Napoleon om geldelijken bijstand heeft verzocht, met bedrei ging dat hij anders afstand zou moeten doen. Deze moet die echter pertinent geweigerd hebbenzoodat men indien keizer Maximiliaan zijn woord houdtzijn spoedig vertrek kan tegemoet zien. De Mexicanen zullen daar niet bedroefd om wezen en hem een hartelijk goede reis toewenschen. Alleen hij zelf en de Franschen maken met deze geschiedenis een gek figuurzij komen met de kous op het hoofd terug. Volgens niet-officieele berigten uit Canade van 1 dezer te New-York ontvangen, hebben de Fenians, ondanks de waak zaamheid der autoriteiten, een iu val op En gels ch grondgebied gedaan. Het Engelsche fort, tegenover BufFalo liggende, zou ontruimd, spoorwegenen telegraaflijnen vernield en de Fenians naar het binnenland op marsch zijn, zonder dat hun tegen stand geboden is. De koning van Griekenland heeft bij zich ontboden de ge zanten der beschermde mogendheden van dat land. De koning legde hun den kritieken toestand des lands bloot en vroeg in die omstandigheden hun raad. Het antwoord dat de di plomatie heeft gegeven, is niet bekend. 1TI B II W S T IJ P I iT 3 B U. Helder, NieuwediepWillemsoord, enz. 15 Junij 1866. Woensdag morgen hebben wij aan onze geabonneerden binnen deze gemeente den uitslag kenbaar gemaakt van de stemming voor een lid van den gemeenteraad. Er moet eene herstemming plaats hebben, en wel op Dingsdag 26 Junij, tusschen de heeren W. J. Hidde Bok die 51 en L. Jel- gersma die 68 van de 235 geldig uitgebragte stemmen hebben bekomen. De uitslag der stemming van een lid voor de Tweede Kamer, waarvan eerst heden morgen de opening der briefjes te Alkmaar heeft plaats gehad, wordt door ons aan het hoofd van dit blad medegedeeld. Heden is bij de directie der marine aanbesteed: het sueeessivelijk weghalen van 's rijks werf van mot en krullen. Twee biljetten zijn ingekomen van de heeren G. Groot en D. Hoogenbosch eerstgenoemde is de hoogste inschrijver. Bij gunstig weder zal het stoomschip Burgemeester Zijlstra Zaturdag weder een pleiziertogt maken van Harlingen naar hier. Men zal des morgens ten 8 ure van daar vertrekken om des avonds om 9 ure terug te zijn. De vrachtprijs is bepaald op f 2.per persoon. Zr. Ms. schroefstoomschip de Dommelonder bevel van den luitenant ter zee le klasse A. A. A. Gaijmans, is den 7" Mei jl. te Suriname aangekomen en door Zr. Ms. schroefstoomschip Soestdjkonder bevel van den luitenant ter zee 1° klasse lt. A. Houek, is op den 12" dier maand de terugreis naar Nederland aanvaard. Naar men verneemt circuleert onder de neringdoenden in onze naburige gemeente Zijpe, een breedvoerig gemotiveerd adres, houdende verzoek aan den raad aldaar, om het be sluit dd. 9 Mei jl. tot uitstel der kermissen te willen in trekken. Zij baseren zich voornamelijk o. a. op de omstandig heid, dat in het onmiddelijk nabij gelegen Schagenautorisatie tot het houden der gewone jaarlijksche kermis is verleend, en meenen het er dus met grond voor te mogen houden, dat de raad geenszins op hun billijk verzoek zal difflculteren. Omtrent den verschrikkelijken brand te Haaften, Zaturdag jl. plaats gehad, vernemen wij, dat op eene daartoe gedane aanvrage reeds van vvege het departement van bin- nenlandsche zaken tenten en matrassen gezonden zijn, om de drie honderd personen, welke tijdelijk zonder dak zijn, daaronder te huisvesten. In de nabijheid van het dorp is daartoe een geschikt terrein. Verder vernemen wij, dat het gewestelijk bestuur de gemeentebesturen heeft uitgenoodigd om