V BERIGT. Setteu^F. SevenhuijsenJb. apotheker. SlebeJ. C. aannemer van publieke werken. Slieker, J. G. officier van gez. Ie kl. SmitP. zeeloods. Snel, F. artsenijmenger. Snooij Jz.B. klaarschipper. Spall, C.J. van Spigt, G. logementhouder. Spigt, J. C. winkelier. Spigt Gz., PG. logementhouder Spruijt, P. mr. timmerman. SteemanH. bootsman. SterrC. van der opzigt. van den Waterstaat. Sterr T. C. van der adj. provinciaal opzigter. Stikkel, S. en Familie. Stooker S. W. schipper en koopman. StrootmanJ. ;StrijenC. W. K. van scheeps-makelaar. iTaylor, Ch. A. T, G.A. Tegel, J. schipper op Schagerbrug. Thie, F. mr. kleedermaker en leverancier. Thijssen, W.0. vleeschhouwer. TinkelenbergJ. T. scheepsbouwmeester. Twisk ZonenF. van schippers en koopl. Tijn M. J. van Israël, voorlezer. Vennix, Gezusters Venster, J. Verfaille, J. mr. broodbakker. Verspiek, G. te Amsterdam. ViegenJ. A. van Visser, P. opz. bij de dokwer/cen. Visser, R. Visser, S. C. loodsschijiper 1# kl. Vliet, K. C. van Vos, R. aannemer. VriesB. L. Vroon, M. broodbakker. Wal Cz.J. W. van der deurwaarder. Waldenmaier, J. Weers, J. opper-schipper bij de Marine. Weredlijn Smit, B. notaris. Wielick, F. vleeschhouwer en spekslager. WitsenburgM. mr. broodbakker Woude, J. van der mr. timmerman. WijngaardenP. van logementhouder. ZitsJoh. logementhouder. Zunderdorp, Lt. burgemeester te Vlieland. Zwan, Joh. v. d. restaurateur en koffijhuish. De Redactie aan fiare lezers. Wederom heeft een jaar zijn loop voleind. Is het te verwon deren, dat wij op het overgangstijdperkop dat oogenblik waarop het oude jaar ons verlaat, om plaats te maken voor het nieuwe, als 't ware van zelf ons gedwongen gevoelen een terugblik te werpen op het afgeloopen, en eene wensch te uiten voor het aanstaande? Immers neen. Wie onzer toch is er die op den oudenjaars avond, wanneer hij het kerkgebouw verlaten heeft, waar hij zijn dank is gaan betuigen aan de Almagtige Voorzienigheid, voor het vele goede dat hij dit jaar heeft mogen genieten en tevens te bidden voor de toekomst wie onzer is erdie te huis gekomen en in zijn familiekring gezeten, zich niet gestemd gevoelt tot peinzen en overdenken? Ja, de laatste uren van den nieuwe-jaars-avond zijn misschien diewaarop elk denkend wezen het meest nadenkt over zijn verledenhet meest staart op de toekomst. Het verleden ligt voor ons met zijn lief en zijn leed, met zijn voorspoed en tegenspoed met zijn vreugde en kommer. Al wat ons in het verloopèn jaar is overkomen, al het goede dat wij genoten, al het kwade dat wij te boven zijn gekomen staat ons op dat oogenblik levendig voor den geest. Maar de toekomstWie zal het wagen daarin te dringen Wie zal trachten dien geheimzinuigen sluijer op te ligten dien de Hemelsche Vader zoo wijsselijk daarover heeft verspreid? Wie kan voorspellen waar de volgende oudejaars-avond, hem, zijne familie en allen die hem lief en dierbaar zijn zal wedervinden En juist omdat het toekomstige voor ons in het verborgen ligtbidden wij dien avond dat het ons gunstig moge zijn. Wij hopen en vertrouwen, dat het jaar, dat zoo even met den laatsten klokslag van twaalven is ingetreden, voor ons een jaar van heil moge worden, dat wij en onze dierbaren 0**- kommer en rampen zullen mogen gespaard blijven; in een woordwij bidden de Voorzi&cigheiudatfhet toekomstig jaar, ons geluk en voorspoed moge aanbrengen. Dat die weüsch voor U allen verhoord worde is ook onze opregte bede Wanneer wij hopend en vertrouwend uitzien naar de toe komst, dan komen wij tevens tot de erkentenis van het vele goede dat wij in het afgeloopen jaar hebben mogen genieten. Niettegenstaande de dreigende onweerswolken toch, waar mede dit jaar intrad, mogt de algemeene vrede in ons we relddeel bewaard blijven, en broedermoordende krijg in een ander, worden beëindigd. Voor vele volkeren was het verloopen jaar, een jaar van oorspoed en welvaartniet alleen wat den materiëlenmaar 'ok wat den staatkundigen toestand betreft. In de hoofd artikelen, waarmede wij hopen den volgenden jaargang te openen, zullen wij dit breeder en uitvoeriger ontwikkelen. En mogt ook de laatste maand van 1865 voor een naburig koningrijk, eene maand van diepen rouw geweest zijn, mogt de dood van den Nestor der Europesche vorsten, waaraan men zulke gewigtige gebeurtenissen voor de toekomst, ver bond een oogenblik van angst hebben te weeg gebragtde houding der Belgische natie, de verzekeringen vandenFran- schen keizer aan Leopold II, doen de billijke verwachting ontstaan, dat, zoo die vorst het voetspoor zijns voorgangers blijft volgenhet overlijden van Koning Leopoldgeene staatkundige gevolgen zal hebben. Slaan wij een blik op op ons vaderland, dan hebben wij ook hier in vele opzigten redenen tot groottevredenheid. Het verloopen jaar was