496. Zesde Jaargang. 1866. Jlieiitos-- en WOENSDAG <ftÖoerlentte--GfaÖ. 28 FEBRUARIJ. (DfftrtM geöedte. BEKENDMAKING. jSict-offïctëd gcbecltc. HELDERSCHE CODRANT. Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 1.£0 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentïen van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve men de Advertentièn intezenden. Ingezonden stukken minstens een dag vroeger. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente HELDER brengen ter openbare kennis, dat op heden •door hen voorloopig vastgesteld en van heden af tot en met den 13 Maart e. k. voor een ieder ter Secretarie ter lezing is nedergelegd, het primitief kohier der plaatselijke belasting op de honden over het dienst jaar 18(16 en het suppletoir kohier dier belasting over het dienstjaar 1865. Ilelder24 Februarij 1866. Burgemeester en Wethouders voornoemd STAKMAN BOSSE, Burgemeester. L. VERHEY, Secretaris. POLITIEK OVERZIGT. Uit Bucharest wordt gemelddat de soldaten in den nacht tusschen 22 en 23 dezer het paleis van vorst Couza hebben overweldigd. Deze heeft het decreet betreffende zijn troonsafstand onderteekend en zich gevangen gesteld. Het nieuwe ministerie heeft van dien afstand kennis gegeven aan de vertegenwoordigers der vreemde mogendheden. De graaf van Vlaanderen is onder den naam van Eilips I tot vorst geproclameerd. De Morning Post berigtDe graaf van Vlaanderen heeft onmiddelijk geweigerd den troon te aanvaarden door prins Couza's abdicatie vacant geworden. Het sluiten der pruisisclie kamer maakt voortdurend het onderwerp uit van veler beschouwingen. Hoe men ook over dien maatregel denktmen zal het eens zijn dat von Bismarck weder blijk gegeven heeft van groote geslepenheid. Eene ont binding der kamer zou niet alleen groote opspraak maken, zij zou ten gevolgen hebben dat het aantal liberale leden nog werd versterkt bij de verkiezingen die volgens de grond wet binnen eenige weken zou moeten volgen. Eene ontbinding en niet weder bijeenroeping der kamers zou een coup d'état zijn en voor zulk een heftig middel deinstalthans op dit o ogen blik de jonkerpartij terug. Von Bismarck heeft nu een voudig de kamers gesloten. Zij bestaan dus nog altijdmaar zij hinderen hem in niets. Integendeel, is het noodzakelijk om zich van hare medewerking te bedienen in gevallen waarin hij hare oppositie niet heeft te duchten met name als er sprake van een oorlog met Oostenrijk isdan kan hij haar weder laten bijeenkomen. Die oorlog met Oostenrijk wordt wel niet als op handen voorgesteldmaar meer en meer blijkt het dat heide mogendhe den een verschillenden weg opgaan ten opzigte der Elbe- hertogdommendie eindigen moet met eene bepaalde breuk. De kroonprins van Denemarken zal, naar men zegt, zich naar Griekenland begevenom terug te keeren met zijn jongeren broeder, koning George, die de grieksche kroon zou nederleggen. Uit het thatfs bekend geworden of- en defensief tractaat tusschen Peru en Chili blijkt, dat eene aansluiting van ge heel Zuid-Amerika tegen Spanje in de bedoeling der con tracterende partijen ligt. M,I3TTWggi:rDIlT3'Bir. Helder, NieuwediepWillemsoord, enz. 27 Pebruarij 1866. Zaturdag jl. is een alhier wonend scheepssjouwerman genaamd Bruné, van een in de haven liggend schip, waarop hij werkzaam was, over boord gevallen en verdronken. Z. M. stooinfregat Zeeland is uit liet kleine drooge dok gelaten waarin men toebereidselen maakt om de Java op te nemen. Daarna ligt de Soembing en vervolgens de Wassenaar aan de beurt. De kanonneerboot No. 32is alhier gereed gemaakt en zou gisteren onder bevel van'den luit. t/z. lekl. J. P. A. Lapidoth naar Durgerdam vertrekken, om aldaar gestationeerd te blijven ter bewaking tegen invoer van besmet vee. Ter vervanging van den 2n luit. der mariniers M. R. E. Alm is de 2e luit. jbr. W. F. Clifford Kocq van Breugel op den Adolf Hertog van Nassau geplaatst. Naar wij vernemen, wordt thans de portefeuille van Marine aangeboden aan den kapt.-luit. t/z. M. H. Jansen kommaudant van de korvet van Speijk, en tevens belast met het kommandement over eene soheeps-divisiebestaande uit de van SpeijkPrins Maurits en de Palias, thans in den Noord-Atlantischen Oceaan kruisende, tot liet doen eener oefeningstogt. Aan allen die daarin belangstellenhebben wij het ge noegen mede te deelen, dat de bruto ontvangst van het op Donderdag jl. alhier in Tivoli gegeven Militair Assaut heeft bedragen222.25 de onvermijdelijke onkosten 62.25 alzoo de zuivere opbrengst ƒ160.00 Hiervan is de eene helft, ten behoeve van liet fonds tot ondersteuning van gebrekkige zeeliedenin handen gesteld van den schout-bij-iiacht komrn. en directeur der marine al hier, en de andere helft, ten behoeve van het fonds tot onder steuning van de gewapende dienst in Nederland, in banden van den majoor plaatselijk kommandant alhier. Men zegt, dat de nieuwe schoukerbedekking der of ficieren van de infanterie afgeschaft en weder vervangen zal worden door de epauletten. Z. M. heeft bij besluit van den 26 Pebr. aan den lir. mr. J. Messchert van Vollenhovenop zijn verzoek eervol ontslag verleend, als burgemeester van Amsterdam, ingaande 1 Mei en ter zijner vervanging benoemd den heer mr. O. Pook onder toekenning van eervol ontslag als burgemeester van Haarlem. Voorts bij besluit van den zelfden datum de hr. Messchert van Vollenhoven benoemd tot commandeur der orde van den Nederlandsclien leeuw. Particuliere correspondentie!! uit 's Ilage berigten dat de kultuurwet na Pascheu in de Tweede Kamer in be handeling zal komen en het wetsontwerp op de schutterijen, na kleine wijzigingen te hebben ondergaan, weer zal worden ingediend. De commissaris des konings in de provincie Noord- hollandheeft ter kennis van belanghebbenden gebragt: lo. dat de jagt op eenden voor dit jaar in Noordholland zal worden gesloten met 10 Maart, met welke tijd het kooijen ook niet meer zal mogen worden uitgeoefend, zullende de kooi-eenden op opgelosten of gehokt moeten blijven tot 1 Mei 20. dat de jagt op auder waterwild voor dit jaar in Noordholland zal worden gesloten tot 7 April3o. dat het weespel van kwartelen met strikgaren of vlugnet zal mogen worden uitgeoefend van 1 Mei tot 15 Junij a. s.; 4o. dat de visscherij met uitzondering van die met aalkorven en palingfuiken voor dit jaar in Noordbolland zal zijn gesloten van 15 Maart tot 15 Mei. Door den minister van oorlog, tijdelijk belast met het beheer van het departement van marine, is bepaald, dat uithoofde er behoefte aan manschappen voor de eigenlijke zeedienst zoowel als voor het korps mariniers bestaat, eene werving van matrozen en jongens zal plaats liebbaÈ door onderofficieren van het korps mariniers.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 1