STOOM BOOTDIENST. 4 AMSTERDAM NIEUWEDIEP. 'M ADVER.TE1VTIEN. llnjiuiffiflc ITcrfionjiitiQ StlïIOEMN M LAARZEN, gekleurd- en gewoon LEDER, SCHOEHAKERS-BEUOEFTM en DITO GEREEDSCHAPPEN Eenige Meubilaire GOEDERENtwee BED DEN met TOEBEHOOREN, DEKENS, KARPETTEN, KAGCHELS en hetgeen verder zal worden aangeboden. I» bel Schouwburg-Lokaal TiVOLi Ie K ie u wed iep. op Diogsdag 2 Januarij 1866. MATHÏLDE OF EEN VROUWENHART. GEEN EGOE ZONDER VUUR, 1^^ UIT BE HAND TE KOOP? ABSHAUBBIN'S of ANTl-R HL MATISCHE WATTEN, ZOLDER OVERLADEN. Het vertrek van het Nieuwediep's Middags 12 ure, is een half uur vervroegden de dienst geregeld als volgt: Yan AMSTERDAM (Rijn- cn IJsselsteiger) 's Avonds 10 ure. het NIE UWE Dl EP's Middags Hl ure. (OM COSTAK'F SJEfjD), op Donderdag 4 Januarij a. s., des voormiddags ten 10 ure, aan de Hoofdgracht, Wijk K, No. 28, ten overstaan van den Deurwaarder j. w. vam uëh wal cz., VAN EENE PARTIJ voorts Daags voor de verhooping van af 10 tot 8 uur te bezigtxgen. j§ i o tt b a t i k I k 0 ONDER DIRECTIE YAN P. B O AS eai N. JSJI>EïzS, Tooneelspel in 4 Bedrijven, naar liet Hoogduitsch, van Rodericii Benedix, door J. Pu. Stuuk, welk stuk in geheel Duitschlandzoowel als hier te lande, in het Nederduitschmet uitbundigen bijval is ten tooneele gevoerd. VOORAFGEGAAN DOOR: 23?" BIJ nac nsT1 THS :r®>ï ter gelegenheid van iiet nieuwe jaar door P. Boas voor te dragen door den Hr. Eduard Bambeiiq tot si.ot: Vrolijke vaudeville in een Bedrijf, naar het i'ransch. Aanvang 7 uur. PRIJZEN DER PLAATSEN: le Rang f 1.25. 2° Rang 75 Cts. Plaatsen zijn aan Bureau te bespreken. SS? De uitgebleven abonnementskaarten, zijn nog allée'u voor deze voorstelling geldig, en zullen later niet meer gangbaar zijn. Van af primo Januarij a s., zal door den g^Pj} ondergeteekende dagelijks per Postschuiten het on derling verkeer tussehen den HEL DER en TEXEL worden onderhouden. Tot dat einde zal eene goede overdekte Schuit vertrekken Van TEXEL, des nachts, op uren die de weersgesteld heid zal noodzakelijk maken Van het NIEUWE DIEPdes voormiddags ten 8 ure; TEXEL namiddags 21 het NIE U WED IEP, weder des namiddags 4J- De vracht per persoon is bepaald op slechts 40 Cents. Wanneer door getij of tegenwind de Schuiten aan het Horretje te Texel aankomen zal aldaar eene Wagen gereed staan waarmede men tegen betaling van 25 Centsnaar het Oude Schild zal kunnen rijden. Vertrekt de Schuit van het Horretje dan zal die Wagen weder gereed staan omtegen betaling van genoemde som de Passagiers van het Oude Schild, derwaarts te brengen. De vervoer per Wager. alleen voor zooveel personen als waarvoor zij ruimte aanbiedt. T. METS. Een WINKELHUIS en PAK.HU staande en gelegen op de Loodsgrachtti vragen bij den bewoner en eigenaar P. J. N. VENNIX. Dezer dagen hebben wederom verscheidene lijders aan Rhumatische pijnen of aandoeningen door koude ontstaan^ mogen ondervinden, dat AKSIIAUBBIN'S ANTJ-RHU- MATISCHE WATTEN niet twijfelachtig in hare uitwerking zijndaarom beginnen zij ook hoe langer hoe meer de aandacht van iedereen tot zich te trekkenen wordt overal met lof over haar gesproken. Daar, waar andere middelen niet baten moeten de ABSHAUBBIN'S gebezigd worden, eu spoedig ondervindt men hare genezende krachtmen mag zich verheugen door het aanwenden van zulk een goed koop middel, binnen korten tijd van de eeue of andere lastige pijp. verlost te worden. Neemt dan lijders het middel te baat, dat u zoo ruim schoots wordt aangeboden, want in elke stad o[ dorp bijna vindt men er een Dépot vanen wordt het met goed succes verkocht. Laat u niet afschrikken door hen, die dwaas genoeg zijn om de genezing in twijfel te trekken, in den wind te slaan en hunne ooren voor de stem der waarheid te stoppen. Lijders profiteer danhet middel is te geef; 80 Cents kost elk pakje, gewikkeld in ligt blaauw papier, waarop de gebruiksaanwijzing staat vermeld en onderteekent is door den Bereider en Hoofd-Uepothouder A. BREETVELT Az. Delft, Groote Markt, nevens de Waag] h. d. Schiiiter, Nieuwediej). Wed. r. JongcrlingEijerland Texel; i Wed. Buijkes Burg op Texel eu omstreken. A. van Litli IVieringkrwaardi j m r. c. LippitzHoorn. -d. BootsAlkmaar. Wed. b. Meijlcnec.ht Enkhuizen. w. b. WiebolsE urinerende, Wed. e. m-. enyjcl blik. c. a. Köhne, Edam. s. Keet, Schaffen. m. Vriend, ZaandatkI j. b. Upmann Bursingerhorn. b. h. Znrlohe Beverwijk. j. e. ZurloheJ Uitgeest. Gelvr. ïYeseVenhuizen. Gebr. Meijding Krommenie. pi. Detersï Assendelft. w. g. VelthuizenLaren. g. w. Büttger Zuidscharwoude Eu meer Depots in andere plaatsen. @ra as iel. ^0 s Uiroct corrcspftndert'nüe op den Spoortrein die 's namiddags ten 1 ure 30 min. van den Helder vertrekt en ten 2 ure 40 min. te Allernaar aankomt. Bij aankomst van den trein zal eene OMNIBUS gereed staanom Passagiers over te brengen naar de Stoombootdie circa ten 3 ure van Alkmaar naar Amsterdam vertrekt. Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 4