1TI ES IJ 7T S T IJ D 11T 3 E1T. BURGERLIJKE STAND 1)111 GEMEEXTR HELDER. BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE ZIJPE. ie zijn van 's lands belangen. Wij bekennen dat niet geweten te hebben, en de S. Ct. zal ons bijzonder verpligten als ze ons wil opgeven wanneer de heer Geertsema dat getoond heeft. Bijzonder zal ze ons verpligten ons de nommers op te geven van het Bijblad waarin wij die bewijzen van kennis van 's lands belangen des heer en G. zullen kunnen vindenwij meenden integendeel, dat de heer G. slechts zelden in de Staten-Generaal het woord heeft gevoerden dan nog wel meestal over locale of provinciale aangelegenheden. Errare humanumen daarom zien wij met belangstelling de nadere inlichtingen onzer Schager zuster daaromtrent te gemoetze zal ons dadelijk be reid vinden ons oordeel te herroependoch zij beginne met ons die bewijzen van bekwaamheid te leveren. Nog vraagt de S. Ct. Waant men dat het geërbiedigd hoofd van den Staat genegen is dezulken als raadslieden der kroon om zich te zien, waarvan hij geene genoegzame waarborgen bezit, als noodig zijn, de innerlijke rust en welvaart zijner geliefde onderdanen te verzekeren Zoude het ten slotte aan te nemen zijn dat het den afgetreden minister Thorbeckeden erkenden grooten staatsman, onverschillig is wie na hem zijn ■departement aanvaardt De eerste vraag heeft geen ernstig antwoord noodig. Het is toch wel niet aan te nemen dat de Koning den hr. Pické uit Tholen gezocht heeft, vertrouwen stellende in zijne be kwaamheid. Het hoofd van den Staat heeft den heer v. d. Putte belast met de zamenstelling van het nieuwe Kabinet, en zal hoogst waarschijnlijk wel diegenen benoemd hebben, die Hem door dezen werden voorgedragen. Het zou inderdaad te veel van Z. M. gevorderd wezen, dat hij de meerdere of mindere geschiktheid zijner ministers onderzocht. De Koning benoemt op voordragt van Hem, wien hij de zamenstelling van een nieuw Kabinet heeft opgedragen. Of zij in staat zijn de hun opgedragen taak te volvoeren, is eene vraagdie eerst later kan opgelost worden. Zeker achten wij het, dat er in casu geen reden bestaat om daarop vooralsnog bevestigend te antwoorden, en daarom wij herhalen het kunnen wij geen vertrouwen stellen in het tegenwoordig bewind. Op de tweede vraag antwoorden wij met eene wedervraag. Waaruit blijkt het de S. Ct., dat de heer Thorbecke heeft me degewerkt tot het vinden van een opvolger Wij en velen met ons vermeenen het tegendeel. Dat dit door velen betwijfeld wordt, blijft ook o. a. uit -een welgeschreven artikel van de Tijd. »Het Kabinet zonder Thorbecke zegt de Tijdnoemt »zich Thorbeckiaansch en met eenige wijziging van personeel weene voortzetting van het vroegere. Maar waarom is T. af- «getreden, zonder, het strafwetboek ter zijde latende, zelf »een opvolger te zoeken, en alzoo meêgewerkt te hebben tot "instandhouding van het door hem gevormd Kabinet. Dat vnu is niet geschiedDeze bewering van de Tijd wordt ook bevestigd door mr. Groen van Prinsterer in het Xlle nommer zijner parlementaire studiën en schetsen en wij meenen deze beide autoriteiten wel te mogen stellen tegenover het gevoelen der S. Ct. Wij moetenom niet te uitvoerig te worden vele andere argumenten, die wij tegen het artikel der S. Crt, zouden kunnen aanvoeren, achterwege laten, en constateren hier alleen: dat de S. Crt. het met ons eens is, dat van den hr. Cremers weinig of niets te zeggen valten dat de hr. Blanken minister van Oorlog blijft