J&. 535. Zestic Jaargang. 1866. Bicuios- en jjjL* ^<RÖoertenHe--6faÖ. ZATURDAG 14 J U L IJ. Officieel ijcöcdte. jQict-ofjrjciccï 0CbEdti\ HELDERS CHE COURANT. Verschijnt WOENSDAG eu ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.30 Franco per post v u 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren, en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Adveetentien van 14 rebels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen, Zegclregt voor elke plaatsing 35 Ccuteu. Vóór des Dingsdags cn Vrijdags middag 12 uur gelieve men de Advertentieu intezenden. Ingezonden stukken minstens cón dag vroeger. POLITIE. Dezer dagen op de openbare straat gevonden cn op liet bureau van den ondergeteekende gedeponeerd: een Vrouwen ZAK, een DOEZELAAR en een SLEUTEL. Helder, 13 Junij 186G. De Commissaris van Politie, A. C. BOONZAJER. POLITIEK OVEltZIGT. Een telegram uit Berlijn, van den 10 dezer, berigt als ofHci';Oldat de wapenstilstand door Pruisen is verworpen. In de laatste dagen was reeds uit de feiten op te maken dat Frank rijks bemiddeling schipbreuk zoude lijden. Er wordt in andere telegrammen ook bijgevoegddat von Gablenz voor de tweede maal is afgewezen. Het schijnt dat de zaak vooral schipbreuk heeft geleden op de voorstellen die Frankrijk deed en de vorderingen die Pruisen er tegenover stelde; want de weigering heeft slechts plaats gehad, nadat eerst met Frankrijk, gelijk de Moniteur zelf zegt, onophou delijk onderhandeld is. De gevolgtrekking ligt voor de hand: keizer Napoleon moge dan niet als scheidsregtenmaar slechts als middelaar zijn opgetreden, hij zal zich op die loutere weigering om zijne bemiddeling aan te nemen, niet terugtrekken, maar thans eene meer geprononceerde houding ten gunste van Oostenrijk aannemen. Wil men verband zoeken tusschen de verschillende gebeurtenissendan is misschien het berigt omtrent liet vervoer van Frausche troepen door Luxemburg naar Trier van veel beteekenis. Onbepaald geloof verdient echter dat berigt nog niet. Het ligt in den aard der zaak, dat Italië zich voegt naar Pruisenvooral in de gegeven omstandigheden laat het zich verklaren dat het niet geneigd is den kamp te sta ken, thans juist nu de vijand verpligt is de meerderheid zijner troepen te verplaatsen. Oostenrijk zal bet nu in zijne vestingen afwachtenCi- aldini rukt intusschen voort in het Yenetiaanschc en de te legraaf maakt gewag van verscheidene schermutselingen. De eerste geestdrift over de aanwinst van Yenetie is dan ook in Parijs eenigzins bekoeld nu men het vooruitzigt heeft, dat het in bezit nemen en behouden van het Oostenrijksche geschenk, een oorlog voor Frankrijk met zich zal slepen. Reeds spreekt men van bijeenroepen der vertegenwoordiging, tot het goedkeuren van een belangrijk crediet en dergelijke plannen meer, die vaneen ophanden zijnden oorlog getuigen. Engeland had tot hiertoe slechts zijdeling zijne goedkeuring uitgedrukt over de bemiddeling van keizer Napoleonthans verneemt men, dat ook de Engelsche gezant te Parijs officieel den keizer met dat denkbeeld heeft geluk gewenscht. Indien zelfden zin moet ook Rusland zich verklaard hebbenzonder tot dusverre regtstreeks in den oorlog zich te willen mengen. Ondanks de verwerping van den wapenstilstand schijnen toch beide legers in Bohemen voor een oogenblik de vij andelijkheden te staken. Wel rukten do Pruisen voort, maar hnune bewegingen zijn slechts de noodzakelijke gevolgen van de krijgsbedrijven die hebben plaats gehad en niet de verwezenlijking van een nieuw operatieplan. De Oostenrijkers schijnen ook daar, even als in het Yeuetiaanscheslechts een passiven weerstand te bieden. De Wiener Zeilupg meldt, dat keizer Napoleon nieuwe