Dpenöare Ber(Looping, WIT- M GEKLEURD AARDEWERK, GLASWERK, KRISTAL, BURGERLJKE STAND DER GEMEENTlTTEXEL. BURGERLIJKE STAM DER GEMEENTE TERSCHELLING. BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE MARKEN. ADVERTENTIEN. 25jarige echtvereeniging WOLF SIMON KORPER JOHANNA MARIA ELISABETH KERMEN. GALAMEN, ORNAMENTEN, KINDERSPEELGOEDURASSINETTEN MEUBELA1RE GOEDEREN, Een LINNENKAST, CHIFFONNIÈRE, SECRETAIRE eene kleine gemeente, zoo als Schageii is, zoo vrensohelijk zijn, en dienst baar kunnen gemaakt worden tot het bevorderen van algemeene grootere en nuttige belangen, waar de ondersteuning van allen noodig kan zijn. P. Correspondentie. Een verslag van de Zondag jl. gehouden uitvoering der Zangvereeni- ging Euterpe te Schagenwaarin de leden alle lof wordt toegezwaaidis voor dit nommer te laat ontvangen. De geachte inzender wete, dat wij om die reden, tot ons leedwezen, ge drongen zijn, zijn artikel ter zijde te leggen. Volgaarne zouden wij het in een volgend nommer opnemen, wisten wij niet bij ondervinding dat men te Schagen niet houdt van „mosterd na den maaltijd." Van 8 15 Eebruarij 1866. GEHUWD Geene. ONDERTROUWD Kasse Buis arbeider oud 86 j. weduwnaar van Cornelia Blaak, en Geertruida de Jong, oud 23 j. Cornelis Verduin, arbeider, oud 25 j. en Jannetje van Linten wed. van Marinus van Es, oud 34 j. GEBOREN Geene. OVERLEDENAaltje Duinker oud 24 j., d. van Simon Duinker en Jannetje Bakker. Zacharias Thomas Graaf, oud 7 w., z. van Klaas Graaf en Dieuwertje van Keeren. Reijer Dijt, oud 72 j. weduwn. van Trijntje Zijm. Van 1 14 Eebruarij 1866. ONDERTROUWD Reltje Frans Kooijman, landb. oud 27 j. en Neeke Bonne, oud 25 j. GEHUWD Geene. GEBOREN Jetske, d. van Rijuders Rijnders Buren en Maamke Jans de Boer. Volkert, z. van Daniël Hendriks Stobbe en Neeltje Volkerts Grol. Margaretha, d. van Jan Jans Swart en Alberta Kramer. OVERLEDEN Magdaleua Roos, oud 9 j. Gijsje Picters Rotgans wed. van Leendert Jans Pais, oud 65 j. Jacomijntje Wortel, oud 10 j. Van 1 December 1865 15 Februarij 1866. ONDERTROUWD en GEHUWD Geene. BEVALLEN Lijsje Schouten geb. Appel Z. Lijsbet Kes geb. Moenes D. Annetje de Waart geb. Appel Z. Grietje van Altena geb. Erf Z. OVERLEDEN: Willem Jacob van der Wissel 5 j. Pieter Visser 17 j. Jannetje Visser 75 j.eehtgenoote van Jan Commandeur. Corne lis de Waart 88 j. Jan Commandeur28 j. Neeltje Kes 17 j. M A II K T B E R I G T E N. SCHAGEN 15 Februarij. 3 Paarden f50 h 70. 26 Nuchtere Kalveren f4 a 9. 368 Over houd er schapen f 24 a 34. 12 Magere Varkens f 14 a 26. 24 Biggen fl.2 h 14. Konijnen 15 a 60 ct. Kippen 60 a 100 et. Eenden 60 a 100 ct. Duiven 10 a 40. Boter 90 ct. per kop of fl.20 per Ned. fg. Kaas 35 40 ct. per Ned. £g. Kip-Eijeren f2.20 h 2.30, Eend-Eijeren f2.80 per 100 stuks. PURMERENDE 13 Februarij. Aangevoerd7 Paarden. 49 RunderenVette Koeijen fermen handel Gelde Koeijen zeer ferm. 26 Vette Kalveren f 0.80 a 1.05 per Ned. f§. 154 Nucht.. Kalveren f8 a 16; en 16 Vette Varkens 48 a 55 c. per Ned. f§. Handel vlug. 16 Magere Varkens 15 a 23 en 20 Biggen f8 a 12 handel stug. 671 Schapen en LammerenVette Schapen vlugge handel Overhouders tot vaste prijzen. 