Jlieuros-- en flöoertentie-öfaö. Jo 500. Zesde Jaargang. 1800. WOENSDAG 14 A A II T. (Dffïtiëel gcöccïtc. POLITIE. geöcdte. ELDERSCHE COURANT. Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.30 Franco per post u uliW Men abonneert zicli hij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franeo aan den Uitgever S. Giltjus. De prijs der A d verten tien van 1i regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertenticn intczenden. Ingezonden stukken minstens een dag vroeger. Ten burele van den ondergeteekende is gedeponeerd een VROUWENZAK, op de openbare straat gevonden. Helder13 Maart 1S66. T)e Commies, van Politie, A. C. BOONZAJER. lTIBtTWSTIÏDIlT3-BlT. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 13 Maart 1836. Gisteren avond hadden wij het genoegen eene buitenge wone vergadering van het gezelschap Ernst en Sc/ierls, alhier, bij te wonen. Wij zagen opvoeren, liet door den heer D, Dekker ge schreven blijspel voor rederijkersde Gemeenteraad van Wielewaal. De bedoeling van den schrijver, om aanschou welijk voor te stellen en te ontmaskeren de lage intrigues, die dikwijls in liet geheim door sommige leden van den raad worden aangewendten bate hunner familiebelangen en ten koste van de ware belangen der gemeente, werd hier ge toond door het werkend personeel goed te zijn begrepen, en vele passages werden dan ook uitmuntend voorgesteld Wij brengen lof aan allen die zich zoo ferm van hunne taak hebben gekweten, en hopen van ganseher hartedat de wenken door Tak gegeven, een meer dan vlugtigen indruk moge gemaakt hebben op dein de zaal aanwezig zijnde kiezers voor leden van den gemeenteraad; Tak's laatste woorden klinken hnn hij iedere verkiezing, immer in de ooren u Kiest eerlijk volk vooral in me gemeenteraad Daarna zagen wij opvoeren "de Burgvrouw van Alengon Deze historisch-dramatische scène werd in costuum opgevoerd, op eene wijze, die onze verwachting verre heeft overtroffen. De hoofdrollen werden meesterlijk vervuld, en ook de min dere rollen getuigden van ijverige studie Voor hemwiens oog niet blijft hangen aan het blinkende der costumes, ligt in dit stuk menige nuttige les tot leering en waarschuwing. Ten slotte werd nog opgevoerd het blijspel «Hosalie een stukje waarin wij wel geen diepe beteekenis ontwaren, maar dat ons als grap zeer goed heeft voldaan voorzeker is dit te danken aan de vlugge en flinke wijze waarop het werd afgespeeld De vereeniging Ernst en Scherts gaf over het geheel de sprekendste bewijzen, dat zij op het gebied der uiterlijke welsprekendheid eene groote schrede voorwaarts heeft ge maakt; wij hopen dat zij op dat pad steeds moge voortgaan. De luit. t/z Ie kl. E. M. Parker Verboom wordt met 1 April eervol ontheven als onder-cquipagiemeester der Marine bij 's Rijks werf alhier en op non-activiteit gebragt terwijl de luit. t/z. Ie kl. C. A. \V. Halverhont, hem met 1 Mei zal vervangen. Bij de door het parochiaal kerkbestuur te Zuid-Zijpe gehouden aanbesteding, van het bouwen van eene kerk en pastorie, waren de minste inschrijvers de heeren Gebr. Janzen, alhier, voor de som van f18,344. Op Zaturdag 31 Maart a. s.des namiddags ten half twee ure, zal door de directie der Hollandsche IJzeren Spoor wegmaatschappij aan het stationsgebouw te Amsterdamwor den aanbesteed: Het maken van den spoorweg Haarlem Uitgeest groot ongeveer 18 mijlen. Het mag als algemeen bekend verondersteld worden, dat te Eraneker eene kleine gemeente vau dertig leden be staat, die de leer der baptisten is toegedaan. Tevens weet mendat daar sedert geruime.n tijd de pokken woeden. De leeraar en de koster der baptisten kerk werden door die ziekte aangetast. De laatste woont in een huis onmiddelijk aan de kerk, ja met de kerk tot een verbonden. De kerk krijgt nu een bordje met waarschuwing/'Natuurlijke kinder pokken". Hoe nu met de godsdienstoefening? Moet zij verboden worden of niet Uit het oogpunt van medische politie zou men ongetwijfeld een toestemmend antwoord moeten geven. De godsdienstoefening werd den 4 dezer nog gehouden maar het voorval heeft aanleiding gegeven tot eene belangrijke correspondentie tussehen den burgemeester en den commissaris des konings. De veetyphus die in Belgie sedert eene maand geheel verdwenen was is in de omstreken van Antwerpen op nieuw uitgebroken, ten gevolge van den frauduleusen invoer van vee uit Nederlaud. Een brander in het dorp Merxembij wien eene koe was afgemaakt en begravenwordt beschul digd het aas te hebben opgedolven om het als slagtvleesch te verkoopen. Naar men zegtis deze brander ook eigenaar eener slagterij te Antwerpen. Zijne boerderij, waar zich 150 stuks vee bevinden, wordt door de gendarmerie be waakt, en niets kan er uit. Het Iersche nieuws is steeds van verontrustenden aard. Men meent dat de Eeniaus voornemens zijn op 17 dezer het sein tot een algemeenen opstand te gevenmaar het is niet zeer waarschijnlijk, dat er, bij al de genomene voorzorgsmaatregelen van regeringswegeveel van komen zal. Ouder de gearresteerde Eenians bevindt zich thans ook een meer aanzienlijk man, Undcrwood geheetenen die zich menigmaal als kandidaat voor een zetel in het parlement heeft opgeworpen, doch telkens te vergeefs. Hij is tevens de eenige protestant vau eenige beteekenis onder de gevan genen. -Uit Belgie wordt berigt Gepasseerde week is onze jeugdige kroonprins plegtig tot ridder van het Gulden Vlies geslagen. Koning Leopold II heeft het regt deze orde te verleenen: dit regt heeft de souverein van Belgie wanneer hij katholiek is, en dus had Leopold I het niet. Er is te Parijs een tweede Mozart opgestaanname lijk een tienjarig kind, 1'eri genaamd, dat bereids eene simfonie met koren gecomponeerd heeft en daarvan op dezen oogenblik de repetitiün in do Salie Herz persoonlijk leidt. Hoe ongelooflijk, liet ook zijn mogeschijnt het niettemin een feit, dat de knaap daarbij de vastheid en strengheid van een geroutineerd dirigent aan den dag legt. Geen en kele fout ontsnapt hem en het is kluchtig te zien hoe hij beurtelings de verschillende leden van het orkest teregtzet, zonder dat zij iets anders weten te antwoorden dan: Best jus te HAAGSCHE CORRESPONDENTIE. 's Hage 12 Maart Mijnheer de Redacteur Het zal ivcl geene verwondering baren, waaneer ik u meld, dat de zittiug der Tweede Kamer van Vrijdag en hoofdzakelijk de belangrijke doch bloedig scherpe rede van den heer v. Nierop, tegen hot ministerie, steeds het hoofd onderwerp van alle gesprekken blijft. Die afgevaardigde heeft het kabinet gewogen maar te ligt bevonden, en het is opmerkelijkdat zich van geen enkele zijde eene stem heeft opgedaan om de indruk, door die rede te gebragt, zoo niet "weg te nemeu, dan toch eenigermate te verzachten^^AAea heefttijdens de discussien in de Kamer, gevraagd, of de heer jlmorbegka - geene aanhangers in de Kamer meer heeft, maar met meer regt K V N

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 1