Mr. N. OLIVIER, ger kunnen zij niet geven aan den man die sedert lange jaren met ijver en talent hunne beginselen wist in toepassing te brengen en hunne belangen te verdedigen. Tegenover den heer Olivier staat de candidaat der reac tionaire vereeniging Vaderland en Koning'\ de heer van Herwerden, oud-resident op Java, de eeuwigdurende candi daat van het »brave" Dagblad van Zuidh. en 'sGravenhage. »Ex ungue leonem". Ware het enkel de omstandigheid, dat de heer v. Herwerden wordt aanbevolen door dat blad. Dit alleen zou reeds voor ons eene reden wezen om zijne verkiezing aan alle li berale bladen af te raden. Immers niemand, die eenigzins met de dagbladpers in ons laad bekend is, kan onbekend wezen met de rigting door dat blad voorgestaan eene rigting die niet alleen in lijnregten strijd is met alles wat slechts op den naam van liberaal aanspraak maakt maar die door dat blad wordt voorgestaan en verdedigd op eene wijze die niet alleen door zijne tegenstandersmaar door alle weidenkenden in den lande wordt afgekeurd en verafschuwd. Maar er is meer. De heer van Herwerden behoort be paaldelijk tot de partij der reactie, tot de partij die de Ja vanen beschouwt als slavenalleen geboren om zorg te dra gen voor onze schatkist, die Java beschouwt als een land dat slechts behoeft geëxploiteerd te worden in het belang van het batig slot. IJverig voorstander van het dwang3telsel zijn christelijke beginselen volgens hem alleen van toepassing voor de christelijke maatschappijniet voor onze zwarte na- tuurgenooten. In één woord, de heer van Herwerden be hoort tot die kleine partij die allen vooruitgang, alle ver spreiding van licht en beschaving voor den Javaan voor over bodig houdteene partijdie onlangs door den afgetreden minister van Koloniën werd bestempeld met den naam van de partij van de van Herwerden's Tusschen die twee stelsels hebben de Alkmaarsche kiezers aanstaanden Dingsdag te kiezen. Hunne keus kan niet twij felachtig zijn. Een enkel woord ten besluite. Wij hebben getracht het gewigt aan te toonen, dat de uitslag der verkiezingen van Dingsdag voor Nederland hebben moet. Hopen wij dat de kiezers daarvan wèl doordrongen zullen zijnen zich niet zullen schuldig maken aan eene laakbare onverschilligheid, door van de stembus weg te blijven. Dit zou in de tegenwoordige omstandigheden onverantwoordelijk zijn, want de vijand zit niet stil. Laten wij ons dus niet laten overrompelen door eene onvergeefelijke ongerustheid die ons later duur zou te staan komen, maar laat ons Dingsdag eenparigals één man, zaamgesloten en vereenigd opkomen, om onze stemmen uit te brengen op den Heer aan wien de liberale partij reeds zooveel te danken heeft en die uitstekend in staat is onze beginselen en belangen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor te staan en te verdedigen. POLITIEK OVERZIGT. De keizer van Frankrijk zal de conferentie openen. De antwoorden van Pruisen, Italië en den Duitschen Bond zijn bereids verzondendat van Oostenrijk wordt gewacht. In af wachting van de beraadslaging der mogendheden laat het Weenen op krachtige wijze versterken en heeft het de inwo ners van Yenetie doen weten, dat zij zich voor zes maanden van proviand hadden te voorzien. Als het waar is wat men uit Yenetie berigt, dan zal Oostenrijk niet medewerken tot het gemeenschappelijk overlegwant het belooft onvoorwaar delijke afwijzing van elk plan tot afstand van Venetie; het eischt algemeen stemregt voor de Elbe-hertogdommen en acht de conferentie onbevoegd om over de bondskwestie eene be slissing te nemen. Tegenover die positieve verklaring van Oostenrijk staan thans de verklaringen van Frankrijk en Engeland, althans men schrijft hun die toe, tegen de mogendheid partij te kiezen die den vrede verbreekt. Is dit juist, dan zullen de voor stellen tot een congres slechts gestrekt hebben om den oorlog meer algemeen te maken door ook Frankrijk en Engeland er bij te betrekken. Men wil wetendat koningin Olga een schrijven van den Czaar naar Weenen heeft overgebragt. Rusland zou aange raden hebben, alle voorstellen betrekkelijk Venetie van de hand te wijzen, en de hoop hebben geuit, dat men door de aanspraken van den hertog van Oldenburg op den Sleeswijksch- holsteiiischen troon te ondersteunen, tot een vergelijk zal ko men in de in Duitschland bestaande konflikten. Rusland zou voorts de vroegere vriendschappelijke betrekkingen tusschen de kabinetten van Weenen en Petersburg weder wenschen hersteld te zien. Vorst Ghika, die belast is met het overbrengen van een schrijven van prins Karei von Hoheuzollern aan keizer Na poleon, zal daar slechts als vertrouwde van een Duitschen prinsniet als vertegenwoordiger van den vorst van Roumanië worden ontvangen. Ghika's zending heeft ten doel, de er kenning van de nieuwe regering in de Donau-Vorstendommen te bewerken. De Spaansche vloot heeft den 2 den Mei beproefd om Callao te bombarderen, maar werd door de Peruaansche batterijen afgeslagen. Twee spaansche fregatten zijn buiten gevecht ge steld. Nunez, de spaansche vlootvoogd, is gekwetst. De Peruanen telden 60 doodenwaaronder de secretaris van oor log, alsmede 120 gewouden. 