BRANDWAARBORG MAATSCHAPPIJ ii UNIE, N. OL!VIER, Maatschappelijk Kapitaal /7>00,00(1.' MEUBELAIRE GOEDEREN, BANK VAN LEENING. Directeuren: J. P. LONBAR PETRI en A. BEETS. ADVERTENTIES, De Deurwaarder J. W. VAN DER WAL Cz. HUISRAAD en INBOEDEL, Gemeente HELDER. De Makelaar S. Th. BEETS, Gevestigd te OVERVEENGemeente BLOEMENDAAL. L. F. OVEB DE LINDEN7, Vrijdag 8 Junij vertrekt van hier de Oost- Indische landmail via Marseille. Heden ontsliep zacht en kalm, na eene kortston dige ongesteldheidmijne geliefde Echtgenoote COR- NELIA ROKKELTNG, inden ouderdom van 69 jaar. O. W. BIRNBAUM. 2 Junij 1866. Mede uit naam mijner Kinderen en Behuwd-Kinderen. w De Kiezersvereeniging u DE GRONDWET" "te Alkmaarheeft tot haren Kandidaat voor de vervulling der vacature van het Lidmaatschap der Tweede Kamer der Staten-Generaaldie door de aftreding van den Heer Mr. K. A. POORTMAN zal ontstaan, welk aftredend lid niet weder verlangt in aanmerking te komen, verkozen den Heer Oud-Minister van Justitiete 's Gravenhage die deze Kandidatuur aanneemt en met bescheiden aandrang door de Vereeniging aan de Kiesgeregtigden van dit District wordt aanbevolen. Alkmaar, Het Bestuur der Vereeniging, 8 Mei 1866. P. A. DE LANGE, Voorzitter. J. G. A VERHOEPP. P. A. VAN DER DRIET. A. PRANKEN, Secretaris. zal, op DONDERDAG den 7den JUNIJ aanstaande, des voormiddags ten 10 ure, aan het Lokaal voor Publieke Verkoopingen uDE ZON", aan de WeststraatL, N°. 33, VEiRKLaap ■-- r« en verder. waaronder Kabinet, BureauSecretaire, PenanttafelLadetafels, ronde Tafels, diverse Stoelen met Zittingen, VloerkleedenEiken houten Gladmangel ,Kinder-Ledikanteen éénmans Magho- nijhouten Ledikant, een nieuw getimmerde houten Boet, een Winkelfront (deur-en raamkozijnen), een kopervaste Scheeps- bootTimmermansgereedschappen met Timmerkist, een Brood bakkerswagen, een Kinderwagen met kap, een Bok met Wa gentje een Teleskoop van J. van der Bildt te Franeker eene partij Sigaren, eenige Kanarievogels, een groot Kook- fornuis Bedden met toebehooren gemaakte Mans- en Vrou wenkleederen Gouden- en Zilveren Voorwerpen en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. De goederen zijn daags voor den verkoopdag voor een ieder te bezigtigeu, van des morgens 9 tot des avonds 9 uur. B. B. BORGART. Ondernemer van Publieke Verkoopingen. Men zal op Woensdag den 13 Julij 1866, des voormiddags ten 10 ure, in de BANK VAN EEENING OPE1BAKEVGRKOOP1IG houden van de onafg-eloste panden in die Bankwelke beleend^ zijn in de maanden Julij, Augustus, September, Oclober, November en December 1864., bestaande in GOUD- ZILVER- en KOPERWERK, MANS-en VROUWENKLEEDEREN, benevens BEDDENGOED. Daags vóór de verkooping zijn de goederen te zien, van 'i namiddags 2 tot 6 ure. De laatste dag ter vernieuwing van beleening is Donderdag den 7 Junij e. k. zal op Zaturdag 16 Junij 1866, des voormiddags ten 11 ure, in het Logement VEERBURG, in den Anna Paulowna Polderten overstaan van den Notaris B» TT 2 H Z 1T D L IJ 1T SMIT, in het openbaar verkoopen 1. Eene nieuw gebouwde BOEREN-HOPSTEDEge naamd DE HOOPmet omliggende LANDERIJEN, TUIN en HOUTGEWAS, alles staande en gelegen in het Westelijk deel van den Anna Paulowna Polder, aan den Spoorweg en de thans geheel bevaarbare Zandvaartte zamen groot omstreeks 29 Bunders. 2. Een perdeel LAND, gelegen in het Westdeel des Polders, aan de Middenvliet, groot omstreeks 4 Bunders. 3. Eene ARBEIDERSWONING en SCHUUR, met omliggende LANDERIJEN, alles staande en gelegen in het Westdeel des Polders, belend ten Zuiden aan de eigendommen van de Amsterdamsehe Landbouw- en Mest-Compagnie, ten Westen het perceel sub 4, ten Noorden aan de eigendommen der Breezand- Vereeniging, ten Oosten aan de Middenvlietmet de daarop staande Beplanting, Zoetwaterputten enz., te zamen groot circa 18 Bunders. 4. Eenige perceelen LAND, elkander anuex, gelegen in het Westdeel des Polders belend aan perceel N°. 3, ten Westen aan den Noordholl. Staats-Spoorweg, ten Zuiden aan de Amsterdamsehe Landbouw- en Mest- Cpmpagnie en ten Noorden de Breezand-Vereeniging te zamen groot ongeveer 15 Bunders. 5. Vier ARBEIDERSWONINGEN met ERVEN en ruim i Bunder GROND achter elke Woning, allen staande en gelegen in het Westdeel van den Anna Paulowna Polder aan de Molenvaart, respectivelijk bewoond door Kooijmans Dingeman Tak J. Gaas en J. Kruin. Nadere informatiën zijn te bekomen bij de Heeren J. C. DE LEEUW, Dijkgraaf, en M. J. TIELE, op Wel gelegen beiden in voornoemden Polder, wat aangaat de 4 eerste perceelenen voor allen ten kantore van Notaris en Makelaar voormeld, DijkstraatH, N°. 384, in de gemeente Helder, alwaar de Kaarten van voorzzegde onroerende goe deren ter visie liggen. f i Tegen zeer matig gestelde Premiën verzekert deze Maatschappij tegen Brandschade: GEBOUWEN, MEUBELEN, KOOPMANSGOEDEREN, SCHEPEN, VEE, HOOI-, GRAAN- en ZAADBERGEN, enz. De groote vooruitgang waarin zich de Maatschappij mag verheugen, en de vele soliede verzekeringen in betrekkelijk korten tijd door haar geslotenleveren het bewijs voor hare soliditeit. Inleg- of Administratie-gelden worden bij deze Maatschappij niet betaald. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Agent voor de gemeente Helder. Smidstraatwijk E, No. 103 te llcldcr. Ter Boek-, Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 4