JV 524. Zesde Jaargang. 1866. JïicutDS- en WOENSDAG <fli)uertentie--f)ftti). 6 JEN IJ. gcöcritc. COLLECTE „fèict-Dfficicri rjeöcrite. De Verkiezing van 12 Junij. HELDERSCHE COURANT. Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post v n »l-?0 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Ad verten tien van 14 regels is 40 Centenvoor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentiènintezenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. ten behoeve van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de Gewapende Dienst in de Nederlanden. Het GEMEENTEBESTUUR van den HELDER brengt ter kennis van de Ingezetenen, 'dat in den loop der volgende week in deze gemeente aan de huizen gelioudem eal "worden de jaarlijksche collecte ten behoeve van boven gemeld fonds. Na het 50jarig 'jubilé van den gedenkwaardigen 18 Junij 1815, is de behoefte aan milde bijdragen, zegt het hoofdbestuur, grooter dan zij ooit is geweest, vermist' aan 1000 strijders, die bij Waterloo de zege hielpen be vechten, ondersteuning uit het fonds is toegedacht, en de feestgaven, hoe mild ook door enkelen in den lande geschonken, ter naauwernood toereikend zijn, om het gewone cijfer der deelgeregtigden met een SOtal te vermeerderen en voortdurend den verdienden onderstand, naar den tot dusver als regel aangenomen maatstaf van gratificatie, te verschaffen. Bovendien moet voor de bedeeling der gewone deelgeregtigdeu de verminkten, nagebleveneu van gesneuvelden en de in en door de dienst ongelukkig geworden krijgers, waarvoor het fonds is opgerigt, krachtig hulp worden ingeroepen, omdat de behoefte aan fondsen om dezen te hedeelen, nog onveranderd dezelfde is gebleven, en het getal sollicitanten tot 1140 is geklommen. Het Gemeentebestuur beveelt, onder mededeeling dezer bijzonderheden,'het goede doel der Instelling aan de liefdadigheid der Ingezetenen minzaam aan. Helder, den 31 Mei 1866. Het Gemeentebestuur voornoemd: STAKMAN BOSSE, Burgemeester. L VERHEY Secretaris. POLITIE. Ten burele van den ondergeteekende is gedeponeerdEen zilveren Naaldenkoker, dezer dagen op de openbare straat gevonden. Helder5 Junij 1866. Be Commissaris van Politie, A. C. BOONZAJER. In vele jaren is de verkiezing van leden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal niet zoo gewigtig geweest als op den huïdigen oogenblik. Van karen uitslag hangt de toekomst van ons dierbaar Vaderland af; en hoewel de taak der liberale bladen in ons distriet en dus ook de odzo om de kie zers naar bun beste weten in de door ben uit te brengen stem voor te lichten, bijna oVerbodig is gemaakt, dank zij de can- didatuur, gesteld door de Alkmaarsche kiesvereeniging de Grondwet, böbben wij toch gemeend in deze aangelegenheid het stilzwijgen niet te mogen bewaren. Een enkel woord wenschen wij voorop te stellen. De vraag die de kiezers thans te beslissen hebben, is een voudig deze: «Willen zij vooruitgang, dan wel willen zij stil stand of reactie." Het antwoord op deze vraag kan alleen hunne keuze bepalen. Willen zij herziening der onderwijs-wet, welligt herziening der Grondwet, willen zij stilstand op ko loniaal gebiedwelnure behoeven slechts mannen te kiezen die het tegenwoordig bewind steunen zullen; wenschen ze echter eerlijke toepassing der onderwijs-wet, zijn ze voor standers van gemengde scholen in stede van secte-scholen meenen ze dat de Javaan als mensch regten heeft, en niet alleen op de wereld is om zorg te dragen voor ons batig slot, dan kiezen ze een man die vooruitgang wileen man van wezenlijk liberale beginselen. Do verkiezing van 12 Junij moet voor Nederland beslissen tusscben liberalisme of reactiezegepraalt de laatstehetgeen wij met het oog op het gezond verstand der natievoor on mogelijk houden dan zal veel van het goededat in jaren is tot stand gebragt, plotseling worden verlamd, dan zal er een geruimen tijd noodig zijn om den noodlottigen invloed dier keuze te neutraliseren. Eene naauwe aaneensluiting van alle liberalen is op dit oogenblik dringend