MABKTTBEXNEN. J A L 0IISIIV. Amsterdam-Nieuwediep IIoIlandscheIJzerenSpoorwegMaatschappij. Depót van Thee. langs PURMERENDen ALKMAAR NOORDHOLLANDSCHE STAATS-SPOORWEG. Stoomjagten DOLPHIJN en ZAANSTROOM M 2. VERMINDERDE PASSAGIERSVRACHTEN. Deze treinen zuilen aan alle Stations ophouden. P. DE COCK. BINNEN- EN BUITEN- Nieuwe dienstregeling. Aanvangende lö MAART 1866. RETOÜK-B1LLETTEN. KANTOOR DER DIRECTIE: Rijn- en IJsselsteiger Amsterdam. NB. Heioiirbilietten afgegeven op «1e Stoomboot STAD ALKMAAR» zijn op «leze dienst NIET meer gangbaar. Gedurende de maand MAART zullen loopen van Helder naar Alkmaar des voormiddags ten 6 u. 30 min. Alkmaar Helder 8 40 Helder Alkmaar 9 - Alkmaar Helder namiddags 2 t 30 Des DONDERDAGS Des VRIJDAGS S)f?TftïlS}fl?I I ïiTTUl 'n'or(lel1 °P «De Stations afgegeven des Donderdags naar SCHAGEN en des Vrijdags hLiulliOlLLLI I Lil naar ALKMAAR, geldig op alle treinen van den dag der uitgifte. Amsterdam Maart 1866. nE ADMINISTRATEUR. De Theesoorten uit het Magazijn van SINDERAM SIBLESZ te Arnhem, zijn fijn, geurig en waterhou dend zij munten daardoor boven vele andere soorten bij zonder uit, en zijn in verzegelde Pakjes van 52 j- en 1 Ons. verkrijgbaar' bij P. DE COCIA aan den Helder. Bij wien Prijscouranten kosteloos zijn te bekomen. De JALOTJSIEN van ƒ4.00 per Ned. El, nu voor ƒ2.75 de Ne.d. El; Groen, Wit of Geel en in alle Hffen Kleuren, goed glanzig Verlakt en van best Lint voorzien. Bij A. P. de VRIES Co. Egelantiersgracht M. M. 431 PisSrrielcPrinsengracht bij de Prinsenstraat, Rit. 122, Brieven franco. te Amsterdam. REGTSTREERS DOORVARENDE ZONDER OVERLADEN. LIGPLAATS te AMSTERDAM aan den Rijn- en IJsselsteiger. - Van AMSTERDAM (Rijn- en IJsselsteiger) Voormiddags 11V ure en 's Avonds 10 ure. PURMEREND's Nainidd. ca. 1 ca. 111 ALKMAARn 3 's Nachts 1 j Aankomst te NIEUWEDIEP6 v 's Morg. n 5 Hot vertrek voormiddags ll->- ure van Amsterdam, correspondeert te Alkmaar op den Spoortreindie 's namiddags 4 ure 10 minuten naar het Nieuwediep vertrekt. Van het NIEUWEDIEP's Morgens 3j- ure en 's Voorm. 11J- ure. ALKMAARn ca. 6'. 's Nam. ca. 3 PURMERENDh n Sj 5 Aankomst te AMSTERDAM10 61 In Correspondentie te Amsterdam met verschillende Spoortreinen en Zuiderzee-Stoombooten. Het vertrek, namiddags ca. 3 uur van Alkmaar naar Amsterdam, is in correspondentie met den Spoortein die 's namiddags 2 uur 40 minuten te Alkmaar aankomt. AMSTERDAM—NIEUWEDIEP1» Kajuit ƒ2.50, 2= Kajuit ƒ1.50. ALKMAAR—NIEUWEDIEP 1= 1 2= 0.65. AMSTERDAM—NIEUWEDIEP en TERUG Ie Kajuit ƒ4.— 2e Kajuit ƒ2.— ALKMAAR—NIEUWEDIEP en TERUG Ie 2.—2e 1.— Van en met den 10 Eebr. tot en met den 2 Maart 1866, zijn in de zeehaven het Nieuwediep binnengekomen de onderstaande Schepeu, met 50 en meer Palmen diepgang. SOORT VAN SCHEPEN. N A A M Diepgang van he Scliip in Palmen. Door welk zeegat binnen gekomen. Het Schip passeerde den buitendrempel. Weerkundige waarnemingen op het Observatorium te Helderom strecks den tijd dat het schip den drempel passeeerde. van liet Schip. van den Gezagvoerder. Datnm. uur. WEERS GESTELDHEID. WATERSTAND betrekkelijk volzee. Toestand van de Zee. Rigting van den wind Regtw. Windd. cp de vierk.eï (kilo's). Nedcrl. Bark. Fregat. Engels. Bark. Nederl. Engels. Frcg. G. P. Servatïus. Henriette Maria. Woodhoose. Sliedreclit. Matheran. J. Wamsteeker. P. Tjebbes. J. Lamb. Y. Feenstra. J. Hen rij. 54 57 50 57 54 Schulpeng. n n n ii 10 Febr. 11 18 24 2G 4 nm. 10 vm. 10 vm. 1 nm. 8 vm. Digtber. zachte regen. Digt en zwbew. reg.w. Zwaarbew. koudweer. Hel. en ligtbew. wind. Digtbew. betr. regenb. 0.12 el ond. volz. 0.60 ff ff ff 0.28 0.28 bov. 0.80 ond. Slecht w. Holwater. Golvend. Hol in zee. ii zw. ztw. wtz. wtN. zlo. 6.0 15.0 9.5 14.0 13.0 Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 4