Jlieuros- en «flöoertentie-öfttö. AFLOOP DDR VERKIEZINGEN JP 527 Zesde Jaargang. 1860. ZATURDAG 16 3I X IJ. HELDERSCHE COURANT. Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post u u „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhaudelareu en Post directeuren. Brieveu franco aan den Uitgever S. Giltjks. De prijs der Advertentiijn van 14 regels is 40 Oenten voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentièn intezendeu. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. voor Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Alkmaar. Aftredend lid de heer Mr. K. A. Poortman (die verzocht heeft niet weder in aanmerking te komen). Gekozen de heer Mr. N. OLIYIER, met 593 van de 1126 stemmen. De heer J. D. van Herwerden bekwam 446 stemmen. Amsterdam. Aftredende leden de heeren Mr. G. C. J. van Reenen, Mr. M. H. Godefroi en Mr. J. Heemskerk Bz. Her kozen de heeren Mr. G. C. J. van Reenen met 1597, Mr. M. H. Godefroi met 1491 en Mr. J. Heemskerk Bz. met 1113 van de 1640 uitgebragte stemmen. Haarlem. Aftredend lid de heer J. J. van Muiken. Her kozen de heer J. J. van Muiken met 638 van de 1042 uit gebragte stemmen. s Gravenhage. Aftredend lid de Mr. J. Kappeijne van de Coppello. Gekozen de heer Jhr. F. de Casembroot met 901 van de 1463 uitgebragte stemmen. Appingadam. Aftredend lid de heer J. F. Zylker. Herko zen de heer J. F. Zylker met 705 van de 1056 uitgebragte st. Winschoten. Aftredend lid de heer W. J. A. Jonkcbloet. Herkozen de Heer W. J. A. Jonckbloet met 306 van de 346 uitgebragte stemmen. Assen. Aftredend lid de heer Mr. P. van der Veen. Her stemming tusschen de heeren Mr. P. van der Veen, die 357 en den heer Mr. L. Oldenhuis Gratamadie 391 st. verkreeg. Leeuwarden. Aftredend lid de heer J. Andreae. Herkozen de heer J. Andreae met 851 stemmen. Sneelc. Aftredend lid de heer Jhr. W. H. Lyklama a Nyeholt, (die verzocht heeft niet meer in aanmerking te komen). Ge kozen de heer Ds. A. Moens, met 905 van de 1733 uitgebr. st. Zwolle. Aftredend lid de heer Mr. G. A. IJssel de Schepper. Herkozen de heer Mr. G. A. IJssel de Schepper met 1100 van de 1759 uitgebragte stemmen. Tweede Verkiezing, in plaats van den heer Mr. P. Mij er benoemd tot Minister van Koloniën. Uitgebragt 1766 stemmen. Herstemming tusschen de heeren T. J. Stieltjes, die 615 en den heer Wttewaal van Stoetwegen die 577 stemmen op zich vereenigde. Almelo. Aftredend lid de her Mr. G. M. van der Linden. Herkozen de heer Mr. G. M. van der Linden. Deventer. Aftredend lid de heer Mr. A. van Delden. Her kozen de heer Mr. A. van Delden met 774 van de 1064 uit gebragte stemmen. Zutphen. Aftredend lid de heer Mr. W. II. Dullert. Her kozen de heer Mr. W. H. Dullert met 965 van de 1261 uit gebragte stemmen. Nijmegen Aftredend lid de heer Jhr. J. A. C. A. van Nispen van Sevenaer, die is herkozen met 904 van de 1115 uitgebragte stemmen. Tiel. Aftredend lid de heer Mr. W. F. C. van Lidth de Jeude. Herkozen de heer Mr. W. F. C. van Lidth de Jeude met 737 van de 970 uitgebragte stemmen. Amersfoort. Aftredend lid de heer Jhr. Mr. II. A. M. van Asch van Wijck. Herkozen de heer Jhr. Mr. H. A. M. van Asch van Wijck met 895 van de 1205 uitgebragte stemmen. Utrecht. Aftredend lid de heer Mr. N. P. J. Kien. Her stemming tusschen de heeren Mr. N. P. J. Kien die 521 en Mr. W. R. Boer die 417 stemmen bekwam. Hoorn. Aftredend lid de heer II. Mensonides. Herkozen heer II. Mensonides. feiden. Aftredend lid de heer P. II. Baron Taets van Ame- rongen tot Natewisch. Herkozen de heer P. H. Baron Taets van Amerongen met 908 stemmen. Tweede Verkiezing., in plaats van den heer Mr. R. J. Graaf Schimmelpennick (benoemd tot Minister van Finantiën). Ge kozen de heer Mr. G. Groen van Prinsterer met 793 stemmen. Gouda. Aftredend lid de heer M. A. F. II. Hoffman. Her kozen de heer M. A. F. II. Hoffman met 1162 stemmen. Delft. Aftredend lid de heer Mr. W. Wintgens. Herstem ming tusschen de heeren Mr. W. Wintgens die 630 en Jhr. Mr. W. T. Gevers Deynoot die 411 stemmen bekwam. Rotterdam. Aftredende leden de heeren Mr. A. Hoynck van Papendrecht (die verzocht heeft niet weder in aanmerking te komen) W. A. Viruly Verbrugge. Gekozen de heeren I. D. Fransen van de Putte met 1136 en W. A. Viruly Verbrugge met 1090 van de 1691 uitgebragte stemmen. Dordrecht. Aftredend lid de heer Mr. G. A. de Raadt. Her kozen de heer Mr. G.A. de Raadt met 745 van de 1477 stemmen. Gorinchem. Aftredend lid de heer W. C. M. Begram. Her kozen de heer W. C. M. Begram met 1147 van de 1512 stemmen. Breda. Aftredend lid de heer N. R. H. Guljé. Herkozen de heer N. R. H. Guljé met 1361 van de 1428 stemmen. Tilburg. Aftredend lid de heer Mr. F. J. Jespers. Herkozen de heer Mr. F. J. Jespers met 803 van de 944 stemmen. Eindhoven. Aftredend lid de heer Mr P. van den Heuvel. Herkozen de heer Mr. P. van den Heugel met 960 van de 1047 stemmen. Maastricht. Aftredend lid de heer C. A. Baron de Biber- stein Rogalla Zawadsky. Herkozen de heer C. A. Baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky met 1021 van de 1073 stemmen. Roermond. Aftredend lid de heer Mr. P. L. de Lom de Berg. Herkozen de heer Mr. P. L. de Lom de Berg met 832 van de 1593 stemmen. s' Bosch. Aftredend lid de heer Mr. A. F. X. Luijben. Her kozen de heer Mr. A. F. X. Luijben met 1033 van de 1114 st. Zuidhorn. Aftredend lid de heer G. Reinders. Herkozen de heer G. Reinders met 267 van de 465 uitgebragte stemmen. Dockum. Aftredend lid de heer Mr. Ph. van Blom. Her kozen de heer Mr. Ph. van Blom met 900 van de 1426 st. Arnhem. Verkiezing in plaats van den heer Mr. J.P. J.A. Graaf van Zuylen van Nyevelt -benoemd tot Minister van Buitenl. Zakeü). Gekozen zoo wel voor nu tot September als voor het nieuw vierjarig tijdvak, de heer Mr. L. W. C. Keuchenius met 918 van de 1514 stemmen. Middelburg. Aftredend lid de heer Mr. G. A. Fokker. Herkozen de heer Mr. G. A. Fokker met 862 van de 1299 st. Zierikzee. Aftredend lid de heer J. J. van Kerkwijk. Her kozen de heer J. J. van Kerkwijk met 754 van de 931 stemmen. POLITIEK OVER7JGT. De belangrijkste gebeurtenissen in de Duitsche verwik kelingen zijn het besluit van de Bondsvergadering tot de mobilisatie der Bondstroepen gisteren genomen met 9 te gen 6 stemmende terugroeping van denOostenrijkschen gezant te Berlijnen het toezenden der paspoorten aan den Pruisi- schen gezant te Weenen. De vredebreuk is dus officieel ge constateerd. Maar de oorlogsverklaring blijft nog achterwege. De telegraaf zal morgen misschien reeds de tijding van het begin der vijandelijkheden brengen. De Fransche kamer heeft de beraadslaging over het budget ten einde gebragt en het aangenomen met overgroote meer derheid; de zitting was hoogst belangrijk wegens de mede- deeling van het gouvernementwaaruit blijkt dat Frankrijk niet aan den oorlog zal deelnemen, maar wel trachten zal er zijn voordeel mede te doen. Het Spaansche eskader is na de nederlaag te Callao naar Spanje teruggekeerd en de blokkade der havens van Peru is opgebrokenmen zegt dat het gouvernement een open blijk van hulde aan de zeelieden, welke aan deze ex deelnamen, heeft toegedacht. Naar men verneemtzou Keizer Maximiliaan in duddi-nige benarde financieele omstandigheden verkeeren, dat hij .keizer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 1