Stand Van 9 tm 22 December Geboren Adriana, dv S .C Wigbout en J. Boer. Ondertrouwd Gene. Gehuwd G. H. Koorn en D. Lont; J. F. C. Wiebrecht en A. De opstelling Kuiper. is als volgt Overleden Jacoba J. van der S. IJzer Plaat, oud 75 jr., echtg. van C. D. Lindenbergh, C. Lont Bakker (te Alkmaar) Antje J. de Vries, Jb. vd. Welle, Tijsen, oud 54 jr., echtg. van S. Hartman. Succes 1 vang 2.30 uur, "I H.R.C. 4 9 uur. oep zal worden aangetekend bi de Centrale Grondkamer t Arnhem. Met belangstelling zien w» het verdere verloop van dez voor zovelen gewichtige zaai tegemoet. achttal nummers dat uitgevoerd staat de aanwezigen door haar gehouden Veemarkt w Aan- werd, kreeg m doorsnee een oeschaafde zang te boeien. - goede vertolking het een iets Eo beleefde Wieringerwerf ren aanvoer en prijze beter dan het andere, maar, een echt-gezellige zang-avond, 8 Paarden f 250f 625: 4 Ti; Succes 2. Vertrek stellig kan gezegd worden dat en stellig zullen de bezoekers er jkoeien f 550-f 650: 22 Mag. G dit koor op de goede weg is. n et genoegen op terugzien. j 'ekoeien f 425f 600; 45 Het „Wieringermeer-dubbel- De Heer W. j. Holl. voorzit- ;TTette f 500f 1010: 11 Kal kwartet" maakte zijn debuut; ter van „Die Flevo-Sanghers" j -oeien f 650f 850; 5 Vaarz van zangers(essen) vraagt, was Een ieder der talrijke aanwe- het niet te verwonderen, dat dit zigen heeft kunnen constateren gecompliceerde stuk niet feil- dat „Die Flevo-Sanghers", die loos kon worden vertolkt, deze avond voor de tweede keer De solisten die reeds meer- in het openbaar optraden, sinds dere keren hier blijk gegeven de vorige uitvoering goede vor- hebben van haar muzikale ta- Programma voor 2e Kerstdag: deringen hebben gemaakt. Het lenten, waren ook nu weer in A.D.O. 1. van het eerste een viertal Kerstliederen (na de wekte de luisteraars op, ook pauze) werd op verantwoorde, ^elf de edele zangkunst te gaan 'muzikale wijze ten gehore ge- beoefenen. E. bracht. Wij hopen dat het zangersleven i Vóór de pauze voerde dit hier mede door de toegewijde C. Kooij; te Alkmaar Sijmon E. Bos, J. Doves, A. Hartman kwartet uit „Kyrië en Gloria", leiding van de Heer Beemster, D. Blaauboer, oud 56 jar., echtg. N. Rotgans, C. Rotgans. I gedeelten uit een Mis van Pa- zich verder in gunstige zin mag van G. Bais. i Res. H. Heijerman. 'lestra. onlwikkelen. |p 350f 450: 16 Graskalvere f 150—f 240- 34 Nii«More T" en f 30—f 60; 10 Mag. Sch een f 60—f 80: 35 id. Vette f31 55f 100: 69 Overhoude 40—f 65: 91 Biggen f 35- 45: 206 Konijnen f 4f !46Kippen f 2.50-f 3.25.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1