voor ons een gewigtig jaar. Ver schillende wets-ontwerpenvan het grootste belang voor de volkswelvaartwerden door de beide takken der wetgevende magt aangenomenzooals wij in ons eerstvolgend hoofd-ar- tikel nader zulletLtóantoonen. Voor het oogenblik moeten wij om niet te i^^W'ig te wordenons bepalen bij de ver melding datdanV regering, en niettegenstaande de on vermoeide pogingen harer tegenstanderszeer vele ontwegen, die dienen moeten tot de ontwikkeling des volks, zijn tot stand gekomen. Ook afschaffing van belastingen, voor zoo ver zij eene nieuwe bron kan worden voor de volkswelvaart, is voorgedragen. Wat de andere hervormingen in ons belastingstelsel betreft, die ons warön toegezegddeze zijn voor het oogenblikdoor het aftreden van den heer Betzop den achtergrond geraakt. Wij voor ons hebben nooit, onze lezers herinneren het zich, van die plannen groote verwachting gehad. Wij willen ech ter hopen, dat de opvolger des ministers moge voortgaan met eene geleidelijke verbetering van onze belastingen, en dat de afschaffing van het zegel op de dagbladen en ad verten tiën, spoedig moge worden aangebodenom daardoor de pers te ontheffen van een last die haar zwaar drukt. Eene ramp die niet alleen ons vaderland, maar Europa geteisterd heeftmogen wij niet met stilzwijgen voor bijgaan. Onze lezers begrijpen, dat wij daarmede de veeziekte bedoelen, die den veestapel, vooral in de provincie Zuidhol land, zwaar treft, en bij verderen voortgang een onmisken- baren invloed uitoefenen moet op den prijs van een onzer voornaamste voedingsmiddelen. Vertrouwen wij, dat doelma tig aangewende middelenonder hooger bestieringer in slagen moge om den voortgang dier verderfelijke ziekte te stuiten. Wat onze overzeesche bezittingen betreft, voor deze was het afgeloopen jaar over het algemeen zeer gunstig. Bij de groote hervormingen die worden voorbereid en waarvan een der voornaamste punten reeds is onderzochtis het ontwijfel baar dat Indiëbij een wijs en voorzigtig beheer eene schoone toekomst te gemoet gaat. En wanneer wij nu ten slotte een blik werpen op onze gemeente, dan moeten wij bekennen, dat het jaar 1865 voor haar een jaar is geweest van groot, ja van zeer groot ge- wigt. ^Immers om van andere punten van vooruitgang niet te gewagen die echter in genoegzame getale voorhanden zijn vestigen wij alleen de aandacht onzer lezers op de gewigtige gebeurtenis, die hier nog zeer onlangs heeft plaats gegrepen en ieder nog versch in het geheugen ligt. Wij bedoelen de opening der spoorweglijn HelderAlkmaar. Hoe belangrijk die gebeurtenis later zal worden, hebben wij vroeger reeds aangetoond en zullen dus hierop thans ni<^" terugkomen, maar het jaar 1865 zal, wij herhalen het, een gewigtig jaar zijn voor de toekomst onzer gemeente, het zal in hare geschiedenis met gouden letters staan opgeteekend. En laat ons daaromwaarde lezershet vele goede erken nendedat wij in het afgeloopen jaar hebben mogen genieten, wederom met vertrouwen het toekomstige intreden. Laat ons hopen, dat de Almagtige het voor ons bestemmen moge tot een jaar van heil, zoodat »wijwanneer ook dit jaar, dat thans eerst een begin neemt, wederom ten einde spoedt, mA tevredenheid en vergenoegdheid op hetzelve mogen teru% zien.Dit is onze opregte wensch. Dikwijls heeft men ons de bemerking gemaakt dat het hoofd van ons blad te veel plaats inneemt, om daaraan te gemoet te komen, zullen wij, met dezen nieuwen jaargang te beginnen, den titel zoo veel mogelijk inkrimpen en ons voortaan verggno£ gen met de eenvoudige benaming van: Éeldersche Courant"Dit moge tevens strekken tot een voor beeld om mede te werken ter bevordering van de thans meer en meer verlangde eenheid in de be naming onzer gemeente. Wij «ijn het volkomen eens met al degenen die vermeenen, dat het mpcr dan tijd is, om de verwarring te doen ophouden, die zoo dikwijfs ontstaat door de verscheidenheid der aangenomen doch niet officiële benamingen. Dat ons blad openstaat voor vóór- en tegen standers die daarover hunne beschouwingen wen schen publiek te maken, zal wel geene afzonder lijke vermelding behoeven. Red. 1TI 2 TT WS T XID 11T5 31T. Helder, Nieuwediep Willemsoord, enz. 31 December 1865. Het wrak met nog inhebbende lading van de op de haaks gestrande schoenerbrik Maria Adriana, heeft gisteren in publieke veiling opgebragt f 440.Kooper de heer A. L. Leuw. Het berigt voorkomende in het Handelsll. van heden betreffende het vertrek met 1 Mei van de alhier garnizo.en houdende vesting-artillerie, kunnen wij met zekerheid tegen spreken. Bij de door den minister van Oorlog aan^ den Koning voorgedragen en door Z. M. goedgekeurde garnizoens anderingen, zijn de alhier verblijf houdende compagni niet genoemd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 2