weg naar Frankfort afsneden. Zij zijn thans die stad bin nengerukt en met gejuich ontvangen. Of dat gejuich nu goed gemeend is kan niet worden beslist; de Frankforters echter reneneren dat het beter is met den vijand te eten dan met hem te vechten en de meest algemeene uitdruk king luidt«de Pruisen zullen ons den kop niet afbijten." Men wil in Pruisen niets weten van een afstand der Rijnprovinciën als schadeloosstelling aan een der kleine Sta ten. Van een afstand aan Frankrijk wil men natuurlijk nog veel minder hooren. Bij herhaling worden de woorden in herinnering gebragt, voor eenige jaren door koning Wilhelm gesproken//Nimmer zal ik een voet breed Duitschen grond afstaan." De Pruisen die Frankfort en Darmstad bezet hebben-, bedreigen ook Mentz. Het is ligt mogelijk, dat de bonds- troepen het niet geraden achtendeze belangrijke vesting te verdedigen tegen het zegevierend leger van generaal Vogel von Falckenstein. Van Italiaansche zijde ondervindt het Pruisische leger geen steun. De Italianen blijven in het Tyrolsche en Ve- netiaansche heen en weder trekken zonder eenige beslissende handeling. De Oostenrijkers bieden hun trouwens ook geene gelegenheid aan om slag te leveren. Zij trekken telkens terug en vernielen de middelen van gemeenschap of verde digen slechts de toegangen, waarbij het voordeel tot nog toe aan hunne zijde is. De koning van Pruisen heeft nu wel het artikel van het traktaat publiek gemaakt, waarbij Italië en Pruisen zich verbinden om den oorlog niet afzon derlijk te stakenmaar wat de Italianen thans doenkan eigenlijk geen oorlogvoeren worden genoemd. ITIETTTrSTIJDIUTGElT. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 20 Julij 1866. Sedert ons vorig nommer is het aantal cholera-lijders in deze gemeente als volgt: In het ziekenhuis opgenomen 1 man en 1 vrouw de man is overleden, de vrouw bijna hersteld. In 's rijks hospitaal zijn opgenomen 3 personenwaarvan een overleden. Aan de binnenhaven is eene vrouw overledeu. Naar aanleiding van Zr. Ms. besluit van 16 dezer, No. 60, worden met 16 Augustus aanstaande, met bestemming naar Oost-Indiein dienst gesteldZr. Ms. schroefstoomschip le kl. Leeuwarden, liggende te Vlissingenonder bevel van den kapt.-luit. t/z A. J. Kroefen Zr. Ms. transportschip met stoom- vermogen Lava, liggende alhier, onder bevel van den kapL- luit. t/z H. A. Modderman. Op Zr. Ms. schroefstoomschip Leeuwarden worden met voorschreven datum geplaatstde luit. t/z le kl. D. Schuurman, le officier; de luit3, t/z 2e kl. J. van Burg en II. J. R. Sutherlandde adelborsten le kl. A. B. Ar kenbout Schokker, B. T. W. van Hasselt, L. Haremaker, E. Kempe, H. C. Achenbach en J. E. Sickensde officier van gezondheid 2e kl. P. J. Feitkamp, de officier van gezondheid 3e kl. A. G. Vorderman de officier van administratie 1° kl. B. A. Stieleren de scheepsklerk P. Gallas en op Zr. Ms. trans portschip met stoom vermogen Java: de luit. t/z. 1® kl. F. H. P. van Alphen, 1° offic.; de luitenants ter zee 28 kl. C. SchuijlenburgJ. W. van Kerkwijk, P. Le Comte en R. E. van der Loeff; de officier van gezondheid 2e klasse L. J. de Kanter; de officier van gezondheid 3e klasse A. W. van Renterghemde officier van administratie 2e klasse F. C. Schaalje, en de scheepsklerk A. de Leef. - Met den 1 Augustus aanstaande worden de navolgende zee-officieren geplaatst op Zr. Ms. fregat met stoomvermogen Adolf Hertog van Nasau, als de kapt.-luit. t/z II. P. Ivlerck als 1° officier, de luits. t/z. le kl. G. W. C. Voorduiu II. A. Ridder van Rappard en de luit. t/z 2° kl. H. J. v. Broekhuijzen. Daarentegen worden met den laatsten dezer op Don-activiteit gebragt de op dien bodem dienende kapt.-luit. t/z P. Touten- hoofd, benevens de luits. t/z le en 2e kl. II. van Goens en F. Luteijn. De luit. t/z 1° kl. E. L. baron van Ileeckeren van Walien wordt met eerstgemelden datum geplaatst op Zr. Ms. drijvende batterij Neptunus. Met den 1 Augustus worden de adelborsten le klasse A. G. I. van Plettenberg en R. de Vidal de St. Germain op Z. M. stoomschip de Valk geplaatst. Bij gunstig weder wordt Zaturdag a. s. hier het stoom schip Burgemeester Zijlslra weder verwacht, makende een pleizier-zeetogtje met passagiers van Harlingen naar hier. Het vertrek is bepaald op des morgens S uur van Harlingen. Door de Nederlandsche handelmaatschappij zijn bevracht de navolgende 13 schepen, als voor AmsterdamCatharina, kapt. S. Visman AstreaJ. Koorders; Vice-Admiraal May N. M. O. de Groot Stiffry; Macasser, P. Vitringa Coulon; Sirius, W. van Wijngaarden van ReesNederlanden Oranje, P. Haasnoot; Baron van Pallandt van RoosendaalWS. Kramers. Voor Rotterdam Karei August, P. Meermans; Sincapore, J. P. Stoop; Nereus, H. F. Planten; Krbnpenemaard, H. P. KluitCatharina Jacoba HenrietteC. J. Tonjes. Voor Dordrecht: