BURGERLIJKE WD DER GEKTE HELDER. Men schrijft uit Harlingen: Men brengt de versie ring van het paleis des konings te Leeuwarden en de ope ning van den spoorweg LeeuwardenGroningen in verband met een bezoek van Z, M. den koning en welligt van H. M. de koningin. (H. M. is nog nooit in Friesland geweest). Daardoor, zoo wordt gezegd, is de opening van den spoor weg eerst op den 1 Julij a. s. bepaald. Wat hiervan aan is, laat ik daar, maar zeker is het dat men in deze provincie, van waar het koninklijk ge slacht afstamt, hoogelijk zou ingenomen zijn met zulk een bezoek. De N. Noordbr. Courant bevat o. a. het volgende: Als bewoners eener landprovincie hebben wij eene grief tegen hel nieuwe kabinet, die echter spoedig kan worden weggenomen: het heeft eene wat al te sterke zeelucht aan zich; Holland, Zeeland en Groningen zijn de eenige provinciën die organen hebben in den ministerraad. En nu vreezen wij dat bij het tot stand brengen van zoovele gewigtige werken die onderhanden zijn en vooral bij de noodzakelijk nog te ontwerpen ondernemingen, de ware belangen der landprovin ciën niet juist zullen worden in het oog gehouden. De Noord-Brabander bevatte dezer dagen een hoofdar tikel geteekend B. P.waarin medegedeeld wordtuit goede bron dat verscheidene Hollandsche en Belgische B. C. zeer met het denkbeeld ingenomen zijn, om de bewonderens waardige gehechtheid aan den paus, die zich nu in Nederland en België zoo ruimschoots openbaart, zoo door de milde gif ten als door de menigvuldige wekelijksche aangifte van moedi ge jongelingen, om bij den paus te dienen, uit te breiden en te vereeuwigen, ten einde daardoor den paus een Neder- landsch-Belgisch leger te verzekeren. Binnen kort zou daartoe eene bijeenkomst gehouden worden, en men was overtuigd, dat men, zonder schade van den St. Pieterspenning, er gemakkelijk toe zou komen, om alleen door jaarlijksche offers aan de onderhoudskosten van het Hol- landsch-Belgisch leger te gemoet te komen. Op 28 Maart zal een vergelijkend examen plaats heb ben voor de benoeming van twee surnumerairs bij de directe belastingen en het kadaster. Vóór of op 20 Maart moeten de verzoekschriften bij het Dep. van Fin. zijn ingediend. In de brieven uit de hoofdstad aan de Ulreche Cou rant leest men het volgende: Er is herhaalde malen geklaagd, mijnheer de redacteur, over onze spoorweg exploitatie en vooral over den wille keur, waaraan het reizend publiek zich soms van de zijde van enkele maatschappijen ziet blootgesteldalsof de reizi-i gers voor haar en zij niet voor de reizigers waren uitgevonden. Op een uitstapje naar het Nieuwediep heb ik gelegenheid gehad, bij vele grieven tegen de Hollandsche ijzeren spoor weg-maatschappij, er eene te voegen, in naam der bewoners van Schagen en van andere dorpen, die de markt te Alk maar bezoeken. Deze markt kan gerekend worden tot half twee ure te duren. En wanneer denkt gij nu dat de eerste trein uit Alkmaar vertrekt? Ten vier ure tien mi nuten. Dus moeten de boerendie in grooten getale op komengedurende bijna drie uren te Alkmaar rondwande len, tenzij zij, gelijk zij gewoon waren vóór de spoorweg bestond, inet hun wagen ter markt gaan, 't geen dan ook meestal geschiedt, omdat zij te huis bij de voedering van hun vee willen tegenwoordig zijn. Toen de uren van ver trek voor de lijn 't Nieuwediep-Alkmaar werden vastgesteld zond een zeer geacht ingezeten uit de eerste plaats een brief aan de directie der Hollandsche spoorweg-maatschappij waarin hij uitvoerig