faute de mieux. De grond waarop de S. Crt. vertrouwen stelt in den hr. Pické, is nog wonderlijker. »Hij bezit" zegt ze, »als ieder regtsgeleerde den doctoralen graad, die in ieder geval de talisman is." Indien het radicaal van meester in de regten voldoende is, om als minister van Justitie op te treden dan hebben wijden Hemel zij dank noch duizende ministers in voorraad. Het betoog »dat de hr. Pické bij de bewoners zijner pro vincie, hoog stond aangeschreven omdat hij in 1864 candidaat was voor het lidmaatschap der Tweede Kamer van welke hij zich echter vrijwillig terugtrok" gaat insgelijks vrij mank. Immers de hr. Pické trok zijne candidatuur terug toen hij zag dat hij toch geene kans had gekozen te worden, en ver zocht toen eerst de kiezers hunne stemmen niet uit te brengen op den anti-revolutionairen candidaatmaar op zijn liberalen ■mededinger. Trekken wij nu alles te zamen dan blijkt het, dat de S. Crt. Vertrouwen stelt in den hr. van de Putte omdat ze niet weet welken invloed de cultuurwet zal hebben op de toekomst onzer koloniën; Inden-hr. Geertsema, omdat hij in de Tweede Kamer nog niet getoond had au fait te zijn van 's lands belangen en omdat het den hr. Thorbecke die zich er niet meê bemoeid heeft niet onverschillig kon zijn wie zijn opvolger zoude wezen. In den hr. Cremers omdat ze niets van hem weet. In den hr. Blanken, omdat ze geen beteren vinden kan. In den hr. Pické, omdat hij meester in de regten is, en zich in 1864 heeft teruggetrokken als candidaat voor de Tweede Kamer. Inderdaad een welgeplaatst en goed gemotiveerd vertrouwen En hiermede nemen wij voor lieden van de S. Crt. afscheid maar voegen er ten slotte bijdat hare wederlegging van ons artikel, ons meer dan ooit, in ons oordeel over het pic-nic ministerie heeft versterkt. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 6 Maart 1866. De hier Zaturdagjl. dooreen Scheveningsche visseher aange- bragte vinviseh behoorende lot liet geslacht der walvisschen, is heden namiddag bij opbod en afslag publiek verkocht voor de som van f775.Kooper de heer G. de Groot. Dezer dagen vermeldde de Siaats-Cour., dat onder meer anderenaan den heer J. T. Scholte te Amsterdamvoor den tijd van 15 jaren octrooi is verleend op de uitvoering van verbetering aan gas- en watermetersberustende op de aanwending vau helitjoidale beweging. De uitvinding dezer verbetering is dezelfde waarvan wij vroeger melding hebben gemaakten te danken is aan onzeu plaatsgenoot, den heer H. W. Schneider. Voor de exploitatie van die vinding heeft de heer Schnei der zich geassociëerd met den heer Scholte te Amsterdam tot gezamentlijk voordeel. Deze meters moeten bijzonder uitmunten door accurate aanwijzing bij eene zeer eenvoudige zamenstelling, zoodat zij niet blootgesteld zijn aan de aauwijkingen waaraan de tot nog toe in gebruik zijnde meters onderhevig zijn. Vau het ministerie voor openbare werken in Frankrijk is reeds eene aanvrage ontvangen voor watermeters volgens deze nieuwe constructie. De heer Thorbecke is in de districten Groningen en Zutphen tot lid der Tweede Kamer gekozen. Na al hetgeen in het laatste halfjaar op politiek gebied is voorgevallenis de dubbele verkiezing van den heer Thor becke, voor hem persoonlijk en voor de partij aan wier hoofd hij staateene schitterende satisfactie. Hem wordt uit den boezem der natie eene ovatie gebragt, even verpletterend voor zijne tegenstanders als vereerend en vleijend voor hem. En evenwel beweert het Haagsche