58 stapels Kleine Kaas f 34.25 en 12 sta pels Middelbare dito f36 per 50 Ned. redelijke voorraad slepende en duur verkocht. Boter f 1.20 a 130 per Ned. fë. Kip-Eijeren f 2.70 en Eend-Eijeren f 2.80 per 100 stuks. TELEGRAM Hede?i Vrijdag16 Februarij 1866. EFFECTEN Beurs van AMSTERDAM 5°/0 Metalliek (oude)- °/0 6°/0 Vereenigde Staten v. Noord-Amerika 1882 71| S°/0 Mexico (oude)22A 3°/0 Meixco (nieuwe)20 3°/0 Binnenl. Spanje 35|- 6°/0 Turken 37f Illinois 82j- *^5 iV'ï fÉg ^*$5 ïiis NA'; 0^* 1^1 TIIP van en Nieuwediep18 Febr. 1866. Hunne dankbare Pleeg-Kiw. iïf iif m 7è 3 I sè Jt'1 Heden overleed tot mijn diepe droefheid mijn ge liefde Eehtgenoote JANSJE ZWART, in den ouder dom van ruim 33 jaren. W. NOOT. Koegras, 14 Eebruarij 1866. Heden overleed zacht en kalm, mijn geliefde Echt genoot de Heer SIMON STIKKELin leven Oud- Koopvaardij Kapiteinlaastelijk Koopman en Winkelier alhier, in den ouderdom van omstreeks 55 jaren, mij nalatende vier Kinderen, waarvan de jongste nog te jong is om dat verlies te beseffen. Helder7 Eebruarij 1S66. Wed. S. STIKKEL, Reinbacii. Wegens buitenlandse/ie betrekkingen eerst heden geplaatst. NB. De Affaire in TABAK SIGAREN en KRUIDENIERSWAREN zal door mij worden voortgezet. De ondergeteekende betuigt bij deze haren har- telijken dank, voor de vele bewijzen van belang stelling en deelneming in hare ziekte, van vrienden en bekendenondervonden. Mevr. B. A. BOELEN, Crap Hellingman. OM CONTANT GELD. Men is van meening, op Donderdat; 22Febru arij a. s. des voormiddags ten 10 ure, in het Huis, staande en gelegen aan de Hoofdgracht aan het Nieuwediepgemeente HelderWijk K, No. 55 in het openbaar te verkoopenten overstaan van den Deurwaarder J. W. VAN DER WAL Cz., EENE AANZIENLIJKE PARTIJ BEVEVENS EENIGE bestaande in en hetgeen verder zal worden aangeboden. Daags vóór de verkooping te bezigtig en. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente TEXELzullen op Donderdag den 15 Maart e. k.des middags ten 12 ure, ten Raad- huize aldaarpnbliek bij enkele inschrijving aanbesteden Het met Portland Cement bepleisteren der toren van de Hervormde Kerk aan den Burgbenevens het uitvoeren van eenige VERNIEUWINGEN aan Hout en IJzerwerken en het maken van een BLIKSEM-AFLEIDER. De aanwijzing in loco zal geschieden op 14 Maart, des morgens van 9 tot 12 ure. De bestekken zullen van af den 25 Eebruarij ter lezing liggen aan de Gemeente-Secretarie en in het Logement de Lindeboom aan den Burg. Burgemeester en Wethouders voornoemd D. C. LOMANBurgemeester. STIKKEL, Secretaris. KERKVOOGDEN der Hervormde Gemeente aan den Burg te Texel, zullen op Donderdag 15 Maart e.k., des middags ten 12 ure, ten Raadhuize der Gemeente, publiek bij enkele inschrijving aanbesteden: Het met Portland Cement bepleisteren der VOORGEVEL ter wederzijde van de toren der Hervormde Kerk te Burg. De aanwijzing iu loco zal geschieden op 14 Maart des morgens van 9 tot 12 ure. De bestekken zullen van af den 25 Eebruarij ter lezing liggen aan de Gemeente-Secretarie en in het Logement de Lindeboom aan den Burg. Namens Kerkvoogden voornoemd J. L. KIKKERT, President.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 3