zijne bedenkingen tegen de vastgestelde uren mededeelde, en men gaf hem ten antwoorddat daar aan voorloopig niets meer te veranderen viel, wijl de Mi nister die uren bepaald had. Eerst met de zomerdienst zou daarin wijziging kunnen gebragt worden. Hier is het onge rief voor het publiek tevens een groote materiële schade voor de maatschappijdie, volgens berekening, wekelijks minstens duizend gulden bij de exploitatie der lijn 't Nieuwediep Alkmaar moet toeleggen. Zou de tegenwoordige Minister die fout van zijn voorganger niet kunnen herstellen?...'. Woensdag avond jl. liad te Londenop .uitnoodiging van de Midnight Meeting Society, eene bijeenkomst plaats van gevallen vrouwenmet het doel om te dier gelegen heid gebruikelijke aanspraken aan te liooren en eenige verver- schingen te gebruiken. De vergadering miste echter geheel haar doel. Het scheen dat de tot de ongelukkigen gerigto rede niet voor haar berekend wasalthans het resultaat was weinig bevredigend. Alles ging goed, zoolang er koffij, thee, brood enz. rondgedeeld werd, maar zoodra was een en ander niet opgebruiktof er ontstond eene onbeschrijfelijke wanorde. Er waren ongeveer honderd vijftig van die vrouwen bij elkaar. Toen de heer Stabb haar ging opwekkenom deel te nemen aan een stichtelijk gezang, scheen zulks het sein tot ontbin ding, gelach en allerlei onvoegzame scherts; vóór het laatste vers uitgezongen was had men de luidruchtigsten al moeten verwijderen. De heer Poole sprak de overgeblevenen met nadruk aan, doch wederom met ongelukkig gevolg. Op het oogenblik dat hij meende ze regt in het hart getroffen te hebbenliep er een aantal de zaal uiten onder allen be vond zich slechts ééne ongelukkigewier tranen van haar ontwaakt gevoel getuigden. Algemeen stelsel van Zee Signalen. De Fransche Minister van Marine heeft dezer dagen aan den Keizer aangebodende eerste afdruk van de nalgemeene Signalen voor de koopvaar- dijvaart van alle landen." Men zal zich herinnerendat eene Anglo-Fransche com missie van zeevarendenwas heiast met de zamenstelling van een Signaal-boekten dienste van handelsvaartuigen van alle natiënen datnaar aanleiding van de rapporten en voor stellen dezer commissie, de Gouvernementen van den Keizer en hare Britsehe Majesteit, overeen gekomen ziju de grond slagen vast te stellen voor een algemeen stelsel. Mr. L a r k i n s van de Engelsche Kamer van koophandel en de luit. Sallandrouze de Lamornaix, zijn de uitvinders geweest van dit belangrijk werk, en hebben thans hunne taak geëindigd. De Fransche uitgave van dit Signaal-boek zal gereed zijn, ter aflevering aan de handelsvlootop het oogenblik dat de vereischte mededeelingen daarvan aan de kust-telegraaf-sta- tions zullen gedaan zijn. Binnen korten tijd zullen de zeevaarders van Frankrijk en Engeland(en zoo wij hopen ook van andere landen) eene gemeenschappelijke en dus voor allen verstaanbare taal heb ben en zullen dus zelfs in het gezigt van de kusten van een dier landenseinen kunnen geven aan de eleetro-magnetische telegraaf inrigtingendie ze naar alle zijden kunnen versprei den. Verschillende Gouvernementen hebben reeds den wensch te kennen gegevenom dat algemeen zee-signaalals het hunne aan te nemenen wel onmiddelijk nadat dit in Frankrijk en Engeland officieel zal aangenomen zijn. Aan de andere zijdezullen alle natiën worden uitgenoodigd dit systeem aan te nemenzoodat dank zij de goede verstandhouding tusschen Engeland en Frankrijk, dit schoone en de menschheid ver- eerende