Bij ZON, MARINE. BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE HELDER. TELEGRAM. ADVERTENTIES RETOURBILLETTFA GANGBAAR VOOR VIER DAGEN, Wie lust heefthome *Te wapen wie niet bukken wil Voor dwang en overmagt; Maar volksbestaan en Vaderland Nog strijdens waardig acht. //Te wapen heel Europa trilt Door d' oorlogsstorm beroerd,. De Dood wacht juichend reeds den buit, Hem weldra toegevoerd. Alom die kreet Iu Nederland Werd die nog niet gehoord. Daar leeft men in 't genot der vreê Maar still'kens domm'lend voort; Ofschoon de strijd de grenzen naakt, Men grijpt er niet naar 't zwaard, Maar leest bedrukt het beursberigt, Doch blijft voortp doodbedaard. Is dat nu 't volkdatzoo men zegt Van vrijheidsliefde blaakt, En daarvanmet wat liut getooid Somtijds zoo'n ophef maakt Is dat nu van die vadr'en 't kroost, Van wie men telkens leest, Dat steeds het//vrijheid of de dood Hunu' leuze is geweest Komt landgenooten zegtopregt, Is dat ons aan te zien, En kan die weerbaarheid den storm, Dreigt die eens, weerstand biên Te dwaas een vraag, en daarom: grijpt Nog tijdig naar 't geweer, Opdat niet eens de vreemd'ling nog U exerceren leer' Op Deventer is voorgegaau Wie moed heeft zij soldaat, Opdat, wanneer (verhoede 't God) Eens hier de alarmtrom slaat, Gansch 't volk van Neerlandals den man Ten strijde vaardig zij; En men niet eenmaal ouzen naam Delgt uit der natiën-rij. L. Van 15 22 Junij 1866. ONDERTROUWDP. van Boom, vuurstoker bij de Marine, 4,2 jaren en W. Schippers, 31 jaren. J. H. van Leeuwen, sjouwerman, 31 jaren en A. Hoogeboom, 36 jaren, weduwe van B. Burgers. C. J. Brouwer, schilder, 25 jaren eu J. Rijkers, 21 jaren. F. S. Meijer, werkman, 42 jaren, weduwnaar van A. G. Jacobs en J. Kuiper, 42 jaren, weduwe H. Mulder. GEHUWD J. R. Buijs en A. Bakker. P. Keijzer en B. J. Buddingh. F. W. F. Verhoeff en A. M. Manikus. BEVALLEN T. Groen geb. Geervliet D. T. Verberne geb. de Beurs Z. A. M. Bal geb. van Brcderode Z. C. Quak geb. Kamer D. K Ran geb. Gomes D.P. M. Swennen geb.den Hartog Z. G. van Dijk geb. Meijer Z. J. Vermeulen geb. van de Velde Z. T. Oosthuizen geb. van Twuijver D. C. van den Brande geb. Platvoet D. J. J. Jilleba geb. van Emmerik D. G. Duinker geb. Duinker Z. H. Smits geb. Postma D. T. Wigman geb. Kaan Z. A. Nelis geb. Valk Z. N. Bethlehem geb. Kikkert Z. OVERLEDEN: A. Doncker 26 jaren. J. W. Ellmer circa 25 jaren. J. de Jong 31 jaren. J. G. Weber 20 jaren. G. J. Folmcr 10 10 maanden. Levenloos aangegeven 2. UAltKTBEIlIGTEIV. ALKMAAR 23 Junij. Aangevoerd 17 Paarden f30 a 75 16 Koeijen f70 a 130, 24 Nucht. Kalveren f2.50 a 6, 30 Schapen f 10 a 22, 179 Lammeren f5 a 10, 10 Geiten f3 a 7 55 Magere Varkens f8 a 16 109 Biggen f7 a 10 Boter per kop 62^ a 70 ets. HOORN 23 Junij. Aangevoerd 11 mud Gerst f6, 7 mud Haver f5.11 mud Bruine Boonen f 16. 