inzamelingen te doen houden tot leniging van de ramp die 60il70 gezinnen, voor het meerendeel behoeftigenvan al wat zij bezaten beroofd heeft. Men leest in de tlarlinger Courant. De directie der Eriesche en Overijsselsche stoombootrederij verschafte 11. Zaturdag aan heeren deelhebbers een aangenamen dag van uitspanning, namelijk een pleiziertogt met de stoomboot Burgemeester Zijlstranaar 't Nieuwediep. Groot was het aantal heeren die daaraan deel namen, waaronder zich bevond Z. Exc. de Commissaris des Konings en leden van Gedeputeerde Staten in deze provincie, alsmede eenige genoodigden. Eene regte uitspanning was voor allen dien dag en werd dan ook dikwijls aan hoeren commissarissen den dank toegebragt voor de doelmatige en aangename wijze waarop de pleiziertogt was aangelegd. Napoleon heeft den jardin du Luxemburg bezocht, en de zoozeer in zijn genade aanbevolen boomen in oogen- schouw genomen, maar is van zijn plan niet teruggekomen en de bij placaat aangekondigde enquête omtrent de ont eigening is niets anders dan de eerste officieele stap tot uitvoering van het plan. De verbittering in het Quatier Latin is zeer groot Op den Noorderspoorweg, op een afstand van 26 Engelsche mijlen van Londen, heeft midden iu den Wel- wyu-tunnol eene vreeselijke spoorwegramp plaats gehad. Bijna gelijktijdig zijn daar drie zwaar beladen goederen treinen met elkander in botsing gekomen en door het vuur uit de ketels der omvergeworpen en verbrijzelde locomotieven in brand geraaktwaardoor de tunnel die eene lengte van eene halve mijl heeft, in een ontzag gelijken oven en zijne luchtpijpen in een brandeuden krater herschapen werd. In een berigt van de Times wordt omtrent de oorzaak van het ongeluk gemeld, dat de treiu, die 's nachts ten 12 uur van het Kiugs-Cross-goederenstation naar Hitchin vertrok, ten 12J- ure juist in het midden van den tunnel door het springen eener pijp schade aan de ma chine bekwam en daarom moest stilhouden, hetgeen echter de conducteur, die op den achtersten wagen zat, vergat te seinen. Kort daarna reed een tweede, met olie en andere brandstollen beladen trein der Midlandbaandie geen waar schuwing bekomeu had, den tunnel binnen. De schok was zoo geweldig, dat alle wagons verbrijzeld werden en den ganschen tunnel versperden. Of de schrik onder het per soneel van beide treinen geslagen was, of dat allen zwaar gekwetst waren, kortom er werden geen seinen naar buiten gegeven. Het duurde niet lang toen de Schotsche veetrein die voor de markt van Newgale vee aanvoerdevan het noorden ook insgelijks den tunnel instoomde en tusschen de overblijfselen van den Midland-treiu teregt kwam, waar door de brandstollen van den laatstee terstond vlam vatten. Des morgens ten 2 uur stonden er 36 wagens in brand. De voortdurende onplofflngen en de ontzettende hitte maakten het oumogelijk hulp te verleenen en den brand te stuiten. Uit de luchtpijpen van den tunnel, die eene hoogte van 50 a 60 voeten hebben, stegen middelerwijl de vlammen omhoog. Daar men geen water had, moest men denbrand laten uitwoeden, en eindelijk Zondag namiddag ten 6 ure was het mogelijk ^len tunnel biunen te treden. De puin- hoopen brandden nogdoch 's nachts hoopte men alles te blusschen. Wonderlijk is liet dat de machinisten en stokers der drie locomotieven allen ongedeerd of althans slechts ligt gewond zijn. Daarentegen zijii verscheidene conducteurs, waaronder ook hij, die het eerste sein verzuimde te geven, gedood en anderen zwaar gekwetst. ISerig-ten betreffende de cholera. Den 