Een Huis, TWEE BOVENHUIZEN, JJuöfteitf ïïcrfioojH'iHl, INBOEDEL, puölMe Uofuiojring. IMOOfMlIS DE HOPPE KOUS. BR UI ANDI! U'S STIJFSELGLANS, POETSPOEDER, MEUBELAIRE GOEDEREN, EENE HUISHOUDSTER, TE HUUR wegens sterfgeval TE HUUR tegen 1 Mei a. s. (om contant geld). W. J. Hl DDE BOK, De Makelaar S. Th. BEETS Eene partij BOUW- en AANNEMERS-MATERIALEN, en hetgeen verder zal worden aangeboden. De Makelaar S. Th. BEETS De MakeIaar S. Tn7 BEETS B. WERENDLIJN SMIT, OP NIEUW ONTVANGEN PORTMANSCHE WITTE WRIJF-POLITOUR, SCHAKEL S LIJM-VERNIS, Carel A. J. van Hosendael. Men vraagt (met eenigen spoed) liefst tnsschen de 40 en 50 jaren, en van de Prot. Godsdienst. Adres bij II. STEEMAN in de Vlamingstraat. Nieuwediep, den 5 Maart 186G. staande aan de Binnenhaven. Eigenaar C. BERGHU1JS. ingerigt tot Logement en Tapperij (BORDEEL), genaamd hI)E JONGE GRAAF"staande te Nieuwediep op een der beste standen van de Nieujvstad. Te aanvaarden 1 Mei e. k. De Huurder is verpligt den INVENTARIS over te nemen, terwijl het huis uit l)e hand te koop is. lnformatiën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris B. WERENDLIJN SMIT en den Makelaar S. Th. BEETS DijkstraatII. No. 384, in de gemeente TIelder. Nabij het Spoorweg Station aan den weg gelegen, wordt uit de hand te ltoop aangeboden 800 Ellen LAND, in eens of bij gedeelten. Te bevragen bij den Courantier S. GILTJES. een HUIS met grooten Tuin, Boet en Erf, aan den KANAALWÈG, over de Postbrug; ruim uitzigt hebbende op het Stationsplein van den Staats-Spoorweg. Thans bewoond door den Heer SANDT van NOOTEN. lnformatiën ten kantore van den Notaris W. J. H l D D E BOK. Op Ding'sdag 20 Haart 1866's morgens 11 ure, op de Hofstede WESTERVÉLD, in den Anna Faulowna Polder, ten overstaan van den Notaris ter standplaats Nieuwediep, gemeente Helder, van: 6 KOEIJEN, waarvan 4 GELDE-en 2 KALPKOEÏJEN. 3 MERR1EPAARDEN en 1 RUINPAARD, BOE RENWAGEN, KAPWAGEN, DRIE WIELDE KAR, STOOTKAR en verdere BOERENGEREEDSCHAPPEN. Nadere informatien bij den Eigenaar J. W1ERING en ten kantore van den Notaris W. J. HIDDE BOK voornoemd. De Deurwaarder J. W. VAN DER WAL Cz. zal, op DONDERDAG den 8sten MAART 1866, des voor- middags ten 10 ure, aan het Lokaal voor Publieke Verkoopingen DE ZON"aan de Weststraat L No. 33, VEUKOOPGI EN VERDER Een net en zindelijk onderhouden nagelaten door PIETER GOUDSWAARD en Echtgenoote BENEVENS Eenige Gouden- en Zilveren VOOR WERPEN een goed onderhouden KA BINET, eene DRANKSTELLING, HAND KARREN eene partij LAARZEN en SCHOENENGemaakte KLEEDEREN eenigeKRAMERIJEN, KAGCHELS, BED DEN met Toebehooren, KARPETTEN en VLOERKLEEDENen hetgeen verder zal worden te koop gepresenteerd. Alles op Woensdag voor de verkooping te bezigtigen. B. B. BORGART Ondernemer van Publieke Verkoopingen. De BURGEMEESTER van VLIELANDbelast met het beheer der Strandvonderijis van voornemens op Woensdag den 7 Maart a. s., in het dorp Vlieland, publiek te verkoopen: 125 stuks drieduims Oostzeesche DEELEN, lang van 14 tot 24 voetbreed van 9 tot 12 duim, 17 SLIPPERS, 14 BALKJES, 1 MASTeenige RONDHOUTENWRAK HOUT en p.m. 500 Ponden ligt beschadigde Kentucky TABAK en hetgeen verder ge presenteerd zal worden. is voornemens, op Vrijdag 9 Maart 1866, des voor middags ten tien ure, bij het Pakhuis van den Heer A. W. S C H O U T E N in de Nieuwstad to Nieuwediepten overstaan van den Notaris B. WERENDLIJN SMIT, in liet openbaar te verkoopen Alles daags vóór den verkoop voor ieder te zien. zal, op Woensdag 14 Maart 1866, vóórmiddags ten 10 ure, in het Logement VEERBURG" in den Anna Paulowna Polder, ten overstaan van den Notaris B« 7TSB.E11 DIalTlT SMIT, in het openbaar verkoopen: Ruim 100 OONSCHAPEN40 OVERHOUDERS, 1 PAARD en hetgeen verder zal worden aangeboden. Alles op den Verkoopdag bij genoemd Logement voor ieder te zien. zal, op Maandag 19 Maart 1866 des voormiddags ten 10 ure, in het Logement van P. KOOMEN, te Nol- kom, ten overstaan van den Notaris in het openbaar verkoopen Een WINKELHUIS en EBVEstaande en gelegen te Kolliorn gemeente Barsingerhorn, kad. Sectie B, No. 333, groot 2 roeden 70 ellen. Eigenaars de Erven Jan Hartog. lnformatiën op franco aanvrage te bekomen' ten kan tore van Notaris en Makelaar voornoemd, Dijkstraat II, No. 384, in- de gemeente Helder. de zoo gunstig bekende van Rosendaels COCOS ZEEP h ƒ1.25 't dozijn, Witte TEER ZEEP. 13 Cent het pakje. 15 Cent het pakje. 15 Cents het pakje. het fleschje met penseel en dop 60 Cent, het vullen er van 30 Cent. in bussen van 871 Cents 2.en ƒ3.50. in verschillende kwaliteiten van af 5 Ct. tot 75 bet spel. Een nieuwe keuze Dames TOIEET-I4AMMEN, SEIN» TUUK-GtESJPEll «u ROUW-PARUKES. Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 4