Geen Kermis. BÜRGERLÜÖ STAND DER GEMEENTE TEXEL. TELEGRAM. Heden Vrijdag 13 Julij 1866. EFFECTEN ADVEUTENTIEN. GEBOUW VOOR EVAMJSATIIÏ MWMtll.llKSdl VEItkOOI'lll'IS «De Zon." de vrijheid der kerkgenootschappen, of in strijd zou zijn met het beginsel vau scheiding van kerk en staat, zoo als van ééne zijde beweerd wordt. Wèl ge loof ik, dat die maatregel, uit een saniteits oogpunt beschouwdgerust had kunnen achterwege blijven. Immers, daar de opeenhooping van vele menschen in deze dagen als zeer nadeelig wordt beschouwd, zullen zeker weinig ge- neesheeren hunne goedkeuring aan dien maatregel hechten. In de circulaire van den minister van Justitie over dit onderwerp, wordt de naam des Konings genoemd. Dit had niet behooren te geschieden. De naam van het hoofd van den staat mag door geen verantwoordelijk minister in ecne zoodanige aanschrijving worden gebezigd. Bovendien moet de aan schrijving van dien minister (tevens belast met de R. C. Eeredienst) euvel gaan aan het groot gebrek van te laat te komen, want, naar ik stellig ver- ueem, moet Z. E. de bisschop van Haarlem daarop geantwoord hebbendat hij reeds vóór de ontvangst van die aanschrijving aan zijne ouderhoorige gees telijken bevelen van dien aard had doen toekomen. Dan genoeg hierover. Dat de buitenlandsche aangelegenheden schier het onderwerp zijn van alle gesprekken zal ik u wel niet behoeven te schrijven. In het algemeen is men het eens, dat Oostenrijk een meesterstuk van staatkunde heeft gedaan, door, na de overwinning bij Custozza, Venetië aan Frankrijk af te staan. Daardoor krijgt de kwestie eene geheel andere gedaante. Gaan Wij echter thans een spoedige vrede te gemoet Dat is eene vraag die moeijelijk is te beantwoorden. Ten slotte van dit kort schrijven deel ik u mede dat de cholera sedert de drie laatste dagen sterk verminderende is. 3|ngc3nnbcn. De Redactie onderschrijft niet altoos de gevoelens der inzenders. Schagen 11 Julij 1866. Mijnheer de Redacteur! In het voorlaatst nommer uwer Courant komt een ingezonden stuk voor van A. R., waarin hij ten strijde trekt tegen het denkbeeld, geopperd in de ont boezeming van L., om ons te oefenen in den wapenhandel en niet daarmede te wachten tot de tijd daartoe voorbij is. Het zij mij vergund de volgende vragen te rigteu tot A. R. misschien is hij zoo beleefd ze te beantwoorden lo. Welk regt zou eenige mogendheid hebben ons vragen te doen, wanneer onze jongelingschap zich oefent in het exerceren op een tijdstip dat geheel Europa dreigt in vuur en vlam gezet te worden ën de kaart van ons we relddeel schier eene totale herziening kan ondergaan Zou het wijzen op de tijdsomstandigheden alléén geen voldoend antwoord wezen Zou A. R. den ken dat wanneer men dit als pretext wilde nemen, om ons den oorlog aan te doen er geen ander veel gegronder voorwendsel daartoe zou te vinden zijn. 2o. Dat die oefening liever had behooren plaats te hebben in vredestijd (volgens A. R.) is volkomen waardoch is het met het oog op den el- lendigen toestand onzer plattelands-schutterij niet doelmatig den verkeerden weg nog thans te verlaten. 