noodzakelijkwillen zij een zege der reactie voorkomen. Immers waarom zouden wij het ontvein zen in de laatste drie maanden is eene noodlottige twee spalt ontstaan in den boezem dier partij, een tweespaltdie wordt ze niet bij de verkiezingen ter zijde gesteld, dreigt in bet voordeel der conservatieven uit te loopendaarom wordt die tweedragt door die partij geëxploiteerd, daarom tracht ze ons gerust te stellen omtrent de gevolgen, die eene over winning van haren kant voor de liberale beginselen zoude hebben, daarom noemt ze onze regtmatigo vrees voor her ziening der schoolwet en van art. 194 der Grondwet, slechts een voorwendsel, om invloed op de verkiezingen uit te oefenen daarom tracht ze te betoogen, dat de liberalen niets te vreezen hebben van een Ministerie, waarin een van Zuylen zitting beeft, de erkende opvolger van den heer Groen, van v. Zuylen, die als lid der Kamer geen enkele gelegenheid liet voorbij gaan, om die onderwijs-wet ter sprake te brengen, ja, die zelfs gelegenheid wist te vinden dit onderwerp aan te roeren bij de behandeling der 48 uitzonderings-wetten ter verdaging van de invoering der plaatselijke accijnsen. Het is daarom noodzakelijk, dat de liberale kiezers thans slechts als zóódanig hunne stemmen uitbrengenzonder zich voor het oogenblik te laten weerhouden door vooringenomen heid tegen Thorbecke of van de Putte. Het betreft hier geen strijd van personen, bet is hier een strijd van beginselen, die gevoerd moet worden. Het mag ons hier niet te doen wezen, om de partij van Thorbecke tegen te werken uit liefde voor van de Putte, evenmin als het ons te doen mag wezen de aanhangers van den laatsten afbreuk te doen uit ingenomenheid met den eersten. Het is hier geen strijd tussclien personen. De liberale begin selen zegepralen of vallen noch met Thorbecke noch met van de Putte, ze zegepralen door hunne kracht, door de sterkte der waarheid die ze verkondigen. Daarom moet elke per soonlijke veete worden ter zijde gestelddaarom moeten alle vereenigde krachten door de libelalen worden ingespannen tot wering van den gemeenschappelijken vijanden die vijand is het behoud, die vijand is de reactie. Van dezen hebben Thorbeckianen en Putteanen even veel te vreezeneven wei nig te verwachten; nogmaals: hunne verdeeldheid wordt ge ëxploiteerd ten voordeele der conservativen en reactionairen daarom wordt Thorbecke gelasterd ten gerieve van van de Putte, en van de Putte beschuldigd ten gerieve der Thor beckianen. Wij hopen en vertrouwen, dat de Nederlandsche liberalen op den twaalfden Junij slechts het belang des lands zullen in het oog houdenenalle partijschap ter zijde stel lende, hunne keus slechts zullen laten afliangen van hunne beginselen. Het zal wel overbodig zijn te betoogendat het liberale Kabinet, dat in de laatste jaren de teugels van het bewind iu handen hadeen sterk en krachtig Kabinet was. De be wijzen hiervan zijn te veel in tal en te bekend, om vermel ding noodig te hebben. Wij hebben slechts te noemen; de wet op het middelbaar onderwijs. De Amsterdamsche en Rotterdamsche waterwegende geneeskundige staatsregeling, de Indische comptabiliteits-wet, de spoorweg-wet op Java, de afschaffing der plaatselijke accijnsen en vele anderen om een bewijs te geven van de werkzaamheid van dat bestuur. En bijna al die wetten zijn door de rigting, die thans aan het bestuur is, bestreden. Wanneer wij nu het oog vestigen op de verkiezing in ons kiesdistrict, dan kan onze keuze niet twijfelachtig zijn. Willen de kiezers hunnen aftredenden afgevaardigdenden heer Poort man een waardig opvolger geven welDU ze behoeven zich slechts te vereenigen met den candidaat, voorgesteld in het hoofdkiesdistrict door de liberale vereeniging nde Grondwet" en hunne stemmen uittebrengen op den heer Mr.N. OLIVIER die als minister van Justitie een uitstekend lid was van het afgetreden liberale Kabinet, waaraan wij bovenvermelde ge- wigtige wetten te danken hebben. Geschikter plaatsvervan-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 1