werk des vredes eene algemeene zeemanstaal voor alle landen op het punt staat om te worden voleindigd Een allerbrutaalste diefstal werd nu onlangs te New- York met succes gepleegd. Een policiemanop wacht staande werd aangesproken, door iemand, die gelijk hij zelf gekleed was als agent der polieie, en die hem mededeelde speciaal belast te zijn een misdadiger te arresteren waartoe hij waar schijnlijk diens hulp zou behoeven. Weinige oogenblikken hierna naderde een manspersoon, dragende een blikken doos onder den armdeze werd als de misdadigerdien men zocht aangehouden door den vermomden policieagentdie hem alsnu ter beschikking stelde van den originelen policieman, met uit- drukkelijken last dien misdadiger naar het nabij gelegen hulp bureau over te brengen. Hijde vermomde policieagentmaakte zich inmiddels meester van de blikken doosonder het voorge ven dat hij die zou deponeren aan het hoofdbureau, om aldaar tevens van de aanhouding te rapporteren. Het bleek echter weldra, dat de gearresteerde persoon geen misdadiger maar wel een bediende van de Greenwich Saving bank was, die ge woonlijk iederen morgen aanzienlijke waarden van daarnaar de Grecnwich Bank overbragt. Dien dag bevatte de doos ruim 10,000 dollars aan verschillende waarden. Waar die doos of de quasi-policieagent gebleven zijn, is tot dusverre nog on bekend. Het ontwerp van den ingenieur Thomé de Gabond tot aanleg van een tunnel onder het kanaalten einde de reizigers door middel van een onderzeeschen spoorweg van Frankrijk naar Engeland te vervoeren is weder opgevatEr bevinden zich thans Engelsche ingenieurs te Parijs die van den keizer vergunning verzoeken om aan de zijde der kust gravingen te bewerkstelligenten einde te onderzoeken op welke diepte de tunnel aaDgelegd moet worden. Van 16 23 Pebruarij 1866. ONDERTROUWD: Gecnc. GEHUWD: A. Markeus eu M. Mulders.F. Slagboom cn A.Bieren- broodspot. J. H. de Jong en M. de Graaft'. S. J. Dam en C. Ligthart. BEVALLEN A. Zomerdijk geb. Zutt Z. A. J. Koomen geb.Smit Z. P. Boou geb. Krijnen D. A. Holer geb. Kofman Z. E. Duran geb. Blok Z. E. Blok geb. Stam Z. A. de Wolf geb. Schoon D. OVERLEDEN G. Baken geb. Witsen 67 j. M. Hassing ruim 8 j. K. de Graaf geb. Wortel 49 j. D. Kotteuhagen 3 w. A. Dekker 28 j. E. Goudswaard geb. van den Aardweg 55 j. M. E. Weers 18 j. Levenloos aangegeven 2. 1 Levenloos gevonden kind. MARKTBEK1GTEN. ALKMAAR 24 Fcbruarij. Aangevoerd 3 Paarden f 20 a 35, 2 Koeijen f70 a 110 352 Schapen f9 a 24 50 Magere Varkens f 15 a 25 20 Biggeu f8 a 18, Boter per kop 85 a 92^ ets. HOORN 24 Februarij. Aangevoerd 21 mud Rogge f7, 63 mud Gerst f 6.50 73 mud Haver f4.75 34 mud Bruine Boonen f14 34 mud Paarden dito f8.50, 18 mud Graauwe Erwten f21, 18 mud Vale dito f'15, op monster ver kocht: Mosterdzaad f21 Kar weizaad f24. 14 Paarden f95 a 170, 105 Kalveren f4.50 a 16.50, 120 Schapen f 19 a 25 35 Varkeus f 12 a 26, 5 Zengen f27 a 44.50 216 Biggen f 5.50 a 14 380 Kippen f0.65 h 2, 65 Eenden f0.70 al.30 14350 Kippen-Eijeren f 2.30 li 2.50, 4600 Eend-Eijeren f2.50 a 2.60 per 100, 2350 koppen Boter 62^ a 70 ct. per kop. Correspondentie Aan P. te Schagen berigten wij dat zijne repliek aan Euterpe in een volgend nomraer zal geplaatst wordenmits hij ons vooraf de vergunning doe toekomen om er de tweede zinsnede, eindigende met de woorden: zijne stukken te plaatsen", uit te laten; dat gedeelte zou de zaak te veel op personeel terrein brengen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 2