JTuölMe ücrfioojiing Schoonerschip LEERLINGEN. V L I E L A ND. EENE BEKLANTE SMEDERIJ EEN i ld AKI LOOPJONGEN, <ftan6esteÖtng. <ftan6esteÖing. Er wordt te huur aangeboden OPROEPING. Bij C. DBIESSEN MEUBELAIRE GOEDEREN, HUISRAAD EN INBOEDEL, Het nieuw gezinkte Mejufv. de Wed. S. STIKKEL, TUI. A. GRUNWALD. MET TOEBEHOORGW, ïe bevragen bij de Wed. K. GRAAFF te Helder Langestraat, Wijk C, No. 148. Alle degenen welke iets mogten te vorderen, hebben vanof verschuldigd zÜn aan ^en Heer J. W. DE HEER, of zijne Weduwe Mejufvronw M. DUINKER, gewoond hebbende te Helder en aldaar overledenworden verzocht voor 15 Maart a. s., daarvan OPGAVE of BETA LING te doen ten huize van den Heer P. J. DUINKER te Nieuwe diep. bestaat gelegenheid tot plaatsing, voor een paar ga® In een fatsoenlijk stil huishoudenwordt met Mei 'jgpja. S. gevraagd eene MEID, niet beneden de 35 KtJSSïijaren oud, goed kunnende koken en huiswerk ver- rigten. Bewijzen van eerlijkheidgoed zedelijk gedrag en bekwaamheid, worden vereischt. Adres in persoon of met franco brieven aan den Boek handelaar J. C. DE BUISONJÉ alhier. De Deurwaarder J. W. VAM DER WAL Cr.. zal, op DONDERDAG den Ésied MAART 186G, des voor middags ten 10 ure, aan het Lokaal voor Publieke Verkoopingen DE Z ONaan de IV eststraat L No. 33, VEKKOOPEI EN VERDER rfP BENEVENS Eenige Gouden- en Zilveren VOOR WERPEN een goed onderhouden KA BINET, eene DRANKSTELLING, HAND KARREN eene partij LAARZEN en SCHOENENGemaakte KLEEDEREN eenigeKRAMERIJEN, KAGCHELS, BED DEN met ToebehoorenKARPETTEN en. VLOERKLEEDENen hetgeen verder zal worden te koop gepresenteerd. Alles op Woensdag voor de verkooping te bezigtigen. Degenen welke nog goederen wenschen in A'it-t. te brengenkunnen dezelve uiterlijk tot Dingsdag a. s.des avonds 10 ure, aan genoemd lokaal bezorgen. B. B. BORG ART, Ondernemer van Publieke Verkoopingen. Kapitein J. T. WILMINK, gevoerd hebbende het op den 26sten Pebruarij te Vlieland gezonken Schoonerschip JOHANNA, is van meening, op Woensdag den 1 Maart a. S., des voormiddags tien ure, aan het dorp Vlieland, om contant geld te verkoopen 14 stuks Nieuwe ZEILEN, 3 TROSSEN» eene partij gekapt-staand- en loopend TOUW WERK, een BOOT, een MAST (60 voet lang), en hetgeen verder geborgen zal zijn. VOORTS zooals hetzelve in de nabijheid van Vlieland is zittende. Nadere informatiën zijn op franco aanvrage te beko men ten kantore van den Heer Burgemeester van Vlieland. aan den Helder, verlangt tegen half April aanstaande, eenigzins bekend met de KRU1DENIERSAEFAIRE, en goed kunnende lezen en schrijven. De oudergeteekende verzoekt vriendelijk om hem niet te stemmen als Lid van den Kerkeraad der Israëlitische gemeente om reden het zijn eer niet isom met eenige van zulke Ker- keraadsledeu en Sktris P. zitting te hebben. PROVINCIE NOORD-HOLLAND. EILAND TEXEL. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van het Waterschap EIJERLAND, Eiland Texel, zullen op Donderdag den gsten Maart 1866des middags ten 12 ure, ten Raadhuize der Gemnente, aan den Burgbij enkele inschrijving, in het openbaar aanbesteden Het maken van een GRINDWEG, van af den kop van het zuidelijk Haven hoofd der Havente de Cocksdorptot aan het kanaal, tegen den eigendom en weg van Waal en Burg, met delevering van de daartoe vereischt wordende Ma terialen en het ONDERHOUD er van gedurende een jaar, ter lengte van 9875 Ellen. Het Bestek zal van den 15° Pebruarij ter lezing liggen bij den Opzigler van het Waterschap te de Cocksdorp, en in de Logementen de Hoop en Het Ei van Columbusaldaar, te den Burg; iu den Lindeboom en Vergulde Kikkert; te Nieuwediepin den Burgte Alkmaar in de Toelastte Haarlem in de Kroonte 'j Gravenlage, in het Zuidholland- sche Koffijhuis; te Amsterdam, in het Poolsche Koffijhuis; te Rotterdam, in het Eransche Koffijhuisis Dordrecht, bij J. ZAAN; te Sliedrechtbij C. BOT, II. PRINS en de Weduwe VAN DER VLIES; te Giessendam, in de Zwaan te Hardinxveldin de Roskam en in de Drie Snoekente Gorinchem, bij II. MEIJER; te Ameide, bij VAN DEN HAM; te Utrecht, in den Nieuwen Bak; te Thiel, inden Gouden Leeuw, te Nijmegen, in ds Galerijte Pannerden, bij PETERS; en te Lentbij KRE1NEN. Het is daarenboven op franco aanvrage verkrijgbaar tegen ƒ0.25, zoolang de vooraad strekt, bij Mejufvrouw de Wed. VAN RIJE TIJ PEN, Boekhandel, Hoogstraat te Rotter dam en ter Secretarie van Texel. De aanwijzing in loco zal geschieden op Dingsdag en Woensdag den 6D en 7n Maart, telkens aanvangende des voormiddags ten 9 ure te de Cocksdorp door den Opzigter van het Waterschap J. VAN PUTTEN bij wien inmid dels nadere inlichtingen te bekomen zijn. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, G. A. VAN DER BERG, Dvilcgraaf E. P. DE COCK, Heemraad, loco Secretaris BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Texel, zullen op Donderdag den 8n Maart 1866, des middags ten 12 ure, ten Raadhuize der gemeente, aan den Burg, bij enkele inschrijving in het openbaar aanbesteden: Het maken van een GRINDWEG, van af het dorp de Waal naar de limiet van Eijerlandmet bijlevering van alle vereischt wordende Materialenter lengte van ongeveer 2900 Ellen. Het Bestek is a 0.25 verkrijgbaar ter Secretarie aan den Burg en bij Mejufvrouw de Wednwe VANRTJE TTJPE, Hoogstraat te Rotterdam, en ligt ter lezing te den Burg-. in den Lindeboom en Vergulde Kikkert. De aanwijzing in loco zal geschieden op den 6" en 7° Maart, ten i2 ure, te beginneu bij het dorp de Waal. Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. C. LOMAN, Burgemeester- P. STIKKEL, Secretaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 3