Dagbladdat de dub bele verkiezing van Thorbecke eigenlijk voor hem eene nederlaag is. Wat moet men antwoorden op zoo onbeschaam de dwaasheid Welligt zou het Dagblad ons wijs willen maken, dat de 48 stemmen (van de 753), op zijn commissaris, de oud resident van Herwerden, uitgebragt, eigenlijk aan dezen eene schitterende overwinning hebben bezorgd 1 Men schrijft ons van Wieringen het volgende: Alhier worden1 de lammeren nu reeds verkocht voor deu hoo- gen prijs van fll a f112, ook enkele partijen voor f 12.25. Men rekent dat hier jaarlijks p. m. 5000 jonge lammeren worden afgeleverd; stelt men den prijs gemiddeld op f 10 per stuk, dan brengt dit na eene ruwe berekening dit jaar ongeveer f 50,000 op. Als een natuurlijk gevolg der duurte van het vee en de landbouwproducten, is ook de waarde der landerijen hier in de laatste jaren, even als elders, zeer toegenomen. Als een staaltje daarvan diene dat een perceel landgroot 29.36 vierk. roeden, in 1789 verkocht voor een paar schoenenthans eene waarde heeft van 350 a 400 gulden. Een ander perceel, groot 21.55 vierk. roeden, in 1826 voor f 10 verkocht, werd onlangs f234 voor geboden, waarvoor de eigenaar het nog niet wilde afstaan. De vorige week werd hier een perceel land geveild, groot 24 snees (oude maat), voor eene som van f1620, dat, wanneer men er de onkosten bijrekeut, gelijk staat met f2675 per bunder. De Tijd meldt, dat van de 1200 pauselijke zouaven er 400 Nedl. jongelieden zijn, die dadelijk aan de zorgen van Mgr. Sacrépres. van 't Belg. collegie en den jezuit pater Wilde zijn touvertrouwd. Er wordt te Rome echter gevraagd, om Holl. boeken en grammaires, ten einde hun fransch te leeren. Om hun gelden te kunnen overmaken, zou het wenschelijk zijn dat zich daarmede iemand bepaald belastte. Er zijn Ned. jongelieden te Rome gekomen, die van hunne moeders gebak en geschenken voor den paus mede hebben gebragt. lil 1 Correspondentie Plaatsgebrek noopt ons, de Haagsche correspondentie we der ter zijde te leggen. Ook de plaatsing van het artikel van den heer J. L. Munter te Schagen, over de Nuts-verga- deringen aldaar, moeten wij tot een volgend nommer uitstellen. Van 23 Eebruarij 2 Maart 1866. ONDERTROUWD J. H. Flcrie zeeman 36 j. en B. Steeman 38 j. A. Wilnerzeeman 27 j. en M. Kuiper, 23 j. L. de Beer timmerman bij de Marine, 29 j. en H. Bruijn, 22 j. GEHUWD H. Hanekroot en J. Minderop. N. Sennekes en E. J. Jurgens. W. E. L. Schram en H. R. iEnee. BEVALLEN G. Faber geb. Schellinger Z. T. Blankman geb. Stin3 D. J. W. Suzenaar geb. Grimijzer D. C. W. D. Bruin geb. Orth Z. E. C. Duiletter Z. E. M. van der "Wedden geb. Breet Z. A. G. Boon geb. Hendrikse D. A. Eijgenliuijs geb. Schipper D. M. Smit geb. Hoogheid D. A. C. Hendriks geb. van Keulen D. L. Kwast geb. Bruin Z. N. de Vries geb. Visser Z. C. Lindström geb. Buijs Z. OVERLEDEN A. M. Frecke 4 w. C. H. Brunc' 64 j. A. Smit geb. van der Oord 58 j. A. C. Moorman ruim 3 j. H. J. David 45 jaren. P. Quast 15 m. Van 15 28 Februarij 1866. ONDERTROUWD: Bernardus Hendrikus Johannes Dirks27 j. en Cor- nelia van Vuuren 16 j. Abram Kranenburg, 28 j. eu Maria Pranger 22 j. Cornclis Kuiper 26 j. en Aagje Cam 27 j. te Wieringerwaard. GEHUWD Maarten v. d. Hoeven en M. van Pelt. GEBOREN Margaretha Catharinad. van P. Schermer en G. Kruk. Brcgtje d. van K. de Heer en N. Schotvanger. Jacob z. van A. Breedt en A. de Ruiter. Aris en Cornelis 2 z. van C. v. d. Hoeyen eu

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 2