INTERNATIONALE BANK LANDBOUW-KREDIET. MAfiKTTRIINEN. MARINE. MARINE. AARDAPPELEN, Provincie NOORD-HOLLAND. JRetourbilletten zijn op deze treinen geldig. OPENBARE VERKOOPING bij 's Rijks Werf te Willemsoord op Woensdag den 4 Julij 1806 des voor- middags ten 10 ure, van de navolgende voor 's Rijksdienst AFGEKEURDE VOORWERPEN, als: Yier ligte VAARTUIGEN, Eiken SCHALEN, BRANDHOUT, diverse SCHEEPS-en ARTILLERIE- BEHOEFTEN, en meer andere ARTIKELEN. hetwelk op de twéé de verkooping voorafgaande kan worden bezigtigd; zullende van heden tot en met den 8 J ulijgedurende de werkdagengelegenheid zijn om de voorwaarden te lezen. Willemsoord den 23 Junij 1866. De Kapitein ter Zee, Equipagiemeester waarnemend Directeur der Marine, G. P. J. MOSSEL. Al dagen Onder nadere goedkeuring van den Minister van Marine zal, op Woensdag den 11 Julij 1866, des voormiddags ten Elf ure, bij inschrijving worden aanbesteed de leve ring van ten behoeve van het Hospitaal der Marine, van af den dag der kennisgeving van de goedkeuring der inschrijving tot op den 30 November aanstaande. De biljetten van inschrijving op gezegeld papier, zullen vóór of op den dag der aanbesteding vóór het bepaalde uur bij de Directie der Marine te Willemsoord, vrachtvrij moe ten bezorgd worden. De voorwaarden van aanbesteding liggen van heden tot den 10 Julij aanstaande (de Zondagen uitgezonderd) ter lezing bij de Directie voornoemd. Willemsoordden 26 Junij 1866. De Kapitein ter Zee, waarnemend Kommandant der Zeemagt F. A. A. GREOOKM. voor Directeurde Heer H. C. TOMBERGH te Haarlem. Commissarissen: De Heeren J. L. van der BURCH, lid der Provinciale Staten, Burge meester van Haarlemmerliede en Spaarnwoudete Haarlem. A. van STRALENHoogheemraad van Rijnlandte Haarlem. Mr. A. J. ENSCHEDÉ, Advocaat en Archivarius der stad Haarlem. Mr. C. J. F. MIRANDOLLE te Haarlem. F. M. AGHINA, Kassier te Alkmaar. 1°. geeft voorschotten aan landbouwers tegen eene soliede borgstelling, voor den tijd van één tot drie maanden; 2°. verstrekt gelden op hypotheek aan landbouwers, waarvan de terugbetaling geschiedt tegen jaarlijk- sche interest en aflossing; 3° neemt gelden aan in bewaring, tegen maandelijksch vasttestellen rente, thans 5 percent, en welke gelden terugvorderbaar zijndoor middel van briefjes (cheques) aan toonder op hoogstens 14 dagen na zigt 4°. plaatst Obligatiën van ƒ50, ƒ100 en ƒ500, geldig voor den tijd van één jaar, met eene vaste rente van 4 percent jaars; 5». plaatst pandbrieven van ƒ100, ƒ500 en ƒ1000, uitgegeven door de Nederlandsche Maatschappij voor Grond-Krediet, rentende 5 percent, en aflosbaar bij uitloting binnen den tijd van 40 jaren 6°. plaatst pandbrieven, uitgegeven door de Nederlandsche Maatschappij voor Grond-Krediet en berus tende op eene tusschen bovengenoemde Maatschappij en Prins Esterhazy de Galantiia te Weenen tot stand gekomen operatie; dezelven zijn groot ƒ100, 500 en 1000, opeisebbaar na 5 jaren,, rentende 5% s'jaaropeischbaar na 10 jaren rentende 5p/o s'jaars; 7". plaatst obligatiën, uitgegeven door de Nederl. Maatschappij voor Grond-Krediet,aflosbaar na tien jaren. Deze obligatiën groot ƒ50, ƒ100 en ƒ500, welke door inschrijvingen op Hypotheekin Nederland en het Maatschappelijk Kapitaal, groot Tien Millïoen Gulden, zijn gewaarborgd, geven eene vasten jaarlijkschen interest van 5 percent. Nadere informatien zijn te bekomen ten kantore van den Directeur der plaatselijke administratie voornoemd, alsmede bij de verschillend Agenten. Voor Alkmaar en omstreken de Heer Beverwijk t, u de Helder ,t Hilversum Purmerend Zaandam F. M. AGHINA. C. STUMPHIUS. S. Tii. BEETS. K. J. PERK. S. SMIT. E. te VELTRUP. Behalve de treinen op de dicnstbilletten vermeld, zal, te beginnen met Vrijdag: »9 Junij, op eiken VRIJDAG en 5BATIJRDAG nog een extra trein rijden van Helder naar Alkmaardes ochtends ten 7 uur 45 min., stoppende aan alle Stations. Amsterdam, 22 Junij 1866. DB ADMIMSTRATEUR. Ter Boek-, Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 4