JV 537. Zesde Jaargang 1866, Jiieums- en ZATURDAG «ftöoertentte-öfttö. 21 J U L IJ. <jÊ>jfiriecï geücrite. BEKENDMAKING. I^tet-officiücï gedeelte. Zitting van den Gemeenteraad, vr E1DERSGHE COURANT. Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor S maandenƒ1.30 Franco per post 0 *1.50 Men bor.neert zich bij alle Boekhandelaren cn Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centenvoor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve men de Advertentien intezenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente HELDER brengen ter openbare kennis, dat de Rekening der Inkomsten en Uitgaven van de gemeente over het dienstjaar 1865gisteren aan den Raad aangebodenvan heden af voor een ieder op de Secretarie der gemeente ter lezing nedergelegd en in afschrift, tegen betaling der kos ten algemeen verkrijgbaar is gesteld. Helder, den 18 Julij 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd STAKMAN BOSSE, Burgemeester L VERHEY Secretaris, POLITIE. Ten burele van den ondergeteekende is gedeponeerdeen DUIMSTOK, dezer dagen op de straat gevonden. Helder, 20 Junij 1866. De Commissaris van Politie, A. C. BOONZAJER. op Dingsdag 17 Julij 1866. Voorzitter de heer Mr. K. J. C. Stakman Bosse. Secretaris de heer L. Verhey. Tegenwoordig 12 leden. Afwezig' de heeren Papineau, Haremaker, Slebe en Zur Mühlen. Van laatstgenoemde is eene verontschuldiging in gekomen. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd 1). Onderzoek van den geloofsbrief van liet nieuw gekozen lid. Aan eene commissie, bestaande uit de heeren Graat, Braaksma en de Lange, wordt die taak opgedragen. Bij in orde bevinding stelt de commissie vóór de (toelating van het nieuw benoemde lid de heer L. Jelgersma. De verga dering vereenigt zich daarmede. 2). Aanbieding der gemeente-rekening over 1865. Gemeente. Burgerl. Armbest. Alg. Weeshuis. Totaal der Ontvangsten 185,830.92^ 10,482.14-| 10,766.19^ Uitgaven 131,240.56* 8,992,16 9,371.73% Goed slot 4,590.36 1,489.98£ 1,394.46 Tot onderzoek der rekeningen wordt de Raad bij loting in drie afdeelin- gen gesplitst. 8). Eerste' suppletoir kolder van den hoofdelijken omslag. De heer Gaaat oppert eenige, reeds bij eene vorige gelegenheid gemaakte bedenkingen tegen den aanslag van zeeofficieren, waarop de Voorzitter voor stijft de vaststelling tot eene volgende vergadering te verdagenDaartoe wordt besloten 4). Benoeming van een liooisteker. Met algemeene étemmqn wordt P. de Bruin benoemd. 5). Aanstelling van nog een hulponderwijzer. Daartoe wordt besloten. 6). Mededeeling van ingekomen stukken. a. Betreffende de mestbeltdat een brief van den luitenant-kolonel eerst aanwezend ingenieur alhier is ingekomenmet verzoek, om inzage der tee- keningen van de gebouwen die zouden moeten worden daargesteld. Dat aan dat verzoek zal worden voldaan. Hiervan wordt alleen kenuis gegevenlen blijke dat die zaak in wording is. •b. Dat een verzoek van heeren commissarissen van het ziekenhuis is in gekomen, om aan den bewaarder van het gebouw eene gratificatie te verlee- uen, ter belooning voor zijne diensten aan de ziekeninrigting bewezen. De Voorzitter stelt voor die gratificatie op ƒ25.te stellen. Wordt met algemeene stemmen toegestaan. c. Besluit van Gcd. Staten om den aanslag in den hoofdelijken omslag van S. Dogger, van de 5de in de 4de klasse over te brengen. Voor kennisgeving aangenomen. dDat de kas van den gemeente-ontvanger is opgenomen cn in orde be vonden. In kas 30,377.29£. Wordt voor kennisgeving aangenomen. e. Dat eene cholera-commissie voor deze gemeente is benoemd, die aan vankelijk gewigtige diensteu bewijst ten opzigte van de bevordering der zin delijkheid. Voor uitgaven dier commissie wordt een crediet toegestaan van 500. Dc Voorzitter deelt mede dat in de plaats van wijlen