Katoenen Goederen NATIONALE IEVENSVER ZEKERINGS - B ANK Kapitaal: Een Millioen Gulden. gevestigd te ROTTERDAM MOLENPLEIN IIJKi V Lil tl JL NIEUWEDIEP Door tijdsomstandighedenbijzonder voordeelig eene GROOTE PART IJ ingekocht hebbende, als: OVERHEMDSTREPEN, BOEZEL- of VRIESBONTENPILO'S Blaauw en Witte MOLTONSAschgraauw DIMETBOMZIJVOERINGSWitte KATOENEN AMERSFOORTSetc.welke tegen UITERST iLAGrE PRIJZEN zullen worden verkocht. Eene ruime voorraad van SAIJETTENBREI-KATOENENdiverse GARENSBAND etc.is steeds tegen LAGE PRIJZEN verkrijgbaar. W. Goedgekeurd door Z. M. den Koning. DirecteurMr. W« SIEWERTZ VAX REESEMA, Procureur bij de Arrondissements Regtbank en Officier der Orde van de Eikenkroonte Rotterdam. Administrateur: S. VAN DER HELD 5 Assuradeur te Rotterdam. Adviserende Geneesheeren voor den Helder: de Heeren Dr. J. HA" REMAKER en R. BOOMSMA. L F. OVER DE LINDEN. M. DE VOGEL te Nieuwediep. A. DENIJS te Helder. ff over HET "¥7"B~ T TE De waarborgen en voordeelen aan deze Bank verbonden, waardoor zij zicb gunstig onderscheidt van andere dergelijke inrigtingen, zijn: le. Het kapitaal van EEN MILLIOEN GULDEN, bij de oprigting door de Inschrijvers bijeengcbragt cn beschikbaar gesteld. 2e. De uit de winsten op te rigten reservekas. 3e. De naauwkeurige berekening der tarieven, goedgekeurd bij Koninklijk besluit. 4e. De vaste geneesheeren, zonder wier goedkeurend advies geen levensverzekering wordt gesloten. 5e. Matige premieëijen het dadelijk aanvangen der verzekering na de eerste premie-betaling. 6e. Aanspraak bij staking der premiebetaling op eene gedeeltelijke teruggave, als: na drie jaren op een derde, na 6 jaren op de helft, enz. 7c. Bevoegdheid om, na eenigen lijd verzekerd te zijn geweest, tegen 5 percent 'sjaars, een derde gedeelte der premie onbetaald te doen blijven of na drie jaren een derde en na zes jaren de helft der betaalde premieën ter leen te ontvangen. 8o. Bevoegdheid om de Poliszonder kennisgeving aan de Bankdoor cessie of bij endossement aan derden over te dragen of te verpanden. 9e. 25°/0 aandeel in do winsten der Bank, toe te kennen aan de verzekerden die minstens drie jaren deel gehad, cn voor ƒ300.of daar boven zijn verzekerd. Nadere inlichtingen en Prospectussen worden verstrekt door den Agent voor do gemeente Helder Smidstraat, wijk E, No. 103, te Helder. Als Boden dhr Bank zijn aangesteld: Yau en met den 23 Junij tot en met den 5 Julij 1866, zijn in de zeehaven het Nienwecliep binnengekomen de onderstaande Schepen, met 50 en meer Palmen diepgang. SOORT N A A M Diepgang van het Schip in Palmen Door welk zeegat binnen gekomen. Het Schippasscerde don buitendrempel. Weerkundige waarnemingen op bet Observatorium te Helderom strecks den tijd dat het schip deu drempel passcecrde. VAN SCHEPEN. van het Schip. van den Gezagvoerder. Datum. uur. WEERS GESTELDHEID. WATERSTAND, betrekkelijk volzec. Toestand van dc Zee. Rigting van den wind. Regtw. Windd. op dc vierk.cl (kilo's). Noords. Bark. Drafna. A. Nicolaijsen. 53 Schulpcng. 25 Junij. 3.30 vm. Ileld.schooDW. 0.13 el ond. volz. Vlak. ONO, 1.1 1.0 2.2 7.0 4.6 1.2 8.0 5.5 10.0 14.0 15.0 20.0 10.0 ii Progat. u Bark. Nedcrl. Noords, w ii Ncderl.Pregat. u Bark ii n Fregat. O.Stooms. Elize. Gellert. Carolina. Egidia. Dagnij." Balder. Willcmina cnClara Locvostcin. CornelAdolphina. Coruclis Smit. Anna. Adolf IIcrt.v.Nass. E. P. Iiannerig. C. Knudscu. A. M. Gundcrsen. 11. J. Basberg. E. A. Lammers. L. ïsaksen. E. B. Bonkcr. C. S. I). Hulshoff. J. G. de Roever. R. Weidenaar. P. R. Bok. 0. 11. Uhlcnbeek. 50 58 51 56 53 51 53 53 59 60 53 67 ff ff ff ii v 25 p 25 25 26 30 1 1 2 w 3 ff 4 ff 5 w 6 6 ym. 12 vm. 6 nm. 5 vm. .30 nm. 11 vm. 6 nm. 6 vm. 3 nm. 7 nm. 7 vm. 8 nm. K warm dr. ff ff j« w w 0 dr. ff ii' ii Zw.bcw.regenb.wiudb. Losbew. wind. gocdw, p cu held. wind. buijig.onw, Zw. bcw. win. koelw. onw. onst. n win. koelw. 0.26 0.72 0,33 0 0.13 /j 1.23 0.09 H 0.01 bov. 0.19 u w 0.92 ond. 0.10 bov. 0.05 oud. 0.11 bov. i» Golvend. Vlak. ff Golvend. IIol in zea. 'n n II NO. NOtN. N. wzw. w. wzw. zw. i Ter Boek-, Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 4