GASGOKEN, J.W. BLITS, Open Brief voor rederijkers", DE VLOEK. L. V. LEDEBOER, STOLWI IKMHE llllltST-BO\llll\S TELEGRAM. EFFECTEN ADVERTENTIES. J. GOEDKOOP, Vereeniging METALEN KRUIS B. W. POLIER, C. BERGHUIJSaan de Binnenhaven. CHIRURGIEN-DENTISTE EN MECANICIEN, die zich verklaard heeft volbloed modern te zijn. A. S. ENTINGH ALS DE EENE HAND DE ANDERE WASCUT en zoo voort. Medicinaal Getuigschrift. T. Klok. Christina, d. vau A. Houigh eu A. de Graaf. Trijntje, d. van A. Dol en R. Schagen. Neeltje, d. van K. de Graaf en J. Pijper. OVERLEDEN Trijntje Smit 2 j., d. van K Sinit en A. de Waard. Jan Zwaag 42 j. geh. met Neeltje Bakker. Trijntje Blom 1 m.d. van C. Blom en M. Kossen. Jacob Prins 2 m. z. van W. Prins en M. Runk. Maarten Wal 2 j. z. van J. Wal en C. Schoon. Willemtje Rob .2 m. d. van F. Rob en S. M. Ooijevaar. Trijntje Mol 13 m. d. van A. Mol en P. Schoon. Ambtshalve ingeschreven één Jacob van Tol 75 j. overleden te Alkmaar. MAUKTBEKIGTEN. ALKMAAR 3 Maart. Aangevoerd 5 Paarden f 20 a 701 Koe f 90 462 Schapen f 9 a 26 60 Magere Varkens f 16 a 25 43 Biggen f8 a 14, Boter per kop 77£ a 88 ets. HOORN 3 Maart. Aangevoerd 38 mud Gerst f 6.50 66 mud Haver f5.25, 54 mud BoonenBruine f 13.50 Paarden dito f8.75, 19 mud Erwten, Graauwe f 20, Vale f14, Groene f13.50, op monster verkochtMosterdzaad f20, Karweizaad f23. 9 Paarden f90 a 200, 120 Kalveren f6 a 19, 130 Schapen f 19 a 30, 95 Varkens f 13 a 29, 6 Zeugen f30 a 45, 260 Biggen f5.50 a 12, 600 Kippen f 0.60 a 2.25, 40 Eenden f0.75 h 1.30 16550 Kippen*-Eijeren 1'2.30 a 2.50, 4300 Eend-Eijeren f2.70 a 2.80 per 100, 2320 koppen Boter 57^ a 62^ ct. per kop. Heden Dingsdag6 Maart 1866. Beurs van AMSTERDAM 5°/0 Metalliek (oude) 55| a ■- 6% Vereenigde Staten v. Noord-Amerika 1882 72 J 30Mexico (oude)21}^ 3°/0 Mexico (nieuwe)19f 3°/0 Binnenl. Spanje361 J 5°/0 Blaauwe Grieken151 Geconfedereerde» Donderdag 8 Maart vertrekt vau kier de Oost- Indische landmail via Marseille. Bevallen van eene DOCHTERA. C. M. SWAAN BREVET. Wormerveer, .3 Maart 1866. Den 2 Maart jl. overleed onze Broeder H. BURGERS in den ouderdom van 47 jarenen den 5 Maart onze geliefde Moeder en Behuwd-Moeder J. BURGERS geboren GRAAEE, in den ouderdom van ruim 79 jaren. Uit aller naam Helder, 1866. C. BURGERS. F,enige kennisgeving. De ondergeteekenden betuigen hunnen hartelijken dank, voor de vele blijken van belangstelling, van hier en elders ontvangen, bij hunne vijf-en-twintig jarige Ec/Uvereeniging. Helder, 6 Maart 1866. P. KINDT, T. ICINDT—POTH. Mogten er onder mijne medeburgers of plaatsge- nooten gevonden worden (en ik geloof dat er velen zijn) die eene gave der liefde en mededeelzaamheid wenschen af te staan voor den Engelschen koopvaardij kapitein JOHN CASEY sedert 1 Eebr. alhier in het Marine- Hospitaal liefderrijk verpleegd wordende, en wiens door gestaan verschrikkelijk lijden, door de couranten als anderzintszeker algemeen is bekend geworden dan verklaart zich de ondergeteekende bereiddie liefdegiften in ontvangst te nemen. Hier zij nog bijgevoegd dat alhoewel kapitein CASEY (zij het dan ook langzaam) herstellende is, hij nogthans verminkt het Hospitaal zal verlaten, dat hij gehuwd is, vader is van vijf jonge kinderen en hoegenaamd geen vermogen bezit. Vice-Consul van Groot Brittaniën. COMMISSARISSEN van het Begrafenis- BgS* Fonds in de ZIJDE berigten bij dezedat de REKENING en VERANTWOORDING over het vijfde Eondsjaareindigende 31 December 1865, door hen op heden is opgenomen en na onderzoek der Re gisters en Kwitantiën, volkomen is goedgekeurd, alsmede dat hetzelve aanzienlijk in ledental is toegenomen en dat niettegenstaande de vermindering van Contributie en de vermeerdering van Uitkeering aan leden beneden den ouder dom van 18 jaren, het vaste Ponds is toegenomen en aan alle de leden een dividend kan worden uitgekeerd. Zijpe, den 2 Maart 1866. A. J. YAN DOORN. A. BEGEMANN. J. SCHR1EKEN. P. H. LELS. Die iets te vorderen heeft van, of IfjfHg^ verschuldigd is aan wijle KLAASJE w» WORTEL, Weduwe R. de GRAAF, over leden den 15lle0 Februarij 1866, gelieve OPGAVE of BETALING te doen voor of op 2© Maart 1866* aan P. van TWISK, Bassingrachl alhier. Afdeeling HELDER. Daar in deze maand de eerstvolgende gewone Maandelijksche Vergadering in valt op G o e d e n V r ij d a g, is be paald die bijeenkomst te doen plaats hebben op VRIJDAG 23 tl AART a. s. in het gewone lokaal. President. per 32 kilo h 50 Cents, franco aan huis a 60 Cents. Dagelijks verkrijgbaar bij alsmede eene partij zal van af heden tot Zaturdag 10 dezer te consulteren zijn bij den Heer II. J. van LEEK aan het Hoofd, te NienwediepDingsdag den 6 dezer, in het Logement DE LINDEBOOMaan den Burg op Texel, over alle operatiën den mond betreflende. Bij W. S. PONTIER, Vlamingstraat te Helder, is te bekomen AAN DEN WELEEBW. HEER DOOR Treil, te Kelder. Prijs Cent. is bij J. SCHUITEMAKER, Boekhandelaar te Purmerendeuitgegeven Blijspel in zes bedrijven voor Rederijkers bewerkt, door den Vertaler van n De Vrek", n JVie is 7", enz. Prijs ƒ0.90. Drama in vier bedrijven bewerkt naar aanleiding van het treurspel: i/Die Albatieserin"van A.MiiLLNER. Prijs f 0.75. De ondergeteekende maakt hiermede bekend, dat hij zich dikwijls van de buitengewoon weldadige bij catarrhalische heeschheidhoesten en prikkel in de luelit- organen, gedeeltelijk door eigen gebruik en gedeeltelijk door het waarnemen aan patiënten overtuigd heeft, en dat dezelve als een voordeelig huismiddel alle aanbeveling verdienen. Dr. IIATSKoningl. Baijer, Regerings- en Kreis-MedicinaalraadRidder p. p.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 3