Jtieuros- en <ftÖoerteiiUe-öfaÖ. J&. 530 Zesde Jaargang. WOENSDAG 27 JU IX IJ. <£>ffiricüï geöcdtc. iMBLlMB C MET DE BMDSPUM. BEKENDMAKING. 1866. ELDERSC Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. COURANT. De prijs der Advertentien van 1—4 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Diugsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentien intezenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. Zij die voornemens zijn zich met 1 Julij a. s. op dit blad te abonneren, kunnen, van heden af, de nog in deze maand verschijnende nommers gratis bekomen. De BURGEMEESTER der gemeente HELDER brengt ter kennis van de bij de Brandspuiten geplaatste personen dat de jaarlijksche oefeningen zijn bepaald als volgt Met spuit No. 2 Dingsdag 26 Junij 1866's avonds 7 ure. >i i) 3 Woensdag 27 Junij n n 4 Donderdag28 Junij >i De manschappentot die oefeningen schriftelijk opgeroepen worden ernstig aangemaand, daaraan stiptelijk te voldoen, zullende de nalatigen worden vervolgd. Helderden 21 Junij 1866. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helcler brengen ter openbare kennis, dat het eerste SUPPLE TOIR KOHIER van den Hoofdelijken Omslag voor de dienst van 1866 op heden door hen voorloopig vastgesteld, en ge durende de eerstvolgende veertien werkdagenop de gewone kantooruren ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Helder, den 22 Junij 1866. Burgemeester en Wethouders voornoemd, STAKMAN BOSSE, Burgemeester. L. VERHEY Secretaris. POLITIE. Ten burele van den ondergeteekende is gedeponeerd eene Witte Vrouwenzak waarin eenige voorwerpen, dezer dagen op de Marine werf gevonden. Helder, 26 Junij 1866. Be Commissaris van Politie, A. C. BOONZAJER. Jgiet-nffidM gebedte. POLITIEK OVERZIGT. De telegraaf berigt: Van Berlijn, 23 Juuij. Volgens officieele berigten hebben de Pruisische troepen heden de Boheemsche grenzen overge trokken zonder op den vijand te stooten. Van WeeneD, 24 Junij. Volgens berigten uit Verona van heden heeft er sedert dezen ochtend een groote veldslag tusschen de Italianen en Oostenrijkers plaats. Twee vleu gels van het Italiaansche leger zijn terug geslagen. Het gevecht duurt steeds voort. Van Plorence25 Junij. Van verschillende zijden is be vestigd dat in den veldslag die gister tusschen de Oosten rijkers en de Italianen heeft plaats gehad de laatsten zijn geslagen. In Italië zouden de vijandige legers dus ernstig slaags zijn geweest. In Duitschland laat Oostenrijk de Pruisen nog maar steeds voorwaarts gaanzonder verzet zouden zij thans reeds in het Boheemsche zijn getrokken. Dit doet de verwonde ring omtrent de houding van den opperbevelhebber Benedek nog meerder toenemen. Men moet veronderstellen dat hij zijn magt nog steeds blijft verzamelen, om op een geschikt oogenblïk eene beslissende slag te leveren. Pruisen maakt inmiddels bij zijn vrienden en bondge- nooten toebereidselen voor de bijeenroeping van het Duit- sche Parlement. Met betrekking tot die zaak is het niet van belang ontblootwat uit Parijs berigt wordt dat nl. de Pransche regering den bond als Duitsehlands wettigen toestand blijft beschouwen. Dit kon ligt later weder van invloed op de zaken in Duitschland wezen. Omtrent de vertegenwoordiging in eigen land hoort men van de zijde der Pruisische regering voor het tegenwoordige niets. Er wordt echter in Pruissen nog al over de verkie zingen gesproken en geschreven. Voor de oorlog was uit gebroken wilde men slechts zoodanige mannen naar de Tweede Kamer afvaardigen die der tegenwoordige regering geen gelden zouden bewilligen. Men komt daar nu op terug en wil die voorwaarde niet meer stellen, omdat men komt wat laat tot die conclusie zoodanig mandaat niet met de constitu tie bestaanbaar is, maar ook, omdat 't vaderland wordt aange rand, omdat Pruisen zijn Duitsche roeping moet vervullen en dergelijke hoogklinkende woorden meer. Komt dus de Kamer bijeendan zal zij der regering waarschijnlijk geven wat zij vraagt. Dat een volk, dat in zijn eer, in zijn grenzen wordt be dreigd of aangetastzijn regering steuntal verfoeit 't die regering, is te begrijpen, 't is te begrijpen dat dus alle partijen slechts het vaderland zien en binnenlandsche geschillen tijdelijk vergeten om zich onderling en met de gehate regering tegen den vijand te vereenigen. De Russische Invalide weerspreekt officieel de berigten van den Times over Russische troepenbewegingen, en zegt dat er in den toéstand van het leger geene veranderingen ge komen en geene verlofgangers opgeroepen zijn. De non interventie blijft de politiek der Russische regering. Te Madrid zijn van twee battaillons artillerie met 24 stukken geschutvrijdag morgen de manschappen in opstand gekomen. Zij hebben geweren uitgedeeld aan de bevolking, die dadelijk begon met het opwerpen van barikades. De oproermakers werden door andere korpsen van het garnizoen aangevallen, waardoor de rust des avonds ten 6 ure geheel hersteld was. Nergens elders op het schiereiland is de orde gestoord geworden. Van Kopenhagen, 24 Junij wordt getelegrafeerd De Russische grootvorst-troonsopvolger is den 22sten dezer verloofd met prinses Dagmar. 1TI B TT W S T IJ D IIT 3 B IT Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 26 Junij 1866. Bij de heden alhier plaats gehad hebbende herstemming van een lid voor de gemeenteraad zijn uitgebragt 261 stemmen. Met Zr. Ms. stoomjagt de Valk is heden een proef- togt gemaakt op de reede en in het Marsdiep. De inspecteur over de stoomvaartdienst, de kapt. ter zee H. Huijgens, bevond zich aan boord, benevens velegenoo- digden; alsmede het muziekcorps der Marine. De zangvereniging Cccilia verschafte Zondag avond jl. aan hare belangstellende leden weder een geuoegelijken avond. Het was ons regt aangenaam weder te mogen opmerken dat, dank zij den ijverigen directeur, Cecilia zich hare putatie op eene waardige wijze blijft handhaven. 'r~~& -'m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 1