J. G. Weber tot jöïlgsten ambtenaar ter Secretarie is benoemd A. J. de Jongh. Op de gewone rondvraag vragen de heeren Strootman en de Breuk het woord. De heer Strootman acht het in dezen tijd zeer wenschelijk, cn geeft aan het Dagelijksch Bestuur in overweging, om des avonds bij liet ledigen van priva ten, zoo mogelijk voor desinfectie te doen zorgen. Ook wenscht Spreker eene strenge verordening ten dien aanzien en stelt Utrecht tot voorbeeld. De Voorzitter verzekert daarop de aandacht te vestigen. De heer de Breuk vestigt de aandacht van het Dagelijksch Bestuur 1. Op het schadelijke voor de gezondheid, dat ontstaat door het mesten van varkens door sommige lieden op beperkte erveu binnen de gemeente welke mesting geschiedt met bloed en ander afval, die reeds dikwijls in staat van ontbinding verkeeren. Spreker acht eene verordening daarop noodig. 2. Dat naar zijne meening de vrachtwagens en vooral de molenaarskarren dikwijls te zwaar beladen worden, in strijd met de verordening. De Voorzitter antwoordt den lieer de Breuk, dat ten opzigte van het eerste gedeelte hem dat ook ter oore is gekomen en reeds door den Commissaris van Politie en den Gemeente-Bouwmeester maatregelen daartegen zijn genomen. En ten opzigte van het tweede punt, dat op het te zwaar beladen van wagens streng zal worden toegezien. Niemand meer het woord verlangeude, wordt de vergadering gesloten. POLITIEK OVERZMÏT. Alles maakt zich in Oostenrijk gereed tot een beslissenden slag. Aartshertog Albrecht heeft nu het opperbevel aanvaard, en even als Canrobert voor Sebastopolheeft Benedek thans een kommatido onder den generalissimus aanvaard. Misschien herwint hij op het veld van eer als gewoon generaal eenigs- zius zijn verloren prestige. Ondanks de pogingen aangewend door den minister Met- ternich, den Saksischen minister vonBeust, den Beijerschen minister van der Pforten en den Eranschen gezant te Ber lijn, Benedettiwil de keizer van Oostenrijk den oorlog voortzetten en heeft hij al zijne Duitsche onderdanen onder de wapenen geroepen. Van een oproer der Hongaren schijnt men niet veel te vreezen te hebben, maar terwijl berigten uit Weenen de vaderlands lievende plannen van de Hongaren vermelden zeggen andere berigten, dat zij niet tegen de regering zullen opstaan, maar ook volstrekt niet hare partij zullen vatten. Dit laatste blijkt ook uit het petitionnementook door de overheden tegen de re krutering, terwijl de vrijwilligers, volgens laatstgemelde be- rigtgevers, zich laten wachten. Van de Weeners heeft zich een panische schrik meester gemaakt, sedert het gouvernement naar Hongarije is over- gebragt. Om strijd wordt nu de leer verkondigd dat Weenen een open stad is; de ingezetenen der residentie, die het meeste voordeel hebben bij het keizerlijk gouvernement, zijn de eersten, die zich nu in oogenblikken van gevaar, aan de oorlogslasten willen ontrekken. De Pruisen zijn het evenwel niet eens dat Weenen eene open stad zou zijn. Maar, hoe optimistisch ook, nog gelooven wij niet dat het zeker is, dat Weenen in hunne handen zal vallen, ook al bezitten zij Lundenburg, dat nu laatstelijk door den kroon prins is genomen. Zonder echter iets af te dingen op de sterke stelling, waarop de Oostenrijkers rekenen, of op het gevaar dat de Pruisen loopen, is het niet te ontkennendat deze tot nog toe met den dag in gunstiger toestand zijn gekomen, althans indien het waar is dat de Oostenrijkers Olmiitz ontruimd en de Pruisen Lun- denberg genomen hebben, zoodat zij meester zouden zijn van de spoorweglinie die Weenen en Olmütz verbindt. Ook in liet westen hebben de Pruisen weder eer slissende overwinning behaald door het uiteendrijven - Dcttingen der bondgenootschappelijke troepen, die hun lp

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 1