.V 495. Zesde Jaargang. 18(6 Jlieutüs- en ZATURDAG flöüerteiitte-öfaï). 17 FEBRUARIJ. gcücdtc. P O L I T I E. .fêict-uffïciëcï gcbcelte. Zitting van den Gemeenteraad, V HELDEBSGHB COURANT. Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post #1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Gii.tjes. De prijs der A dvertentikn van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdatrs middag 12 uur gelieve mende Advertentiën iotezenden. Ingezonden stukken minstens een dag vroeger. Ten burele van den ondergeteekende zijn de navolgende gevonden voorwerpen gedeponeerd, als: Een Zakje met eenig Geld en een Sleuteltje. Helder16 Eebr. 1866. De Commies. van Politie A. C. BOONZAJER. op Dingsdag 13 Januarij 1866. Voorzitter de heer Mr. K. J. C. Stakman Bosse. Secretaris de heer L. Verhey. Afwezig de heeren PapineauHaremaker en Reeringh. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed gekeurd 1). Voorstel tot ruiling van grond in de Nieuwstad. Dit voorstel hestaat daarin, om eene ruiling te doen plaats hebben van 948 ellen grond van de gemeentetegen 1838 ellen van den heer Janzen, onder de volgende bepalingen: lo. dat bij de door den heer Janzen voorgenomen bebou wing, de hoofdstraten eene breedte moeten hebben van 10 ellen en de zijstraten van 8 ellen, ingevolge bet premitive plan van bebouwing in de Nieuwstad; en 2o. dat ingeval door den eigenaar achter de woningen brand- stegen worden gemaaktdie op zijnen kosten zullen moeten worden bestraatvoor eene goede afwatering gezorgd en aan de uiteinden met eene voldoende schutting worden afgesloten, die desverkiezende van eene poort kan worden voorzien. De beer Janzen komt tegen de laatste bepaling op, en zegt, dat dit in strijd is met de vroegere bepalingen van bebou wing voor de Nieuwstad gemaakt. De Voorzitter zegt, dat de ondervinding beeft geleerd, dat die zoogenaamde brandstegen dikwijls donkere schuilhoeken worden, die bet nemen van politie-maatregelenter bevei liging van personen en goederen niet bevorderlijk zijn; juist bet tegendeel. Nadat eene kaart bij de leden is rondgegaan, waarop de te ruilen stukken zijn aangewezen, wordt tot de aanneming van bet voorstel beslotenonder afwachting der goedkeuring van Ged. Staten. 2). Voorstel tot aanbesteding van werken De Voorzitter deelt mede, dat de noodzakelijkste werken voor 1866 zijn: 1. Onderhoud der gemeente gebouwen, enz., over 1866. 2. Het leggen van een riool in den polderweg en de be strating aldaar. 3. Het bonwen van een muur nabij de R. C. Pastorij. 4. Het onderhoud der bestrating in de gemeentedewijl het voor drie jaren gesloten contract ten einde is. De Voorzitter zegt, dat bet Dagel. Bestuur noodig heeft geoordeeld, de voorbereidende werkzaamheden tot het aan besteden van deze werken te doen plaats hebbendat zeker in overeenstemming is met bet gevoelen van het geachte lid dat in eene vorige vergadering daarop beeft aangedrongen, op dat de aanbesteding terstond zou kunnen plaats hebben na bekoming der autorisatie tot bet beffen der voorgestelde be lastingen dat die autorisatie nog niet is verleend en daarom de aanbestedingen nog niet mogen en kunnen plaats hebben, daar .slechts de helft der op de begrooting in uitgaaf uitge trokken som voorloopig is toegestaanom in de gewone uit gaven te voorzien. De heer Graat wil de bestedingen direct doen plaats hebben en in bet bestek de betaling in twee termijnen stellen de laatste tot na het bekomen der autorisatie. De heer Strootman zegt, dat bij uit den mond van den Voorzitter meent geboord te hebben, dat voor de gewone uit gaven over de helft der begrootingssom kan worden beschikt spreker meent, dat dan ook die