9 Paarden f40 a 170, 14 Koeijen f 130 220, 22 Kalveren f6 a 10 125 Schapen f 14 a 22.50 90 Lammeren f8 a 13.50 120 Varkens f 13 a 21, 6 Zeugen f24 a 60, 210 Biggen f6 a 12.50, 6 Bokken fO.SO a 5, 9 Geiten f0.90 h 6.50, 160 Kippen 0.30 a 1.10, 10300 Kip-Eijeren f2.30 a 2.40, 4350 Eend-Eijeren f2 a 2..10 per 100, 1800 koppen Boter f 1.15 a 1.30 per Ned gg120 mud Aardappelen f7 a 8 per mud. 1200 Ned. gg Kruisbeziën f5 a 6 per 100 Ned. fg. Heden Dingsdag 26 Junij 1866. EFFECTEN Van buiten vast. Beurs van AMSTERDAM 5°/0 Metalliek (oude) 41^. 0/0 6°/0 Vereenigde Staten v. Noord-Amerika 1882 66J 5°/0 Russische Spoorweg-Aandeelen 169J- 3°/o Mexico (oude)12^ 3°/0 Mexico (nieuwe)9J 5#/0 Turken 25 5°/0 Grieken8 Boot aan van New-York van 16 Junij, 's avonds Goud 158|, Wissel 174, Illinois 122j, Fonds 102j. Vrijdag 29 Junij vertrekt vanhier de West- Indische mail. Bevallen van cene welgeschapen D O CII1' E R, L. MERKELBAG, Echtgenoote van W. L. F. GRIMBERG. Den 26 Junij. Onze innigen dank brengen wij aan alle deelne mende vrienden en bekenden, die gedurende de ziekte, overlijden en teraardebestelling van onzen geliefden Zoon JAN WOBBE, ons zoovele blijken van hunne belang stelling hebben gegeven, welke voor ons onvergetelijk zullen blijven. C. F. ELLMER. J. ELLMER—BOON. Woensdag'HARDDRAVERIJ, O o ster end Donderdag;MASTKLIMMEN,etc. Oudeschild; VrijdagRINGSTEKEN etc. ald Burg. a 60 Cts. voor HEEN en TERUG, per Post schuiten viee versa van Nieuwediep op Texel. (B^^aan de KOOI in het KOFGRASzal op Zondag 1 Julij a. S. de inwijding plaats hebben van zijne nieuwe zal er te dier gelegenheid gegeven wordeneu alles zal wor den aangewend om de bezoekers te veraangenamen. TWEE VATEN BIER zullen geheel kosteloos voor de aanwezigen worden ten beste gegeven. OPENBARE AANBESTEDING bij de Directie der Marine te Willemsoord, op Zaturdag den 7 Julij 1866 des voormiddags ten elf ure, van: Het doen van eenige WERKZAAM HEDEN in en bij de Stoomwerkplaats op 's Rijks Werf te Willemsoord. De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving. De bestekkeu liggen ter lezing bij het Departement van Marine te Gravenhage en bij de Directiën der Marine te Willemsoord, Amsterdam, llellevoelsluis en Vlissingen, alsmede in de localen der Provinciale Besturen van Noord- Holland, Noord-Brabant, GelderlandOverijssel, Friesland en ter Secretarie van de Gemeente-Besturen te Rotterdam en Dordrecht. De noodige aanwijzing zal worden gedaan op den 5 en 6 Julij 1866des morgens ten 10 ure. De inschrijvingen op gezegelde billetten, bevattende de aannemingssom in cijfers en letterschrift, en de namen van Aannemer en Borgen, zonder doorhalingen en bijconditiën, en door den inschrijver onderteekend, moeten vdór of op den dag der aanbesteding, des voormiddags vóór elf ure vrachtvrij worden bezorgd bij de Directie der Marine te Willemsoord. Willemsoord, den 23 Junij 1866. De Kapitein ter Zee, Fquipagiemeester waarnemend Directeur der Marine G. P J. MOSSEL.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 3