80. Waarom verraad die oefening in den wapenhandel «een volslagen wantrouwen jegens mogendheden, die ons nu bewijzen geven lianncr sym pathie" Voor dat beweren van A. R. kunnen wij geen enkelen redelijken grond vinden. 4,o. Zou A. R. vau oordeel zijn en dat schijnt wel uit zijn schrijven te blijken dat wij ons bij een onverhoopten aanval slechts zonder slag of stoot moeten overgeven Zou dat niet in lijnregten strijd zijn met de ge- heele geschiedenis van het Nederlandsche volk Ik zou nog veel meer vragen kunnen doen naar aanleiding van het stuk van A. R., dat mij (ik beken 't ronduit) onaangenaam getroffen heeft. Mijns inziens straalt daarin de strekking door, om kortweg te verklaren Wij zijn onmagtig contre la force il n'y a pas des resistance derhalvelaat ons slapen. Is dit A. R.'s bedoeling niet, dan moeten wij niet wachten met het nemen van die maatregelen, die wij nemen kunnen ter onzer ver dediging, tot het te laat zal zijn; en geen onpartijdige, geen bevriende mo gendheid zal daarin op dit oogenblik een blijk zien van wantrouwenze zal daaruit alleen ontwaren, dat het Nederlandsche volk zijne vrijheidzijne onaf hankelijk lief heeft en bereid is daarvoor geld en bloed op te offeren en dat, is Nederland niet meer zoo groot als in vroegere eeuwenechter do Nederlandsche volksgeest dezelfde is gebleven. Misschien is A. R. zoo welwillend mijne vragen te beantwoordenvan uwe welwillendheidM. de R. verwacht ik echter stellig de plaatsing dezer weinige regelen van EEN OPREGT HOLLANDER. Van 6 12 Julij 1866. ONDERTROUWD en GEHUWD Geene. GEBORENCornelis Teunis, z. van Koendert Hoogerheide en Maria Autonja Koopman. Willem, z. van Tijs Flens en Tettje Helm. Hen- riëtte, d. van Isaak Broekman en Grietje van Praag. Pieternella Agathe d. van Cornelis Az. Keijser en Necltje Bakker. Cornelis Johanues, z. v. Jan Arends van Putten en Annetjc Zeedijk. OVERLEDENArie Duinker 40 j. gehuwd met Cornelisje Bakker. Meijert de Waard 23 j., z. van Cornelis de Waard en Trijntje Duinker, (overleden te Woerden). Jacob Ochque 73 j., gehuwd met Anna van der Voorst. Cornelis Honigh 39 j. gehuwd met Jannetje List. MARKTBERIGTE N. PURMERENDE 10 Julij. Kleine Graskaas f 28.25 Middelbare fGeen groote voorraad, duur verkocht. Aangevoerd 194 stapels Kleine Kaas9 Middelbare. Bo ter van f 0.92^ tot 1.02^ per Ned. fg. Gemiddeld f 0.97^ per Ned. Aangevoerd 166 Runderen. Vette Koeijen iets üaauwer, Kalf- en Melk- koeijen zeer ferm, Gelde Koeijen redelijk vlug. 15 Paarden. 132 Vette Kalveren. De handel vlug; de prijs was van 40 tot 65 et. per Ned. (g. 23 Nuchtere Kalveren. Prijsvan f4 tot 9 per stuk. Handel stug. 46 Vette Varkens De prijs was van 42 tot 48 ct. per Ned. Handel vlug. 3 Magere Varkens van f 15 tot 23, en 88 Biggen van f7 tot 11. Handel stug. 217 Schapen en Lammeren. Vette Schapen in vergelij king met de laatste weken zeer levendig. Lammeren van geen bcteekenis aangevoerd. Kip-Eijeren f2.50, Eend-Eijeren fper 100 stuks. Verleden Dingsdag zijn ter waag gewogen 237 stapels Kaas wegende 67638 Ned. fg. De hoogste markt was voor Kleine Gras f 28. later f 28.25Middelbare Gras f 27. Aangevoerd 1059 Ned. Boter. SCHAGEN 12 Julij. 