DE VLOEK. Van alle soorten Aardewerk TAFEL- EN ONTBIJTSERVIEZEN, VOOR REDERIJKERS, Tl HET HOM BEKENDE PILLEN voor Tafel-gebruik, is GRANIET het verkieselijkst. ALS DE EENE HAND DE ANDERE WASGHT en zoo voort. L. JELGEIiSMA Gz.Apotheker bestaande uit 100 stuks, voor ƒ49.60, zamen gesteld als volgt: Verkoophuis de Roode Kous. Carel A. J. van Rosendael. is bij J. SCHUITSMAKER, Boekhandelaar te Purmerencleuitgegeven Blijspel in zes bedrijven voor Eederijkers bewerkt, door den Vertaler van De Vrek", Wie is V', enz. Prijs ƒ0.90. Drama in vier bedrijven bewerkt naar aanleiding van het treurspel: "Die Albaneserinvan A,MüLLNER. Prijs ƒ0.75. van den Geneesheer GELAURFte Nieuwen Amstelhouden hunne thans gevestigden roem met glans staandeproef ondervindelijk blijken zij een uitmuntend en doeltreffend purgatief te zijn, daar zij de maag en ingewanden versterken; hij heeft reden in gemoede te verzekeren, dat het de ge lukkigste bereiding is bij verloren eetlust, slechte spijsver tering, slapeloosheid, bloedbereidiug,sIijmvloeijing en overmaat van gal. Bij ligchaamsverzwakking, bleekzucht van vrouwen en meisjes, klier-, lever-, en miltziekten, rhumatiek gestoorde menstuatie, aamborstigheid, aambeijen, kruis- of lendewee geelzucht, scheele hoofdpijn, beuaauwdheid op de borst of maag, hartkloppingen, huidziekten verouderd hoesten koude koortsensteen of graveel en wateropstoppingwormen en maden en bij alle ab-uormale toestanden van den onderbuik daarbij ziju zij bloedzuiverendbij alle deze kwalen hebben zij gedurende 43 jaren, de heilrijkste gevolgen te weeg gebragt Ilij biedt zijn 1 ij d S n d e natuurgenooten een Huis- en Geneesmiddel aan waarin alles vereenigd is tot medewerking van eene natuurlijke en gezonde verrigting des ligchaams, dat hij gedurende, zijne langdurige practijk daarvan de streelendste zelfvoldoening beeft ondervondenen het is van dien aard dat liet eene volkomen hulp te weeg brengt en de natuur en bare regelmatige werking onderhoudt. Aarzelt alzoo niet gij Lijdersdie laboreerend zijn aan bijblijvende ziekelijkheid, zij worden U door een bekend ervarenbejaard geneesheer in uw belang aanbevolen' Geen winstbejag, maar gezondheid en levensvreugde te bevorderen is hier zijne leus. De prijs der verzegelde Kartonnen doos met gebruiksaanwijzing, is fl.ook 55 en 30 Cents. Bij de Pillen wordt mijne B VLSlIHIliH VIT As' EXTËRMU1I met vrucht uitwendig aangewend zoo als dit in de brochure der Pillen is voorgeschreven. Ook bij rhumatiek verlamming, jicht, zinkings, verstijving der leden en pezen, pijn in de lenden en gewrichten, in een woord: bij alle plaatselijke pijnen. Geen beter middel is bekend tegen winter handen en wintervoeten. De prijs per flacon met berigt, is 50 en 30 Cents. Verkrijgbaar bij te Helder, Kanaalweg