12n Juuij zijn Den 13n Junij zijn aanget. overleden. aanget. overleden. Leiden 82 40 102 83 's Graveuhage 40 15 32 32 Delft 30 14 32 26 Botterdam 10 8 25 12 Gouda 9 3 4 1 Utrecht 39 27 42 21 3jnge5ünïnni. De Redactie onderschrijjt niet altoos de gevoelens der inzenders. Mijnheer de lied acteur In de vcrloopen dagen heb ik den ecu cn ander wel eens hooren vragen wie er Wethouder moet worden in plaats van den heer Reeringh. Ik heb ook gehoorddat men het oog geslagen heeft op den heer Strootman. De keuze van den heer Strootman heeft buiten kijf veel voor. Vooreerst is hij iemand die als de Burgemeester weg isde Gouverneur of Gedepu teerde Staten of audere hooge lui die in vreemde talen spreken, behoorlijk zou wéten te woord te staan. Het is toch genoeg bekend dat de Wethou der Bakker daar ook al geen verstand van heeft. Tweedons krijgt de heer Strootman met 1 Julij, volgens de krant, niets te doen; zoodat hij alle tijd heelt om zich met het Dagelijksch Bestuur te belasten. Derdens is het brooduoodig dat geen jabroer maar juist iemand als de heer Strootman te genover den bekenden aard van den heer Bakker en de nu en dan blijkende zwakheid van den Burgemeester worde gestelddie, om des lieven vredes wille, den lieer Bakker maar genoegen doet. Gedenk het advies op uw laat ste rekest, eu nog geloof ik dat die zaak niet zuiver loopt want waarom lees ik de advertentiën van de gemeente altijd eerst in de krant van Bak ker en dan in de uwe. De raad heeft immers nu aan beiden dezelfde reg- ten toegestaan en Burgemeester en Wethouders zijn toch verjdigt om de be sluiten van den raad eerlijk zonder een der Wethouders naar de oogen te zieu ten uitvoer te leggen. Gij moet zulke dingen niet over uw kant laten gaan maar weer eens klagen aan den raad gij hebt nu toch gezien dat de meerderheid onpartijdig regt en billijkheid durft voorstaan dat het lang allemaal geen draaijers zijn. Verders blijft de heer S. hier nog, volgens de krant, bijna éen vol jaar en dau zou hij dus nog veel voor de gemeente kunnen doenwaar hij reeds zooveel gedaan heeftdoor het maken van straten en berioleringen. Betrekkelijker wijs is de keus voor een Wethouder van veel meer be lang dan van een lid van den raad, want een Wethouder is ecu derde deel van het Dagelijksch Bestuur en een Raadslid is maar een zeventiendo deel van den Raad. Uw bestendige lezer KEES. DE SCIIAGER KERMIS. Schagen zal „Kermishoudcn". Terwijl de oorlogsstorm langs onze gren zen loeit, de typhus onzen kostbaren veestapel dunt en de cholera als een engel des verderfs iu steden cn dorpen rondwaart, alom rouw en droefheid brengende, zal Schagen feestvierenen terwijl wetenschap en gezond verstand, beiden, als van de daken prediken „leef matig, leef geregeld zoo ge uw leven lief hebtnoodigt Schagen, gedurende eene gansehe week, losbandigheid en onmatigheid, als welkome gasten, binneu zijn „grijze veste." Treurige daadzaak voorwaar; te treuriger daar Schagen om iiuantieele redenen kermis vieren moet. Schagen kan de kermis niet missen, het kan niet bestaan zonder het jaarlijksche douceur. „Geen kermis te hebben" heeft iemand gezegd, „zou even erg zijn als de cholera." Schagen's ingezetenen moeten dus den dood in de oogen zieu om geld te verdienen. Is dat geen schande voor eene plaats waar de middelen tot ontwikke ling van meerdere welvaart als voor de hand liggen, en moet men zich niet schamen dat die middelen tot nog toe ongebruikt zijn gebleven Eén

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 2