6 Paarden f 50 a 100. 8 Magere Gelde Koeijen f 80 ft f 125. 14 Vette Gcldo Koeijen f160 ft 230. 8 Vaarscn f70 a 100. 16 Nuchtere Kal veren f2.50 ft 5. 22 Magere Schapen f8 ft 14. 39 Vette Schapen f 18 ft 21. 8 Bokken en Geiten f0.50 a 2.50. 12 Magere Varkens f 10 ft 16. 46 Biggen f5 a 7.50. Konijnen 10 ft 30 ct. Kippen f30 ft 50 ct. Eenden f 40 ft 50. Duiven 10 ft 30 ct. Boter 70 per kop of 93£ ct. per Ned. fg. Kaas 30 ft 45 ct. per Ned. ffi. Kip-Eijeren f 2.20 Eend-Eijeren f2.20 per 100 stuks. LONDEN 12 Julij. Ter veemarkt waren aangevoerd 1090 Rundereu, 11050 Schapen en Lammeren, Kalveren, 150 Zwijnen. Prijzen: Beste Runderen 6/ Schaped en Lammeren 7/2, Kalveren 5/8, Zwijnen 4/lO.j 30Oste STAATS-LOTERIJ. 5de Klasse. VIJFDE TREKKING. No. 17503 f 100.000; no. 9S2, 1733, 11263 en 16809, ieder f1000; no. 9348, 9916, 10263 en 18111 ieder 1400; no. 6325, 6971, 10498, 19052 en 19064, ieder f200; no. 5057, 6241, 7413, 10370, 10728, 10821, 11355, 12121, 16910, 18681 en 19464 ieder f 100. ZESDE TREKKING. No. 10357 f50,000; no. 19403 f5000; no. 14264, 16694 en 17753 ieder f1000; no. 13936 en 15380 ieder f400; no. 4457, 5339, 10706, 15337 en 17152, ieder f200; no. 253, 8575, 11164,11985, 14732,15096, 17509 en 19140, ieder f100. ZEVENDE TREKKING. No. 802 f1500, no. 3240, 5196, 9621 en 19065 ieder f 1000no. 904, 9218, 10461, 12768, 14779, 15401 en 15739, ieder f400; no. 7338, 8800, 18112 en 18434, ieder f200; no. 3432, 5156, 5536, 7872, 10893,14460, 17002, 17974 en 19943, ieder f100. Van Parijs j lager. Beurs van AMSTERDAM 5°/0 Metalliek (oude) 44|it45°/0 5°/0 Vereenigde Staten vau Noord-Amerika 6°/0 Vereenigde Staten v. Noord-Amerika 1882 3°/o Mexico (oude)15 J 3 u/0 Mexico (nieuwe) Handelmaatschappij134] Zondag 15 Julj vertrekt van hier de West- Indische mail en de Oost-Indsche landmail via Marseille en Maandag 16 dezer via Southampton. Ondertrouwd P. JONKER en N. KINDT. Helderden 12 Julij 1866. Algemeene kennisgeving. Getrouwd: D. de LANGE en C. PLUILAART. Helder, 12 Jnlij 1866. Die iets te vorderen heeft vanof verschuldigd is aan wijlen den Inspecteur van het Loodswezen J. W. van BTSSELICK, gelieve daarvan ten spoedigste OPGAVE te doen aan den Havenmeester der Marine alhier. te HELDER. Het Bestuur der VEREENIGING TER VERBREI DING DER WAARHEID alhier, berigt, dat, zoo de Heer wilin haar Gebouw op aanstaanden ZONDAG den 15D JULIJ, des MORGENS om Tien en des AVONDS om Vijf ure, als Spreker zal optreden de VVeeEerw. Zeer Gei.. Heer Predikant bij de Hervormde Gemeente te Schruard. Friesland. C BREET Az. De BURGEMEESTER der Gemeente WIERINGEN brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de Raad der Gemeente heeft besloten, om de Kermis, die op 26 Julij a. s. zou invallen, DIT JAAR MET TE HOEDEN* UITBETALING op Woensdag 18 en Donderdag 19 Julij a. S.van de opbreugst der verkochte goederen in de publieke verkooping, gehouden op Maandag 9 Julij. B. B. BORGART, Ondernemer van Publieke Verkoopingen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 3