Molenplein, en verder: Alkmaar, J. H. Diederiks, in Drooge- rijen Burg op TexelG. G. KikkertHoornE. Knaven Apoth.; PurmerendeC. Visser, Peperstraat; Schagen, L. MunterHaarlemK. de Breuk KruisstraatAmsterdam UlothApoth., Zeedijk; D. Butti en Zoon, Vijgendam; Zaandam, A.Dorpema, O. Z. 668, en in de bekende Depót's in Nederland. Aanvraag Depót franco. J. P. t«r. GEliAÏJPF Geneesheer. Vooreerst: De kwaliteit is deugdelijker dan bet zoo gunstig bekende Wedgwood. Ten andere: De kleur is bijna gelijk aan Eransch Porselein, en zijn de Modellen veel eleganter dan van alle andere soorten. ZindelijkHet is veel goedkooper en kost slechts een bagatel meer dan gewoon Aardewerk, zoodat bet bij dage lijks gebruik voordeel aanbrengt. De onderstaande prijs-opgaaf zal dat dan ook ontegenzeggelijk bewijzen. SOEPTERRIENEN op Schotel No. 1 ƒ4.95 VLEESCHSCHOTELS, ovaal No. 00 ƒ2.80 ld. id. 2 .1 3.95 ii ii n O ii 2.40 Id. id. 3 ii 3.— ii w 1 n 1.70 Id. id. ii 4 ii 2.25 ii ii 2 ii 1.10 SCHALEN met Deksels >i 2 ii 1.80 3 ii 0.60 ld. id. .1 3 ii 1.60 n 4 ii 0.40 Id. id. ii 4 ii 1.40 5 ii 0.30 SALAADBAKKEN n 2 ii 1.20 n rondplat of diep n 0 1.40 ld. ii 3 ii 1.00 n id. 1 ii 1.20 SAUSTERRIENEN op Schotel n 1.50 n id. 2 ii 0.80 SAUSKOMMEN id. 1.05 VISCHSCHOTELS met PLAAT, rond n 00 ii 2.75 ZUURSCHAALTJES, rond en ovaal n 0.15 ld. id. n 0 n 2.25 FRUITMANDEN op Schotel ii 1.70 Id. id. 1 ii 1.50 AARDBEZIëN-TESTENrond ii 1.00 BORDEN, plat of diep, per dozijn n 1.60 ld. achtkant .1 0.75 ld. dessert ƒ1.20 h ii 1.25 FRUITDBAGERS op voet (middenstuk) No. 1 ii 1.60 BROODMANDEN No. 1 ii 1.20 ld. id. id. ii 2 ii 1.40 ld. W 2 ii 1.00 COMPOTIERS of DESSERTSCHAALTJES ii 2 ii 0.85 BOTERVLOOTJESoverstolpt n 0.70 ld. id. 3 ii 0.65 EIJERSTELLEN op Voet met 6 Dopjes ii 1.80 Id. id. ii 4 ii 0.55 SOEPLEPELS n 0.50 TAARTSCHOTELS on voet SAUSLEPELS ii 0.25 MOSTAARD-, PEPER- en ZOUTSTELLEN 50 Cent. compleet voor 13 personen, 1 Soepterrien met Schotel 2 Schalen met deksels 2 i) 2 Salaadbakken 2 Sausterrienen op schotel 4 Zuurschaaltjes 2 Fruitmanden op schotel 2 Aardbeziëntestenrond 1 Fruit drager op voet No. 2 1 Ovale Vleeschschotel 3 1» 4 2» 3 2» 1 ronde 1 Vischschotel met plaat 2 Dessertschalen 2 No. 1 I 2 No. 0 2 Broodmanden ii 1 2 Botervlootjesoverstolpt ■i 2 24 Platte borden 3 12 Diepe ii 2 12 Dessert n 00 12 Room ii >i 2 1 Soeplepel ii 3 2 Sauslepels ii 4 1 Mostaart-, Peper- en Zoutstel. No. 2 De zamenstelling van genoemde Serviezen kan echter naar verkiezing plaats hebbenhetzij door^ meerder of minder stuks te nemenblijvende de prijzen naar rato geëvenredigd. Ieder stuk dat Iiaarsciieurt wordt vergoed. MONSTERS en PRIJS-COURANTEN worden op franco aanvrage en franco terugzending alom toegezonden. Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 4