pogingen heeft gedaan, om een wapenstilstand te bewerken. De fraDsche generaal Frossard is naar het Pruisisch hoofd kwartier vertrokken, om Frankrijks gewapende bemiddeling aan te kondigen, en tevens is generaal Leboeuf naar Ve- rietië vertrokkenom er als fransch commissaris te fungeren terwijl de Franscha vloot naar Venetië gaat. Frankrijk wil niet, dat Oostenrijk in zijne magt wordt verzwakt. Is dit alles juist, dan zullen Pruisen en Italië zich bunnen onwil wol beklagen. Eene gewapende bemidde ling is voor beider eer moeijelijker aan te nemen dan de vriendschappelijke tusschenkomst, die eerst was aan geboden. Frankrijk trouwens, dat toen Oostenrijk Vcnetië's afstand aanboodzelf uit eigen bewegingzegt keizer Frans Jozef, in zijne proklamatie, de onderhandeling heeft aan geboden over de preliminairen tot het sluiten van den vrede, had zich daardoor te ver gewaagdotn eenvoudig te kunnen terugtreden op de weigering van Pruisen en Italië. De toestand is dus voor 't oogenblik uiterst gevaarlijk. Do hartstogteu zullen ineer dan ooit in 't spel komen, nu de Pruisen, vau Ilohenmaulh op Zwittau rukkende, den weg naar Brnnn en Weenen opgaanen zoo (en onpas door ^Napoleon's houding worden belemmerd, nu de Italianen meer dan de regering zich beleedigd achten, op nieuw een geschenk te moeten aannemen van Napoleon in plaats van het gewensclite gebied zeiven te hebben kunnen overmeesteren terwijl zij liet vooruitzigt hebben, ook weder iets voor de goede diensten te moeten afstaan. Oostenrijk is overigens vernederdmaar nog niet verslagen de keizer doet een beroep op de Hongarenen de keizerin is door hare tegenwoordigheid de gemoederen gaan opwinden ten einde den onwil te keerendie zich reeds in Hongarije begon te openbaren. De keizer zegt "den oorlog tot het uiterste te zullen voortzetten", liever dan 's rijks magt en aanzien aan "t wankelen te laten brengen. Teregt kan hij zeggen //nooit hebben de volkeren van Oostenrijk zich grooter getoond dan in den tegenspoed 1" Nu de wapenstilstand is verworpen, zoowel door Pruisen als door Italië, worden de verschillende voorwaarden bekend waarop hij zou zijn geslotenen die de redenen der ver werping verklaren. Pruisen eischte de politieke dood van Oostenrijk als Duitsche staat, terwijl keizer Napoleon dik wijls genoeg heeft verklaard, daar niet mede in te stemmen. Wat Italië, betreft, dit zou genoegen nemen met Venetie, wanneer er geen bezwarende voorwaarden, met name wat de betrekking tot Rome betreft aan verbonden waren. Zoo Victor Emanuel al een oogenblik geaarzeld moge hebben tusschen een oorlog en de goedkoope maar vernederende wijze waarop Yenetie zou worden verkregenhet pruisische gouvernement heeft hem spoedig aan zijne pligten herinnerd, door er op te wijzen, dat door een vrede, onder de voorwaarde door Frankrijk gewild, Pruisen benadeeld zou worden. Trouwens de koning van Italië had die herinnering niet noodig: met zulk een vrede na de nederlaag bij Custozza kon ook Italië niet vereenigen. Het zal trachten zich meester te maken van Venetie dat althans wanneer men de berigten gelooven kan met den dag meer verlaten wordt door dc Oosten rijkers en het te veroveren voordat Frankrijk er bezit van neemt. Uit Cherbourg wordt gemeld dat de evolulievloot, onder bevel van admiraal La Roncière, onder stoom ligt en gereed is zee te kiezen. Men zegt dat naar Toulon bevelen zijn afgezonden omj linieschepen te bewapenen. Van wego Oostenrijk is eene buitengewone ligting va weerbare mannen van 18 tot 40 jarigen leeftijd uitgescitèven in een gedeelte der Croatische grensstreek niet onderworpen-. aan het gewoon militair régime.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 1