1TI 3 TT W S T IJ D XIT g 3 1T. Helder, NieuwediepWillemsoord, enz. 5 Junij 1866. Op het drietal predikanten te Leeuwarden zijn geplaatst: ds. Bolsem te Langezwaag, ds. Kramers te Oostzaandam en As. Lampiug te Helder. Zr. Ms. korvetten van Speijk en Pallas liggen hier thans op de reede gestationeerd. De korvet Urania heeft gepasseerden nacht in het Mars diep ten anker gelegen en ligt thans op de reede gereed om naar de Zuiderzee te vertrekken. Aan boord van dat vaartuig bevinden zich de adelborsten van het laatste studie-jaar, ter practische beoefening van schip en tuig. Het état-major is zamengesteld als volgt: kommandantde luit. t/z le kl. D. J. Brouwer, luit. t/z 2" kl. H. D. Guijot, offic. van gez. 2e kl. G. Karsseu, offic. van admin. 2" W. K. Lenting. De officier van administratie le kl. H. J. E. van de Watering, dienende op Zr. Ms. Wachtschip alhier, wordt met den laatsten dezer maand op non-activiteit gebragt en inet den 1 Julij daaraanvolgende vervangen door den officier van administratie le kl. C. H. P. de Jonge. De minister van Marine brengt ter kennis van belang hebbenden dat op een nader te bepalen tijdstipaan het lokaal van het departement van Marine te 's Gravenhageeen vergelijkend examen zal plaats hebben van jongelingen, die tot scheepsklerk bij de Nederlaudsche zeemagt wenschen be noemd te worden. Het getal der opene plaatsen bepaalt zich tot tien. De voorwaarden zijn te vinden in de Staats-Ct. van 2 Junij. Men schrijft ons van Schagen, dato 4 Junij het vol gende: De raad onzer gemeente heeft in zijne vergadering van lieden besloten, dat de Schager kermis op den gewonen tijd, zijnde ditmaal 18 Junij, zal aanvangen. Nog werd door den Voorzitterop eene .daarover door een der leden gedane vraag, kennis gegeven, dat de teeke- ning en begrooting van het zooveel besproken kanaal ge reed waren en daarover in de volgende raadsvergadering verslag zal worden uitgebragt. Slecht achttien maanden is het geledendat de raad met algemeene stemmen besloot aan het verlangen van ruim honderd ingezetenen te voldoendie per adres verzochten, dat met den meesten spoed zou worden onderzocht in hoeverre het graven eener vaart van hier naar de Zijpe uit voerbaar was. En dan wil men soms nog klagen, dat het met de kanaalzaak zoo langzaam gaatWaarlijk sommige lieden zijn ook moeijelijk te voldoen. De navolgende aanbestedingen zullen op de daarbij vermelde datums plaats hebben. Op Donderdag 7 Junij a. s., ten burele van het provinciaal bestuur te Haarlem, het verrigten van eenige werkzaamheden ten behoeve van de rijks zeeweringen op het eiland Wieringen. Op Donderdag 14 Junij a. s., ter plaatse als voren 1°. voor rekening van het gemeentebestuur te Vlieland: het vergroo- ten der school en het doen van eenige herstellingen aan de onderwijzerswoning te Vlieland. 2°. het verbreeden van het noordelijk gedeelte van den zanddijk voor het dorp Cal- lantsoog. 3°. door het dijksbestuur van het eiland Wierin gen in het Schippershuis aldaar, het maken van 205 strek kende ellen steenglooijing. Op Vrijdag 15 Junij a. s., aan het ministerie van Binnen], Zaken te 'sGravenhage, de aan leg eener telegraafgeleiding in asphaltbuizen onder den grond te Alkmaar, en het uitvoeren van eenige werken tot voltooijing van de telegraaflijn langs den spoorweg Alkmaar--Helder. Op Zaturdag 16 Junij a s., aan de Secretarie van de Hond- bossche te Alkmaarhet maken van een steenen duiker met vleugeldeuren. Van eene geachte zijde wordt ons het volgende berigt Zaturdag morgen jl. ten 10 ure had op de reede van Vlieland, met stil weder, eene onvoorzigtigheid plaats, waar door voor vele familiën op dat eiland eene treurige ramp had kunnen ontstaan. Na het uitklaren der stoomboot Willem I, kapt. Haze- winkel, verlieten de visiteurs langs den grooten trap, daar toe uitgestoken, dat vaartuig. Voor. dat men gelegenheid had met de sloep af te houden, begon reeds de machine met volle kracht te werkenwaardoor de sloep met den trap onklaar geraakte en omsloeg, zoodat de opvarende in doodsgevaar verkeerdenzij klemden zich, allen gooveel mo gelijk aan elkander en aan den scheepstfep vast; vooral de visiteur Menno, een man op reeds gevorderde jaren, liep het grootst gevaar van te zullen omkomen onmogelijk had hij het ééne minuut langer in die positie kunnen uithouden, indien niet onmiddelijk eene andere sloep ter redding was toege schoten. Deze sloep was die van het loodswezen, die aan het zelfde gevaar bloot stond, echter met moed, beleid en zelfopoffering is het de bemanning mogen gelukken hunue plaatsgenooteu iu het leven te behouden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 2