werken kunnen worden aanbe steed die tot de gewone behooren, hetwelk bet geval is met de onder 1 2 en 4 voorgestelde. De beer de Breuk vraagt, of bij de geprojecteerde bestrating en het maken van riolen, ook begrepen is de demping van een sloot in de nabijheid van bet Bierhuis, en bet daarvoor in plaats stellen van een riool. De Voorzitter antwoordtdat daaraan niet kan worden voldaan, omreden die sloot geen gemeente maar particulier eigendom is, dat echter voor bet schoonhouden en de gere gelde afwatering voor rekening der gemeente wordt gezorgd. De beer Janzen zegt, dat juist bier weder bet nuttige en noodzakelijk duidelijk uitkomt van het maken van brandste gen, zooals dat in bet premitieve plan der bebouwing in de Nieuwstad is vastgestelddoor stegen achter de erven der buizen te maken, die breed genoeg zijn om met een wagen te worden bereden tot het weghalen der vuilnis, wordt de zindelijkheid zeer bevorderd. Spreker zou voorstellen, om in bet onderhavige geval de eigenaars uit te noodigen tot den afstand van die sloot. Wordt daarna besloten tot de aanbesteding over te gaan van de onder 12 en 4 voorgestelde werken. De Voorzitter alleen stemde tegen. 3). Brieven omtrent aankoop van grond voor den kanaahnond. Ingevolge brief van den Minister van Finantien blijktdat die grond geschat is op ƒ2400. En uit een brief van den Ontvanger der Registratie en Domeinen alhier, worden de voorwaarden kenbaar gemaakt. Wordt besloten die som toe te staan en zicli aan de gestelde voorwaarden te onderwerpen. Tegen stemden de heeren van StrijenZur Muhlen, Boomsma en de Voorzitter. 4). Mededeeling van ingekomen stukkenenz. a. Goedkeuring van de heffing van eenige der gemeente belastingen. b. Het jaarlijksch verslag van Directeuren der plaatselijke teekenscbooldat getuigt van den bloei der inrigting en met lof gewaagd van den onderwijzer. c. Antwoord van den Minister van Finantien, op een schrijven van 18 Januarij betreffende de verbetering van den weg naar bet station van den spoorweg en de verlichting van bet terrein waarin wordt medegedeeld dat bet als regel is aangenomen, dat beiden ten laste der gemeente komen, en naar aanleiding daarvanhet Bestuur der gemeente verzocht wordt er voor te zorgen. De beer Strootman vraagt, of de Voorzitter mededeeling kan doen op welke grond de Minister dat besluit genomen heeft. De Voorzitter antwoord daarop ontkennend. De beer Strootman stelt daarop voor aan den Minister te antwoordendat de gemeente zich daaraan niet kan en mag onderwerpen. Zijns inziens zou daardoor alle zelfstandig- beid verloren gaan; dat echter onder afwachting en voor behoud met het nemen van politie-maatregelen ter beveiling zou kunnen worden voortgegaan. De heer Bakker verzoekt den raad bet voorstel van den beer Strootman te verwerpenhij wijst op een vroeger door den beer Strootman gedaan voorstelwaaruit met de rege ring een conflict is ontstaanen ter voorkoming van nieuwe en grootere conflicten acht spreker bet niet geraden den heer Strootman op zijnen weg te volgen. Hij wijst op het gevaar van in het water te loepen en de been en te breken bij de aan komst van den trein des avonds. En vraagt nogmaals waarom zullen wij ons blootstellen om met de regering in een conflict te worden gewikkeld. De heer Strootman zegt, als bet idéé van den hr. Bakker doorgaat, dan zou de raad zich maar altijd moeten neer leggen bij de voorschriften van de regeringdaaraan onder danig zijn en van alle zelfstandigheid afstand doen. Hij vii dat idéé zeer zonderling en verklaart er zich nogmaal teg om ter wille van 4 of 5 passagiers, die des avonds met

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 1