M 481. Zesde «laargang. Itieums- en ZATURDAG <RÖoerfentie--6fttÖ. 6 JAAUAR1J. MIHTTWSI'IÏDIïröElT. 1866. ELDERSC Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs Yoor 3 maanden1.30 Franco per post u 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post. directeuren. Brieven franco aan den Uitgever s. Giltjes. COURANT. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Oentenvoor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentiënintezenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. Onder den Nieuwjaarsgroet, in ons nommer van 1 Januarij zijn geplaatst 247 namen, daarvoor is ontvangen ƒ123.50 gaat af aan onkosten 6.50 ƒ117.00 Het aantal bedeeld wordende armen bedraagt 390, zoodat ieder tot zijn aandeel zal bekomen 30 Centen, die bij de eerstvolgende bedeeling extra zullen worden uitgereiktdoor bemiddeling van de verschillende armbesturen in deze ge meente waaraan de gelden worden afgedragenals volgt Aan het Burgelijk-Armbestuur voor 105 bedeelden 31.50 Hervormd Roomsch Kath u Israëlitisch a Oud-ll. Kath. n Afg. Ger. Doopsgez. Herst.Ev. Lutli.» Evaug. Luth. u 131 96 19 13 8 8 8 2 390 39.30 28.80 5.70 3.90 n 2.40 2.40 2.40 0.60 ƒ117.00 POLITIEK OVERZIGT. In verband met het vertrek der Fransche troepen uit Rome, worden nu verschillende middelen aangegevenwaarop in dat gemis kan worden voorzien. Men spreekt van duizend Zou- aven, die in pausselijke dienst zouden treden. "Voorts houdt het gerucht stand, ofschoon het ook weersproken wordt, dat er onderhandelingen gevoerd zijn tusschen Rome en Frankrijk, het laatste namens Italië, tot het overnemen der pausselijke schuld, voor de landen die vroeger deel uitmaakten van den Kerkelijken Staatwelke onderhandelingen echter op de over dreven eischen van Rome zouden zijn afgestuit. De goede dienst, welke Frankrijk in dit opzigt weder aan Italië bewijst, kan eenigzins strekken tot weêrlegging van het berigt, dat de verstandhouding tusschen Italië en Frank rijk minder gunstig zou zijn. Men spreekt van eene verandering in het Fransche minis terie. De Persigny zou optreden als minister van binnen- landsche zaken in plaats van de Lavalette. Geruchten omtrent ministeriële wijzigingen in Frankrijkworden echter zoo dik wijls verspreiddat zij weinig geloof verdieneneven als die betreffende liberale wijzigingen in het bestuur. Tot dusverre zijn ook deze nooit verwezenlijkt, integendeel worden de maatregelen tegen de dagbladen telkens strenger. Het publiek is ook daardoor in eene ontevreden stemming en deze openbaart zich vooral ook in de schouwburgenwaar tij eene der laatste opvoeringenluide de afschaffing der censuur werd gewenscht. De Russische regering heeft wederom een maatregel geno men die een voortgang is op den weg van bezadigde her vorming, welken AÏexander II sedert zijne troonsbestijging heeft betreden. Het permanente kozakkenleger aan de zee van Azof is namelijk ontbonden, zoodat de soldaten tot het burgerlijk leven terugkeeren. Allenzoowel officieren als manschappenhebben gronden tot bearbeiding ontvangen waarvan zij dezelfde vruchten zullen plukken als aan de ge- emancipeerde boeren, krachtens de ukase van 1861, gewaar borgd is. Bovengenoemd leger was aanvankelijk ingesteld tot bescherming der grenzen. Uit New-York zijn berigten van half December, volgens welke de president in eene boodschap heeft verklaard, dat de houding en toestand van het Zuiden boven verwachting be vredigend waren. Kleine garnizoenen waren overal voldoende alleen in de forten op de kusten waren grooter bezettingen noodig. Seward heeft officieel medegedeeld, dat de afschaffing der slavernij in het Zuiden door drie vierden der staten was ge ratificeerd en in de grondwet was opgenomen. De laatste berigten uit Nieuw-York maken weder melding van vijandelijke moties jegens Mexico. De Fransche gezant zou officieel verklaard hebben, dat Frankrijk zijne troepen uit Mexico terug zal roepen. De Commercial Advertiser wil dat dit vertrek binnen drie maanden zal geschieden. Helder, NieuwediepWillemsoord, enz. 5 Januarij 1866. Gisteren is te 's Hage aanbesteedhet bouwen vau eene goederenloods op het personen-station van den spoorweg alhier, met eenige bijkomende werken, ten behoeve van den spoorweg van hier naar Amsterdam. Hiervoor waren 5 iu- schrijvings-billetten en was de minste inschrijver de heer L. Inpijn te Haarlem, voor de som van f15,390. Op 31 Dec. 1865 was de bevolking van de gemeente Terschelling 1546 mannen, 1550 vrouwen, totaal 3029, ■«vermeerdert gedurende dat jaar met 4 mannen29 vrou wen, totaal 33. Het getal huwelijken is geweest 23, geboorten 124, overleden 78, waaronder 8 elders gedomi cilieerd. Gedurende het vorig jaar zijn uit zee te Amsterdam aangekomen 1455 schepen en van daar vertrokken 1484 schepen. Door den Burgemeester van Schagen is in zijne ge meente het volgende gepubliceerd: u WaarschuwingDe Burgemeester der gemeente Schagen maakt bekend, dat volgens een bij hem ingekomen berigt, in de aangrenzende gemeenten Zijpe en Wieringerwaardin sterke mate het schurft ouder het wolvee is heerscheude. Met het oog op de artt. 138144 van het algemeen policie-reglementgeschiedt hiervan openbare afkondiging, opdat een iegelijk zich voor schade wachte. Uit goede bron verneemt mendat Maandag jl. de veetyphus is uitgebroken in de Haarlemmeerpolder. Voor alsnog bepaalde zich de ziekte tot een beest, hetwelk is afgemaakt en begraven. Men verwacht nudat deze groote polder zal worden afgesloten terwijl de veenpolder (gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude) bij beschikking vau den commissaris des konings dd. 27 Dec. jl. weder is opengesteld. Naar men verneemtzijn bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediend 48 ontwerpen van wethoudende aanwijzing der gemeenten, in wier belang, uithoofde van bijzondere omstandighedenvan de nieuwe regeling omtrent de plaatselijke belastingen kan worden afgeweken en die dus nog voor eenigen tijd bij wijze van overgang, eenige of meerdere plaatselijke accijnsen zullen mogen blijven heffen. Voor de arrondissements-reglbank te Hoorn stonden dezer dagen teregt twee meisjes uit Edamde eene van 15 en de andere beneden die jarenzusters, die zich schuldig gemaakt hebben de eene aan zeven en de andere aan vijf diefstallen. De regters, bewogen met hare jeugd veroordeelden de oudste tot een jaar en de jongere tot een maand gevangenisstraf. Te Middelburg hebben bij gelegenheid der aaneming door de Eerste Kamer van het wetsontwerp betreffende den Zeeuwschen spoorweg en hel daaraan verbonden kanaal van Vlissingen, eenige demonstraties plaats gehad. Op uitnoo- diging van het gemeentebestuur zijn de vlaggen uitgestoken en serenades gebragt, terwijl eene commissie uit de kamer,,.. van koophandel hare opwachting heeft gemaakt bij den com,-.. missaris des konings in de provincie Zeeland. igp

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 1