Grootmeester Nationaal, A. F. Giesse. In verband met hetgeen onlangs werd medegedeeld omtrent een plan tot droogmaking van een gedeelte der Zui derzee, heeft thans, naar men van goederhand verneemt, de Nederl. maatschappij voor grond-crediet te Amsterdam zich per rekwest tot de Regering gewend, ten einde omtrent de uitvoering van dit werk in overleg te treden. Maandag jl. is er op de scheiding tusschen Zuidholland en Gelderland geschoten op de militairen, die de lijn van af sluiting moesten bewaken. Twee soldaten zijn ligt gewond. De vermoedelijke dader is op staanden voet gegrepen, en gevankelijk naar Gorinchem gevoerd. Hij is een jongman uit Asperen en naauwelijks 20 jaren oud. Men houdt het er voor, dat hij door anderen tot zijn wanbedrijf is aange zet, doch het geregtelijk onderzoek zal dit wel uitwijzen. Daar op het platte land doelmatige lokalen tot afzon dering van zieken ontbreken, heeft de Commissaris des Konings in Friesland het aanschaffen van linnen tenten tot afzon dering van cholera-zieken aanbevolen, en is door het Depar tement van Oorlog een tent, waarin vier kribben kunnen geplaatst worden, te Leeuwarden ter bezigtiging gesteld. Wat te Uitgeest gebeurd is, verdient de aandacht var cholera-commissiën. In 5 dagen stierven 8 menschen in één buurt aan de ziekte. Toen is men begonnen op deu publieken weg hier en daar teer te branden. Sedert is in 10 dagen tijds slechts één sterfgeval voorgekomen. Het huis in de Spaarnewouderstraatwaarin eenmaal de beroemde Kenau Simons Hasselaar woonde, een dubbel huis met erve en tuin, is te Haarlem voor f3000 opge houden. Maandag avond werden in het water nabij de Kleine Griend te Gorinchem door personen behoorende tot de secte der Mormonen twee meisjes gedoopt, waarbij zegenbeden werden uitgesproken; te hopen is het, dat zulk een koud bad des avonds ten elf ure genomen of toegediend, de ge- doopten meer gesticht zal hebbendan de toeschouwers of ooggetuigen, daarbij iu stilte tegenwoordig, voor de laatste was het een oogenblik van scherts, dewijl het velen tot eene ergenis was. Uit Suriname schrijft men van den 14 Junij. Kapitein van der Hoeff'van het koopvaardijschip Comme- wijne, heeft, toen hij Woensdag voor 8 dagen naauwelijks uitgezeild was, in zee pogingen aangewend om zich zeiven het leven te benemen, doch daarin tot tweemaal toe ver hinderd, zich door de kajuitspoort in het water geworpen; het schip draaide dadelijk bij de boot werd terstond uit gezet en vau der Hoeff nog levend opgevischtmaar korten tijd daarna bezweek hij. De ongelukkige van der Hoeff moet, ofschoon men daarvan bij de afreis niets bemerkt had, aan verstandsverbijstering geleden hebben. Eene te Londen ontvangen depêche van den GreaJ, Bastern meldt dat Maandag avond de flotille, belast met het leggen van den transatlantischen kabel, reeds 378 mijlen had afgelegd met 420 mijlen kabel. De onderneming werd bij voortduring onder de gunstigste omstandigheden voortgezet De Times zegtdat Maandag jl. te Wimbledon bij het schijfschieten een Enfield-geweerveranderd naar het stelsel van Sniderwerd beproefd en dat dit uitmuntende resultaten heeft opgeleverd. Spoedig zullen de Spencer repeatiug rifles worden onderzocht, die op het einde van den Ameri- kaanschen oorlog onder den naam van «Zevenschieter" bekend waren. Dit geweer wordt ook van achteren geladen, en wel met zeven patronen tegelijk, zoodat in 12 tot 15 seconden zeven schoten kunnen worden gelost. Met het laden van het geweer gaat niet meer tijdverloren dan tot het laden van een gewoon geweer noodig is. De directeur van Crelmorngarden te Londen wint thans enorme sommen gelds door een van zijne geëmployeer den als Pruisisch grenadier te kleeden met een naaldgeweer in de hand en lokt duizenden nieuwsgierigen om de oefe ningen met het zündnadelgeweer te zien. Een geweerma ker te Parijs liet zich daarover volgenderwijze uit«Als ik ook die dwaasheden in mijn winkel wilde verkoopen, dan zou ik nu reeds meer dan 100,000 franc hebben verdiend. Maar die kunstjes zijn goed om ophef te makenEene die een concert in de Camps Elysées deze week bijwoonde, was gekapt a la fusil a aiguillein Pruisisch-Italiaansche kleur met stalen speldjes Wie van beide handelt nu het best? Voor eenige dagen was te Parijs vau 1 ure des mid dags de lucht zóó bewolkt, dat er Egyptische duisternis heerschte en men er op dat uur de lichten moest ontste ken. Tusschen IJ en 3 ure ontlastte zich een ware zond vloed vergezeld van geweldige douderslagenmaar ten 4 ure kon men nog niet zonder kunstlicht lezen en schrijven terwijl men op de straat iemand op 10 passen afstands niet kon herkenuen. Het onweder was een der verschrikkelijkste die zich ooit boven de stad Parijs hebben ontlast. Van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 2